Rodyklė 
Protokolas
PDF 282kWORD 81k
Pirmadienis, 2019 m. sausio 14 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimai
 4.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 5.Parlamento sudėtis
 6.Frakcijų sudėtis
 7.Prašymas atšaukti imunitetą
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 9.Derbybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69 c straipsnis)
 10.Pasiūlymas dėl Sąjungos akto
 11.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 12.Gauti dokumentai
 13.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 14.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 15.Darbų programa
 16.Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra (diskusijos)
 17.Transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti keliais ***I (diskusijos)
 18.Lyčių aspekto integravimas Europos Parlamente (diskusijos)
 19.Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (trumpas pristatymas)
 20.ES biudžeto panaudojimo viešojo sektoriaus reformai vertinimas (trumpas pristatymas)
 21.ES gairės ir ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo už ES ribų klausimais įgaliojimai (trumpas pristatymas)
 22.Lyčių lygybė ir mokesčių politika ES (trumpas pristatymas)
 23.Autonominis vairavimas Europos transporte (trumpas pristatymas)
 24.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 25.Kito posėdžio darbotvarkė
 26.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2018 m. gruodžio 13 d., ketvirtadienį, atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.04 val.


3. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas padarė pareiškimą, pagerbdamas Gdansko mero Pawelo Adamowicz atminimą, jis buvo užpultas sekmadienio vakarą ir mirė nuo sužeidimų prieš kelias valandas. Pirmininkas Parlamento vardu išreiškė užuojautą žuvusiojo šeimai ir Gdansko miestui.

Pirmininkas prisimė teroristinį išpuolį Strasbūre praėjusį gruodį ir pasmerkė smurto ir įtampos protrūkį Europoje. Jis paragino visus įsipareigoti laikytis pagarbaus dialogo. Pirmininkas pranešė, kad šią savaitę susitiks su Strasbūro meru ir aptars, kaip būtų galima pagerbti žuvusiųjų gruodžio mėn. atminimą. Jis pasiūlys pirmininkų sueigai Parlamento radijo studiją pavadinti per išpuolį žuvusių žurnalistų vardu.

Parlamentas pagerbė tylos minute.

Kalbėjo Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, Fabio Massimo Castaldo, Dimitrios Papadimoulis, Jarosław Wałęsa, Mara Bizzotto, Jadwiga Wiśniewska, Patrizia Toia, Marcel de Graaff, Cláudia Monteiro de Aguiar ir Claudia Tapardel.


4. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Elsi Katainen pranešė, kad ji dalyvavo: 2018 m. kovo 12 d., balandžio 16 d., birželio 11d., rugsėjo 10 d., spalio 1 d., spalio 22 d. ir gruodžio 10 d. posėdžiuose, tačiau jos pavardė nebuvo įtraukta į dalyvių sąrašus.

Elsi Katainen dalyvavo 2018 m. lapkričio 29 d. posėdyje, tačiau jos pavardė nebuvo įtraukta į dalyvių sąrašą.

Sergio Gaetano Cofferati buvo atleistas nuo dalyvavimo 2018 m. rugsėjo 11 ir 13 d. posėdžiuose.


5. Parlamento sudėtis

Catherine Stihler raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2019 m. vasario 1 d.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsniu Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos dienos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę instituciją.


6. Frakcijų sudėtis

James Carver pasitraukė iš nepriklausomų narių ir prisijungė prie EFDD frakcijos nuo 2019 m. sausio 10 d..


7. Prašymas atšaukti imunitetą

Vokietijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Monika Hohlmeier imunitetą __[A187249]__.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


8. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos EFDD frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

BUDG komitetas: Jonathan Arnott vietoj Raymond Finch

PECH komitetas: Patrick O'Flynn vietoj Mike Hookem

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


9. Derbybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69 c straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas remiantis šiais pranešimais (pagal Darbo darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį):

—   JURI komitetas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl vienos valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo, jungimo ir skaidymo s (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   ECON komitetas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamųjų indeksų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011 (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)). Pranešėja: Neena Gill (A8-0483/2018);

—   LIBE komitetas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)). Pranešėjas: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018);

—   PECH komitetas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo planas (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Pranešėja: Clara Aguilera (A8-0005/2019);

—   TRAN komitetas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009 (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)). Pranešėja: Isabella De Monte (A8-0004/2019);

—   TRAN komitetas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013 (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)). Pranešėja: Karima Delli (A8-0009/2019);

—   TRAN komitetas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka ir panaikinama Direktyva 2010/65/ES (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)). Pranešėja: Deirdre Clune (A8-0006/2019);

—   TRAN komitetas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)). Pranešėja: Daniela Aiuto (A8-0008/2019);

—   TRAN komitetas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo ir panaikinama Direktyva 2005/45/EB (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)). Pranešėjas: Dominique Riquet (A8-0007/2019);

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali iki rytojaus (antradienio), t. y. 2019 m. sausio 15 d., vidurnakčio raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


10. Pasiūlymas dėl Sąjungos akto

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 2 dalį paskelbė priimtinu šį pasiūlymą dėl Sąjungos akto:

—   Pasiūlymas dėl Sąjungos akto Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik, Frédérique Ries, Biljana Borzan, Miroslav Mikolášik, José Inácio Faria, Margrete Auken, Rory Palmer, Kateřina Konečná ir Guillaume Balas dėl kraujo plazmos surinkimo didinimo Europos Sąjungoje (B8-0591/2018).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 2 dalį šis pasiūlymas perduotas atsakingam ENVI komitetui.


11. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2019 m. sausio 16 d., trečiadienį, pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo įsteigiamas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75 (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo įsteigiamas Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 337/75 (00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo įsteigiama Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94 (00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl Euro 5 etapo taikymo dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių tipo patvirtinimui (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (kodifikuota redakcija) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

°
° ° °

Pirmininkas 2019 m. sausio 8 d. pasirašė šiuos pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtus teisės aktus:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos papildomi Sąjungos tipo patvirtinimo teisės aktai (00067/2018/LEX - C8-0019/2019 - 2018/0220(COD)).


12. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų reikalavimų mokėjimo paslaugų teikėjams nustatymo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatos dėl priemonių, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 2006 m. Lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB nuostatos, susijusios su nuotoline prekyba prekėmis ir tam tikromis šalies viduje tiekiamomis prekėmis (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

IMCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

Nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl jūrų transporto, kad būtų atsižvelgta į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos ir valstybių narių vardu (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis), LIBE, FEMM, PETI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

Nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl reikiamų susitarimų pagal Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis XXI straipsnį sudarymo su Argentina, Australija, Brazilija, Ekvadoru, Filipinais, YAR Honkongu, Indija, Japonija, Kanada, Kinija, Atskirąja Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorija (Kinijos Taipėjumi), Kolumbija, Korėja, Kuba, Naująja Zelandija, Jungtinėmis Valstijomis ir Šveicarija dėl kompensacinių priemonių, kurios būtinos dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Austrijos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo į Europos Sąjungą (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaromos sąlygos toliau vykdyti teritorinio bendradarbiavimo programas – programą PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) ir Jungtinės Karalystės ir Airijos programą (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija) – Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

Nuomonė :

BUDG, CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Sąjungos bendrojo tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimo suteikimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009 (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų aviacijos saugos aspektų, susijusių su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl ES biudžeto panaudojimo viešojo sektoriaus reformai vertinimo (2018/2086(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0378/2018)

- Pranešimas Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (2018/2222(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

- Pranešimas dėl diferencijuotos integracijos (2018/2093(INI)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Pascal Durand (A8-0402/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl 2021–2025 m. laikotarpio Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos, kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- * Pranešimas dėl Tarybos reglamento dėl Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programos (Ignalinos programos), kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1369/2013 (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl mechanizmo teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

- Nuomonė dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos metinės ataskaitos (2018/2161(INI)) - ECON komitetas - Pranešėja: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

- Pranešimas dėl lyčių lygybės ir mokesčių politikos ES (2018/2095(INI)) - ECON komitetas - FEMM komitetas - Pranešėja: Marisa Matias - Pranešėjas: Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

- Pranešimas Bankų sąjunga. 2018 m. metinė ataskaita (2018/2100(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Pranešimas dėl Ombudsmeno strateginio tyrimo OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus (2018/2096(INI)) - AFCO komitetas - PETI komitetas - Pranešėjas: Jo Leinen - Pranešėja: Yana Toom (A8-0420/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“ (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl skaitmeninių priemonių ir procesų, naudojamų taikant bendrovių teisės aktus (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- Pranešimas dėl Europos Centrinio Banko 2017 m. metinės ataskaitos (2018/2101(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Pranešimas dėl autonominio vairavimo Europos transporte (2018/2089(INI)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

- Pranešimas dėl lyčių aspekto integravimo Europos Parlamente (2018/2162(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo fondų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomas ES laikinasis kelionės dokumentas ir panaikinamas Sprendimas 96/409/BUSP (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tikrinimo procedūros, susijusios su asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimais per Europos Parlamento rinkimus, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)) - AFCO komitetas - Pranešėjai: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos piliečių tapatybės kortelių ir Sąjungos piliečiams bei jų šeimos nariams, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, išduodamų teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimo (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 596/2014 ir (ES) 2017/1129 nuostatos, susijusios su skatinimu naudoti MVĮ augimo rinkas (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)) - ECON komitetas - Pranešėja: Anne Sander (A8-0437/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (nauja redakcija) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto, projekto (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjos: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl specialiosios branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo finansavimo programos, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1368/2013 (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Emil Radev (A8-0442/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos ir valstybių narių vardu projekto (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimo (2018/2010(INI)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl atstovaujamųjų ieškinių siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus, kuria panaikinama Direktyva 2009/22/EB (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Euratomo sutartimi pagrįstos Europos branduolinės saugos priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Pranešimas dėl ES gairių ir ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo už ES ribų klausimais įgaliojimų (2018/2155(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl derybų dėl ES ir Kirgizijos Respublikos visapusiško susitarimo (2018/2118(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

- Pranešimas dėl Direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, įgyvendinimo (2018/2056(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Pranešimas dėl Asociacijos susitarimo su Centrine Amerika prekybai skirtos dalies įgyvendinimo (2018/2106(INI)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Reimer Böge (A8-0459/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl muitinio tikrinimo įrangos finansinės priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl „Europos socialinio fondo +“ (ESF+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, taikomų I antraštinės dalies 1 ir 4 skyriams, V antraštinės dalies 3 skyriui, VII antraštinės dalies 4 ir 5 skyriams, VIII antraštinės dalies 1 skyriui, XII antraštinei daliai, XIV antraštinei daliai ir II priedui (2018/2170(REG)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Richard Corbett (A8-0462/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Albanijos Respublikos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Albanijos Respublikoje vykdomų veiksmų statuso sudarymo projekto (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Bodil Valero (A8-0463/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Maria Grapini (A8-0464/2018)

- Pranešimas dėl tarpvalstybinių prašymų grąžinti meno kūrinius ir kultūros vertybes, pagrobtas per ginkluotus konfliktus ir karus (2017/2023(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

- Pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2017 m. (2018/2103(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisių ir vertybių programos (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)) - BUDG komitetas - CONT komitetas - Pranešėjai: Eider Gardiazabal Rubial ir Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių nuostatų, taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“), kuriam skiriamos Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo sudarymo projekto (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėja: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

- *** Rekomendacija Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl bylos DS492 Europos Sąjunga. Priemonės, darančios poveikį tam tikriems paukštienos produktams taikomoms tarifų nuolaidoms, sudarymo Sąjungos vardu projektas (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

- Pranešimas dėl Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros (2018/2153(INI)) - PEST komitetas - Pranešėjos: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos investicijų banko statutas (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS)) - AFCO komitetas - Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

- Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo sudarymo projekto (2018/0256M(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėja: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Pranešimas dėl 2017 m. metinio pranešimo dėl EIB finansinės veiklos kontrolės (2018/2151(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl programos „InvestEU“ sukūrimo (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)) - BUDG komitetas - ECON komitetas - Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamųjų indeksų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011 (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)) - ECON komitetas - Pranešėja: Neena Gill (A8-0483/2018)


13. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Į darbotvarkę įtrauktas šis klausimas, į kurį atsakoma žodžiu ir dėl kurio diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   (O-000128/2018) kurį pateikė Czesław Adam Siekierski, vardu AGRI komitetas, Komisijai: ES ryžių apsauga (B8-0004/2019).


14. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2018 mėn. rugsėjo sesiją priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


15. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas sausio 2019 (PE 632.677/PDOJ), kurį buvo pasiūlyta pakeisti taip (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Pirmadienis

Verts/ALE frakcijos prašymas ketvirtuoju darbotvarkės punktu (prieš trumpą pristatymą) įtraukti bendras diskusijas dėl dviejų pranešimų: pranešėjos Marietje Schaake dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo (A8-0471/2018) ir dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo (rezoliucija) (A8-0478/2018) (galutinės darbotvarkės projekto 23 ir 28 punktai). Šios diskusijos vyktu apskritojo stalo principu ir apimtų visas frakcijas.

Kalbėjo Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu pagrindė prašymą. Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu pasiūlė diskusijas surengti antradienį, Heidi Hautala sutiko su šiuo pasiūlymu ir Guy Verhofstadt.

Vardinio balsavimo metu Parlamentas atmetė pasiūlymą (143 už, 153 prieš, 18 susilaikė).

Antradienis

S&D frakcijos prašymas iš darbotvarkės išbraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl "2018 m. gruodžio 13–14 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados" ( galutinės darbotvarkės projekto 53 punktas). Dėl to antradienio posėdis prasidėtų 9 valandą.

Parlamentas pritarė prašymui.

Trečiadienis ir Ketvirtadienis

Pakeitimų nepateikta.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


16. Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra (diskusijos)

Pranešimas dėl Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros [2018/2153(INI)] - Specialusis komitetas Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros klausimais. Pranešėjai: Norbert Lins ir Bart Staes (A8-0475/2018)

Norbert Lins ir Bart Staes pristatė pranešimą.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo Pilar Ayuso PPE frakcijos vardu, Simona Bonafè S&D frakcijos vardu, Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu, Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu, Thomas Waitz Verts/ALE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Mireille D'Ornano EFDD frakcijos vardu, Philippe Loiseau ENF frakcijos vardu, Alojz Peterle, Pavel Poc, Arne Gericke, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini ir Franc Bogovič.

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marc Tarabella, Martin Häusling, Younous Omarjee, Esther Herranz García, Marc Tarabella, James Nicholson, Sofia Ribeiro, Clara Aguilera, Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose, Seán Kelly, Nicola Caputo, Julie Girling ir Ricardo Serrão Santos.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Florent Marcellesi, João Ferreira, Igor Šoltes ir Louis-Joseph Manscour.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis, Norbert Lins ir Bart Staes.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 01 16 protokolo 12.10 punktas


17. Transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti keliais ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais [2017/0113(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Cláudia Monteiro de Aguiar pristatė pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo Theresa Griffin S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu, Jakop Dalunde Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Pierre Vieu GUE/NGL frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Isabella De Monte ir Nicola Caputo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Violeta Bulc ir Cláudia Monteiro de Aguiar.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 01 15 protokolo 8.6 punktas


18. Lyčių aspekto integravimas Europos Parlamente (diskusijos)

Pranešimas dėl lyčių aspekto integravimo Europos Parlamente [2018/2162(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Angelika Mlinar pristatė pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo José Inácio Faria PPE frakcijos vardu, Anna Hedh S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dobromir Sośnierz, Linnéa Engström Verts/ALE frakcijos vardu, ir Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Eleonora Forenza, Bruno Gollnisch, nepriklausomas Parlamento narys, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, ji nesutiko, kad Dobromir Sośnierz pateiktų mėlynosios kortelės klausimą, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Evelyn Regner, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jadwiga Wiśniewska, ji pateikė mėlynosios kortelės klausimą Julie Ward, Udo Voigt, Michaela Šojdrová ir Evelyn Regner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Eleftherios Synadinos, Notis Marias, Georgios Epitideios ir Julie Ward, ji atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jadwiga Wiśniewska.

Kalbėjo Věra Jourová ir Angelika Mlinar.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 01 15 protokolo 8.10 punktas


19. Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės [2018/2222(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Marian-Jean Marinescu padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Flavio Zanonato, Notis Marias, Michèle Rivasi, Stanislav Polčák ir John Howarth.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2019 01 15 protokolo 8.11 punktas


20. ES biudžeto panaudojimo viešojo sektoriaus reformai vertinimas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl ES biudžeto panaudojimo viešojo sektoriaus reformai vertinimo [2018/2086(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias ir Ruža Tomašić.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2019 01 15 protokolo 8.12 punktas


21. ES gairės ir ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo už ES ribų klausimais įgaliojimai (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl ES gairių ir ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo už ES ribų klausimais įgaliojimų [2018/2155(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Andrzej Grzyb padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Notis Marias, Jordi Solé, Csaba Sógor, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios ir Alojz Peterle.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2019 01 15 protokolo 8.13 punktas


22. Lyčių lygybė ir mokesčių politika ES (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl lyčių lygybės ir mokesčių politikos ES [2018/2095(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjai: Marisa Matias ir Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Marisa Matias ir Ernest Urtasun padarė pristatymą

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Anna Záborská ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2019 01 15 protokolo 8.14 punktas


23. Autonominis vairavimas Europos transporte (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl autonominio vairavimo Europos transporte [2018/2089(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Wim van de Camp padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios ir Mark Demesmaeker.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2019 01 15 protokolo 8.5 punktas


24. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Iuliu Winkler, Inma Rodríguez-Piñero, Angel Dzhambazki, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, Matt Carthy, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Patrick Le Hyaric, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Notis Marias, Tania González Peñas, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Răzvan Popa, John Howarth ir Julie Ward.


25. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 632.677/OJMA).


26. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.41 val.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Staes, Starbatty, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Atnaujinta: 2020 m. sausio 15 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika