Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 280kWORD 80k
Maanantai 14. tammikuuta 2019 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 7.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 10.Ehdotus unionin säädökseksi
 11.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa (keskustelu)
 17.Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä ***I (keskustelu)
 18.Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa (keskustelu)
 19.Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (lyhyt esittely)
 20.Arvio EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa (lyhyt esittely)
 21.Uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevat EU:n suuntaviivat ja toimeksianto (lyhyt esittely)
 22.Sukupuolten tasa-arvo ja EU:n veropolitiikka (lyhyt esittely)
 23.Autonomiset ajoneuvot Euroopan liikenteessä (lyhyt esittely)
 24.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 13. joulukuuta 2018 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 17.04.


3. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies antoi julkilausuman kunnioittaakseen Gdanskin kaupungin pormestarin Pawel Adamowiczin muistoa. Adamowiczin kimppuun hyökättiin sunnuntai-iltana, ja hän kuoli haavoihinsa muutama tunti sitten. Puhemies ilmaisi parlamentin osanoton uhrin perheelle ja Gdanskin kaupungille.

Puhemies palautti mieliin Strasbourgissa joulukuussa tapahtuneen terrori-iskun ja pahoitteli samalla Euroopassa kasvaneita jännitteitä ja lisääntyvää väkivaltaa ja kehotti kaikkia osapuolia kantamaan vastuunsa, jotta vuoropuhelusta tulisi kunnioittavaa. Puhemies ilmoitti tapaavansa tällä viikolla Strasbourgin kaupungin pormestarin keskustellakseen, miten joulukuun iskun uhreja voitaisiin muistaa. Hän aikoi myös ehdottaa puheenjohtajakokoukselle, että parlamentin radiostudio nimettäisiin kahden iskussa kuolleen toimittajan mukaan.

Parlamentti vietti hiljaisen hetken.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, Fabio Massimo Castaldo, Dimitrios Papadimoulis, Jarosław Wałęsa, Mara Bizzotto, Jadwiga Wiśniewska, Patrizia Toia, Marcel de Graaff, Cláudia Monteiro de Aguiar ja Claudia Tapardel.


4. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Elsi Katainen on ilmoittanut olleensa läsnä 12. maaliskuuta 2018, 16. huhtikuuta 2018, 11. kesäkuuta 2018, 10. syyskuuta 2018, 1. lokakuuta 2018, 22. lokakuuta 2018 ja 10. joulukuuta 2018 pidetyissä istunnoissa, vaikka hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

Elsi Katainen oli läsnä 29. marraskuuta 2018 pidetyssä istunnossa, vaikka hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

Sergio Gaetano Cofferati on ollut luvallisesti poissa 11. ja 13. syyskuuta 2018 pidetyistä istunnoista.


5. Parlamentin kokoonpano

Catherine Stihler on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 1. helmikuuta 2019 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan mukaisesti parlamentti totesi hänen edustajantoimensa vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.


6. Poliittisten ryhmien kokoonpano

James Carver ei kuulu enää sitoutumattomiin jäseniin vaan on liittynyt EFDD-ryhmään 10. tammikuuta 2019 alkaen.


7. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Saksan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Monika Hohlmeierin koskemattomuuden pidättämiseksi Coburgin syyttäjäviranomaisen häntä vastaan käynnistämän tutkinnan vuoksi.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


8. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut EFDD-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

BUDG-valiokunta: Raymond Finchin tilalle Jonathan Arnott

PECH-valiokunta: Mike Hookemin tilalle Patrick O'Flynn

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


9. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti useiden valiokuntien päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut seuraavien mietintöjen pohjalta (työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti):

—   JURI-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

—   ECON-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta vähähiilisyyden ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvojen osalta (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)). Esittelijä: Neena Gill (A8-0483/2018)

—   LIBE-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta ja räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 98/2013 kumoamisesta (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)). Esittelijä: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

—   PECH-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Esittelijä: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

—   TRAN-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)). Esittelijä: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

—   TRAN-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)). Esittelijä: Karima Delli (A8-0009/2019)

—   TRAN-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja direktiivin 2010/65/EU kumoamisesta (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)). Esittelijä: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

—   TRAN-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)). Esittelijä: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

—   TRAN-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin 2008/106/EY muuttamisesta ja direktiivin 2005/45/EY kumoamisesta (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)). Esittelijä: Dominique Riquet (A8-0007/2019).

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat esittää huomenna tiistaina 15. tammikuuta 2019 ennen puoltayötä kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


10. Ehdotus unionin säädökseksi

Puhemies totesi, että seuraava ehdotus unionin säädökseksi voidaan ottaa käsiteltäväksi työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti:

—   Ehdotus unionin säädökseksi, esittäjät: Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik, Frédérique Ries, Biljana Borzan, Miroslav Mikolášik, José Inácio Faria, Margrete Auken, Rory Palmer, Kateřina Konečná ja Guillaume Balas, veriplasman keruun edistämisestä Euroopan unionissa (B8-0591/2018).

Ehdotus on lähetetty asiasta vastaavaan ENVI-valiokuntaan työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti.


11. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 16. tammikuuta 2019 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75 kumoamisesta (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75 kumoamisesta (00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 kumoamisesta (00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksyntään sovellettavan Euro 5 -vaiheen osalta (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen (kodifikaatio) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

°
° ° °

Puhemies allekirjoitti 8. tammikuuta 2019 seuraavan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetun säädöksen:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin tyyppihyväksyntälainsäädännön täydentämisestä siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista (00067/2018/LEX - C8-0019/2019 - 2018/0220(COD)).


12. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen maksupalveluntarjoajia koskevien vaatimusten käyttöön ottamiseksi (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävistä toimenpiteistä alv-petosten torjumiseksi (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tavaroiden etämyyntiä ja tiettyjä kotimaisia tavaroiden luovutuksia koskevien säännösten osalta (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

IMCO

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosioinnista tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen meriliikennesopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä unionin ja jäsenvaltioiden puolesta (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

JURI (työjärjestyksen 104 artikla), LIBE, FEMM, PETI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin, Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen, Uuden-Seelannin ja Yhdysvaltojen kanssa tehtävien palvelukaupan yleissopimuksen XXI artiklan mukaisten, sellaisia tarvittavia korvaavia muutoksia koskevien asiaankuuluvien sopimusten tekemisestä, jotka johtuvat Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin liittymisestä Euroopan unioniin (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusluonteiset lentoyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla luodaan edellytykset alueellisten yhteistyöohjelmien PEACE IV (Ireland-United Kingdom) ja Yhdistynyt kuningaskunta – Irlanti (Ireland-Northern Ireland-Scotland) jatkamiselle Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

BUDG, CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta myöntämällä unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvistä lentoturvallisuusnäkökohdista (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

2) parlamentin valiokunnilta

- Mietintö arviosta EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa (2018/2086(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Brian Hayes (A8-0378/2018)

- Mietintö eurooppalaisesta yhteisyrityksestä ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (2018/2222(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

- Mietintö eriytetystä yhdentymisestä (2018/2093(INI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Pascal Durand (A8-0402/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Euroopan horisontti” täydentävän Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2025 (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Liettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston avustusohjelman (Ignalina-ohjelma) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1369/2013 kumoamisesta (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismista (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

- Mietintö Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta (2018/2161(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

- Mietintö sukupuolten tasa-arvosta ja EU:n veropolitiikasta (2018/2095(INI)) - ECON -valiokunta - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Marisa Matias - Esittelijä: Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

- Mietintö pankkiunionia koskevasta vuosikertomuksesta 2018 (2018/2100(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Mietintö oikeusasiamiehen strategisesta tutkimuksesta OI/2/2017 lainsäädäntökäsittelyn avoimuudesta EU:n neuvoston valmisteluelimissä (2018/2096(INI)) - AFCO-valiokunta - PETI-valiokunta - Esittelijä: Jo Leinen - Esittelijä: Yana Toom (A8-0420/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustamisesta (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- Mietintö EKP:n vuosikertomuksesta 2017 (2018/2101(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Mietintö autonomisista ajoneuvoista Euroopan liikenteessä (2018/2089(INI)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

- Mietintö sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin toiminnassa (2018/2162(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta kollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävän markkinoinnin osalta (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajat ylittävän kollektiivisten sijoitusrahastojen markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta ja päätöksen 96/409/YUTP kumoamisesta (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 muuttamisesta henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkomuksiin liittyvän tarkastusmenettelyn osalta Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)) - AFCO-valiokunta - Esittelijät: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttäville unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävien oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisäämisestä (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 596/2014 ja (EU) 2017/1129 muuttamisesta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämisen osalta (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Anne Sander (A8-0437/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (uudelleenlaadittu) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijät: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi ydinlaitosten käytöstä poistamista ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan erityisen rahoitusohjelman perustamisesta sekä neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1368/2013 kumoamisesta (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Emil Radev (A8-0442/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä unionin ja jäsenvaltioiden puolesta (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Mietintö Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta (2018/2010(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista sekä direktiivin 2009/22/EY kumoamisesta (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Mietintö uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevista EU:n suuntaviivoista ja toimeksiannosta (2018/2155(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Kirgisian tasavallan laaja-alaisesta sopimuksesta (2018/2118(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

- Mietintö kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta annetun direktiivin 2011/7/EU täytäntöönpanosta (2018/2056(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Mietintö Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpanosta (2018/2106(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Reimer Böge (A8-0459/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen osan I lukujen 1 ja 4, osan V luvun 3, osan VII lukujen 4 ja 5, osan VIII luvun 1, osan XII, osan XIV ja liitteen II muuttamisesta (2018/2170(REG)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Richard Corbett (A8-0462/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan raja- ja merivartioviraston Albanian tasavallassa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Albanian tasavallan välisen asemaa koskevan sopimuksen tekemisestä (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Bodil Valero (A8-0463/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Maria Grapini (A8-0464/2018)

- Mietintö aseellisissa konflikteissa ja sodissa ryöstettyjen taide- ja kulttuuriesineiden rajat ylittävistä palautusvaateista (2017/2023(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

- Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa vuonna 2017 (2018/2103(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)) - BUDG -valiokunta - CONT-valiokunta - Esittelijät: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi asiassa DS492 Euroopan unioni – Eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet – Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

- Mietintö torjunta-aineiden lupamenettelystä unionissa (2018/2153(INI)) - PEST-valiokunta - Esittelijät: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

- Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (2018/0256M(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Mietintö vuosittaisesta kertomuksesta 2017 EIP:n rahoitustoiminnan valvonnasta (2018/2151(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)) - BUDG-valiokunta - ECON-valiokunta - Esittelijät: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta vähähiilisyyden ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvojen osalta (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Neena Gill (A8-0483/2018)


13. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraava suullisesti vastattava kysymys, josta keskustellaan, on otettu esityslistalle (työjärjestyksen 128 artikla):

—   (O-000128/2018) – Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:ssa tuotetun riisin suojelu (B8-0004/2019).


14. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin syyskuun 2018 istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


15. Käsittelyjärjestys

Tammikuun 2019 istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 632.677/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Maanantai

Verts/ALE-ryhmä pyysi, että esityslistan neljänneksi kohdaksi, ennen lyhyitä esittelyjä, otetaan yhteiskeskustelu kahdesta Marietje Schaaken mietinnöstä EU:n ja Marokon sopimus Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta (A8-0471/2018) ja EU:n ja Marokon sopimus Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta (päätöslauselma) (A8-0478/2018) (PDOJ:n kohdat 23 ja 28). Yhteiskeskustelussa kuultaisiin poliittisten ryhmien puheenvuorot.

Puheenvuorot: Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta ehdottaakseen tämän keskustelun käymistä tiistaina, Heidi Hautala ilmoittaakseen suostuvansa tähän ehdotukseen ja Guy Verhofstadt.

Parlamentti hylkäsi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (143 puolesta, 153 vastaan, 18 tyhjää).

Tiistai

S&D-ryhmä pyysi, että esityslistalta poistetaan neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta Eurooppa-neuvoston 13.–14. joulukuuta 2018 pidetyn kokouksen päätelmät (PDOJ:n kohdat 53). Tämän seurauksena tiistain istunto käynnistyisi klo 9.00.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Keskiviikko ja torstai

Muutoksia ei ehdotettu.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


16. Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa (keskustelu)

Mietintö torjunta-aineiden lupamenettelystä unionissa [2018/2153(INI)] - Torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevä erityisvaliokunta. Esittelijät: Norbert Lins ja Bart Staes (A8-0475/2018)

Norbert Lins ja Bart Staes esittelivät mietinnön.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Pilar Ayuso PPE-ryhmän puolesta, Simona Bonafè S&D-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta, Thomas Waitz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano EFDD-ryhmän puolesta, Philippe Loiseau ENF-ryhmän puolesta, Alojz Peterle, Pavel Poc, Arne Gericke, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini ja Franc Bogovič.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

Puheenvuorot: Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marc Tarabella, Martin Häusling, Younous Omarjee, Esther Herranz García, Marc Tarabella, James Nicholson, Sofia Ribeiro, Clara Aguilera, Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose, Seán Kelly, Nicola Caputo, Julie Girling ja Ricardo Serrão Santos.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Notis Marias, Florent Marcellesi, João Ferreira, Igor Šoltes ja Louis-Joseph Manscour.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis, Norbert Lins ja Bart Staes.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2019, kohta 12.10.


17. Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta [2017/0113(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Cláudia Monteiro de Aguiar esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Theresa Griffin S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Matthijs van Miltenburg ALDE-ryhmän puolesta, Jakop Dalunde Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Pierre Vieu GUE/NGL-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Isabella De Monte ja Nicola Caputo.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Notis Marias.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Cláudia Monteiro de Aguiar.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2019, kohta 8.6.


18. Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa (keskustelu)

Mietintö sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin toiminnassa [2018/2162(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Angelika Mlinar esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Inácio Faria PPE-ryhmän puolesta, Anna Hedh S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dobromir Sośnierz, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Puheenvuorot: Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Eleonora Forenza, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Dobromir Sośnierz, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Evelyn Regner, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jadwiga Wiśniewska, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen Julie Wardille, Udo Voigt, Michaela Šojdrová ja Evelyn Regner.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Eleftherios Synadinos, Notis Marias, Georgios Epitideios ja Julie Ward, joka vastasi Jadwiga Wiśniewskan sinistä korttia nostamalla esittämään kysymykseen.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Angelika Mlinar.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2019, kohta 8.10.


19. Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (lyhyt esittely)

Mietintö eurooppalaisesta yhteisyrityksestä ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten [2018/2222(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Marian-Jean Marinescu esitteli asian.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Flavio Zanonato, Notis Marias, Michèle Rivasi, Stanislav Polčák ja John Howarth.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2019, kohta 8.11.


20. Arvio EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa (lyhyt esittely)

Mietintö arviosta EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa [2018/2086(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias ja Ruža Tomašić.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2019, kohta 8.12.


21. Uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevat EU:n suuntaviivat ja toimeksianto (lyhyt esittely)

Mietintö uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevista EU:n suuntaviivoista ja toimeksiannosta [2018/2155(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Andrzej Grzyb esitteli asian.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, Notis Marias, Jordi Solé, Csaba Sógor, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios ja Alojz Peterle.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2019, kohta 8.13.


22. Sukupuolten tasa-arvo ja EU:n veropolitiikka (lyhyt esittely)

Mietintö sukupuolten tasa-arvosta ja EU:n veropolitiikasta [2018/2095(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Marisa Matias ja Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Marisa Matias ja Ernest Urtasun esittelivät asian.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Anna Záborská ja Stanislav Polčák.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2019, kohta 8.14.


23. Autonomiset ajoneuvot Euroopan liikenteessä (lyhyt esittely)

Mietintö autonomisista ajoneuvoista Euroopan liikenteessä [2018/2089(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Wim van de Camp esitteli asian.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios ja Mark Demesmaeker.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2019, kohta 8.5.


24. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Iuliu Winkler, Inma Rodríguez-Piñero, Angel Dzhambazki, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, Matt Carthy, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Patrick Le Hyaric, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Notis Marias, Tania González Peñas, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Răzvan Popa, John Howarth ja Julie Ward.


25. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 632.677/OJMA).


26. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.41.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Staes, Starbatty, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Päivitetty viimeksi: 15. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö