Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 15. januára 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Reforma azylovej a migračnej politiky EÚ v súvislosti s pokračujúcou humanitárnou krízou v Stredozemí a Afrike (rozprava)
 3.Zhodnotenie činnosti rakúskeho predsedníctva Rady (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Slávnostná schôdza - Dvadsiate výročia eura
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 8.Hlasovanie
  8.1.Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.2.Uzavretie Dohody o štatúte medzi EÚ a Albánskou republikou, ktorá sa týka činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánskej republike *** (hlasovanie)
  8.3.Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii *** (hlasovanie)
  8.4.Komplexná dohoda medzi EÚ a Kirgizskou republikou (hlasovanie)
  8.5.Autonómne riadenie vozidiel v európskej doprave (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.6.Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru ***I (hlasovanie)
  8.7.Dočasné zrušenie colných preferencií určitých dohôd uzavretých medzi Európskou úniou a určitými tretími krajinami ***I (hlasovanie)
  8.8.Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“ ***I (hlasovanie)
  8.9.Zmena štatútu Európskej investičnej banky * (hlasovanie)
  8.10.Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente (hlasovanie)
  8.11.Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (hlasovanie)
  8.12.Posúdenie využitia rozpočtu EÚ na reformu verejného sektora (hlasovanie)
  8.13.Usmernenia EÚ a mandát osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ (hlasovanie)
  8.14.Rodová rovnosť a daňové politiky v EÚ (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Predstavenie programu činností rumunského predsedníctva (rozprava)
 14.Výročná správa ECB za rok 2017 (rozprava)
 15.Banková únia – výročná správa za rok 2018 (rozprava)
 16.Zriadenie Programu InvestEU ***I (rozprava)
 17.Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru - Správa o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou (rozprava)
 18.Zloženie politických skupín
 19.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) ***I (rozprava)
 20.Európsky sociálny fond plus (ESF+) ***I (rozprava)
 21.Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) ***I (rozprava)
 22.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (162 kb)
15/05/2019 16:30
  Prezenčná listina (64 kb)
16/05/2019 14:43
 
Zápisnica (78 kb)
15/05/2019 16:30
  Prezenčná listina (11 kb)
16/05/2019 14:43
  Výsledky hlasovaní (30 kb)
29/04/2019 14:22
  Hlasovania podľa mien (100 kb)
29/04/2019 10:56
 
Zápisnica (281 kb)
15/05/2019 16:30
  Prezenčná listina (72 kb)
16/05/2019 14:43
  Výsledky hlasovaní (130 kb)
29/04/2019 14:22
  Hlasovania podľa mien (469 kb)
29/04/2019 10:56
Posledná úprava: 15. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia