Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0229(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0482/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0482/2018

Συζήτηση :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

16. Θέσπιση του προγράμματος InvestEU ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

Οι José Manuel Fernandes και Roberto Gualtieri παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE) και Wim van de Camp (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN).

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ivo Belet (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Kerstin Westphal (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Angel Dzhambazki (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT) και Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Lívia JÁRÓKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz και Lambert van Nistelrooij.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Gabriel Mato, Νότης Μαριάς, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes και Roberto Gualtieri.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 21.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου