Zoznam 
Zápisnica
PDF 284kWORD 81k
Pondelok, 14. januára 2019 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Zloženie politických skupín
 7.Žiadosť o zbavenie imunity
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69 c rokovacieho poriadku)
 10.Návrh aktu Únie
 11.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 12.Predloženie dokumentov
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 14.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 15.Program práce
 16.Postup Únie pre povoľovanie pesticídov (rozprava)
 17.Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru ***I (rozprava)
 18.Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente (rozprava)
 19.Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (stručná prezentácia)
 20.Posúdenie využitia rozpočtu EÚ na reformu verejného sektora (stručná prezentácia)
 21.Usmernenia EÚ a mandát osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ (stručná prezentácia)
 22.Rodová rovnosť a daňové politiky v EÚ (stručná prezentácia)
 23.Autonómne riadenie vozidiel v európskej doprave (stručná prezentácia)
 24.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené vo štvrtok 13. decembra 2018 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.04 h.


3. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda vo svojom vyhlásení uctil pamiatku starostu mesta Gdaňsk Pawla Adamowicza, ktorý bol napadnutý v nedeľu večer a ktorý na následky svojich zranení pred niekoľkými hodinami zomrel. Vyjadril sústrasť Parlamentu rodine obete a mestu Gdaňsk.

Predseda pripomenul teroristický útok spáchaný v decembri v Štrasburgu. Vyjadril tiež poľutovanie nad silnejúcim napätím a rastúcim násilím v Európe a apeloval na zodpovednosť každého jednotlivca, aby viedol dôstojný dialóg. Predseda oznámil, že tento týždeň so starostom Štrasburgu prerokuje, ako si uctiť pamiatku obetí decembrového útoku. Navrhne tiež Konferencii predsedov, aby bolo nahrávacie štúdio Parlamentu pomenované po dvoch novinároch, ktorí pri útoku zahynuli.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.

Vystúpili títo poslanci: Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, Fabio Massimo Castaldo, Dimitrios Papadimoulis, Jarosław Wałęsa, Mara Bizzotto, Jadwiga Wiśniewska, Patrizia Toia, Marcel de Graaff, Cláudia Monteiro de Aguiar a Claudia Tapardel.


4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Elsi Katainen oznámila, že bola prítomná na schôdzach 12. marca 2018, 16. apríla 2018, 11. júna 2018, 10. septembra 2018, 1. októbra 2018, 22. októbra 2018 a 10. decembra 2018, ale jej meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Elsi Katainen bola prítomná na schôdzi 29. novembra 2018, ale jej meno nie je uvedené na prezenčnej listine .

Sergio Gaetano Cofferati bol ospravedlnený zo schôdzí 11. a 13. septembra 2018.


5. Zloženie Parlamentu

Catherine Stihler podala písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslankyne Parlamentu s účinnosťou od 1. februára 2019.

V súlade s článkom 4 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od tohto dátumu a informoval o tom príslušný národný orgán.


6. Zloženie politických skupín

James Carver už nezasadá medzi nezaradenými poslancami a s platnosťou od 10. januára 2019 sa stal členom skupiny EFDD.


7. Žiadosť o zbavenie imunity

Príslušné nemecké orgány podali žiadosť o zbavenie imunity Moniky Hohlmeierovej v súvislosti s konaním, ktoré voči nej začal verejný žalobca v meste Coburg.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


8. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny EFDD tieto žiadosti o menovania:

výbor BUDG: Jonathan Arnott, ktorým je nahradený Raymond Finch

výbor PECH: Patrick O'Flynn, ktorým je nahradený Mike Hookem

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


9. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69 c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní na základe nasledujúcich správ (v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku):

—   výbor JURI, na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Spravodajkyňa: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   výbor ECON, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o nízkouhlíkové referenčné hodnoty a referenčné hodnoty pre kladný vplyv v oblasti emisií uhlíka (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)). Spravodajkyňa: Neena Gill (A8-0483/2018);

—   LIBE, na základe návrhu nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)). Spravodajca Andrejs Mamikins (A8-0473/2018);

—   výbor PECH, na základe návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Spravodajkyňa: Clara Aguilera (A8-0005/2019);

—   výbor TRAN, na základe návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)). Spravodajkyňa: Isabella De Monte (A8-0004/2019);

—   výbor TRAN, na základe návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)). Spravodajkyňa: Karima Delli (A8-0009/2019);

—   výbor TRAN, na základe návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje prostredie jednotnej európskej námornej platformy a ktorým sa zrušuje smernica 2010/65/EÚ (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)). Spravodajkyňa: Deirdre Clune (A8-0006/2019);

—   výbor TRAN, na základe návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry(COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)). Spravodajkyňa: Daniela Aiuto (A8-0008/2019);

—   výbor TRAN, na základe návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov a zrušuje smernica 2005/45/ES (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)). Spravodajca Dominique Riquet (A8-0007/2019);

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne pred polnocou zajtra v utorok 15. januára 2019 požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


10. Návrh aktu Únie

Predseda oznámil, že vyhlásil za prípustný tento návrh aktu Únie podľa článku 46 ods. 2 rokovacieho poriadku:

—   Návrh aktu Únie, ktorý predložil Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik, Frédérique Ries, Biljana Borzan, Miroslav Mikolášik, José Inácio Faria, Margrete Auken, Rory Palmer, Kateřina Konečná a Guillaume Balas, o zlepšení odberu plazmy v Európskej únii (B8-0591/2018).

V súlade s článkom 46 ods. 2 rokovacieho poriadku sa tento návrh postúpi gestorskému výboru, t. j. výboru ENVI.


11. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 16. januára 2019 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1365/75 (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 (00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 (00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o uplatňovanie normy Euro 5 pri typovom schvaľovaní dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (kodifikované znenie) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

°
° ° °

Predseda podpísal 8. januára 2019 tento akt prijatý v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa dopĺňajú právne predpisy Únie týkajúce sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (00067/2018/LEX - C8-0019/2019 - 2018/0220(COD)).


12. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide ozavedenie určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide oopatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce vzáujme boja proti podvodom voblasti DPH (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2006/112/ES z28. novembra 2006, pokiaľ ide oustanovenia týkajúce sa predaja tovaru na diaľku aurčitých domácich dodaní tovaru (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu k Euro-stredomorskej dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa mení Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a vládou Čínskej ľudovej republiky na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Únie a členských štátov (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh nariadenia Rady o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

JURI (článok 104 rokovacieho poriadku), LIBE, FEMM, PETI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí príslušných dohôd podľa článku XXI Všeobecnej dohody o obchode so službami s Argentínou, Austráliou, Brazíliou, Kanadou, Čínou, so samostatným colným územím Taiwanu, Penghu, Kinmenu a Matsua (čínskym Tchaj-pejom), s Kolumbiou, Kubou, Ekvádorom, Hongkongom, Čína, Indiou, Japonskom, Kóreou, Novým Zélandom, Filipínami, so Švajčiarskom a so Spojenými štátmi americkými o potrebných kompenzačných vyrovnaniach vyplývajúcich z pristúpenia Česka, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakúska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Fínska a Švédska k Európskej únii   (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady s cieľom umožniť pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

BUDG, CONT

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 udelením všeobecného povolenia Únie na vývoz určitých položiek sdvojakým použitím zÚnie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie aSeverného Írska (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

2) parlamentných výborov

- Správa o posúdení možností využitia rozpočtu Európskej únie na reformu verejného sektora (2018/2086(INI)) - výbor CONT - Spravodajca: Brian Hayes (A8-0378/2018)

- Správa o Európskom spoločnom podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (2018/2222(INI)) - výbor ITRE - Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

- Správa o diferencovanej integrácii (2018/2093(INI)) - výbor AFCO - Spravodajca: Pascal Durand (A8-0402/2018)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na obdobie 2021 – 2025, ktorým sa dopĺňa program Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky (program Ignalina) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EÚ) č. 1369/2013 (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)) - výbor REGI - Spravodajca: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

- Správa k výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (2018/2161(INI)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

- Správa o rodovej rovnosti a daňovej politike v EÚ (2018/2095(INI)) - výbor ECON - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Marisa Matias - Spravodajca: Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

- Správa o bankovej únii – výročná správa za rok 2018 (2018/2100(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Správa o strategickom vyšetrovaní ombudsmanky OI/2/2017 týkajúcom sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ (2018/2096(INI)) - výbor AFCO - výbor PETI - Spravodajca: Jo Leinen - Spravodajkyňa: Yana Toom (A8-0420/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“ (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- Správa o výročnej správe ECB za rok 2017 (2018/2101(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Správa o autonómnom riadení vozidiel v európskej doprave (2018/2089(INI)) - výbor TRAN - Spravodajca: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

- Správa o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente (2018/2162(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu fondov kolektívneho investovania (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a (EÚ) č. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa zavádza náhradný cestovný doklad EÚ a zrušuje rozhodnutie 96/409/SZBP (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, pokiaľ ide o postup overovania porušovania pravidiel o ochrane osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)) - výbor AFCO - Spravodajkyne: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o podporu využívania rastových trhov MSP (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Anne Sander (A8-0437/2018)

- ***I Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o minimálne krytie strát pri problémových expozíciách (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyne: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje účelový program financovania vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (Euratom) č. 1368/2013 (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a zrušuje rozhodnutie 2000/642/SVV (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Emil Radev (A8-0442/2018)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Únie a členských štátov, Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Správa o uzatvorení Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru (2018/2010(INI)) - výbor INTA - Spravodajca: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

- * Správa k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Správa o usmerneniach EÚ a mandáte osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ (2018/2155(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

- Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku ku komplexnej dohode medzi EÚ a Kirgizskou republikou (2018/2118(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

- Správa o vykonávaní smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (2018/2056(INI)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Správa o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou (2018/2106(INI)) - výbor INTA - Spravodajca: Reimer Böge (A8-0459/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Správa o zmenách rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ktoré sa týkajú kapitol 1 a 4 hlavy I; kapitoly 3 hlavy V; kapitol 4 a 5 hlavy VII; kapitoly 1 hlavy VIII; hlavy XII; hlavy XIV a prílohy II (2018/2170(REG)) - výbor AFCO - Spravodajca: Richard Corbett (A8-0462/2018)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Albánskou republikou v súvislosti s činnosťami vykonávanými Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánskej republike (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Bodil Valero (A8-0463/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program „Colníctvo“ pre spoluprácu v colnej oblasti (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Maria Grapini (A8-0464/2018)

- Správa o cezhraničných žiadostiach o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách (2017/2023(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

- Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017 (2018/2103(INI)) - výbor LIBE - Spravodajca: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)) - výbor BUDG - výbor CONT - Spravodajcovia: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)) - výbor REGI - Spravodajca: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v súvislosti s konaním DS492 Európska únia – Opatrenia s vplyvom na colné koncesie na určité výrobky z hydinového mäsa (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

- Správa o postupe Únie pre povoľovanie pesticídov (2018/2153(INI)) - výbor PEST - Spravodajkyne: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení štatút Európskej investičnej banky (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS)) - výbor AFCO - Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

- Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (2018/0256M(NLE)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Správa o výročnej správe o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017 (2018/2151(INI)) - výbor CONT - Spravodajca: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)) - výbor BUDG - výbor ECON - Spravodajcovia: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o nízkouhlíkové referenčné hodnoty a referenčné hodnoty pre kladný vplyv v oblasti emisií uhlíka (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Neena Gill (A8-0483/2018)


13. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu bola zaradená táto otázka na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000128/2018), ktorú položil Czesław Adam Siekierski, v mene výboru výbor AGRI, pre Komisiu: Ochrana ryže z EÚ (B8-0004/2019).


14. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na schôdzi v septembri 2018 je k dispozícii na stránke Europarl.


15. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnej schôdze januára 2019 (PE 632.677/PDOJ), ku ktorému boli predložené tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

Žiadosť skupiny Verts/ALE, aby bola do programu zaradená ako štvrtý bod – pred stručnými prezentáciami – spoločná rozprava o dvoch správach, ktoré predkladá Marietje Schaake o Dohode medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení (A8-0471/2018) a o Dohode medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení (uznesenie) (A8-0478/2018) (body 23 a 28 PDOJ). V spoločnej rozprave by vystúpil jeden rečník za každú politickú skupinu.

Vystúpili títo poslanci: Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, ktorá žiadosť zdôvodnila, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, s návrhom, aby sa rozprava konala v utorok, Heidi Hautala, ktorá s týmto návrhom súhlasila, a Guy Verhofstadt.

V hlasovaní podľa mien (143 za, 153 proti, 18 sa zdržali) Parlament žiadosť zamietol.

Utorok

Žiadosť skupiny S&D, aby boli z programu stiahnuté vyhlásenia Rady a Komisie o záveroch zo zasadnutia Európskej rady v dňoch 13. – 14. decembra 2018 (bod 53 PDOJ). Utorkové zasadnutie by sa tak začalo o 9.00 h.

Parlament žiadosť schválil.

Streda a Štvrtok

Neboli navrhnuté žiadne zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


16. Postup Únie pre povoľovanie pesticídov (rozprava)

Správa o postupe Únie pre povoľovanie pesticídov [2018/2153(INI)] - Osobitný výbor pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov . Spravodajcovia: Norbert Lins a Bart Staes (A8-0475/2018)

Norbert Lins a Bart Staes predstavili správu.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pilar Ayuso v mene skupiny PPE, Simona Bonafè v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, Thomas Waitz v mene skupiny Verts/ALE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Mireille D'Ornano v mene skupiny EFDD, Philippe Loiseau v mene skupiny ENF, Alojz Peterle, Pavel Poc, Arne Gericke, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini a Franc Bogovič.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marc Tarabella, Martin Häusling, Younous Omarjee, Esther Herranz García, Marc Tarabella, James Nicholson, Sofia Ribeiro, Clara Aguilera, Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose, Seán Kelly, Nicola Caputo, Julie Girling a Ricardo Serrão Santos.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Florent Marcellesi, João Ferreira, Igor Šoltes a Louis-Joseph Manscour.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis, Norbert Lins a Bart Staes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.10 zápisnice zo dňa 16.1.2019.


17. Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru [2017/0113(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Cláudia Monteiro de Aguiar uviedla správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Theresa Griffin v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE, Jakop Dalunde v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Pierre Vieu v mene skupiny GUE/NGL, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Isabella De Monte a Nicola Caputo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

Vystúpili: Violeta Bulc a Cláudia Monteiro de Aguiar.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 15.1.2019.


18. Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente (rozprava)

Správa o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente [2018/2162(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Angelika Mlinar uviedla správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: José Inácio Faria v mene skupiny PPE, Anna Hedh v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dobromir Sośnierz, Linnéa Engström v mene skupiny Verts/ALE a Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Eleonora Forenza, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dobromir Sośnierz, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Evelyn Regner, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jadwiga Wiśniewska aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Julie Ward, Udo Voigt, Michaela Šojdrová a Evelyn Regner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Eleftherios Synadinos, Notis Marias, Georgios Epitideios a Julie Ward, ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Jadwiga Wiśniewska.

Vystúpili: Věra Jourová a Angelika Mlinar.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 15.1.2019.


19. Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (stručná prezentácia)

Správa o Európskom spoločnom podniku pre ITER a rozvoji energie jadrovej syntézy [2018/2222(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Marian-Jean Marinescu uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Flavio Zanonato, Notis Marias, Michèle Rivasi, Stanislav Polčák a John Howarth.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 15.1.2019.


20. Posúdenie využitia rozpočtu EÚ na reformu verejného sektora (stručná prezentácia)

Správa o posúdení možností využitia rozpočtu Európskej únie na reformu verejného sektora [2018/2086(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias a Ruža Tomašić.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.12 zápisnice zo dňa 15.1.2019.


21. Usmernenia EÚ a mandát osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ (stručná prezentácia)

Správa o usmerneniach EÚ a mandáte osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ [2018/2155(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Andrzej Grzyb uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Notis Marias, Jordi Solé, Csaba Sógor, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios a Alojz Peterle.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.13 zápisnice zo dňa 15.1.2019.


22. Rodová rovnosť a daňové politiky v EÚ (stručná prezentácia)

Správa o rodovej rovnosti a daňovej politike v EÚ [2018/2095(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajcovia: Marisa Matias a Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Marisa Matias a Ernest Urtasun uviedli správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Anna Záborská a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.14 zápisnice zo dňa 15.1.2019.


23. Autonómne riadenie vozidiel v európskej doprave (stručná prezentácia)

Správa o autonómnom riadení vozidiel v európskej doprave [2018/2089(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Wim van de Camp uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios a Mark Demesmaeker.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 15.1.2019.


24. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Iuliu Winkler, Inma Rodríguez-Piñero, Angel Dzhambazki, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, Matt Carthy, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Patrick Le Hyaric, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Notis Marias, Tania González Peñas, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Răzvan Popa, John Howarth a Julie Ward.


25. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 632.677/OJMA).


26. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.41 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Staes, Starbatty, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Posledná úprava: 15. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia