Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0202(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0445/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0445/2018

Συζήτηση :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0019

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

19. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Maria Arena (A8-0445/2018)

Η Maria Arena παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Karoline Graswander-Hainz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Georgi Pirinski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Tamás Deutsch (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Vilija Blinkevičiūtė (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Tom Vandenkendelaere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Agnes Jongerius, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mirja Vehkaperä, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Monika Vana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, David Casa, Mercedes Bresso, Danuta Jazłowiecka, Michael Detjen, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon, Jeroen Lenaers και Romana Tomc.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Νότης Μαριάς, Ana Miranda και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Maria Arena.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου