Index 
Notulen
PDF 284kWORD 80k
Maandag 14 januari 2019 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling Parlement
 6.Samenstelling fracties
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 10.Voorstel voor een besluit van de Unie
 11.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 12.Ingekomen stukken
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden (debat)
 17.Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg ***I (debat)
 18.Gendermainstreaming in het Europees Parlement (debat)
 19.Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (korte presentatie)
 20.Evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector (korte presentatie)
 21.EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie (korte presentatie)
 22.Gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU (korte presentatie)
 23.Autonoom rijden in het Europees vervoer (korte presentatie)
 24.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 25.Agenda van de volgende vergadering
 26.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 13 december 2018 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.04 uur geopend.


3. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af ter nagedachtenis van Pawel Adamowicz, burgemeester van Gdansk, die zondagavond is aangevallen en slechts enkele uren geleden aan zijn verwondingen is overleden. Hij betuigt het medeleven van het Parlement met de familie van het slachtoffer en de stad Gdansk.

De Voorzitter herinnert aan de terroristische aanslag in Straatsburg in december. Hij betreurt tevens de toename van de spanningen en het geweld in Europa en doet een beroep op ieders verantwoordelijkheid om een respectvolle dialoog te voeren. De Voorzitter deelt mee dat hij deze week met de burgemeester van Straatsburg zal bespreken hoe de slachtoffers van de aanslag van december zullen worden herdacht. Hij zal de Conferentie van voorzitters tevens voorstellen de radiostudio van het Parlement te vernoemen naar de twee journalisten die bij de aanslag om het leven zijn gekomen.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, Fabio Massimo Castaldo, Dimitrios Papadimoulis, Jarosław Wałęsa, Mara Bizzotto, Jadwiga Wiśniewska, Patrizia Toia, Marcel de Graaff, Cláudia Monteiro de Aguiar en Claudia Tapardel.


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Elsi Katainen heeft meegedeeld dat zij aanwezig was bij de vergaderingen van 12 maart 2018, 16 april 2018, 11 juni 2018, 10 september 2018, 1 oktober 2018, 22 oktober 2018 en 10 december 2018, maar dat haar naam niet op de presentielijst staat.

Elsi Katainen was aanwezig bij de vergadering van 29 november 2018, maar haar naam staat niet op de presentielijst.

Sergio Gaetano Cofferati heeft zich geëxcuseerd voor zijn afwezigheid op de vergaderingen van 11 en 13 september 2018.


5. Samenstelling Parlement

Catherine Stihler heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van haar ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 1 februari 2019.

Overeenkomstig artikel 4 van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.


6. Samenstelling fracties

James Carver is geen niet-fractiegebonden lid meer en heeft zich met ingang van 10 januari 2019 aangesloten bij de EFDD-Fractie.


7. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Duitse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Monika Hohlmeier ingediend in het kader van een door het Openbaar Ministerie van Coburg tegen haar ingeleide onderzoeksprocedure.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de commissie JURI.


8. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de EFDD-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie BUDG: Jonathan Arnott in de plaats van Raymond Finch

Commissie PECH: Patrick O'Flynn in de plaats van Mike Hookem

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


9. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt de besluiten mee van verschillende commissies om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van de volgende verslagen (overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement):

—   Commissie JURI, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   Commissie ECON, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)). Rapporteur: Neena Gill (A8-0483/2018);

—   Commissie LIBE, op basis van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)). Rapporteur: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018);

—   Commissie PECH, op basis van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Rapporteur: Clara Aguilera (A8-0005/2019);

—   Commissie TRAN, op basis van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 391/2009 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)). Rapporteur: Isabella De Monte (A8-0004/2019);

—   Commissie TRAN, op basis van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)). Rapporteur: Karima Delli (A8-0009/2019);

—   Commissie TRAN, op basis van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees maritiem éénloketsysteem en tot intrekking van Richtlijn 2010/65/EU (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)). Rapporteur: Deirdre Clune (A8-0006/2019);

—   Commissie TRAN, op basis van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur(COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)). Rapporteur: Daniela Aiuto (A8-0008/2019);

—   Commissie TRAN, op basis van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/106/EG inzake het minimum opleidingsniveau van zeevarenden en tot intrekking van Richtlijn 2005/45/EG (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)). Rapporteur: Dominique Riquet (A8-0007/2019).

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken tot morgen, dinsdag 15 januari 2019, om middernacht schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


10. Voorstel voor een besluit van de Unie

De Voorzitter deelt mee dat hij op grond van artikel 46, lid 2, van het Reglement het onderstaande voorstel voor een Uniehandeling ontvankelijk heeft verklaard:

—   Voorstel voor een besluit van de Unie, ingediend door Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik, Frédérique Ries, Biljana Borzan, Miroslav Mikolášik, José Inácio Faria, Margrete Auken, Rory Palmer, Kateřina Konečná en Guillaume Balas, over de bevordering van de inzameling van plasma in de Europese Unie (B8-0591/2018).

Dit voorstel is overeenkomstig artikel 46, lid 2, van het Reglement verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de commissie ENVI.


11. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede woensdag 16 januari 2019 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad (00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad (00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat de toepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers betreft (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (codificatie) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

°
° ° °

De Voorzitter heeft op 8 januari 2019 de volgende handeling ondertekend die volgens de gewone wetgevingsprocedure is aangenomen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanvulling van de typegoedkeuringswetgeving van de Unie in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (00067/2018/LEX - C8-0019/2019 - 2018/0220(COD)).


12. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de invoering van bepaalde voorschriften voor betalingsdienstaanbieders (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 wat betreft maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 wat betreft de bepalingen inzake afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

IMCO

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

AFET

advies :

INTA

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en de lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

JURI

advies :

JURI (artikel 104 van het Reglement), LIBE, FEMM, PETI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

AFET

advies :

INTA

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de relevante akkoorden in het kader van artikel XXI van de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten met Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Chinees Taipei), Colombia, Cuba, Ecuador, de Filipijnen, Hongkong (China), India, Japan, Korea, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Zwitserland over de compensaties die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Slowakije, Finland en Zweden tot de Europese Unie (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad om de voortzetting van de territoriale samenwerkingsprogramma's Peace IV (Ierland-Verenigd Koninkrijk) en Verenigd Koninkrijk-Ierland (Ierland/Noord-Ierland/Schotland) mogelijk te maken in het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

BUDG, CONT

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad door de verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

AFET

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van de luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

2) van de parlementaire commissies

- Verslag over de evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector (2018/2086(INI)) - commissie CONT - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0378/2018)

- Verslag over de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (2018/2222(INI)) - commissie ITRE - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

- Verslag over gedifferentieerde integratie (2018/2093(INI)) - commissie AFCO - Rapporteur: Pascal Durand (A8-0402/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor de periode 2021-2025 ter aanvulling van Horizon Europa - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen (het Ignalina-programma) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1369/2013 van de Raad (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)) - commissie REGI - Rapporteur: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

- Verslag over het jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (2018/2161(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

- Verslag over gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU (2018/2095(INI)) - commissie ECON - commissie FEMM - Rapporteur: Marisa Matias - Rapporteur: Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

- Verslag over de bankenunie - jaarverslag 2018 (2018/2100(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Verslag over het strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU (2018/2096(INI)) - commissie AFCO - commissie PETI - Rapporteur: Jo Leinen - Rapporteur: Yana Toom (A8-0420/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2017/1132/EU met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- Verslag over het jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank (2018/2101(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Verslag over autonoom rijden in het Europees vervoer (2018/2089(INI)) - commissie TRAN - Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

- Verslag over gendermainstreaming in het Europees Parlement (2018/2162(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van een EU-noodreisdocument en tot intrekking van Besluit 96/409/GBVB (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 wat betreft een verificatieprocedure in verband met inbreuken op de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)) - commissie AFCO - Rapporteurs: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 596/2014 en (EU) 2017/1129 wat de bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten betreft (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Anne Sander (A8-0437/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) - commissie ECON - Rapporteurs: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een specifiek financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval, en tot intrekking van Verordening (Euratom) nr. 1368/2013 van de Raad (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Emil Radev (A8-0442/2018)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en de lidstaten, van het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Kirgizische Republiek, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) - commissie EMPL - Rapporteur: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Verslag over de uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru (2018/2010(INI)) - commissie INTA - Rapporteur: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een Europees instrument voor nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking op basis van het Euratom-Verdrag (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Verslag over de EU-richtsnoeren en het mandaat van de speciaal EU-gezant voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de EU (2018/2155(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

- Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de brede overeenkomst tussen de EU en de Kirgizische Republiek (2018/2118(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (2018/2056(INI)) - commissie IMCO - Rapporteur: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Verslag over de uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika (2018/2106(INI)) - commissie INTA - Rapporteur: Reimer Böge (A8-0459/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) - commissie EMPL - Rapporteur: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Verslag tot wijziging van het Reglement van het Europees Parlement met betrekking tot: titel I, hoofdstukken 1 en 4; titel V, hoofdstuk 3; titel VII, hoofdstukken 4 en 5; titel VIII, hoofdstuk 1; titel XII; titel XIV en bijlage II (2018/2170(REG)) - commissie AFCO - Rapporteur: Richard Corbett (A8-0462/2018)

- *** Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Albanië inzake acties die het Europees grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Albanië uitvoert (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Bodil Valero (A8-0463/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Maria Grapini (A8-0464/2018)

- Verslag over grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlogen en gewapende conflicten buitgemaakte kunstwerken en cultuurgoederen (2017/2023(INI)) - commissie JURI - Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

- Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017 (2018/2103(INI)) - commissie LIBE - Rapporteur: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Rechten en waarden (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)) - commissie BUDG - commissie CONT - Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)) - commissie REGI - Rapporteur: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, tot wijziging van de bijlagen bij de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China in verband met DS492 Europese Unie – Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

- Verslag over de toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden (2018/2153(INI)) - commissie PEST - Rapporteurs: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- * Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS)) - commissie AFCO - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

- Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds (2018/0256M(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Verslag over het jaarverslag 2017 inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB (2018/2151(INI)) - commissie CONT - Rapporteur: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)) - commissie BUDG - commissie ECON - Rapporteurs: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Neena Gill (A8-0483/2018)


13. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vraag met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat is ingeschreven op de agenda (artikel 128 van het Reglement):

—   (O-000128/2018) van Czesław Adam Siekierski, namens de commissie AGRI, aan de Commissie: Bescherming van rijst uit de EU (B8-0004/2019).


14. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van september 2018 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staat op Europarl.


15. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van januari 2019 (PE 632.677/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om vóór de korte presentaties als vierde punt op de agenda een gecombineerde behandeling te plaatsen van de twee verslagen van Marietje Schaake over de Overeenkomst EU-Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst (A8-0471/2018) en de Overeenkomst EU-Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst Koninkrijk Marokko (resolutie) (A8-0478/2018) (punten 23 en 28 PDOJ). De gecombineerde behandeling zou bestaan uit een sprekersronde van de fracties.

Het woord wordt gevoerd door Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek onderbouwt, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, die voorstelt om dit debat dinsdag te houden, Heidi Hautala, die instemt met dit voorstel, en Guy Verhofstadt.

Het Parlement wijst het verzoek af bij HS (143 voor, 153 tegen, 18 onthoudingen).

Dinsdag

Verzoek van de S&D-Fractie om de verklaringen van de Raad en de Commissie over de "Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 13 en 14 december 2018" (punt 53 PDOJ) van de agenda te schrappen. Als gevolg hiervan zou de zitting van dinsdag om 9.00 uur beginnen.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Woensdag en donderdag

Geen wijzigingen voorgesteld.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


16. Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden (debat)

Verslag over de toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden [2018/2153(INI)] - Bijzondere Commissie EU-vergunningsprocedure voor pesticiden. Rapporteurs: Norbert Lins en Bart Staes (A8-0475/2018)

Norbert Lins en Bart Staes geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pilar Ayuso, namens de PPE-Fractie, Simona Bonafè, namens de S&D-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, Thomas Waitz, namens de Verts/ALE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de EFDD-Fractie, Philippe Loiseau, namens de ENF-Fractie, Alojz Peterle, Pavel Poc, Arne Gericke, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini en Franc Bogovič.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marc Tarabella, Martin Häusling, Younous Omarjee, Esther Herranz García, Marc Tarabella, James Nicholson, Sofia Ribeiro, Clara Aguilera, Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose, Seán Kelly, Nicola Caputo, Julie Girling en Ricardo Serrão Santos.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Florent Marcellesi, João Ferreira, Igor Šoltes en Louis-Joseph Manscour.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis, Norbert Lins en Bart Staes.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.10 van de notulen van 16.1.2019.


17. Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/1/EG betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg [2017/0113(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Cláudia Monteiro de Aguiar leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Theresa Griffin, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie, Jakop Dalunde, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Pierre Vieu, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Isabella De Monte en Nicola Caputo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Cláudia Monteiro de Aguiar.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 15.1.2019.


18. Gendermainstreaming in het Europees Parlement (debat)

Verslag over gendermainstreaming in het Europees Parlement [2018/2162(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Angelika Mlinar leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door José Inácio Faria, namens de PPE-Fractie, Anna Hedh, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dobromir Sośnierz, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, en Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Eleonora Forenza, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren, Dobromir Sośnierz, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Evelyn Regner, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jadwiga Wiśniewska om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Julie Ward, Udo Voigt, Michaela Šojdrová en Evelyn Regner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Eleftherios Synadinos, Notis Marias, Georgios Epitideios en Julie Ward, die ingaat op de "blauwe kaart"-vraag van Jadwiga Wiśniewska.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Angelika Mlinar.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.10 van de notulen van 15.1.2019.


19. Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (korte presentatie)

Verslag over de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie [2018/2222(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Marian-Jean Marinescu geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Flavio Zanonato, Notis Marias, Michèle Rivasi, Stanislav Polčák en John Howarth.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 15.1.2019.


20. Evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector (korte presentatie)

Verslag over de evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector [2018/2086(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias en Ruža Tomašić.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.12 van de notulen van 15.1.2019.


21. EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie (korte presentatie)

Verslag over de EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie [2018/2155(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Andrzej Grzyb geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Notis Marias, Jordi Solé, Csaba Sógor, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios en Alojz Peterle.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.13 van de notulen van 15.1.2019.


22. Gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU (korte presentatie)

Verslag over gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU [2018/2095(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteurs: Marisa Matias en Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Marisa Matias en Ernest Urtasun geven toelichting bij het verslag

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Anna Záborská en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.14 van de notulen van 15.1.2019.


23. Autonoom rijden in het Europees vervoer (korte presentatie)

Verslag over autonoom rijden in het Europees vervoer [2018/2089(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Wim van de Camp geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios en Mark Demesmaeker.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 15.1.2019.


24. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Iuliu Winkler, Inma Rodríguez-Piñero, Angel Dzhambazki, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, Matt Carthy, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Patrick Le Hyaric, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Notis Marias, Tania González Peñas, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Răzvan Popa, John Howarth en Julie Ward.


25. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 632.677/OJMA).


26. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.41 uur gesloten.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Staes, Starbatty, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid