Indekss 
Protokols
PDF 282kWORD 80k
Pirmdiena, 2019. gada 14. janvāris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 5.Parlamenta sastāvs
 6.Politisko grupu sastāvs
 7.Pieprasījums atcelt imunitāti
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs
 9.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 10.Savienības tiesību akta priekšlikums
 11.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 12.Dokumentu iesniegšana
 13.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 14.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 15.Darba kārtība
 16.Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra (debates)
 17.Bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu autopārvadājumiem ***I (debates)
 18.Integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā (debates)
 19.Eiropas Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām (īss izklāsts)
 20.Novērtējums attiecībā uz to, kā ES budžets izmantots publiskā sektora reformas īstenošanā (īss izklāsts)
 21.ES pamatnostādnes un pilnvaras ES īpašajam sūtnim reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES (īss izklāsts)
 22.Dzimumu līdztiesība un nodokļu politika Eiropas Savienībā (īss izklāsts)
 23.Transportlīdzekļu autonomā vadīšana Eiropas transportā (īss izklāsts)
 24.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 25.Nākamās sēdes darba kārtība
 26.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta ceturtdien, 2018. gada 13. decembrī, pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.04.


3. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu, lai godinātu Gdaņskas pilsētas mēra Pawel Adamowicz piemiņu, kurš svētdienas vakarā bija piedzīvojis uzbrukumu un pirms dažām stundām no gūtajiem ievainojumiem miris. Viņš Parlamenta vārdā izteica līdzjūtību bojā gājušā tuviniekiem un Gdaņskas pilsētai.

Priekšsēdētājs atgādināja par decembrī Strasbūrā notikušo teroraktu. Viņš arī pauda nožēlu par spriedzes un vardarbības pieaugumu Eiropā un aicināja ikvienu uzņemties atbildību, iesaistoties cieņpilnā dialogā. Priekšsēdētājs darīja zināmu, ka šajā nedēļā viņš ar Strasbūras pilsētas mēru apspriedīs, kā godināt decembrī notikušā terorakta upurus. Viņš arī ierosināšot Priekšsēdētāju konferencei nosaukt Parlamenta radiostudiju abu uzbrukumā bojā gājušo žurnālistu vārdā.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.

Uzstājās Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, Fabio Massimo Castaldo, Dimitrios Papadimoulis, Jarosław Wałęsa, Mara Bizzotto, Jadwiga Wiśniewska, Patrizia Toia, Marcel de Graaff, Cláudia Monteiro de Aguiar un Claudia Tapardel.


4. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Elsi Katainen ir darījusi zināmu, ka viņa bija klāt 2018. gada 12. marta, 2018. gada 16. aprīļa, 2018. gada 11. jūnija, 2018. gada 10. septembra, 2018. gada 1. oktobra, 2018. gada 22. oktobra un 2018. gada 10. decembra sēdē, taču apmeklējumu reģistrā viņas vārda nav.

Elsi Katainen bija klāt 2018. gada 29. novembra sēdē, taču apmeklējumu reģistrā viņas vārda nav.

Tika attaisnota Sergio Gaetano Cofferati neierašanās 2018. gada 11. un 13. septembra sēdē.


5. Parlamenta sastāvs

Catherine Stihler ir rakstiski paziņojusi par atkāpšanos no Parlamenta deputāta amata, sākot no 2019. gada 1. februāra.

Saskaņā ar Reglamenta 4. pantu Parlaments paziņoja, ka, sākot no minētās dienas, Parlamentā ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.


6. Politisko grupu sastāvs

James Carver vairs nav pie politiskajām grupām nepiederošs deputāts. 2019. gada 10. janvārī viņš kļuva par EFDD grupas locekli.


7. Pieprasījums atcelt imunitāti

Vācijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Monika Hohlmeier imunitāti saistībā ar izmeklēšanas procedūru, ko pret viņu uzsācis Koburgas prokurors.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


8. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis EFDD grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

BUDG komiteja: Jonathan Arnott – Raymond Finch vietā;

PECH komiteja: Patrick O'Flynn – Mike Hookem vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


9. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja par vairāku komiteju lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz šādiem ziņojumiem (saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu):

—   JURI komiteja – pamatojoties uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Referente: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   ECON komiteja – pamatojoties uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1011 attiecībā uz mazoglekļa un labvēlīgas oglekļa ietekmes etaloniem (COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)). Referente: Neena Gill (A8-0483/2018);

—   LIBE komiteja – pamatojoties uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu un atceļ Regulu (ES) Nr. 98/2013 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu (COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD)). Referents: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018);

—   PECH komiteja – pamatojoties uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā (COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD)). Referente: Clara Aguilera (A8-0005/2019);

—   TRAN komiteja – pamatojoties uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 391/2009 groza attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD)). Referente: Isabella De Monte (A8-0004/2019);

—   TRAN komiteja – pamatojoties uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)). Referente: Karima Delli (A8-0009/2019);

—   TRAN komiteja – pamatojoties uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Jūras vienloga sistēmas vidi un atceļ Direktīvu 2010/65/ES (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)). Referente: Deirdre Clune (A8-0006/2019);

—   TRAN komiteja – pamatojoties uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)). Referente: Daniela Aiuto (A8-0008/2019);

—   TRAN komiteja – pamatojoties uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni un atceļ Direktīvu 2005/45/EK (COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)). Referents: Dominique Riquet (A8-0007/2019).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas var līdz nākamās dienas – otrdienas, 2019. gada 15. janvāra – pusnaktij rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Ja minētajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas, tās var sākt jebkurā laikā pēc šā termiņa beigām.


10. Savienības tiesību akta priekšlikums

Priekšsēdētājs paziņoja, ka saskaņā ar Reglamenta 46. panta 2. punktu viņš ir atzinis par pieņemamu šādu Savienības tiesību akta priekšlikumu:

—   Savienības akta priekšlikums, ko iesniedza Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik, Frédérique Ries, Biljana Borzan, Miroslav Mikolášik, José Inácio Faria, Margrete Auken, Rory Palmer, Kateřina Konečná un Guillaume Balas, par plazmas savākšanas apjoma palielināšanu Eiropas Savienībā (B8-0591/2018).

Saskaņā ar Reglamenta 46. panta 2. punktu šis priekšlikums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, ENVI komitejai.


11. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2019. gada 16. janvārī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1365/75 (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD));

- Eiropas parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 337/75 (00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94 (00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 168/2013 groza attiecībā uz Euro 5 posma piemērošanu divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu tipa apstiprināšanai (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzinhāšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (Kodificēta redakcija) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

°
° ° °

Priekšsēdētājs 2019. gada 8. janvārī parakstīja šādu saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemtu tiesību aktu:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības papildina Savienības tipa apstiprināšanas tiesību aktus (00067/2018/LEX - C8-0019/2019 - 2018/0220(COD)).


12. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz konkrētu prasību ieviešanu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 904/2010 attiecībā uz pasākumiem administratīvās sadarbības stiprināšanai, lai apkarotu ar PVN saistītu krāpšanu (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz noteikumiem par preču tālpārdošanu un konkrētām preču piegādēm iekšzemē groza Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvu 2006/112/EK (COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

IMCO

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumam, ar ko izveido apvienību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (09547/2018 – C8-0021/2019 – 2018/0080(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības un dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu, ar ko groza Nolīgumu par jūras transportu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ķīnas Tautas Republikas valdību, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Padomes regulai par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par bērnu starptautisko nolaupīšanu (pārstrādāta redakcija) (15401/2018 – C8-0023/2019 – 2016/0190(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

JURI (Reglamenta 104. pants), LIBE, FEMM, PETI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu attiecīgus nolīgumus saskaņā ar Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību XXI pantu ar Argentīnu, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu, Ķīnu, Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju (Ķīnas Taipeju), Kolumbiju, Kubu, Ekvadoru, Honkongu (Ķīnas īpašo administratīvo rajonu), Indiju, Japānu, Koreju, Jaunzēlandi, Filipīnām, Šveici un Amerikas Savienotajām Valstīm par kompensācijas korekcijām, ko nepieciešams veikt pēc Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Austrijas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanās Eiropas Savienībai (14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai nolūkā turpināt teritoriālās sadarbības programmas “PEACE IV (Īrija–Apvienotā Karaliste)” un “Apvienotā Karaliste–Īrija (Īrija–Ziemeļīrija–Skotija)”, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

BUDG, CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, piešķirot Savienības vispārējo eksporta atļauju konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dažiem aviācijas drošības aspektiem saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par novērtējumu attiecībā uz to, kā ES budžets izmantots publiskā sektora reformas īstenošanā (2018/2086(INI)) - CONT komiteja - Referents: Brian Hayes (A8-0378/2018).

- Ziņojums par Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām (2018/2222(INI)) - ITRE komiteja - Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) - JURI komiteja - Referente: Virginie Rozière (A8-0398/2018).

- Ziņojums par diferencētu integrāciju (2018/2093(INI)) - AFCO komiteja - Referents: Pascal Durand (A8-0402/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu 2021.–2025. gadam, kas papildina pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)) - ITRE komiteja - Referente: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai ar ko izveido kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programmu Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā (Ignalinas programma) un atceļ Padomes Regulu (ES) Nr. 1369/2013 (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) - ITRE komiteja - Referente: Rebecca Harms (A8-0413/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānismu juridisku un administratīvu šķēršļu novēršanai pārrobežu kontekstā (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)) - REGI komiteja - Referents: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018).

- Ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskatu (2018/2161(INI)) - ECON komiteja - Referente: Barbara Kappel (A8-0415/2018).

- Ziņojums par dzimumu līdztiesību un nodokļu politiku Eiropas Savienībā (2018/2095(INI)) - ECON komiteja - FEMM komiteja - Referente: Marisa Matias - Referents: Ernest Urtasun (A8-0416/2018).

- Ziņojums par banku savienības 2018. gada ziņojumu (2018/2100(INI)) - ECON komiteja - Referents: Nils Torvalds (A8-0419/2018).

- Ziņojums par Ombuda stratēģisko izmeklēšanu OI/2/2017 par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pārredzamību (2018/2096(INI)) - AFCO komiteja - PETI komiteja - Referents: Jo Leinen - Referente: Yana Toom (A8-0420/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā izveido programmu “Fiscalis” (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)) - ECON komiteja - Referents: Sven Giegold (A8-0421/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās groza Direktīvu (ES) 2017/1132 (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)) - JURI komiteja - Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018).

- Ziņojums par ECB 2017. gada pārskatu (2018/2101(INI)) - ECON komiteja - Referents: Gabriel Mato (A8-0424/2018).

- Ziņojums par transportlīdzekļu autonomo vadīšanu Eiropas transportā (2018/2089(INI)) - TRAN komiteja - Referents: Wim van de Camp (A8-0425/2018).

- Ziņojums par integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā (2018/2162(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Angelika Mlinar (A8-0429/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanu (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)) - ECON komiteja - Referents: Wolf Klinz (A8-0430/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 un Regulu (ES) Nr. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)) - ECON komiteja - Referents: Wolf Klinz (A8-0431/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka ES pagaidu ceļošanas dokumentu un atceļ Lēmumu 96/409/KĀDP (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)) - LIBE komiteja - Referente: Kinga Gál (A8-0433/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru saistībā ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)) - AFCO komiteja - Referenti: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības pilsoņu personas apliecību un Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izmanto brīvas pārvietošanās tiesības, izsniegto uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošanu (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Gérard Deprez (A8-0436/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšanu groza Regulas (ES) Nr. 596/2014 un (ES) 2017/1129 (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)) - ECON komiteja - Referente: Anne Sander (A8-0437/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu (pārstrādāta redakcija) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018).

- ***I Ziņojums par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza 3. protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) - JURI komiteja - Referents: Tiemo Wölken (A8-0439/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz zaudējumu seguma minimumu nerezultatīviem riska darījumiem groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) - ECON komiteja - Referenti: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido īpašu finansējuma programmu kodoliekārtu izņemšanai no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai un atceļ Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1368/2013 (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus, lai atvieglotu finanšu un citas informācijas izmantošanu noteiktu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai kriminālvajāšanai un ar ko atceļ Padomes lēmumu 2000/642/TI (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Emil Radev (A8-0442/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kirgizstānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Christel Schaldemose (A8-0444/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) - EMPL komiteja - Referente: Maria Arena (A8-0445/2018).

- Ziņojums par tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru īstenošanu (2018/2010(INI)) - INTA komiteja - Referents: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un Direktīvas 2009/22/EK atcelšanu (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)) - JURI komiteja - Referents: Geoffroy Didier (A8-0447/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru izveido Eiropas Kodoldrošuma instrumentu, kas papildina Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu, pamatojoties uz Euratom līgumu (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018).

- Ziņojums par ES pamatnostādnēm un pilnvarām ES īpašajam sūtnim reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES (2018/2155(INI)) - AFET komiteja - Referents: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES un Kirgizstānas Republikas visaptverošo nolīgumu (2018/2118(INI)) - AFET komiteja - Referents: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018).

- Ziņojums par Direktīvas 2011/7/ES par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos īstenošanu (2018/2056(INI)) - IMCO komiteja - Referente: Lara Comi (A8-0456/2018).

- Ziņojums par tirdzniecības pīlāra īstenošanu asociācijas nolīgumā ar Centrālameriku (2018/2106(INI)) - INTA komiteja - Referents: Reimer Böge (A8-0459/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Integrētās robežu pārvaldības fonda satvarā izveido finansiālā atbalsta instrumentu muitas kontroles iekārtām (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) - EMPL komiteja - Referente: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018).

- Ziņojums par grozījumiem Reglamentā attiecībā uz I sadaļas 1. un 4. nodaļu, V sadaļas 3. nodaļu, VII sadaļas 4. un 5. nodaļu, VIII sadaļas 1. nodaļu, XII sadaļu, XIV sadaļu un II pielikumu (2018/2170(REG)) - AFCO komiteja - Referents: Richard Corbett (A8-0462/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu statusa nolīgumu starp Eiropas Savienību un Albānijas Republiku par darbībām, ko Albānijas Republikā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Bodil Valero (A8-0463/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko sadarbībai muitas jomā izveido programmu “Muita” (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Maria Grapini (A8-0464/2018).

- Ziņojums par bruņotu konfliktu un kara laikā nolaupītu mākslas darbu un kultūras priekšmetu pārrobežu restitūcijas prasībām (2017/2023(INI)) - JURI komiteja - Referents: Pavel Svoboda (A8-0465/2018).

- Ziņojums par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 2017. gadā (2018/2103(INI)) - LIBE komiteja - Referents: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesības un vērtības” (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Bodil Valero (A8-0468/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)) - BUDG komiteja - CONT komiteja - Referenti: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)) - REGI komiteja - Referents: Pascal Arimont (A8-0470/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Marietje Schaake (A8-0471/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku saistībā ar DS492 Eiropas Savienība — Pasākumi, kas ietekmē dažu mājputnu gaļas produktu tarifu koncesijas (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Iuliu Winkler (A8-0472/2018).

- Ziņojums par Savienības pesticīdu atļaušanas procedūru (2018/2153(INI)) - PEST komiteja - Referenti: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Investīciju bankas statūtus (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS)) - AFCO komiteja - Referente: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses (2018/0256M(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Marietje Schaake (A8-0478/2018).

- Ziņojums par 2017. gada ziņojumu par EIB finansiālo darbību kontroli (2018/2151(INI)) - CONT komiteja - Referents: Georgi Pirinski (A8-0479/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)) - BUDG komiteja - ECON komiteja - Referenti: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1011 attiecībā uz mazoglekļa un labvēlīgas oglekļa ietekmes etaloniem (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)) - ECON komiteja - Referente: Neena Gill (A8-0483/2018).


13. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Darba kārtībā tika iekļauts šāds jautājums, uz kuru jāatbild mutiski un kuram seko debates (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000128/2018), kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā Komisijai: ES rīsu aizsardzība (B8-0004/2019).


14. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2018. gada septembra sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Europarl”.


15. Darba kārtība

Bija izdalīts 2019. gada janvāra plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 632.677/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Pirmdiena

Verts/ALE grupas pieprasījums kā ceturto punkto darba kārtībā pirms ziņojumu īsā izklāsta iekļaut kopīgu diskusiju par diviem Marietje Schaake ziņojumiem – par ES un Marokas nolīgumu par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam (A8-0471/2018) un par ES un Marokas nolīgumu par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam (rezolūcija) (A8-0478/2018) (GDKP 23. un 28. punkts). Kopīgā diskusija izpaustos kā politisko grupu apaļā galda diskusija.

Uzstājās Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, lai pamatotu minēto pieprasījumu, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, lai ierosinātu minētās debates noturēt otrdien, Heidi Hautala, kas atbalstīja šo priekšlikumu, un Guy Verhofstadt.

Balsojot pēc saraksta (143 par, 153 pret, 18 atturas), Parlaments šo prasību noraidīja.

Otrdiena

S&D pieprasījums no darba kārtības izņemt Padomes un Komisijas paziņojumus par Eiropadomes 2018. gada 13. un 14. decembra sanāksmes secinājumiem (GDKP 53. punkts). Līdz ar to otrdienas sēde sāktos plkst. 9.00.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Trešdiena un ceturtdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


16. Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra (debates)

Ziņojums par Savienības pesticīdu atļaušanas procedūru [2018/2153(INI)] - Savienības pesticīdu atļaušanas procedūras īpašā komiteja. Referenti: Norbert Lins un Bart Staes (A8-0475/2018).

Norbert Lins un Bart Staes iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Pilar Ayuso PPE grupas vārdā, Simona Bonafè S&D grupas vārdā, Anthea McIntyre ECR grupas vārdā, Frédérique Ries ALDE grupas vārdā, Thomas Waitz Verts/ALE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Mireille D'Ornano EFDD grupas vārdā, Philippe Loiseau ENF grupas vārdā, Alojz Peterle, Pavel Poc, Arne Gericke, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini un Franc Bogovič.

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marc Tarabella, Martin Häusling, Younous Omarjee, Esther Herranz García, Marc Tarabella, James Nicholson, Sofia Ribeiro, Clara Aguilera, Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose, Seán Kelly, Nicola Caputo, Julie Girling un Ricardo Serrão Santos.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Florent Marcellesi, João Ferreira, Igor Šoltes un Louis-Joseph Manscour.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis, Norbert Lins un Bart Staes.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.1.2019. protokola 12.10. punkts.


17. Bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu autopārvadājumiem ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/1/EK par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem [2017/0113(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018).

Cláudia Monteiro de Aguiar iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Theresa Griffin S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Matthijs van Miltenburg ALDE grupas vārdā, Jakop Dalunde Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Pierre Vieu GUE/NGL grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Isabella De Monte un Nicola Caputo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Violeta Bulc un Cláudia Monteiro de Aguiar.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.1.2019. protokola 8.6. punkts.


18. Integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā (debates)

Ziņojums par integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā [2018/2162(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Angelika Mlinar (A8-0429/2018).

Angelika Mlinar iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās José Inácio Faria PPE grupas vārdā, Anna Hedh S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dobromir Sośnierz, Linnéa Engström Verts/ALE grupas vārdā un Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Lívia JÁRÓKA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Eleonora Forenza, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Dobromir Sośnierz, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Evelyn Regner, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jadwiga Wiśniewska uzdodot zilās kartītes jautājumu Julie Ward, Udo Voigt, Michaela Šojdrová un Evelyn Regner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Eleftherios Synadinos, Notis Marias, Georgios Epitideios un Julie Ward, kura atbildēja uz Jadwiga Wiśniewska uzdoto zilās kartītes jautājumu.

Uzstājās Věra Jourová un Angelika Mlinar.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.1.2019. protokola 8.10. punkts.


19. Eiropas Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām (īss izklāsts)

Ziņojums par Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām [2018/2222(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018).

Marian-Jean Marinescu iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Flavio Zanonato, Notis Marias, Michèle Rivasi, Stanislav Polčák un John Howarth.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 15.1.2019. protokola 8.11. punkts.


20. Novērtējums attiecībā uz to, kā ES budžets izmantots publiskā sektora reformas īstenošanā (īss izklāsts)

Ziņojums par novērtējumu attiecībā uz to, kā ES budžets izmantots publiskā sektora reformas īstenošanā [2018/2086(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0378/2018).

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias un Ruža Tomašić.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 15.1.2019. protokola 8.12. punkts.


21. ES pamatnostādnes un pilnvaras ES īpašajam sūtnim reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES (īss izklāsts)

Ziņojums par ES pamatnostādnēm un pilnvarām ES īpašajam sūtnim reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES [2018/2155(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018).

Andrzej Grzyb iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Notis Marias, Jordi Solé, Csaba Sógor, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios un Alojz Peterle.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 15.1.2019. protokola 8.13. punkts.


22. Dzimumu līdztiesība un nodokļu politika Eiropas Savienībā (īss izklāsts)

Ziņojums par dzimumu līdztiesību un nodokļu politiku Eiropas Savienībā [2018/2095(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referenti: Marisa Matias un Ernest Urtasun (A8-0416/2018).

Marisa Matias un Ernest Urtasun iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Anna Záborská un Stanislav Polčák.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 15.1.2019. protokola 8.14. punkts.


23. Transportlīdzekļu autonomā vadīšana Eiropas transportā (īss izklāsts)

Ziņojums par transportlīdzekļu autonomo vadīšanu Eiropas transportā [2018/2089(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Wim van de Camp (A8-0425/2018).

Wim van de Camp iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios un Mark Demesmaeker.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 15.1.2019. protokola 8.5. punkts.


24. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Iuliu Winkler, Inma Rodríguez-Piñero, Angel Dzhambazki, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, Matt Carthy, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Patrick Le Hyaric, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Notis Marias, Tania González Peñas, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Răzvan Popa, John Howarth un Julie Ward.


25. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 632.677/OJMA).


26. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.41.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Staes, Starbatty, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 15. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika