Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση λαμβανομένης υπόψη της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής κρίσης στη Μεσόγειο και στην Αφρική (συζήτηση)
 3.Επισκόπηση της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - Εικοστή επέτειος του ευρώ
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Σύναψη της συμφωνίας ΕΕ-Αλβανίας περί καθεστώτος με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στην Αλβανία *** (ψηφοφορία)
  
8.3.Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Κιργιζιστάν (προσχώρηση της Κροατίας) *** (ψηφοφορία)
  
8.4.Συνολική συμφωνία ΕΕ-Κιργιζίας (ψηφοφορία)
  
8.5.Αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.6.Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές ***I (ψηφοφορία)
  
8.7.Προσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων ορισμένων συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και ορισμένων τρίτων χωρών ***I (ψηφοφορία)
  
8.8.Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων ***I (ψηφοφορία)
  
8.9.Τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων * (ψηφοφορία)
  
8.10.Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  
8.11.Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (ψηφοφορία)
  
8.12.Αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίον χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα (ψηφοφορία)
  
8.13.Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
8.14.Ισότητα των φύλων και φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Ρουμανικής Προεδρίας (συζήτηση)
 14.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017 (συζήτηση)
 15.Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2018 (συζήτηση)
 16.Θέσπιση του προγράμματος InvestEU ***I (συζήτηση)
 17.Εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Κολομβίας και Περού - Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον εμπορικό πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική (συζήτηση)
 18.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 19.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) ***I (συζήτηση)
 20.Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) ***I (συζήτηση)
 21.Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ***I (συζήτηση)
 22.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (186 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (83 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1976 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (84 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (33 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (105 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (301 kb) Κατάσταση παρόντων (81 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (140 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (482 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου