Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 15. januára 2019 - Štrasburg

8. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly [COM(2018)0474 - C8-0273/2018- 2018/0258(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0001)

Vystúpil Andreas Schwab (ktorý nahrádzal spravodajcu), po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


8.2. Uzavretie Dohody o štatúte medzi EÚ a Albánskou republikou, ktorá sa týka činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánskej republike *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Albánskou republikou v súvislosti s činnosťami vykonávanými Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánskej republike [10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Bodil Valero (A8-0463/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0002)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.3. Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Únie a členských štátov, Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii [2017/0185(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0003)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


8.4. Komplexná dohoda medzi EÚ a Kirgizskou republikou (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku ku komplexnej dohode medzi EÚ a Kirgizskou republikou [2018/2118(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Považuje sa za prijaté (P8_TA(2019)0004)


8.5. Autonómne riadenie vozidiel v európskej doprave (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o autonómnom riadení vozidiel v európskej doprave [2018/2089(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0005)


8.6. Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru [2017/0113(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0006)


8.7. Dočasné zrušenie colných preferencií určitých dohôd uzavretých medzi Európskou úniou a určitými tretími krajinami ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonávajú ochranné doložky a ďalšie mechanizmy umožňujúce dočasné zrušenie colných preferencií určitých dohôd uzavretých medzi Európskou úniou a určitými tretími krajinami [2018/0101(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

PREDBEŽNÁ DOHODA

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Schválené (P8_TA(2019)0007)


8.8. Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“ ***I (hlasovanie)

Správ o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“ [COM(2018)0442 - C8-0261/2018- 2018/0232(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0008)

Vystúpila Maria Grapini, po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


8.9. Zmena štatútu Európskej investičnej banky * (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení štatút Európskej investičnej banky [2018/0811(CNS)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Schválené (P8_TA(2019)0009)


8.10. Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente (hlasovanie)

Správa o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente [2018/2162(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0010)


8.11. Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (hlasovanie)

Správa o Európskom spoločnom podniku pre ITER a rozvoji energie jadrovej syntézy [2018/2222(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0011)


8.12. Posúdenie využitia rozpočtu EÚ na reformu verejného sektora (hlasovanie)

Správa o posúdení možností využitia rozpočtu Európskej únie na reformu verejného sektora [2018/2086(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0012)


8.13. Usmernenia EÚ a mandát osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ (hlasovanie)

Správa o usmerneniach EÚ a mandáte osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ [2018/2155(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0013)


8.14. Rodová rovnosť a daňové politiky v EÚ (hlasovanie)

Správa o rodovej rovnosti a daňovej politike v EÚ [2018/2095(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajcovia: Marisa Matias a Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0014)

Posledná úprava: 15. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia