Indeks 
Protokół
PDF 291kWORD 81k
Poniedziałek, 14 stycznia 2019 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład Parlamentu
 6.Skład grup politycznych
 7.Wniosek o uchylenie immunitetu
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 10.Wniosek dotyczący aktu Unii
 11.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 12.Składanie dokumentów
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 14.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 15.Porządek obrad
 16.Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (debata)
 17.Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy ***I (debata)
 18.Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim (debata)
 19.Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (krótka prezentacja)
 20.Ocena wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego (krótka prezentacja)
 21.Wytyczne UE i mandat specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii i przekonań poza UE (krótka prezentacja)
 22.Równouprawnienie płci w kontekście polityki podatkowej w UE (krótka prezentacja)
 23.Jazda autonomiczna w transporcie europejskim (krótka prezentacja)
 24.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 13 grudnia 2018 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.04.


3. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie, aby złożyć hołd Pawłowi Adamowiczowi, prezydentowi Gdańska, który został zaatakowany w niedzielę wieczorem i kilka godzin temu zmarł w wyniku poniesionych obrażeń. Przewodniczący złożył w imieniu Parlamentu kondolencje rodzinie zmarłego, jak i miastu Gdańsk.

Przewodniczący przypomniał atak terrorystyczny, do którego doszło w grudniu w Strasburgu. Wyraził również ubolewanie z powodu nasilenia się napięć i przemocy w Europie oraz zaapelował do wszystkich o odpowiedzialną postawę i o prowadzenie pełnego szacunku dialogu. Przewodniczący poinformował, że będzie rozmawiał w tym tygodniu z merem Strasburga na temat tego, jak oddać hołd ofiarom grudniowego zamachu. Zaproponuje również Konferencji Przewodniczących, by studio radiowe Parlamentu nazwać imieniem dwóch dziennikarzy, którzy zginęli w zamachu.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.

Głos zabrali Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, Fabio Massimo Castaldo, Dimitrios Papadimoulis, Jarosław Wałęsa, Mara Bizzotto, Jadwiga Wiśniewska, Patrizia Toia, Marcel de Graaff, Cláudia Monteiro de Aguiar i Claudia Tapardel.


4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Elsi Katainen poinformowała, że była obecna na posiedzeniach w dniach 12 marca 2018 r., 16 kwietnia 2018 r., 11 czerwca 2018 r., 10 września 2018 r., 1 października 2018 r., 22 października 2018 r. i 10 grudnia 2018 r., ale jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Elsi Katainen była obecna na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2018 r., ale jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Nieobecność Sergia Gaetana Cofferatiego na posiedzeniach w dniach 11 i 13 września 2018 r. została usprawiedliwiona.


5. Skład Parlamentu

Catherine Stihler zrzekła się na piśmie mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 1 lutego 2019 r.

Zgodnie z art. 4 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.


6. Skład grup politycznych

James Carver nie zasiada już wśród posłów niezrzeszonych i przystąpił do grupy EFDD ze skutkiem od dnia 10 stycznia 2019 r.


7. Wniosek o uchylenie immunitetu

Właściwe władze niemieckie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu Moniki Hohlmeier w ramach procedury dochodzeniowej prowadzonej przeciwko niej przez prokuratora Coburga.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


8. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy EFDD następujące wnioski o nominację:

komisja BUDG: Jonathan Arnott w miejsce Raymonda Fincha

komisja PECH: Patrick O'Flynn w miejsce Mike'a Hookema

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.


9. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje kilku komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następujących sprawozdań (zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu):

—   komisja JURI, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   komisja ECON, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wskaźników referencyjnych niskoemisyjności i wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu na emisyjność(COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)). Sprawozdawczyni: Neena Gill (A8-0483/2018);

—   komisja LIBE, na podstawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)). Sprawozdawca Andrejs Mamikins (A8-0473/2018);

—   komisja PECH, na podstawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Sprawozdawczyni: Clara Aguilera (A8-0005/2019);

—   komisja TRAN, na podstawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 391/2009 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)). Sprawozdawczyni: Isabella De Monte (A8-0004/2019);

—   komisja TRAN, na podstawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)). Sprawozdawczyni: Karima Delli (A8-0009/2019);

—   komisja TRAN, na podstawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ustanowienia systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych i uchylenia dyrektywy 2010/65/UE (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)). Sprawozdawczyni: Deirdre Clune (A8-0006/2019);

—   komisja TRAN, na podstawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)). Sprawozdawczyni: Daniela Aiuto (A8-0008/2019);

—   komisja TRAN, na podstawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy oraz uchylającej dyrektywę 2005/45/WE (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)). Sprawozdawca Dominique Riquet (A8-0007/2019);

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub co najmniej jedna grupa polityczna w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć, przed północą dnia następnego, tj. wtorku 15 stycznia 2019 r., pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie przez Parlament nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.


10. Wniosek dotyczący aktu Unii

Przewodniczący ogłosił, że na podstawie art. 46 ust. 2 Regulaminu uznał za dopuszczalny następujący wniosek dotyczący aktu Unii:

—   Wniosek dotyczący aktu Unii złożony przez następujących posłów: Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik, Frédérique Ries, Biljana Borzan, Miroslav Mikolášik, José Inácio Faria, Margrete Auken, Rory Palmer, Kateřina Konečná i Guillaume Balas, w sprawie zwiększania skuteczności pozyskiwania osocza w Unii Europejskiej (B8-0591/2018).

Ten wniosek zostaje zgodnie z art. 46 ust. 2 Regulaminu przekazany właściwej komisji, a mianowicie komisji ENVI.


11. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 16 stycznia 2019 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 (00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 (00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do zastosowania etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (tekst jednolity) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

°
° ° °

W dniu 8 stycznia 2019 r. Przewodniczący podpisał następujący akt przyjęty zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady uzupełniające prawodawstwo Unii dotyczące homologacji typu w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii (00067/2018/LEX - C8-0019/2019 - 2018/0220(COD)).


12. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do środków zwiększających współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. odnośnie do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (wersja przekształcona) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

JURI (art. 104 Regulaminu), LIBE, FEMM, PETI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia odpowiednich umów na mocy art. XXI Układu ogólnego w sprawie handlu usługami z Argentyną, Australią, Brazylią, Chinami, wydzielonym obszarem celnym Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu (chińskim Tajpej), chińskim Hongkongiem, Ekwadorem, Filipinami, Indiami, Japonią, Kanadą, Kolumbią, Koreą, Kubą, Nową Zelandią, Stanami Zjednoczonymi i Szwajcarią, dotyczących koniecznych wyrównań wynikających z przystąpienia Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Austrii, Polski, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do Unii Europejskiej (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w celu umożliwienia kontynuacji programów współpracy terytorialnej PEACE IV (Irlandia - Zjednoczone Królestwo) iZjednoczone Królestwo – Irlandia (Irlandia – Irlandia Północna – Szkocja) w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

BUDG, CONT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 poprzez wydanie generalnego unijnego zezwolenia na wywóz w odniesieniu do wywozu niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa lotniczego w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

2) przez komisje parlamentarne

- Sprawozdanie w sprawie oceny wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego (2018/2086(INI)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0378/2018)

- Sprawozdanie w sprawie Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (2018/2222(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

- Sprawozdanie w sprawie zróżnicowanej integracji (2018/2093(INI)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Pascal Durand (A8-0402/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na lata 2021–2025 uzupełniający program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych w elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie („program Ignalina”) oraz uchylającego rozporządzenie Rady (UE) nr 1369/2013 (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

- Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (2018/2161(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

- Sprawozdanie w sprawie równouprawnienia płci w kontekście polityki podatkowej w UE (2018/2095(INI)) - komisja ECON - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Marisa Matias - Sprawozdawca: Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

- Sprawozdanie w sprawie unii bankowej – sprawozdanie za rok 2018 (2018/2100(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Sprawozdanie w sprawie dochodzenia strategicznego OI/2/2017 Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego przejrzystości podczas dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE (2018/2096(INI)) - komisja AFCO - komisja PETI - Sprawozdawca: Jo Leinen - Sprawozdawczyni: Yana Toom (A8-0420/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- Sprawozdanie w sprawie raportu rocznego EBC za rok 2017 (2018/2101(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Sprawozdanie w sprawie jazdy autonomicznej w transporcie europejskim (2018/2089(INI)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

- Sprawozdanie w sprawie uwzględniania aspektu płci w Parlamencie Europejskim (2018/2162(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej unijny tymczasowy dokument podróży i uchylającej decyzję 96/409/WPZiB (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 w odniesieniu do procedury weryfikacji dotyczącej naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)) - komisja AFCO - Sprawozdawcy: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i (UE) 2017/1129 w odniesieniu do promowania korzystania z rynków rozwoju MŚP (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Anne Sander (A8-0437/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (wersja przekształcona) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawcy: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego specjalny program likwidacji obiektów jądrowych i gospodarowania odpadami promieniotwórczymi oraz uchylającego rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1368/2013 (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania oraz uchylającej decyzję Rady 2000/642/WSiSW (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Emil Radev (A8-0442/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i państw członkowskich, Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru (2018/2010(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej na podstawie Traktatu Euratom (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wytycznych UE i mandatu specjalnego wysłannika UE ds. propagowania wolności religii lub przekonań poza UE (2018/2155(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa dotyczącego kompleksowej umowy między UE a Republiką Kirgiską (2018/2118(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (2018/2056(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową (2018/2106(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Reimer Böge (A8-0459/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Sprawozdanie w sprawie poprawek do Regulaminu Parlamentu mających wpływ na tytuł I rozdziały 1 i 4, tytuł V rozdział 3, tytuł VII rozdziały 4 i 5, tytuł VIII rozdział 1, tytuł XII, tytuł XIV oraz załącznik II (2018/2170(REG)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Richard Corbett (A8-0462/2018)

- *** Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o statusie między Unią Europejską a Republiką Albanii dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Republiki Albanii (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Bodil Valero (A8-0463/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A8-0464/2018)

- Sprawozdanie w sprawie transgranicznych roszczeń o zwrot dzieł sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen (2017/2023(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r. (2018/2103(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Prawa i Wartości” (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)) - komisja BUDG - komisja CONT - Sprawozdawcy: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w związku ze sprawą DS492 „Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego” (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

- Sprawozdanie w sprawie unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (2018/2153(INI)) - komisja PEST - Sprawozdawcy: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie decyzji Rady zmieniającej Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS)) - komisja AFCO - Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

- Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony (2018/0256M(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej EBI w 2017 r. (2018/2151(INI)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)) - komisja BUDG - komisja ECON - Sprawozdawca: José Manuel Fernandes - Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wskaźników referencyjnych niskoemisyjności i wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu na emisyjność (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Neena Gill (A8-0483/2018)


13. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Do porządku obrad wpisano następujące pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty (art. 128 Regulaminu):

—   (O-000128/2018), które skierował Czesław Adam Siekierski, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Ochrona ryżu pochodzącego z UE (B8-0004/2019).


14. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas sesji we wrześniu 2018 r. jest dostępny na stronie internetowej Europarl.


15. Porządek obrad

Rozdano ostateczny projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w styczniu 2019 r. (PE 632.677/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek

Wniosek grupy Verts/ALE o wpisanie jako czwartego punktu porządku obrad, przed krótkimi prezentacjami, wspólnej debaty nad dwoma sprawozdaniami Marietje Schaake w sprawie Porozumienia między UE a Marokiem dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego (A8-0471/2018) i w sprawie Porozumienia między UE a Marokiem dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego (rezolucja) (A8-0478/2018) (pkt 23 i 28 PDOJ). Dyskusja będzie mieć charakter prezentacji stanowisk grup politycznych.

Głos zabrali Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, która umotywowała wniosek, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, w celu zaproponowania, by debata odbyła się we wtorek, Heidi Hautala, która wyraziła zgodę na tę propozycję, i Guy Verhofstadt.

W GI (143 za, 153 przeciw, 18 wstrzymało się) Parlament odrzucił wniosek.

Wtorek

Wniosek grupy S&D o skreślenie z porządku obrad oświadczeń Rady i Komisji w sprawie konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 13–14 grudnia 2018 r. (pkt 53 PDOJ). W związku z tym posiedzenie we wtorek rozpoczęłoby się o godz. 9.00.

Parlament przyjął wniosek.

Środa i czwartek

Brak propozycji zmian.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.


16. Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (debata)

Sprawozdanie w sprawie unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu [2018/2153(INI)] - Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu. Sprawozdawcy: Norbert Lins i Bart Staes (A8-0475/2018)

Norbert Lins i Bart Staes przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE, Simona Bonafè w imieniu grupy S&D, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, Thomas Waitz w imieniu grupy Verts/ALE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Mireille D'Ornano w imieniu grupy EFDD, Philippe Loiseau w imieniu grupy ENF, Alojz Peterle, Pavel Poc, Arne Gericke, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini i Franc Bogovič.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Tarabellę, Martin Häusling, Younous Omarjee, Esther Herranz García, Marc Tarabella, James Nicholson, Sofia Ribeiro, Clara Aguilera, Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose, Seán Kelly, Nicola Caputo, Julie Girling i Ricardo Serrão Santos.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias, Florent Marcellesi, João Ferreira, Igor Šoltes i Louis-Joseph Manscour.

Głos zabrali Vytenis Povilas Andriukaitis, Norbert Lins i Bart Staes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.10 protokołu z dnia 16.1.2019.


17. Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/1/WE w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy [2017/0113(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Cláudia Monteiro de Aguiar przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Theresa Griffin w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE, Jakop Dalunde w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Pierre Vieu w imieniu grupy GUE/NGL, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Isabella De Monte i Nicola Caputo.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Cláudia Monteiro de Aguiar.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 15.1.2019.


18. Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim (debata)

Sprawozdanie w sprawie uwzględniania aspektu płci w Parlamencie Europejskim [2018/2162(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Angelika Mlinar przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali José Inácio Faria w imieniu grupy PPE, Anna Hedh w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dobromira Sośnierza, Linnéa Engström w imieniu grupy Verts/ALE i Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Eleonorę Forenzę, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, która nie zgodziła się na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dobromira Sośnierza, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Evelyn Regner, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jadwiga Wiśniewska, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Julie Ward, Udo Voigt, Michaela Šojdrová i Evelyn Regner.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Eleftherios Synadinos, Notis Marias, Georgios Epitideios i Julie Ward, która odpowiedziała na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jadwigę Wiśniewską.

Głos zabrały Věra Jourová i Angelika Mlinar.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 15.1.2019.


19. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej [2018/2222(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Marian-Jean Marinescu dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Flavio Zanonato, Notis Marias, Michèle Rivasi, Stanislav Polčák i John Howarth.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 15.1.2019.


20. Ocena wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie oceny wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego [2018/2086(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias i Ruža Tomašić.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8.12 protokołu z dnia 15.1.2019.


21. Wytyczne UE i mandat specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii i przekonań poza UE (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie wytycznych UE i mandatu specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii i przekonań poza UE [2018/2155(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Andrzej Grzyb dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Notis Marias, Jordi Solé, Csaba Sógor, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios i Alojz Peterle.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8.13 protokołu z dnia 15.1.2019.


22. Równouprawnienie płci w kontekście polityki podatkowej w UE (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie równouprawnienia płci w kontekście polityki podatkowej w UE [2018/2095(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawcy: Marisa Matias i Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Marisa Matias i Ernest Urtasun dokonali prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Anna Záborská i Stanislav Polčák.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8.14 protokołu z dnia 15.1.2019.


23. Jazda autonomiczna w transporcie europejskim (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie jazdy autonomicznej w transporcie europejskim [2018/2089(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Wim van de Camp dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios i Mark Demesmaeker.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 15.1.2019.


24. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Iuliu Winkler, Inma Rodríguez-Piñero, Angel Dzhambazki, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, Matt Carthy, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Patrick Le Hyaric, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Notis Marias, Tania González Peñas, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Răzvan Popa, John Howarth i Julie Ward.


25. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 632.677/OJMA).


26. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.41.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Staes, Starbatty, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności