Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 15. januára 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Reforma azylovej a migračnej politiky EÚ v súvislosti s pokračujúcou humanitárnou krízou v Stredozemí a Afrike (rozprava)
 3.Zhodnotenie činnosti rakúskeho predsedníctva Rady (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Slávnostná schôdza - Dvadsiate výročia eura
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 8.Hlasovanie
  8.1.Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.2.Uzavretie Dohody o štatúte medzi EÚ a Albánskou republikou, ktorá sa týka činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánskej republike *** (hlasovanie)
  8.3.Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii *** (hlasovanie)
  8.4.Komplexná dohoda medzi EÚ a Kirgizskou republikou (hlasovanie)
  8.5.Autonómne riadenie vozidiel v európskej doprave (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.6.Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru ***I (hlasovanie)
  8.7.Dočasné zrušenie colných preferencií určitých dohôd uzavretých medzi Európskou úniou a určitými tretími krajinami ***I (hlasovanie)
  8.8.Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“ ***I (hlasovanie)
  8.9.Zmena štatútu Európskej investičnej banky * (hlasovanie)
  8.10.Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente (hlasovanie)
  8.11.Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (hlasovanie)
  8.12.Posúdenie využitia rozpočtu EÚ na reformu verejného sektora (hlasovanie)
  8.13.Usmernenia EÚ a mandát osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ (hlasovanie)
  8.14.Rodová rovnosť a daňové politiky v EÚ (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Predstavenie programu činností rumunského predsedníctva (rozprava)
 14.Výročná správa ECB za rok 2017 (rozprava)
 15.Banková únia – výročná správa za rok 2018 (rozprava)
 16.Zriadenie Programu InvestEU ***I (rozprava)
 17.Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru - Správa o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou (rozprava)
 18.Zloženie politických skupín
 19.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) ***I (rozprava)
 20.Európsky sociálny fond plus (ESF+) ***I (rozprava)
 21.Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) ***I (rozprava)
 22.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (162 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovaní (74 kb) Hlasovania podľa mien (1976 kb) 
 
Zápisnica (78 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (30 kb) Hlasovania podľa mien (100 kb) 
 
Zápisnica (281 kb) Prezenčná listina (72 kb) Výsledky hlasovaní (130 kb) Hlasovania podľa mien (469 kb) 
Posledná úprava: 15. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia