Index 
Proces-verbal
PDF 284kWORD 83k
Luni, 14 ianuarie 2019 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarațiile Președintelui
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 5.Componența Parlamentului
 6.Componența grupurilor politice
 7.Cerere de ridicare a imunității
 8.Componența comisiilor și delegațiilor
 9.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 10.Propunere de act al Uniunii
 11.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 12.Depunere de documente
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 14.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune (dezbatere)
 17.Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri ***I (dezbatere)
 18.Integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European (dezbatere)
 19.Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (prezentare succintă)
 20.Evaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru reforma sectorului public (prezentare succintă)
 21.Orientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății religioase sau de convingere în afara UE (prezentare succintă)
 22.Egalitatea de gen și politicile fiscale în UE (prezentare succintă)
 23.Conducerea autonomă în transportul european (prezentare succintă)
 24.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 25.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 26.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi 13 decembrie 2018, a fost reluată.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 17.04.


3. Declarațiile Președintelui

Președintele a făcut o declarație pentru a-l omagia pe Pawel Adamowicz, primarul orașului Gdansk, care a fost agresat duminică seara și care a murit cu doar câteva ore în urmă din cauza rănilor suferite. Președintele a adresat condoleanțe familiei victimei și orașului Gdansk.

Președintele a reamintit atacul terorist de la Strasbourg din decembrie. A deplâns, de asemenea, multiplicarea tensiunilor și a actelor violente în Europa și a făcut apel la responsabilitatea tuturor părților, pentru un dialog bazat pe respect. Președintele a comunicat că va discuta săptămâna aceasta cu primarul orașului Strasbourg despre posibilitățile de a comemora victimele atentatului din decembrie. De asemenea, Președintele va propune Conferinței Președinților ca studioul radiofonic al Parlamentului să poarte numele celor doi jurnaliști care și-au pierdut viața în atentat.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.

Au intervenit Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, Fabio Massimo Castaldo, Dimitrios Papadimoulis, Jarosław Wałęsa, Mara Bizzotto, Jadwiga Wiśniewska, Patrizia Toia, Marcel de Graaff, Cláudia Monteiro de Aguiar și Claudia Tapardel.


4. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Elsi Katainen a comunicat că a fost prezentă la ședințele din 12 martie 2018, 16 aprilie 2018, 11 iunie 2018, 10 septembrie 2018, 1 octombrie 2018, 22 octombrie 2018 și 10 decembrie 2018, dar că numele său nu figurează pe lista de prezență.

Elsi Katainen a fost prezentă la ședința din 29 noiembrie 2018 dar numele său nu figurează pe lista de prezență.

Sergio Gaetano Cofferati a lipsit motivat de la ședințele din 11 și 13 septembrie 2018.


5. Componența Parlamentului

Catherine Stihler și-a notificat în scris demisia din calitatea de deputată în Parlament, aceasta producând efecte de la 1 februarie 2019.

În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de procedură, Parlamentul a constatat existența locului vacant cu efect de la data respectivă și a informat autoritatea națională în cauză.


6. Componența grupurilor politice

James Carver nu mai face parte dintre deputații neafiliați, înscriindu-se la grupul EFDD cu începere din 10 ianuarie 2019.


7. Cerere de ridicare a imunității

Autoritățile competente germane au transmis o cerere de ridicare a imunității Monikăi Hohlmeier, în cadrul unei proceduri de anchetă deschise împotriva ei de parchetul din Coburg.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


8. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului EFDD următoarele cereri de numire:

BUDG: Jonathan Arnott în locul lui Raymond Finch

PECH: Patrick O'Flynn în locul lui Mike Hookem

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


9. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele comunică deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale pe baza următoarelor rapoarte (în conformitate cu articolul 69c, alineatul 1 din Regulamentul de procedură):

—   JURI, pe baza raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere (COM(2018)0241 –C8-0167/2018 –2018/0114(COD)). Raportoare: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

— ECON, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)). Raportoare: Neena Gill (A8-0483/2018);

—   LIBE, pe baza propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)). Raportor: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018);

—   PECH, pe baza propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Raportoare: Clara Aguilera (A8-0005/2019);

—   TRAN, pe baza propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)). Raportoare: Isabella De Monte (A8-0004/2019);

—   TRAN, pe baza propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)). Raportoare: Karima Delli (A8-0009/2019);

—   TRAN, pe baza propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim și de abrogare a Directivei 2010/65/UE (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)). Raportoare: Deirdre Clune (A8-0006/2019);

—   TRAN, pe baza propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)). Raportoare: Daniela Aiuto (A8-0008/2019);

—   TRAN, pe baza propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și de abrogare a Directivei 2005/45/CE (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)). Raportor: Dominique Riquet (A8-0007/2019).

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de miezul nopții de mâine, marți 15 ianuarie 2019, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.


10. Propunere de act al Uniunii

Președintele a comunicat că a declarat admisibilă următoarea propunere de act al Uniunii, în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Regulamentul de procedură:

—   Propunere de act al Uniunii depusă de Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik, Frédérique Ries, Biljana Borzan, Miroslav Mikolášik, José Inácio Faria, Margrete Auken, Rory Palmer, Kateřina Konečná și Guillaume Balas, referitor la stimularea colectării de plasmă în Uniunea Europeană (B8-0591/2018).

În temeiul articolului 46 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, propunerea este trimisă comisiei competente, și anume ENVI.


11. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri 16 ianuarie 2019 următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD))

- Regulament al Parlamentului european și al Consiliului de înființare a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD))

- Regulament al Parlamentului european și al Consiliului de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 al Consiliului (00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD))

- Regulament al Parlamentului european și al Consiliului de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului (00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD))

- Regulament al Parlamentului european şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD))

- Regulament al Parlamentului european şi al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (text codificat) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

°
° ° °

Președintele a semnat pe 8 ianuarie 2019 următoarul act adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulament al Parlamentului european și al Consiliului de completare a legislației Uniunii în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (00067/2018/LEX - C8-0019/2019 - 2018/0220(COD)).


12. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea anumitor cerințe pentru prestatorii de servicii de plată (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))

retrimis

comisiei competente :

ECON

- Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește măsurile de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))

retrimis

comisiei competente :

ECON

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 în ceea ce privește dispozițiile referitoare la vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS))

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

IMCO

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE))

retrimis

comisiei competente :

AFET

aviz :

INTA

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre, a Protocolului de modificare a Acordului de transport maritim dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE))

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Propunere de regulament al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS))

retrimis

comisiei competente :

JURI

aviz :

JURI (articolul 104 din Regulamentul de procedură), LIBE, FEMM, PETI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE))

retrimis

comisiei competente :

AFET

aviz :

INTA

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea acordurilor în domeniu în temeiul articolului XXI din Acordul General privind Comerțul cu Servicii cu Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Teritoriul vamal distinct Taiwan, Penghu, Kinmen și Matsu (Taipeiul chinez), Columbia, Cuba, Ecuador, Hong Kong (China), India, Japonia, Republica Coreea, Noua Zeelandă, Filipine, Elveția și Statele Unite, cu privire la ajustările compensatorii necesare rezultând din aderarea la Uniunea Europeană a Cehiei, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Austriei, a Poloniei, a Sloveniei, a Slovaciei, a Finlandei și a Suediei (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului pentru a se permite continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

REGI

aviz :

BUDG, CONT

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului prin acordarea unei autorizații generale de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD))

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

AFET

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranței aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

2) de comisiile parlamentare

- Raport referitor la evaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru reforma sectorului public (2018/2086(INI)) - CONT - Raportor: Brian Hayes (A8-0378/2018)

- Raport referitor la întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (2018/2222(INI)) - ITRE - Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) - JURI - Raportoare: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

- Raport referitor la integrarea diferențiată (2018/2093(INI)) - AFCO - Raportor: Pascal Durand (A8-0402/2018)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a programului pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru perioada 2021-2025 de completare a programului-cadru pentru cercetare și inovare „Orizont Europa” (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)) - ITRE - Raportoare: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a programului de asistență pentru dezafectare nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania (programul Ignalina) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1369/2013 al Consiliului (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) - ITRE - Raportoare: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)) - REGI - Raportor: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

- Raport referitor la Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (2018/2161(INI)) - ECON - Raportoare: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

- Raport referitor la egalitatea de gen și politicile fiscale în UE (2018/2095(INI)) - ECON - FEMM - Raportoare: Marisa Matias - Raportor: Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

- Raport referitor la uniunea bancară – raportul anual pe 2018 (2018/2100(INI)) - ECON - Raportor: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Raport referitor la ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative care au loc în cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului UE (2018/2096(INI)) - AFCO - PETI - Raportor: Jo Leinen - Raportoare: Yana Toom (A8-0420/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)) - ECON - Raportor: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- Raport referitor la Raportul anual pe 2017 al BCE (2018/2101(INI)) - ECON - Raportor: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Raport referitor la conducerea autonomă în transportul european (2018/2089(INI)) - TRAN - Raportor: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

- Raport referitor la integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European (2018/2162(INI)) - FEMM - Raportoare: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)) - ECON - Raportor: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)) - ECON - Raportor: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de instituire a unui document de călătorie provizoriu al UE și de abrogare a Deciziei 96/409/PESC (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)) - LIBE - Raportoare: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în ceea ce privește o procedură de verificare legată de încălcări ale normelor de protecție a datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)) - AFCO - Raportoare: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)) - LIBE - Raportor: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)) - ECON - Raportoare: Anne Sander (A8-0437/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) - ITRE - Raportor: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) - JURI - Raportor: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) - ECON - Raportoare: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a unui program financiar specific pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive și de abrogare a Regulamentului (Euratom) nr. 1368/2013 al Consiliului (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)) - ITRE - Raportor: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)) - LIBE - Raportor: Emil Radev (A8-0442/2018)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE)) - AFET - Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) - IMCO - Raportoare: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) - EMPL - Raportoare: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului comercial între Uniunea Europeană și Republica Columbia și Republica Peru (2018/2010(INI)) - INTA - Raportor: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)) - JURI - Raportor: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

- * Raport referitor la propunerea Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) - ITRE - Raportor: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Raport referitor la Orientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății religioase sau de convingere în afara UE (2018/2155(INI)) - AFET - Raportor: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

- Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Acordul cuprinzător dintre UE și Republica Kârgâzstan (2018/2118(INI)) - AFET - Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/7/CE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (2018/2056(INI)) - IMCO - Raportoare: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Raport referitor la punerea în aplicare a pilonului comercial al Acordului de asociere cu America Centrală (2018/2106(INI)) - INTA - Raportor: Reimer Böge (A8-0459/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) - IMCO - Raportor: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) - EMPL - Raportoare: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Raport privind modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European în ceea ce privește: titlul I capitolele 1 și 4; titlul V capitolul 3; titlul VII capitolele 4 și 5; titlul VIII capitolul 1; titlul XII; titlul XIV și anexa II (2018/2170(REG)) - AFCO - Raportor: Richard Corbett (A8-0462/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)) - LIBE - Raportoare: Bodil Valero (A8-0463/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)) - IMCO - Raportoare: Maria Grapini (A8-0464/2018)

- Raport referitor la cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor (2017/2023(INI)) - JURI - Raportor: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

- Raport referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017 (2018/2103(INI)) - LIBE - Raportor: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori” (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) - LIBE - Raportoare: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)) - BUDG - CONT - Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)) - REGI - Raportor: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)) - INTA - Raportoare: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în legătură cu DS492 „Uniunea Europeană – Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre” (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)) - INTA - Raportor: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

- Raport referitor la procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune (2018/2153(INI)) - PEST - Raportoare: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a statutului Băncii Europene de Investiții (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS)) - AFCO - Raportoare: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte (2018/0256M(NLE)) - INTA - Raportoare: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Raport referitor la Raportul anual pe 2017 privind controlul activităților financiare ale BEI (2018/2151(INI)) - CONT - Raportor: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)) - BUDG - ECON - Raportor: José Manuel Fernandes - Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)) - ECON - Raportoare: Neena Gill (A8-0483/2018)


13. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Următoarea întrebare cu solicitare de răspuns oral urmată de o dezbatere a fost înscrisă pe ordinea de zi (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000128/2018) adresată de Czesław Adam Siekierski, în numele AGRI, Comisiei: Protecția orezului produs în UE (B8-0004/2019).


14. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune din septembrie 2018 este disponibilă pe site-ul Europarl.


15. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din ianuarie 2019 (PE 632.677/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Luni

Cerere a grupului Verts/ALE de a înscrie ca al patrulea punct pe ordinea de zi, înainte de prezentările succinte, o dezbatere comună referitoare la cele două rapoarte Marietje Schaake privind Acordul UE-Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean (A8-0471/2018) și Acordul UE-Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean (Rezoluție) (A8-0478/2018) (punctele 23 și 28 din PDOJ). Dezbaterea comună ar consta într-o serie de intervenții din partea grupurilor politice.

Au intervenit Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, care s-a exprimat în favoarea cererii, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, care a propus ca dezbaterea respectivă să aibă loc marți, Heidi Hautala care și-a exprimat acordul față de această propunere, și Guy Verhofstadt.

Prin AN (143 pentru, 153 împotrivă, 18 abțineri) Parlamentul a respins cererea.

Marți

Cerere a grupului S&D de a elimina de pe ordinea de zi declarațiile Consiliului și ale Comisiei privind "Concluziile reuniunii Consiliului European din 13-14 decembrie 2018" (punctul 53 din PDOJ). Prin urmare, ședința de marți ar începe la ora 9.00.

Parlamentul a aprobat cererea.

Miercuri și Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


16. Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune (dezbatere)

Raport referitor la procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune [2018/2153(INI)] - Comisia specială pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune. Raportori: Norbert Lins și Bart Staes (A8-0475/2018)

Norbert Lins și Bart Staes și-au prezentat raportul.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE, Simona Bonafè, în numele Grupului S&D, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, Thomas Waitz, în numele Grupului Verts/ALE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Mireille D'Ornano, în numele Grupului EFDD, Philippe Loiseau, în numele Grupului ENF, Alojz Peterle, Pavel Poc, Arne Gericke, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini și Franc Bogovič.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

Au intervenit Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marc Tarabella, Martin Häusling, Younous Omarjee, Esther Herranz García, Marc Tarabella, James Nicholson, Sofia Ribeiro, Clara Aguilera, Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose, Seán Kelly, Nicola Caputo, Julie Girling și Ricardo Serrão Santos.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Florent Marcellesi, João Ferreira, Igor Šoltes și Louis-Joseph Manscour.

Au intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis, Norbert Lins și Bart Staes.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.10 al PV din 16.1.2019.


17. Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri [2017/0113(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Cláudia Monteiro de Aguiar și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit Theresa Griffin, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Matthijs van Miltenburg, în numele Grupului ALDE, Jakop G. Dalunde, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Pierre Vieu, în numele Grupului GUE/NGL, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Isabella De Monte și Nicola Caputo.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit Violeta Bulc și Cláudia Monteiro de Aguiar.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.6 al PV din 15.1.2019.


18. Integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European (dezbatere)

Raport referitor la integrarea perspectivei de gen în Parlamentul European [2018/2162(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Angelika Mlinar și-a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit José Inácio Faria, în numele Grupului PPE, Anna Hedh, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dobromir Sośnierz, Linnéa Engström, în numele Grupului Verts/ALE, și Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Eleonora Forenza, Bruno Gollnisch, neafiliat, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Dobromir Sośnierz, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Evelyn Regner, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jadwiga Wiśniewska pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Julie Ward, Udo Voigt, Michaela Šojdrová și Evelyn Regner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Eleftherios Synadinos, Notis Marias, Georgios Epitideios și Julie Ward, aceasta din urmă pentru a răspunde unei întrbări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru“ de către Jadwiga Wiśniewska.

Au intervenit Věra Jourová și Angelika Mlinar.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.10 al PV din 15.1.2019.


19. Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (prezentare succintă)

Raport referitor la întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune [2018/2222(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Marian-Jean Marinescu a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Flavio Zanonato, Notis Marias, Michèle Rivasi, Stanislav Polčák și John Howarth.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.11 al PV din 15.1.2019.


20. Evaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru reforma sectorului public (prezentare succintă)

Raport referitor la evaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru reforma sectorului public [2018/2086(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias și Ruža Tomašić.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.12 al PV din 15.1.2019.


21. Orientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății religioase sau de convingere în afara UE (prezentare succintă)

Raport referitor la Orientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății religioase sau de convingere în afara UE [2018/2155(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Andrzej Grzyb a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Notis Marias, Jordi Solé, Csaba Sógor, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios și Alojz Peterle.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.13 al PV din 15.1.2019.


22. Egalitatea de gen și politicile fiscale în UE (prezentare succintă)

Raport referitor la egalitatea de gen și politicile fiscale în UE [2018/2095(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportori: Marisa Matias și Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Marisa Matias și Ernest Urtasun au făcut prezentarea

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Anna Záborská și Stanislav Polčák.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.14 al PV din 15.1.2019.


23. Conducerea autonomă în transportul european (prezentare succintă)

Raport referitor la conducerea autonomă în transportul european [2018/2089(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Wim van de Camp a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios și Mark Demesmaeker.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.5 al PV din 15.1.2019.


24. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Iuliu Winkler, Inma Rodríguez-Piñero, Angel Dzhambazki, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, Matt Carthy, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Patrick Le Hyaric, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Notis Marias, Tania González Peñas, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Răzvan Popa, John Howarth și Julie Ward.


25. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 632.677/OJMA).


26. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.41.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bizzotto Mara, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Chrysogonos Kostas, Cicu Salvatore, Cirio Alberto, Coburn David, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Comi Lara, Corazza Bildt Anna Maria, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Elissen André, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Girling Julie, Giuffrida Michela, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Karim Sajjad, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki Bogusław, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Maňka Vladimír, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner Gesine, Melior Susanne, Melo Nuno, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, Noichl Maria, Novakov Andrey, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Parker Margot, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Staes Bart, Starbatty Joachim, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stihler Catherine, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Theocharous Eleni, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weidenholzer Josef, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Żółtek Stanisław, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Absenți motivat

Bilde Dominique, Boştinaru Victor, Crowley Brian, Fotyga Anna, Harkin Marian, James Diane, Kadenbach Karin, Morvai Krisztina, Picierno Pina, Ponga Maurice, Spyraki Maria, Tolić Ivica, Torres Martínez Estefanía, Weber Renate, Zimmer Gabriele

Ultima actualizare: 5 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate