Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 15 januari 2019 - Strasbourg

13. Presentation av det rumänska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Presentation av det rumänska ordförandeskapets verksamhetsprogram (2018/2918(RSP))

Viorica Dăncilă (rådets tjänstgörande ordförande) och Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Theodor Dumitru Stolojan för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, och Cătălin Sorin Ivan, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Dubravka Šuica, Maria João Rodrigues, Nirj Deva, Kazimierz Michał Ujazdowski, Norica Nicolai, ställde en fråga ("blått kort") till föregående talare (talmannen konstaterade att det inte rörde sig om någon fråga (”blått kort”) och avbröt talaren), Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Marian-Jean Marinescu, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, som protesterade mot Udo Bullmanns inlägg (talmannen gjorde förtydliganden), Eric Andrieu, Mercedes Bresso, Dan Nica, Patrizia Toia och Nicola Danti.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ioan Mircea Paşcu, Siegfried Mureşan, Notis Marias, Maria Grapini, Kostadinka Kuneva, Lívia Járóka, Maria Gabriela Zoană, Cristian Dan Preda, Pirkko Ruohonen-Lerner och Claudia Țapardel.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Talare: Andrus Ansip och Viorica Dăncilă.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talare: Marek Jurek om debattens förlopp ((talmannen gjorde förtydliganden).

Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy