Kazalo 
Zapisnik
PDF 275kWORD 82k
Ponedeljek, 14. januar 2019 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjave predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Sestava Parlamenta
 6.Članstvo v političnih skupinah
 7.Zahteva za odvzem imunitete
 8.Sestava odborov in delegacij
 9.Négociations avant la première lecture du Parlement (article 69 quater du règlement)
 10.Predlog za akt Unije
 11.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 12.Predložitev dokumentov
 13.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 14.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 15.Razpored dela
 16.Postopek Unije za registracijo pesticidov (razprava)
 17.Uporaba vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga ***I (razprava)
 18.Vključevanje načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu (razprava)
 19.Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (kratka predstavitev)
 20.Ocena uporabe proračuna EU za reformo javnega sektorja (kratka predstavitev)
 21.Smernice EU in mandat posebnega odposlanca EU za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU (kratka predstavitev)
 22.Enakost spolov in davčne politike v EU (kratka predstavitev)
 23.Avtonomna vožnja v evropskem prometu (kratka predstavitev)
 24.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 25.Dnevni red naslednje seje
 26.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v četrtek, 13. decembra 2018.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 17.04.


3. Izjave predsedujočega

Predsednik je podal izjavo, da bi počastil spomin na župana Gdanska Pawla Adamowicka, ki je bil v nedeljo zvečer napaden in je le pred nekaj urami podlegel poškodbam. Družini žrtve in mestu Gdansk je izrazil sožalje.

Predsednik je spomnil na decembrski teroristični napad v Strasbourgu ter poleg tega izrazil obžalovanje zaradi porasta napetosti in nasilja v Evropi ter pozval, naj se vsi zavežejo, da bodo vodili spoštljiv dialog. Predsednik je nadalje sporočil, da bo ta teden z županom Strasbourga razpravljal o tem, kako počastiti spomin na žrtve decembrskega napada. Prav tako bo konferenci predsednikov predlagal, naj radijski studio Parlamenta poimenuje po dveh novinarjih, ki sta v napadu umrla.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.

Govorili so Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, Fabio Massimo Castaldo, Dimitrios Papadimoulis, Jarosław Wałęsa, Mara Bizzotto, Jadwiga Wiśniewska, Patrizia Toia, Marcel de Graaff, Cláudia Monteiro de Aguiar in Claudia Tapardel.


4. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Elsi Katainen je sporočila, da bila prisotna na sejah 12. marca 2018, 16. aprila 2018, 11. junija 2018, 10. septembra 2018, 1. oktobra 2018, 22. oktobra 2018 in 10. decembra 2018, vendar njenega imena ni na seznamu prisotnih.

Elsi Katainen je bila prisotna na seji 29. novembra 2018, vendar njenega imena ni na seznamu prisotnih.

Odsotnost Sergia Gaetana Cofferatija s sej 11. in 13. septembra 2018 je bila opravičena.


5. Sestava Parlamenta

Catherine Stihler je pisno sporočila svoj odstop s funkcije poslanke Evropskega parlamenta z veljavo od 1. februarja 2019.

Parlament v skladu s členom 4 Poslovnika razglasi sprostitev sedeža, ki velja od tega datuma, in o tem obvesti pristojni organ države članice.


6. Članstvo v političnih skupinah

__[A240177]__ ni več samostojni poslanec in se je pridružil skupini __[A240178]__ z veljavo od 10. januarja 2019.


7. Zahteva za odvzem imunitete

Pristojni nemški organi so vložili zahtevo za odvzem imunitete Moniki Hohlmeier v okviru preiskave, ki jo zoper njo vodi tožilstvo Coburg.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


8. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine EFDD prejel naslednje zahteve za imenovanje:

odbor BUDG: Jonathan Arnott namesto Raymonda Fincha

odbor PECH: Patrick O'Flynn namesto Mika Hookema

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


9. Négociations avant la première lecture du Parlement (article 69 quater du règlement)

predsednik je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c (1) Poslovnika:

—   odbor JURI na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Poročevalka: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   odbor ECON na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 glede referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčnih vrednosti za ugodno ogljično bilanco (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)). Poročevalka: Neena Gill (A8-0483/2018);

—   odbor LIBE na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive, spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 98/2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)). Poročevalec: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018);

—   odbor PECH na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Poročevalka: Clara Aguilera (A8-0005/2019);

—   odbor TRAN na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)). Poročevalka: Isabella De Monte (A8-0004/2019);

—   odbor TRAN na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)). Poročevalka: Karima Delli (A8-0009/2019);

—   odbor TRAN na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor in razveljavitvi Direktive 2010/65/EU (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)). Poročevalka: Deirdre Clune (A8-0006/2019);

—   odbor TRAN na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/96/ES o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)). Poročevalka: Daniela Aiuto (A8-0008/2019);

—   odbor TRAN na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov in o razveljavitvi Direktive 2005/45/ES (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)). Poročevalec: Dominique Riquet (A8-0007/2019);

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, do polnoči jutri, torek, 15. januarja 2019, pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.


10. Predlog za akt Unije

Predsednik je oznanil, da je v skladu s členom 46(2) Poslovnika izjavil, da je naslednji predlog za akt Unije sprejemljiv:

—   Predlog za akt Unije, ki so ga vložili Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik, Frédérique Ries, Biljana Borzan, Miroslav Mikolášik, José Inácio Faria, Margrete Auken, Rory Palmer, Kateřina Konečná in Guillaume Balas, o izboljšanju zbiranja krvne plazme v Evropski uniji (B8-0591/2018).

Predlog se v skladu s členom 46(2) Poslovnika dodeli pristojnemu odboru, tj. odboru ENVI.


11. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 16. januarja 2019, podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1365/75 (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 (00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 (00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 glede uporabe stopnje Euro 5 pri homologaciji dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo kruto, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (kodificirano besedilo) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

°
° ° °

Predsednik je 8. januarja 2019 podpisal naslednji akt, sprejet z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o dopolnitvi homologacijske zakonodaje Unije v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (00067/2018/LEX - C8-0019/2019 - 2018/0220(COD)).


12. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede uvedbe nekaterih zahtev za ponudnike plačilnih storitev (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 v zvezi z ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 glede določb v zvezi s prodajo blaga na daljavo in nekaterimi domačimi dobavami blaga (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

IMCO

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter državo Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

AFET

mnenje :

INTA

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije in držav članic, Protokola o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Vlado Ljudske republike Kitajske na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog uredbe Sveta o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o mednarodni ugrabitvi otrok (prenovitev) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

JURI (člen 104 Poslovnika), LIBE, FEMM, PETI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

AFET

mnenje :

INTA

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi ustreznih sporazumov v skladu s členom XXI Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami z Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Kanado, Kitajsko, Ločenim carinskim območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja (Kitajski Tajpej), Kolumbijo, Kubo, Ekvadorjem, Hongkongom, Indijo, Japonsko, Korejo, Novo Zelandijo, Filipini, Švico in Združenimi državami Amerike o potrebnih kompenzacijskih prilagoditvah zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Avstrije, Poljske, Slovenije, Slovaške, Finske in Švedske k Evropski uniji (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o omogočanju nadaljevanja programov teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) vokviru izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

REGI

mnenje :

BUDG, CONT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z izdajo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

AFET

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih varnosti v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

2) od odborov

- Poročilo o oceni uporabe proračuna EU za reformo javnega sektorja (2018/2086(INI)) - odbor CONT - Poročevalec: Brian Hayes (A8-0378/2018)

- Poročilo o Evropskem skupnem podjetju za ITER in razvoj fuzijske energije (2018/2222(INI)) - odbor ITRE - Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) - odbor JURI - Poročevalka: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

- Poročilo o diferenciranem povezovanju (2018/2093(INI)) - odbor AFCO - Poročevalec: Pascal Durand (A8-0402/2018)

- * Poročilo o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi Programa za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo za obdobje 2021–2025, ki dopolnjuje okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)) - odbor ITRE - Poročevalka: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- * Poročilo o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi programa pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi (program Ignalina) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EU) št. 1369/2013 (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) - odbor ITRE - Poročevalka: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)) - odbor REGI - Poročevalec: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

- Poročilo o letnem poročilu o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (2018/2161(INI)) - odbor ECON - Poročevalka: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

- Poročilo o enakosti spolov in davčnih politikah v EU (2018/2095(INI)) - odbor ECON - odbor FEMM - Poročevalka: Marisa Matias - Poročevalec: Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

- Poročilo o bančni uniji – letno poročilo za leto 2018 (2018/2100(INI)) - odbor ECON - Poročevalec: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Poročilo o strateški preiskavi varuhinje človekovih pravic št. OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih telesih Sveta EU (2018/2096(INI)) - odbor AFCO - odbor PETI - Poročevalec: Jo Leinen - Poročevalka: Yana Toom (A8-0420/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)) - odbor JURI - Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- Poročilo o letnem poročilu ECB za leto 2017 (2018/2101(INI)) - odbor ECON - Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Poročilo o avtonomni vožnji v evropskem prometu (2018/2089(INI)) - odbor TRAN - Poročevalec: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

- Poročilo o vključevanju načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu (2018/2162(INI)) - odbor FEMM - Poročevalka: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih investicijskih skladov (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih investicijskih skladov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013 ter (EU) št. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o vzpostavitvi potne listine EU za vrnitev in razveljavitvi Sklepa 96/409/SZVP (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalka: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 kar zadeva postopek preverjanja v zvezi s kršitvami pravil o varstvu osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)) - odbor AFCO - Poročevalca: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 596/2014 in (EU) 2017/1129 v zvezi s spodbujanjem uporabe zagonskih trgov MSP (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)) - odbor ECON - Poročevalka: Anne Sander (A8-0437/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (prenovitev) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- ***I Poročilo o osnutku uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Protokola št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) - odbor JURI - Poročevalec: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede minimalnega kritja izgub za nedonosne izpostavljenosti (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) - odbor ECON - Poročevalca: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

- * Poročilo o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi namenskega finančnega programa za razgradnjo jedrskih objektov in ravnanje z radioaktivnimi odpadki ter razveljavitvi Direktive Sveta (Euratom) št. 1368/2013 (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)) - odbor ITRE - Poročevalec: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Emil Radev (A8-0442/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije in držav članic, Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Kirgiško republiko na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE)) - odbor AFET - Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) - odbor IMCO - Poročevalka: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (ESPG) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) - odbor EMPL - Poročevalka: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Poročilo o izvajanju trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem (2018/2010(INI)) - odbor INTA - Poročevalec: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi Direktive 2009/22/ES (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)) - odbor JURI - Poročevalec: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

- * Poročilo o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi evropskega instrumenta za jedrsko varnost, ki dopolnjuje instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje, na podlagi Pogodbe Euratom (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) - odbor ITRE - Poročevalec: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Poročilo o smernicah EU in mandatu posebnega odposlanca EU za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU (2018/2155(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o celovitem sporazumu med EU in Kirgiško republiko (2018/2118(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

- Poročilo o izvajanju Direktive 2011/7/EU o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (2018/2056(INI)) - odbor IMCO - Poročevalka: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Poročilo o izvajanju trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma s Srednjo Ameriko (2018/2106(INI)) - odbor INTA - Poročevalec: Reimer Böge (A8-0459/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) - odbor IMCO - Poročevalec: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) - odbor EMPL - Poročevalka: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Poročilo o spremembah Poslovnika, ki zadevajo: poglavji 1 in 4 naslova I; poglavje 3 naslova V; poglavji 4 in 5 naslova VII, poglavje 1 naslova VIII; naslov XII; naslov XIV in Prilogo II (2018/2170(REG)) - odbor AFCO - Poročevalec: Richard Corbett (A8-0462/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Republiko Albanijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Republiki Albaniji (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalka: Bodil Valero (A8-0463/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)) - odbor IMCO - Poročevalka: Maria Grapini (A8-0464/2018)

- Poročilo o čezmejnih zahtevah za vrnitev umetniških del in kulturnih dobrin, zaplenjenih v oboroženih spopadih in vojnah (2017/2023(INI)) - odbor JURI - Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

- Poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2017 (2018/2103(INI)) - odbor LIBE - Poročevalec: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravice in vrednote (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)) - odbor BUDG - odbor CONT - Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in zunanji instrumenti financiranja (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)) - odbor REGI - Poročevalec: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)) - odbor INTA - Poročevalka: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v zvezi s sporom DS492 Evropska unija – Ukrepi, ki vplivajo na tarifne koncesije za nekatere proizvode iz perutninskega mesa (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

- Poročilo o postopku Unije za registracijo pesticidov (2018/2153(INI)) - odbor PEST - Poročevalke: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- * Poročilo o osnutku sklepa Sveta o spremembi statuta EIB (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS)) - odbor AFCO - Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

- Poročilo ki vsebuje predlog nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sporazumu v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani (2018/0256M(NLE)) - odbor INTA - Poročevalka: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Poročilo o letnem poročilu o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi EIB za leto 2017 (2018/2151(INI)) - odbor CONT - Poročevalec: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)) - odbor BUDG - odbor ECON - Poročevalec: José Manuel Fernandes - Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 glede referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčnih vrednosti za ugodno ogljično bilanco (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)) - odbor ECON - Poročevalka: Neena Gill (A8-0483/2018)


13. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Naslednje vprašanje za ustni odgovor je bilo uvrščeno na dnevni red (člen 128 Poslovnika):

—   (O-000128/2018), ki ga je postavil Czesław Adam Siekierski v imenu Komisije odbor AGRI Komisiji: Zaščita riža iz EU (B8-0004/2019).


14. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med delnim zasedanjem septembra 2018, je na voljo na spletišču Europarl.


15. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje januarja 2019 (PE 632.677/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Ponedeljek

Zahteva skupine Verts/ALE, da bi kot četrto točko dnevnega reda pred kratkimi predstavitvami dodali skupno razpravo o dveh poročilih Marietje Schaake o Sporazumu med EU in Marokom o spremembi protokolov št.1 in št.4 k Evro-mediteranskemu sporazumu (A8-0471/2018) in Sporazumu med EU in Marokom o spremembi protokolov št.1 in št.4 k Evro-mediteranskemu sporazumu (resolucija) (A8-0478/2018) (točki 23 in 28 PDOJ). Skupna razprava bi potekala v obliki izmenjave mnenj med političnimi skupinami.

Govorili so Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, ki je zahtevo pojasnila, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, ki jepredlagala, da bi razprava potekala v torek, Heidi Hautala, ki se je strinjala s tem predlogom, in Guy Verhofstadt.

Parlament je zahtevo s poimenskim glasovanjem (143 za, 153 proti, 18 vzdržani) zavrnil.

Torek

Zahteva skupine S&D, da izjavi Sveta in Komisije o sklepih Evropskega sveta, sprejetih na zasedanju 13. in 14. decembra 2018 (točka 53 PDOJ), črtali z dnevnega reda. Posledično bi se seja v torek začela ob 9.00.

Parlament je zahtevo odobril.

Sreda in četrtek

Ni sprememb.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


16. Postopek Unije za registracijo pesticidov (razprava)

Poročilo o postopku Unije za registracijo pesticidov [2018/2153(INI)] - Posebni odbor za postopek Unije za registracijo pesticidov. Soporočevalca: Norbert Lins in Bart Staes (A8-0475/2018)

Norbert Lins in Bart Staes sta predstavila poročilo.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Govorili so Pilar Ayuso v imenu skupine PPE, Simona Bonafè v imenu skupine S&D, Anthea McIntyre v imenu skupine ECR, Frédérique Ries v imenu skupine ALDE, Thomas Waitz v imenu skupine Verts/ALE, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, Mireille D'Ornano v imenu skupine EFDD, Philippe Loiseau v imenu skupine ENF, Alojz Peterle, Pavel Poc, Arne Gericke, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini in Franc Bogovič.

PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica

Govorili so Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marc Tarabella, Martin Häusling, Younous Omarjee, Esther Herranz García, Marc Tarabella, James Nicholson, Sofia Ribeiro, Clara Aguilera, Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose, Seán Kelly, Nicola Caputo, Julie Girling in Ricardo Serrão Santos.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Florent Marcellesi, João Ferreira, Igor Šoltes in Louis-Joseph Manscour.

Govorili so Vytenis Povilas Andriukaitis, Norbert Lins in Bart Staes.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.10 zapisnika z dne 16.1.2019.


17. Uporaba vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/1/ES o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga [2017/0113(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Cláudia Monteiro de Aguiar je predstavila poročilo.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Theresa Griffin v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Matthijs van Miltenburg v imenu skupine ALDE, Jakop G. Dalunde v imenu skupine Verts/ALE, Marie-Pierre Vieu v imenu skupine GUE/NGL, Daniela Aiuto v imenu skupine EFDD, Isabella De Monte in Nicola Caputo.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorili sta Violeta Bulc in Cláudia Monteiro de Aguiar.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika z dne 15.1.2019.


18. Vključevanje načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu (razprava)

Poročilo o vključevanju načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu [2018/2162(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Angelika Mlinar je predstavila poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so José Inácio Faria v imenu skupine PPE, Anna Hedh v imenu skupine S&D, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Dobromir Sośnierz, Linnéa Engström v imenu skupine Verts/ALE in Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednica

Govorili so Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Eleonora Forenza, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Dobromir Sośnierz, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Evelyn Regner, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jadwiga Wiśniewska, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Julie Ward, Udo Voigt, Michaela Šojdrová in Evelyn Regner.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Eleftherios Synadinos, Notis Marias, Georgios Epitideios in Julie Ward, ki je odgovorila na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Jadwiga Wiśniewska.

Govorili sta Věra Jourová in Angelika Mlinar.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika z dne 15.1.2019.


19. Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (kratka predstavitev)

Poročilo o Evropskem skupnem podjetju za ITER in razvoj fuzijske energije [2018/2222(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Marian-Jean Marinescu je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Flavio Zanonato, Notis Marias, Michèle Rivasi, Stanislav Polčák in John Howarth.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika z dne 15.1.2019.


20. Ocena uporabe proračuna EU za reformo javnega sektorja (kratka predstavitev)

Poročilo o oceni uporabe proračuna EU za reformo javnega sektorja [2018/2086(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias in Ruža Tomašić.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 8.12 zapisnika z dne 15.1.2019.


21. Smernice EU in mandat posebnega odposlanca EU za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU (kratka predstavitev)

Poročilo o smernicah EU in mandatu posebnega odposlanca EU za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU [2018/2155(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Andrzej Grzyb je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Notis Marias, Jordi Solé, Csaba Sógor, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios in Alojz Peterle.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 8.13 zapisnika z dne 15.1.2019.


22. Enakost spolov in davčne politike v EU (kratka predstavitev)

Poročilo o enakosti spolov in davčnih politikah v EU [2018/2095(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalca: Marisa Matias in Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Marisa Matias in Ernest Urtasun predstavijo poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Anna Záborská in Stanislav Polčák.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 8.14 zapisnika z dne 15.1.2019.


23. Avtonomna vožnja v evropskem prometu (kratka predstavitev)

Poročilo o avtonomni vožnji v evropskem prometu [2018/2089(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Wim van de Camp je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios in Mark Demesmaeker.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika z dne 15.1.2019.


24. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Iuliu Winkler, Inma Rodríguez-Piñero, Angel Dzhambazki, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, Matt Carthy, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Patrick Le Hyaric, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Notis Marias, Tania González Peñas, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Răzvan Popa, John Howarth in Julie Ward.


25. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 632.677/OJMA).


26. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.41.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bizzotto Mara, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Chrysogonos Kostas, Cicu Salvatore, Cirio Alberto, Coburn David, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Comi Lara, Corazza Bildt Anna Maria, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Elissen André, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Girling Julie, Giuffrida Michela, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Karim Sajjad, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki Bogusław, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Maňka Vladimír, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner Gesine, Melior Susanne, Melo Nuno, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, Noichl Maria, Novakov Andrey, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Parker Margot, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Staes Bart, Starbatty Joachim, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stihler Catherine, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Theocharous Eleni, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weidenholzer Josef, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Żółtek Stanisław, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Opravičeni:

Bilde Dominique, Boştinaru Victor, Crowley Brian, Fotyga Anna, Harkin Marian, James Diane, Kadenbach Karin, Morvai Krisztina, Picierno Pina, Ponga Maurice, Spyraki Maria, Tolić Ivica, Torres Martínez Estefanía, Weber Renate, Zimmer Gabriele

Zadnja posodobitev: 5. marec 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov