Показалец 
Протокол
PDF 305kWORD 81k
Вторник, 15 януари 2019 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Реформа на политиката на ЕС в областта на убежището и миграцията с оглед на продължаващата хуманитарна криза в Средиземноморието и Африка (разискване)
 3.Анализ на австрийското председателство на Съвета (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Тържествено заседание - Двадесета годишнина от въвеждането на еврото
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 8.Време за гласуване
  
8.1.Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Сключване на Споразумението между ЕС и Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Албания *** (гласуване)
  
8.3.Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Киргизстан (присъединяване на Хърватия) *** (гласуване)
  
8.4.Всеобхватно споразумение между ЕС и Киргизстан (гласуване)
  
8.5.Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.6.Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари ***I (гласуване)
  
8.7.Временно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между ЕС и някои трети държави ***I (гласуване)
  
8.8.Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците ***I (гласуване)
  
8.9.Изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка * (гласуване)
  
8.10.Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент (гласуване)
  
8.11.Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (гласуване)
  
8.12.Оценка на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор (гласуване)
  
8.13.Насоки на ЕС и мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС (гласуване)
  
8.14.Равенство между половете и данъчни политики в ЕС (гласуване)
 9.Обяснения на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Представяне на програмата от дейности на румънското председателство (разискване)
 14.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2017 г. (разискване)
 15.Банков съюз – годишен доклад за 2018 г. (разискване)
 16.Създаване на програмата InvestEU ***I (разискване)
 17.Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу - Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка (разискване)
 18.Състав на политическите групи
 19.Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) ***I (разискване)
 20.Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) ***I (разискване)
 21.Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) ***I (разискване)
 22.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.04 ч.


2. Реформа на политиката на ЕС в областта на убежището и миграцията с оглед на продължаващата хуманитарна криза в Средиземноморието и Африка (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Реформа на политиката на ЕС в областта на убежището и миграцията с оглед на продължаващата хуманитарна криза в Средиземноморието и Африка (2019/2516(RSP))

Melania Ciot (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Valenciano, Jussi Halla-aho, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Barbara Spinelli, Nathan Gill, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Kinga Gál, Elly Schlein, Kristina Winberg, Elena Valenciano, за да заклейми думите на Mario Borghezio (председателят направи уточнения), Ernest Urtasun, Xabier Benito Ziluaga, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Anders Primdahl Vistisen, Marina Albiol Guzmán, Francis Zammit Dimech, Claude Moraes, Емил Радев, Dietmar Köster, Lukas Mandl и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Jordi Solé и Kostadinka Kuneva.

Изказаха се Dimitris Avramopoulos и Melania Ciot.

Разискването приключи.

(Заседанието е прекъснато за няколко минути.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател


3. Анализ на австрийското председателство на Съвета (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Анализ на австрийското председателство на Съвета (2019/2942(RSP))

Председателят направи кратко встъпително изказване, в което благодари на Австрийското председателство за свършената работа.

Sebastian Kurz (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Jan Zahradil, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Jörg Meuthen, от името на групата EFDD, Harald Vilimsky, от името на групата ENF, и Kazimierz Michał Ujazdowski, независим член на ЕП.

Изказаха се Jean-Claude Juncker и Sebastian Kurz.

Разискването приключи.

(Заседанието е прекъснато в 11.41 ч. в очакване на тържественото заседание.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател


4. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 11.50 ч.


5. Тържествено заседание - Двадесета годишнина от въвеждането на еврото

От 11.50 до 12.34 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай двадесетата годишнина от въвеждането на еврото.

Председателят направи кратко изказване, с което откри тържественото заседание.

Jean-Claude Trichet (бивш председател на Европейската централна банка), Mario Draghi (председател на Европейската централна банка), Jean-Claude Juncker (председател на Комисията), Màrio Centeno (председател на Еврогрупата) и Roberto Gualtieri (председател на комисията ECON) изнесоха речи.

(Заседанието е прекъснато за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

6. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.38 ч.

Изказаха се Mario Borghezio, Bruno Gollnisch (председателят направи уточнения), Martina Anderson и Izaskun Bilbao Barandica.


7. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят обяви решенията на няколко комисии за започване на междуинституционални преговори въз основа на следните доклади (съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността):

— комисия ECON: предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган); Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване); Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари); Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал; Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество; Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти; Регламент (ЕС) 2015/760 относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции; Регламент (ЕС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове; Регламент (ЕС) 2017/1129 относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар (COM(2017)0536 – C8-0319/2017 – 2017/0230(COD)). Докладчици: Pervenche Berès и Othmar Karas (A8-0013/2019);

— комисия ECON: предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)). Докладчици: Pervenche Berès и Othmar Karas (A8-0012/2019);

— комисия ECON: предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)). Докладчици: Pervenche Berès и Othmar Karas (A8-0011/2019);

— комисия ITRE: предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на Директива2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност и Регламент на Европейския парламент и на Съвета (относно управлението на Енергийния съюз) във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))Докладчик: Miroslav Poche (A8-0014/2019).

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма, преди полунощ утре, поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите [COM(2018)0474 - C8-0273/2018- 2018/0258(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0001)

Изказа се Andreas Schwab (в качеството на заместник на докладчика) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


8.2. Сключване на Споразумението между ЕС и Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Албания *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Албания [10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Bodil Valero (A8-0463/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0002)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.3. Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Киргизстан (присъединяване на Хърватия) *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и държавите членки, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [2017/0185(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0003)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


8.4. Всеобхватно споразумение между ЕС и Киргизстан (гласуване)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно всеобхватното споразумение между ЕС и Киргизката република [2018/2118(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА

Счита се за прието (P8_TA(2019)0004)


8.5. Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно автономното управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт [2018/2089(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0005)


8.6. Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари [2017/0113(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0006)


8.7. Временно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между ЕС и някои трети държави ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на защитните клаузи и на други механизми, с които се дава възможност за временно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между Европейския съюз и някои трети държави [2018/0101(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0007)


8.8. Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците [COM(2018)0442 - C8-0261/2018- 2018/0232(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0008)

Изказа се Maria Grapini с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


8.9. Изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка [2018/0811(CNS)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0009)


8.10. Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент (гласуване)

Доклад относно интегрирането на принципа на равенство между половете в Европейския парламент [2018/2162(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0010)


8.11. Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (гласуване)

Доклад относно Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия [2018/2222(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0011)


8.12. Оценка на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор (гласуване)

Доклад относно оценката на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор [2018/2086(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0012)


8.13. Насоки на ЕС и мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС (гласуване)

Доклад относно насоките на ЕС и мандата на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС [2018/2155(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0013)


8.14. Равенство между половете и данъчни политики в ЕС (гласуване)

Доклад относно равенството между половете и данъчните политики в ЕС [2018/2095(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Marisa Matias и Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0014)


9. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Wim van de Camp - A8-0425/2018
Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Adam Szejnfeld, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Daniel Hannan и Seán Kelly

Доклад Cláudia Monteiro de Aguiar - A8-0193/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Adam Szejnfeld

Доклад Angelika Mlinar - A8-0429/2018
Morten Messerschmidt, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek и Seán Kelly

Доклад Brian Hayes - A8-0378/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Liadh Ní Riada и Stanislav Polčák

Доклад Andrzej Grzyb - A8-0449/2018
Mirosław Piotrowski, Marek Jurek, Dobromir Sośnierz и Branislav Škripek

Доклад Marisa Matias и Ernest Urtasun - A8-0416/2018
Alex Mayer, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Dobromir Sośnierz и Jadwiga Wiśniewska.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.42 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

11. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.13 ч.


12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


13. Представяне на програмата от дейности на румънското председателство (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Представяне на програмата от дейности на румънското председателство (2018/2918(RSP))

Viorica Dăncilă (действащ председател на Съвета) и Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се Theodor Dumitru Stolojan, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, Georg Mayer, от името на групата ENF, и Cătălin Sorin Ivan, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се Dubravka Šuica, Maria João Rodrigues, Nirj Deva, Kazimierz Michał Ujazdowski, Norica Nicolai, за да зададе въпрос „синя карта“ на предишния оратор (председателят констатира, че не става въпрос за „синя карта“ и отне думата на ораторката), Gunnar Hökmark, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Marian-Jean Marinescu, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, който се обяви против думите на Udo Bullmann (председателят направи уточнения), Eric Andrieu, Mercedes Bresso, Dan Nica, Patrizia Toia и Nicola Danti.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ioan Mircea Paşcu, Siegfried Mureşan, Notis Marias, Maria Grapini, Kostadinka Kuneva, Lívia Járóka, Maria Gabriela Zoană, Cristian Dan Preda, Pirkko Ruohonen-Lerner и Claudia Țapardel.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Изказаха се Andrus Ansip и Viorica Dăncilă.

Разискването приключи.

Изказа се Marek Jurek относно провеждането на разискването (председателят направи уточнения).


14. Годишен доклад на Европейската централна банка за 2017 г. (разискване)

Доклад относно годишния доклад на ЕЦБ за 2017 г. [2018/2101(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Gabriel Mato представи доклада.

Изказаха се Mario Draghi (председател на Европейската централна банка) и Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се Esther de Lange, от името на групата PPE, Luigi Morgano, от името на групата S&D, Ralph Packet, от името на групата ECR, Jean Arthuis, от името на групата ALDE, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, Jörg Meuthen, от името на групата EFDD, Marco Zanni, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Dariusz Rosati, Mercedes Bresso, Bernd Lucke, Piernicola Pedicini, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, Tom Vandenkendelaere, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jean-Luc Schaffhauser, Notis Marias и Peter van Dalen.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Mario Borghezio.

Изказаха се Valdis Dombrovskis и Mario Draghi.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказа се Gabriel Mato.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 21.6 от протокола от 16.1.2019 г.


15. Банков съюз – годишен доклад за 2018 г. (разискване)

Доклад относно банковия съюз – годишен доклад за 2018 г. [2018/2100(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Nils Torvalds представи доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се Gunnar Hökmark, от името на групата PPE, Jonás Fernández, от името на групата S&D, Stanisław Ożóg, от името на групата ECR, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Bernard Monot, от името на групата EFDD, Werner Langen, Pervenche Berès, Joachim Starbatty, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Dariusz Rosati и Sirpa Pietikäinen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias и Jean-Luc Schaffhauser.

Изказаха се Valdis Dombrovskis и Nils Torvalds.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 21.7 от протокола от 16.1.2019 г.


16. Създаване на програмата InvestEU ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: José Manuel Fernandes и Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes и Roberto Gualtieri представиха доклада.

Изказаха се Seán Kelly (докладчик по становището на комисията ITRE) и Wim van de Camp (докладчик по становището на комисията TRAN).

Изказа се Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се Ivo Belet (докладчик по становището на комисията ENVI), Kerstin Westphal (докладчик по становището на комисията REGI), Ангел Джамбазки (докладчик по становището на комисията CULT) и Othmar Karas, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, David Coburn, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz и Lambert van Nistelrooij.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Gabriel Mato, Notis Marias, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska и Ivana Maletić.

Изказаха се Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes и Roberto Gualtieri.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 21.3 от протокола от 16.1.2019 г.


17. Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу - Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка (разискване)

Доклад относно прилагането на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу [2018/2010(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка [2018/2106(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Santiago Fisas Ayxelà и Reimer Böge представиха докладите.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, от името на групата S&D, Nadja Hirsch, от името на групата ALDE, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, France Jamet, от името на групата ENF, Laima Liucija Andrikienė, Karoline Graswander-Hainz, Lola Sánchez Caldentey, Jacques Colombier, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Jarosław Wałęsa и Tom Vandenkendelaere.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ana Miranda и Julie Ward.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се Cecilia Malmström, Santiago Fisas Ayxelà и Reimer Böge.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 21.8 и точка 21.2 от протокола от 16.1.2019 г.


18. Състав на политическите групи

Innocenzo Leontini вече не е член на групата PPE и се присъедини към групата ECR, считано от 16 януари 2019 г.

Jane Collins и John Stuart Agnew вече не са членове на групата EFDD и се присъединиха към групата ENF, считано от 16 януари 2019 г.

Gerard Batten вече не е e независим член и се присъедини към групата ENF, считано от 16 януари 2019 г.


19. Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Maria Arena (A8-0445/2018)

Maria Arena представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се Karoline Graswander-Hainz (докладчик по становището на комисията INTA), Георги Пирински (докладчик по становището на комисията CONT), Tamás Deutsch (докладчик по становището на комисията REGI), Vilija Blinkevičiūtė (докладчик по становището на комисията FEMM), Tom Vandenkendelaere, от името на групата PPE, Agnes Jongerius, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Mirja Vehkaperä, от името на групата ALDE, Monika Vana, от името на групата Verts/ALE, João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, David Casa, Mercedes Bresso, Danuta Jazłowiecka, Michael Detjen, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon, Jeroen Lenaers и Romana Tomc.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ana Miranda и Stanislav Polčák.

Изказаха се Marianne Thyssen и Maria Arena.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.6 от протокола от 16.1.2019 г.


20. Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verónica Lope Fontagné представи доклада.

Изказа се Cristian-Silviu Buşoi (докладчик по становището на комисията ENVI).

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се Karine Gloanec Maurin (докладчик по становището на комисията BUDG), Георги Пирински (докладчик по становището на комисията CONT), Mercedes Bresso (докладчик по становището на комисията REGI), Petra Kammerevert (докладчик по становището на комисията CULT), Soraya Post (докладчик по становището на комисията LIBE), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (докладчик по становището на комисията FEMM), David Casa, от името на групата PPE, Brando Benifei, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen и Evelyn Regner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria и Romana Tomc.

Изказаха се Marianne Thyssen и Verónica Lope Fontagné.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.7 от протокола от 16.1.2019 г.


21. Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Pascal Arimont представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се Arndt Kohn (докладчик по становището на комисията CONT), Marlene Mizzi (докладчик по становището на комисията CULT), Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE, Mercedes Bresso, от името на групата S&D, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Joachim Zeller, Krzysztof Hetman и Ramón Luis Valcárcel Siso.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Daniel Buda и Rosa D'Amato.

Изказаха се Marianne Thyssen и Pascal Arimont.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.8 от протокола от 16.1.2019 г.


22. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на първата и втората месечни сесии през октомври 2018 г., е на разположение на сайта Europarl.


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 632.677/OJME).


24. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.22 ч.

Klaus Welle

Pavel Telička

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber Renate, Zimmer

Последно осъвременяване: 15 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност