Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2010(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0446/2018

Συζήτηση :

PV 15/01/2019 - 17
CRE 15/01/2019 - 17

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 21.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0031

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

17. Εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Κολομβίας και Περού - Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον εμπορικό πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου [2018/2010(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική [2018/2106(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Οι Santiago Fisas Ayxelà και Reimer Böge παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nadja Hirsch, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Laima Liucija Andrikienė, Karoline Graswander-Hainz, Lola Sánchez Caldentey, Jacques Colombier, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Jarosław Wałęsa και Tom Vandenkendelaere.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Ana Miranda και Julie Ward.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström, Santiago Fisas Ayxelà και Reimer Böge.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 21.8 και σημείο 21.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου