Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0206(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0461/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0461/2018

Συζήτηση :

PV 15/01/2019 - 20
CRE 15/01/2019 - 20

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 12.7
CRE 16/01/2019 - 12.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 04/04/2019 - 6.18

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0020
P8_TA(2019)0350

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

20. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Η Verónica Lope Fontagné παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Cristian-Silviu Buşoi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI).

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Karine Gloanec Maurin (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Georgi Pirinski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Mercedes Bresso (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Petra Kammerevert (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Soraya Post (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), David Casa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Brando Benifei, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen και Evelyn Regner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Νότης Μαριάς, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria και Romana Tomc.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Verónica Lope Fontagné.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου