Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 15 януари 2019 г. - Страсбург

13. Представяне на програмата от дейности на румънското председателство (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Представяне на програмата от дейности на румънското председателство (2018/2918(RSP))

Viorica Dăncilă (действащ председател на Съвета) и Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се Theodor Dumitru Stolojan, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, Georg Mayer, от името на групата ENF, и Cătălin Sorin Ivan, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се Dubravka Šuica, Maria João Rodrigues, Nirj Deva, Kazimierz Michał Ujazdowski, Norica Nicolai, за да зададе въпрос „синя карта“ на предишния оратор (председателят констатира, че не става въпрос за „синя карта“ и отне думата на ораторката), Gunnar Hökmark, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Marian-Jean Marinescu, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, който се обяви против думите на Udo Bullmann (председателят направи уточнения), Eric Andrieu, Mercedes Bresso, Dan Nica, Patrizia Toia и Nicola Danti.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ioan Mircea Paşcu, Siegfried Mureşan, Notis Marias, Maria Grapini, Kostadinka Kuneva, Lívia Járóka, Maria Gabriela Zoană, Cristian Dan Preda, Pirkko Ruohonen-Lerner и Claudia Țapardel.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Изказаха се Andrus Ansip и Viorica Dăncilă.

Разискването приключи.

Изказа се Marek Jurek относно провеждането на разискването (председателят направи уточнения).

Последно осъвременяване: 15 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност