Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2019. gada 15. janvāris - Strasbūra

8. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Finansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām izveide Integrētās robežu pārvaldības fonda satvarā ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Integrētās robežu pārvaldības fonda satvarā izveido finansiālā atbalsta instrumentu muitas kontroles iekārtām [COM(2018)0474 - C8-0273/2018- 2018/0258(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0001).

Uzstājās Andreas Schwab (aizstājot referentu), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


8.2. Statusa nolīguma noslēgšana starp ES un Albāniju par darbībām, ko Albānijā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra *** (balsošana)

Ieteikums attiecībā uz projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu statusa nolīgumu starp Eiropas Savienību un Albānijas Republiku par darbībām, ko Albānijas Republikā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra [10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Bodil Valero (A8-0463/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0002).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.3. Protokols ES un Kirgizstānas Partnerības un sadarbības nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) *** (balsošana)

Ieteikums attiecībā uz projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kirgizstānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [2017/0185(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0003).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


8.4. ES un Kirgizstānas visaptverošs nolīgums (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES un Kirgizstānas Republikas visaptverošo nolīgumu [2018/2118(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS

Uzskatāms par pieņemtu (P8_TA(2019)0004).


8.5. Transportlīdzekļu autonomā vadīšana Eiropas transportā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par transportlīdzekļu autonomo vadīšanu Eiropas transportā [2018/2089(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Wim van de Camp (A8-0425/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0005).


8.6. Bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu autopārvadājumiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/1/EK par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem [2017/0113(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0006).


8.7. Preferenču pagaidu atcelšana konkrētos nolīgumos, kas noslēgti starp ES un konkrētām trešām valstīm ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno aizsardzības pasākumu klauzulas un citus mehānismus, kuri ļauj pagaidu kārtā atcelt preferences konkrētos nolīgumos, kas noslēgti starp Eiropas Savienību un konkrētām trešām valstīm [2018/0101(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A8-0330/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

KOPĪGS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0007).


8.8. Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko sadarbībai muitas jomā izveido programmu “Muita” [COM(2018)0442 - C8-0261/2018- 2018/0232(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Maria Grapini (A8-0464/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0008).

Uzstājās Maria Grapini, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


8.9. Eiropas Investīciju bankas statūtu grozīšana * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Investīciju bankas statūtus [2018/0811(CNS)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referente: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0009).


8.10. Integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā (balsošana)

Ziņojums par integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā [2018/2162(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Angelika Mlinar (A8-0429/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0010).


8.11. Eiropas Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām [2018/2222(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0011).


8.12. Novērtējums attiecībā uz to, kā ES budžets izmantots publiskā sektora reformas īstenošanā (balsošana)

Ziņojums par novērtējumu attiecībā uz to, kā ES budžets izmantots publiskā sektora reformas īstenošanā [2018/2086(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0378/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0012).


8.13. ES pamatnostādnes un pilnvaras ES īpašajam sūtnim reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES (balsošana)

Ziņojums par ES pamatnostādnēm un pilnvarām ES īpašajam sūtnim reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES [2018/2155(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0013).


8.14. Dzimumu līdztiesība un nodokļu politika Eiropas Savienībā (balsošana)

Ziņojums par dzimumu līdztiesību un nodokļu politiku Eiropas Savienībā [2018/2095(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referenti: Marisa Matias un Ernest Urtasun (A8-0416/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0014).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 15. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika