Seznam 
Zápis
PDF 275kWORD 78k
Úterý, 15. ledna 2019 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Reforma azylové a migrační politiky EU s ohledem na přetrvávající humanitární krizi ve Středomoří a v Africe (rozprava)
 3.Hodnocení rakouského předsednictví Rady (rozprava)
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Slavnostní zasedání – 20. výročí měny euro
 6.Pokračování denního zasedání
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 8.Hlasování
  
8.1.Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly jako součásti Fondu pro integrovanou správu hranic ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.2.Uzavření dohody mezi EU a Albánií o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Albánii *** (hlasování)
  
8.3.Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kyrgyzstánem (přistoupení Chorvatska) *** (hlasování)
  
8.4.Komplexní dohoda mezi EU a Kyrgyzstánem (hlasování)
  
8.5.Autonomní řízení vozidel v evropské dopravě (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.6.Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží ***I (hlasování)
  
8.7.Dočasné odnětí preferencí v některých dohodách mezi Evropskou unií a některými třetími zeměmi ***I (hlasování)
  
8.8.Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel ***I (hlasování)
  
8.9.Změna statutu Evropské investiční banky * (hlasování)
  
8.10.Začleňování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů („genderový mainstreaming“) v Evropském parlamentu (hlasování)
  
8.11.Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)
  
8.12.Posouzení využívání rozpočtu EU pro reformu veřejného sektoru (hlasování)
  
8.13.Pokyny EU a mandát zvláštního vyslance EU pro prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU (hlasování)
  
8.14.Rovnost žen a mužů a daňové politiky v EU (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Představení programu činnosti rumunského předsednictví (rozprava)
 14.Výroční zpráva ECB za rok 2017 (rozprava)
 15.Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018 (rozprava)
 16.Zavedení Programu InvestEU ***I (rozprava)
 17.Provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru – Uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou (rozprava)
 18.Členství v politických skupinách
 19.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ***I (rozprava)
 20.Evropský sociální fond plus (ESF+) ***I (rozprava)
 21.Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) ***I (rozprava)
 22.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:04.


2. Reforma azylové a migrační politiky EU s ohledem na přetrvávající humanitární krizi ve Středomoří a v Africe (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Reforma azylové a migrační politiky EU s ohledem na přetrvávající humanitární krizi ve Středomoří a v Africe (2019/2516(RSP))

Melania Ciot (úřadující předsedkyně Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Agustín Díaz de Mera García Consuegra za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Marcel de Graaff za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Valenciano, Jussi Halla-aho, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Barbara Spinelli, Nathan Gill, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Kinga Gál, Elly Schlein, Kristina Winberg, Elena Valenciano, aby odsoudila výroky, které pronesl Mario Borghezio (předsedající poskytla upřesnění), Ernest Urtasun, Xabier Benito Ziluaga, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Anders Primdahl Vistisen, Marina Albiol Guzmán, Francis Zammit Dimech, Claude Moraes, Emil Radev, Dietmar Köster, Lukas Mandl a Cécile Kashetu Kyenge.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Jordi Solé a Kostadinka Kuneva.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Melania Ciot.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


3. Hodnocení rakouského předsednictví Rady (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Hodnocení rakouského předsednictví Rady (2019/2942(RSP))

Předseda vystoupil s krátkým úvodním prohlášením, ve kterém rakouskému předsednictví poděkoval za odvedenou práci.

Sebastian Kurz (úřadující předseda Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Jan Zahradil za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Jörg Meuthen za skupinu EFDD, Harald Vilimsky za skupinu ENF, a Kazimierz Michał Ujazdowski – nezařazený poslanec.

Vystoupili: Jean-Claude Juncker a Sebastian Kurz.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:41 před slavnostním zasedáním.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


4. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 11:50.


5. Slavnostní zasedání – 20. výročí měny euro

Parlament se od 11:50 do 12:34 sešel na slavnostním zasedání u příležitosti 20. výročí měny euro.

Předseda slavnostní zasedání uvedl krátkou řečí.

Jean-Claude Trichet (bývalý prezident Evropské centrální banky), Mario Draghi (prezident Evropské centrální banky), Jean-Claude Juncker (předseda Komise), Màrio Centeno (předseda Euroskupiny) a Roberto Gualtieri (předseda výboru ECON) vystoupili s projevy.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

6. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:38.

Vystoupili: Mario Borghezio, Bruno Gollnisch (předsedající poskytl upřesnění), Martina Anderson a Izaskun Bilbao Barandica.


7. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání na základě těchto zpráv (v souladu s čl. 69c odst. 1 jednacího řádu):

— výbor ECON: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu, nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání, nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2015/760 o evropských fondech dlouhodobých investic, nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a nařízení (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu (COM(2017)0536 – C8-0319/2017 – 2017/0230(COD)). Zpravodajové: Pervenche Berès a Othmar Karas (A8-0013/2019);

— výbor ECON: návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)). Zpravodajové: Pervenche Berès a Othmar Karas (A8-0012/2019);

— výbor ECON: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)). Zpravodajové: Pervenche Berès a Othmar Karas (A8-0011/2019);

— výbor ITRE: návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úpravě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti a nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie z důvodu vystoupení Spojeného království z Evropské unie (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)). Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0014/2019).

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do půlnoci nadcházejícího dne, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly jako součásti Fondu pro integrovanou správu hranic ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly [COM(2018)0474 - C8-0273/2018- 2018/0258(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0001)

Vystoupil Andreas Schwab (zastupující zpravodaje) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


8.2. Uzavření dohody mezi EU a Albánií o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Albánii *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnuti Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Albánskou republikou o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Albánské republice [10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Bodil Valero (A8-0463/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0002)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.3. Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kyrgyzstánem (přistoupení Chorvatska) *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Unie a členských států [2017/0185(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0003)

Parlament schválil uzavření protokolu.


8.4. Komplexní dohoda mezi EU a Kyrgyzstánem (hlasování)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o komplexní dohodě mezi EU a Kyrgyzskou republikou [2018/2118(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH DOPORUČENÍ

prohlášen za přijatý (P8_TA(2019)0004)


8.5. Autonomní řízení vozidel v evropské dopravě (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o autonomním řízení vozidel v evropské dopravě [2018/2089(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0005)


8.6. Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží [2017/0113(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0006)


8.7. Dočasné odnětí preferencí v některých dohodách mezi Evropskou unií a některými třetími zeměmi ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí ochranné doložky a další mechanismy umožňující dočasné odnětí preferencí v některých dohodách mezi Evropskou unií a některými třetími zeměmi [2018/0101(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

schválena (P8_TA(2019)0007)


8.8. Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel [COM(2018)0442 - C8-0261/2018- 2018/0232(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0008)

Vystoupil Maria Grapini s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


8.9. Změna statutu Evropské investiční banky * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o změně statutu Evropské investiční banky [2018/0811(CNS)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen (P8_TA(2019)0009)


8.10. Začleňování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů („genderový mainstreaming“) v Evropském parlamentu (hlasování)

Zpráva o začleňování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů („genderový mainstreaming“) v Evropském parlamentu [2018/2162(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0010)


8.11. Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)

Zpráva o společném evropském podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy [2018/2222(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0011)


8.12. Posouzení využívání rozpočtu EU pro reformu veřejného sektoru (hlasování)

Zpráva o posouzení využívání rozpočtu EU pro reformu veřejného sektoru [2018/2086(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0012)


8.13. Pokyny EU a mandát zvláštního vyslance EU pro prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU (hlasování)

Zpráva o pokynech EU a mandátu zvláštního vyslance EU pro prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU [2018/2155(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0013)


8.14. Rovnost žen a mužů a daňové politiky v EU (hlasování)

Zpráva o rovnosti žen a mužů a daňových politikách v EU [2018/2095(INI)] - Hospodářský a měnový výbor - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajové: Marisa Matias a Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0014)


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Wim van de Camp - A8-0425/2018
Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Adam Szejnfeld, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Daniel Hannan a Seán Kelly

zpráva Cláudia Monteiro de Aguiar - A8-0193/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Adam Szejnfeld

zpráva Angelika Mlinar - A8-0429/2018
Morten Messerschmidt, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek a Seán Kelly

zpráva Brian Hayes - A8-0378/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Liadh Ní Riada a Stanislav Polčák

zpráva Andrzej Grzyb - A8-0449/2018
Mirosław Piotrowski, Marek Jurek, Dobromir Sośnierz a Branislav Škripek

zpráva Marisa Matias a Ernest Urtasun - A8-0416/2018
Alex Mayer, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Dobromir Sośnierz a Jadwiga Wiśniewska.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:42.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

11. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:13.


12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Představení programu činnosti rumunského předsednictví (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Představení programu činnosti rumunského předsednictví (2018/2918(RSP))

Viorica Dăncilă (úřadující předsedkyně Rady) a Andrus Ansip (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Theodor Dumitru Stolojan za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Rolandas Paksas za skupinu EFDD, Georg Mayer za skupinu ENF, a Cătălin Sorin Ivan – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Dubravka Šuica, Maria João Rodrigues, Nirj Deva, Kazimierz Michał Ujazdowski, Norica Nicolai, aby zvednutím modré karty položila otázku předchozímu řečníkovi (jelikož předsedající konstatoval, že se nejedná o otázku položenou zvednutím modré karty, odebral řečnici slovo), Gunnar Hökmark, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Marian-Jean Marinescu, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, který protestoval proti výroků, které pronesl Udo Bullmann (předsedající poskytl upřesnění), Eric Andrieu, Mercedes Bresso, Dan Nica, Patrizia Toia a Nicola Danti.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ioan Mircea Paşcu, Siegfried Mureşan, Notis Marias, Maria Grapini, Kostadinka Kuneva, Lívia Járóka, Maria Gabriela Zoană, Cristian Dan Preda, Pirkko Ruohonen-Lerner a Claudia Țapardel.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Vystoupili: Andrus Ansip a Viorica Dăncilă.

Rozprava skončila.

Vystoupil Marek Jurek k vedení rozpravy (předseda poskytl upřesnění).


14. Výroční zpráva ECB za rok 2017 (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě ECB za rok 2017 [2018/2101(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Gabriel Mato uvedl zprávu.

Vystoupili: Mario Draghi (prezident Evropské centrální banky) a Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Esther de Lange za skupinu PPE, Luigi Morgano za skupinu S&D, Ralph Packet za skupinu ECR, Jean Arthuis za skupinu ALDE, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Matt Carthy za skupinu GUE/NGL, Jörg Meuthen za skupinu EFDD, Marco Zanni za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Dariusz Rosati, Mercedes Bresso, Bernd Lucke, Piernicola Pedicini, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, Tom Vandenkendelaere, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jean-Luc Schaffhauser, Notis Marias a Peter van Dalen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Mario Borghezio.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Mario Draghi.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupil Gabriel Mato.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 21.6 zápisu ze dne 16.1.2019.


15. Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018 (rozprava)

Zpráva o bankovní unii – výroční zpráva za rok 2018 [2018/2100(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Nils Torvalds uvedl zprávu.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Gunnar Hökmark za skupinu PPE, Jonás Fernández za skupinu S&D, Stanisław Ożóg za skupinu ECR, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Bernard Monot za skupinu EFDD, Werner Langen, Pervenche Berès, Joachim Starbatty, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Dariusz Rosati a Sirpa Pietikäinen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias a Jean-Luc Schaffhauser.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Nils Torvalds.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 21.7 zápisu ze dne 16.1.2019.


16. Zavedení Programu InvestEU ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: José Manuel Fernandes a Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes a Roberto Gualtieri uvedli zprávu.

Vystoupili: Seán Kelly (zpravodaj výboru ITRE) a Wim van de Camp (zpravodaj výboru TRAN).

Vystoupil Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Ivo Belet (zpravodaj výboru ENVI), Kerstin Westphal (zpravodajka výboru REGI), Angel Dzhambazki (zpravodaj výboru CULT) a Othmar Karas za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Vystoupili: Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, David Coburn za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz a Lambert van Nistelrooij.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Gabriel Mato, Notis Marias, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska a Ivana Maletić.

Vystoupili: Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes a Roberto Gualtieri.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 21.3 zápisu ze dne 16.1.2019.


17. Provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru – Uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou (rozprava)

Zpráva o provádění obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru [2018/2010(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Zpráva o uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou [2018/2106(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Santiago Fisas Ayxelà a Reimer Böge uvedli zprávy.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández za skupinu S&D, Nadja Hirsch za skupinu ALDE, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, France Jamet za skupinu ENF, Laima Liucija Andrikienė, Karoline Graswander-Hainz, Lola Sánchez Caldentey, Jacques Colombier, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Jarosław Wałęsa a Tom Vandenkendelaere.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ana Miranda a Julie Ward.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupili: Cecilia Malmström, Santiago Fisas Ayxelà a Reimer Böge.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 21.8 a bod 21.2 zápisu ze dne 16.1.2019.


18. Členství v politických skupinách

Innocenzo Leontini již není členem skupiny PPE a s platností od 16. ledna 2019 se stal členem skupiny ECR.

Jane Collins a John Stuart Agnew již nejsou členy skupiny EFDD a s platností od 16. ledna 2019 se stali členy skupiny ENF.

Gerard Batten již nezasedá mezi nezařazenými poslanci a s platností od 16. ledna 2019 se stal členem skupiny ENF.


19. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Maria Arena (A8-0445/2018)

Maria Arena uvedla zprávu.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Karoline Graswander-Hainz (zpravodajka výboru INTA), Georgi Pirinski (zpravodaj výboru CONT), Tamás Deutsch (zpravodaj výboru REGI), Vilija Blinkevičiūtė (zpravodajka výboru FEMM), Tom Vandenkendelaere za skupinu PPE, Agnes Jongerius za skupinu S&D, Czesław Hoc za skupinu ECR, Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE, Monika Vana za skupinu Verts/ALE, João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, David Casa, Mercedes Bresso, Danuta Jazłowiecka, Michael Detjen, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon, Jeroen Lenaers a Romana Tomc.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ana Miranda a Stanislav Polčák.

Vystoupily: Marianne Thyssen a Maria Arena.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.6 zápisu ze dne 16.1.2019.


20. Evropský sociální fond plus (ESF+) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verónica Lope Fontagné uvedla zprávu.

Vystoupil Cristian-Silviu Buşoi (zpravodaj výboru ENVI).

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Karine Gloanec Maurin (zpravodajka výboru BUDG), Georgi Pirinski (zpravodaj výboru CONT), Mercedes Bresso (zpravodajka výboru REGI), Petra Kammerevert (zpravodajka výboru CULT), Soraya Post (zpravodajka výboru LIBE), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (zpravodajka výboru FEMM), David Casa za skupinu PPE, Brando Benifei za skupinu S&D, Czesław Hoc za skupinu ECR, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen a Evelyn Regner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria a Romana Tomc.

Vystoupily: Marianne Thyssen a Verónica Lope Fontagné.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.7 zápisu ze dne 16.1.2019.


21. Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Pascal Arimont uvedl zprávu.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Arndt Kohn (zpravodaj výboru CONT), Marlene Mizzi (zpravodajka výboru CULT), Lambert van Nistelrooij za skupinu PPE, Mercedes Bresso za skupinu S&D, Matthijs van Miltenburg za skupinu ALDE, Joachim Zeller, Krzysztof Hetman a Ramón Luis Valcárcel Siso.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Daniel Buda a Rosa D'Amato.

Vystoupili: Marianne Thyssen a Pascal Arimont.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.8 zápisu ze dne 16.1.2019.


22. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na loňském prvním a druhém říjnovém dílčím zasedání je k dispozici na internetových stránkách Europarl.


23. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 632.677/OJME).


24. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:22.

Klaus Welle

Pavel Telička

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber Renate, Zimmer

Poslední aktualizace: 15. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí