Indekss 
Protokols
PDF 128kWORD 30k
Otrdiena, 2019. gada 15. janvāris - Strasbūra
Balsojumu rezultāti

 Saīsinājumu un simbolu saraksts

 1. Finansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām izveide Integrētās robežu pārvaldības fonda satvarā ***I 

Ziņojums: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+602, 47, 32

 2. Statusa nolīguma noslēgšana starp ES un Albāniju par darbībām, ko Albānijā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra *** 

Ieteikums: Bodil Valero (A8-0463/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: piekrišanaPS+601, 68, 25

 3. Protokols ES un Kirgizstānas Partnerības un sadarbības nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) *** 

Ieteikums: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: piekrišanaPS+620, 48, 27

 4. ES un Kirgizstānas visaptverošs nolīgums 

Ziņojums: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Piekrišana bez balsošanas (Reglamenta 113. panta 6. punkts)

 5. Transportlīdzekļu autonomā vadīšana Eiropas transportā 

Ziņojums: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+585, 85, 26

 6. Bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu autopārvadājumiem ***I 

Ziņojums: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
1. pants, 1. daļa, 1. punkts, aiz b) apakšpunkta
Direktīva 2006/1/EK 2. pants, § 2, aiz b) apakšpunkta
32=
33rev=
S&D
GUE/NGL
PS-329, 355, 8
1. pants, 1. daļa, 2. punkts
Direktīva 2006/1/EK 3. pants, aiz § 1
28=
34=
S&D
GUE/NGL
PS+349, 343, 6
1. pants, 1. daļa, aiz 3. punkta
Direktīva 2006/1/EK aiz 5. panta
29=
35=
S&D
GUE/NGL
PS-341, 352, 3
1. pants, 1. daļa, aiz 3. punkta
Direktīva 2006/1/EK aiz 5. panta
30=
36=
S&D
GUE/NGL
PS-325, 370, 3
aiz 1. panta, Regula (EK) Nr. 1071/2009
6. pants, § 1, 3. daļa, b) punkts, aiz v) apakšpunkta
31rev2=
37rev2=
S&D
GUE/NGL
PS-312, 376, 9
balsojums: Komisijas priekšlikumsPS+340, 316, 38
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D:groz. Nr. 28, 29, 30, 31, 32
Dažādi
Grozījums Nr. 27 tika atzīts par nepieņemamu.

 7. Preferenču pagaidu atcelšana konkrētos nolīgumos, kas noslēgti starp ES un konkrētām trešām valstīm ***1 

Ziņojums: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās40komitejaPS+544, 58, 94
kopīgs paziņojums41komiteja+

 8. Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā ***I 

Ziņojums: Maria Grapini (A8-0464/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
atbildīgās komitejas grozījumi — balsošana kopumā1-61komiteja+
balsojums: Komisijas priekšlikumsPS+596, 44, 57

 9. Eiropas Investīciju bankas statūtu grozīšana * 

Ziņojums: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: Padomes lēmuma projektsPS+591, 43, 59

 10. Integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā 

Ziņojums: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
§ 6§sākotnējais tekstsbd
1+
2/PS+573, 84, 36
§ 13§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB-311, 371, 7
§ 17§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB+361, 303, 31
§ 20§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB+385, 266, 37
§ 21§sākotnējais tekstsats./EB+360, 288, 39
§ 24§sākotnējais tekstsbd
1+
2/PS+362, 303, 14
3/EB+414, 231, 43
§ 27§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB+373, 309, 12
§ 28§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB+363, 317, 10
§ 33§sākotnējais tekstsbd
1/PS+568, 83, 37
2/PS+347, 289, 50
§ 34§sākotnējais tekstsPS+441, 210, 37
§ 35§sākotnējais tekstsPS+329, 322, 40
§ 36§sākotnējais tekstsPS+405, 224, 60
§ 39§sākotnējais tekstsPS+433, 176, 68
§ 41§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB+366, 312, 16
§ 45§sākotnējais tekstsats./EB+369, 303, 18
§ 50§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB+430, 204, 53
J apsv.2ALDE+
§sākotnējais tekstsats.
S apsv.§sākotnējais tekstsPS+568, 71, 48
U apsv.§sākotnējais tekstsats.+
V apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2-
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+492, 126, 75
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D:S apsv.; § 6 (2. daļa), 24 (2. daļa), 34, 35, 36
EFDD:§ 33, 34, 35, 39
Pieprasījumi balsot atsevišķi
ALDE:J apsv.
PPE:U apsv.; § 21, 34, 35, 36, 39, 45
Pieprasījumi balsot pa daļām
S&D
§ 6
1.daļa:“uzteic sieviešu un vīriešu lomu modeļus dzimumu līdztiesības jomā, kā arī iniciatīvas gan Parlamenta administrācijā, gan politikas līmenī, kas aktīvi veicina dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgas iespējas;”
2.daļa:“mudina arī turpmāk popularizēt dažādus lomu modeļus visu veidu dzimumu stereotipu pārvarēšanai;”
PPE
V apsvērums
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “vīriešu”
2.daļa:šie vārdi
§ 13
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “jo īpaši ar Ni Una Menos globālo kustību,”
2.daļa:šie vārdi
§ 17
1.daļa:“atzinīgi vērtē to, ka vairākums Parlamenta komiteju ir pieņēmušas rīcības plānus par integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai savā darbā un daudzas jau ar tiem ir iepazīstinājušas Integrētas pieejas dzimumu līdztiesības nodrošināšanai tīklu; tāpēc aicina dažas atlikušās komitejas sekot šim piemēram; tomēr norāda, ka šie plāni ir neviendabīgi un netiek īstenoti; aicina pieņemt kopēju Eiropas Parlamenta rīcības plānu dzimumu līdztiesības jomā, kurā būtu jāiekļauj vismaz noteikumi par dzimumu vienlīdzīgu pārstāvību visā Parlamenta darbā un visās Parlamenta struktūrās, dzimumu līdztiesības aspekta ieviešanu visos tā politikas pasākumos un darba organizācijā, kā arī par dzimumneitrālas valodas izmantošanu visos dokumentos;”
2.daļa:“prasa attiecīgi grozīt Reglamentu;”
§ 20
1.daļa:“prasa Parlamenta komitejām ciešāk sadarboties, lai savos ziņojumos iekļautu reālu dzimuma dimensiju, un uzsver, ka ir svarīgi, lai visas Parlamenta komitejas atzītu Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas pilnvaras, gan pieņemot šīs komitejas iesniegtos grozījumus attiecībā uz integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai,”
2.daļa:“gan strādājot kopā, lai novērstu kompetenču konfliktus”
§ 27
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdu “obligātu”
2.daļa:šis vārds
§ 28
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “visās politikas jomās”
2.daļa:šie vārdi
§ 33
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “izmantojot saspiestus sarakstus vai citas metodes, piemēram, paritātes sarakstus”
2.daļa:šie vārdi
§ 41
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdu “obligāti”
2.daļa:šis vārds
§ 50
1.daļa:“uzteic progresu, kas Parlamenta Ģenerālsekretariātā panākts dzimumu līdztiesības uzlabošanā augstākā un vidējā līmeņa vadītāju amatos, taču norāda, ka, lai gan lielākā daļa Parlamenta ierēdņu ir sievietes, viņu pārstāvība augstākā vai vidējā līmeņa vadītāju amatos joprojām ir ļoti zema: 2017. gada beigās Parlamenta Ģenerālsekretariātā ģenerāldirektores bija 15,4 %, direktores — 30,4 % un nodaļu vadītājas — 36,2 %;”
2.daļa:“tādēļ atgādina, ka, izvēloties no kandidātiem, kuriem ir vienāds profils (pieredze, kvalifikācija utt.), priekšroka būtu jādod nepietiekami pārstāvētā dzimuma kandidātam;”
S&D, PPE
§ 24
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “obligātu” un “c) stiprināt aizskaršanas novēršanas komitejas, apvienojot tās vienā komitejā ar mainīgu sastāvu, ņemot vērā izskatāmo lietu un iekļaujot ekspertus, piemēram, ārstus, pastāvīgo komitejas locekļu sastāvā;”
2.daļa:“obligātu”
3.daļa:“c) stiprināt aizskaršanas novēršanas komitejas, apvienojot tās vienā komitejā ar mainīgu sastāvu, ņemot vērā izskatāmo lietu un iekļaujot ekspertus, piemēram, ārstus, pastāvīgo komitejas locekļu sastāvā;”
Dažādi
Grozījums Nr. 1 bija atsaukts.

 11. Eiropas Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām 

Ziņojums: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+526, 126, 43

 12. Novērtējums attiecībā uz to, kā ES budžets izmantots publiskā sektora reformas īstenošanā 

Ziņojums: Brian Hayes (A8-0378/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+549, 99, 49

 13. ES pamatnostādnes un pilnvaras ES īpašajam sūtnim reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES 

Ziņojums: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+576, 46, 73

 14. Dzimumu līdztiesība un nodokļu politika Eiropas Savienībā 

Ziņojums: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
§ 1§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB-283, 400, 9
§ 3§sākotnējais tekstsats.-
§ 6276+ deputātiPS-322, 336, 36
§ 12376+ deputātiPS+343, 311, 33
aiz § 12, apakšvirsraksts “Nodokļu uzlikšana uzņēmumiem”§sākotnējais tekstsats./EB+351, 322, 12
§ 13§sākotnējais tekstsats.-
§ 14§sākotnējais tekstsats.-
§ 17§sākotnējais tekstsats.-
aiz § 17, apakšvirsraksts “Nodokļu uzlikšana kapitālam un īpašumam”§sākotnējais tekstsats./EB+357, 321, 14
§ 20476+ deputātiPS+337, 290, 60
§ 24576+ deputātiPS-314, 341, 34
§ 25676+ deputātiPS-318, 319, 50
§ 26§sākotnējais tekstsats./EB+414, 240, 29
§ 28§sākotnējais tekstsats./EB-282, 399, 6
§ 32§sākotnējais tekstsPS-275, 370, 37
§ 36§sākotnējais tekstsats.-
§ 38776+ deputāti+
§ 41876+ deputātiPS-303, 348, 39
§ 43976+ deputāti+
J apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB+345, 322, 19
K apsv.176+ deputātiEB-301, 357, 28
Q apsv.§sākotnējais tekstsats./EB+358, 284, 44
R apsv.§sākotnējais tekstsats.-
S apsv.§sākotnējais tekstsats.-
V apsv.§sākotnējais tekstsPS-330, 336, 23
X apsv.§sākotnējais tekstsPS-332, 334, 19
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+313, 276, 88
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE:groz. Nr. 5, 6
PPE:groz. Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 8
76+ deputāti:V, X apsv.; § 32
Pieprasījumi balsot atsevišķi
76+ deputāti:Q, R, S, V, X apsv.; § 3, 13, 14, 17, 26, 28, 32, 36; apakšvirsraksts “Nodokļu uzlikšana uzņēmumiem”, apakšvirsraksts “Nodokļu uzlikšana kapitālam un īpašumam”
Pieprasījumi balsot pa daļām
76+ deputāti
J apsvērums
1.daļa:“tā kā Komisijas dienestu darba dokumentā “Stratēģiskā iesaistīšanās dzimumu līdztiesības veicināšanā 2016.–2019. gadā” ir norādītas dzimumu līdztiesībai svarīgas jomas, tostarp nodokļu politika,”
2.daļa:“taču tajā nav saistošu noteikumu vai aicinājuma dalībvalstu līmenī īstenot integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai”
§ 1
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “tostarp ieteikumu veikt fiskālās politikas revīziju attiecībā uz dzimumu līdztiesību,” un “pastiprinot vīrieša kā galvenā pelnītāja lomu”
2.daļa:šie vārdi
Dažādi
Gunnar Hökmark un Anders Sellström ir atsaukuši savu parakstu no grozījumiem Nr. 1-9.
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 25. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika