Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 15. januar 2019 - Strasbourg

7. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člem 69c Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c (1) Poslovnika:

— odbor ECON: predlog uredbe Evropskega pšarlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala, Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo, Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2015/760 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu (COM(2017)0536 – C8-0319/2017 – 2017/0230(COD)). Poročevalca: Pervenche Berès in Othmar Karas (A8-0013/2019);

— odbor ECON: predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)). Poročevalca: Pervenche Berès in Othmar Karas (A8-0012/2019);

— odbor ECON: predlog uredbe Evropskega parlamneta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)). Poročevalca: Pervenche Berès in Othmar Karas (A8-0011/2019);

— odbor ITRE: predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti in Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta [upravljanje energetske unije] zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)) Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0014/2019).

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, pisno zahtevajo, pred polnočjo jutrišnjega dne, glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.

Zadnja posodobitev: 15. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov