Indeks 
Protokol
PDF 277kWORD 76k
Tirsdag den 15. januar 2019 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Reform af EU's politik for asyl og migration i lyset af den fortsatte humanitære krise i Middelhavet og Afrika (forhandling)
 3.Gennemgang af det østrigske rådsformandskab (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Højtideligt møde - 20-året for euroen
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 8.Afstemningstid
  
8.1.Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.2.Undertegnelse af statusaftalen mellem EU og Albanien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Albanien *** (afstemning)
  
8.3.Protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Kirgisistan (Kroatiens tiltrædelse) *** (afstemning)
  
8.4.Den omfattende aftale mellem EU og Den Kirgisiske Republik (afstemning)
  
8.5.Selvkørende biler i europæisk transport (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.6.Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej ***I (afstemning)
  
8.7.Midlertidig tilbagetrækning af præferencer i visse aftaler mellem EU og visse tredjelande ***I (afstemning)
  
8.8.Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet ***I (afstemning)
  
8.9.Ændring af Den Europæiske Investeringsbanks vedtægter * (afstemning)
  
8.10.Integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet (afstemning)
  
8.11.Europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (afstemning)
  
8.12.Vurdering af, hvordan EU-budgettet anvendes i forbindelse med reformen af den offentlige sektor (afstemning)
  
8.13.EU's retningslinjer og mandatet for EU's særlige udsending til fremme af religions- og trosfrihed uden for EU (afstemning)
  
8.14.Ligestilling og beskatning i EU (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Præsentation af det rumænske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling)
 14.ECB's årsberetning for 2017 (forhandling)
 15.Bankunionen – Årsberetning 2018 (forhandling)
 16.Oprettelse af InvestEU-programmet ***I (forhandling)
 17.Gennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru - Gennemførelsen af handelssøjlen i associeringsaftalen med Mellemamerika (forhandling)
 18.De politiske gruppers sammensætning
 19.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) ***I (forhandling)
 20.Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) ***I (forhandling)
 21.Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) ***I (forhandling)
 22.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.04.


2. Reform af EU's politik for asyl og migration i lyset af den fortsatte humanitære krise i Middelhavet og Afrika (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Reform af EU's politik for asyl og migration i lyset af den fortsatte humanitære krise i Middelhavet og Afrika (2019/2516(RSP))

Melania Ciot (formand for Rådet) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere Agustín Díaz de Mera García Consuegra for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Valenciano, Jussi Halla-aho, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Barbara Spinelli, Nathan Gill, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Kinga Gál, Elly Schlein, Kristina Winberg, Elena Valenciano, for at gøre indsigelse mod Mario Borghezios udtalelser (formanden præciserede), Ernest Urtasun, Xabier Benito Ziluaga, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Anders Primdahl Vistisen, Marina Albiol Guzmán, Francis Zammit Dimech, Claude Moraes, Emil Radev, Dietmar Köster, Lukas Mandl og Cécile Kashetu Kyenge.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Jordi Solé og Kostadinka Kuneva.

Talere Dimitris Avramopoulos og Melania Ciot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


3. Gennemgang af det østrigske rådsformandskab (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Gennemgang af det østrigske rådsformandskab (2019/2942(RSP))

Formanden holdt en kort tale til indledning, hvori han takkede det østrigske formandskab for dets arbejde.

Sebastian Kurz (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere Manfred Weber for PPE-Gruppen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Jan Zahradil for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Jörg Meuthen for EFDD-Gruppen, Harald Vilimsky for ENF-Gruppen, og Kazimierz Michał Ujazdowski, løsgænger.

Talere Jean-Claude Juncker og Sebastian Kurz.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 11.41 i afventning af det højtidelige møde)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


4. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 11.50.


5. Højtideligt møde - 20-året for euroen

Fra kl. 11.50 til 12.34 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af 20-årsdagen for euroen.

Formanden holdt en kort tale for at indlede det højtidelige møde.

Jean-Claude Trichet (tidligere formand for Den Europæiske Centralbank), Mario Draghi (formand for Den Europæiske Centralbank), Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen), Màrio Centeno (formand for Eurogruppen) og Roberto Gualtieri (formand for ECON) holdt taler.

(Mødet udsat i nogle minutter i afventning af afstemningstiden).


FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

6. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.38.

Talere Mario Borghezio, Bruno Gollnisch (formanden gav præciserende oplysninger), Martina Anderson og Izaskun Bilbao Barandica.


7. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden gav meddelelse om afgørelserne fra flere udvalg om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af følgende betænkninger (i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 1):

— ECON: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde, forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde, forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) 2015/760 om europæiske langsigtede investeringsfonde, forordning (EU) 2016/1011 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og forordning (EU) 2017/1129 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked (COM(2017)0536 – C8-0319/2017 – 2017/0230(COD)). Ordførere Pervenche Berès og Othmar Karas (A8-0013/2019)

— ECON: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)). Ordførere Pervenche Berès og Othmar Karas (A8-0012/2019)

— ECON: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)). Ordførere Pervenche Berès og Othmar Karas (A8-0011/2019)

— ITRE: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [som ændret ved direktiv 2018/XXX/EU] og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/XXX [forvaltning af energiunionen] på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)) Ordfører: Miroslav Poche (A8-0014/2019).

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden midnat i morgen skriftligt anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning [COM(2018)0474 - C8-0273/2018- 2018/0258(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0001)

Indlæg af Andreas Schwab (for ordføreren), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


8.2. Undertegnelse af statusaftalen mellem EU og Albanien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Albanien *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af statusaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Albanien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Republikken Albanien [10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Bodil Valero (A8-0463/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0002)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


8.3. Protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Kirgisistan (Kroatiens tiltrædelse) *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og medlemsstaternes vegne af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Kirgisiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [2017/0185(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0003)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


8.4. Den omfattende aftale mellem EU og Den Kirgisiske Republik (afstemning)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den omfattende aftale mellem EU og Den Kirgisiske Republik [2018/2118(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL HENSTILLING

Anses for vedtaget (P8_TA(2019)0004)


8.5. Selvkørende biler i europæisk transport (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om selvkørende biler i europæisk transport [2018/2089(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0005)


8.6. Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej [2017/0113(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0006)


8.7. Midlertidig tilbagetrækning af præferencer i visse aftaler mellem EU og visse tredjelande ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om iværksættelse af beskyttelsesklausuler og andre mekanismer for midlertidig tilbagetrækning af præferencer i visse aftaler mellem Den Europæiske Union og visse tredjelande [2018/0101(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORELØBIG AFTALE

FÆLLES ERKLÆRING

Godkendt (P8_TA(2019)0007)


8.8. Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet [COM(2018)0442 - C8-0261/2018- 2018/0232(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0008)

Indlæg af Maria Grapini, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


8.9. Ændring af Den Europæiske Investeringsbanks vedtægter * (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om ændring af EIB's vedtægter [2018/0811(CNS)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt (P8_TA(2019)0009)


8.10. Integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet (afstemning)

Betænkning om integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet [2018/2162(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0010)


8.11. Europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (afstemning)

Betænkning om det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling [2018/2222(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0011)


8.12. Vurdering af, hvordan EU-budgettet anvendes i forbindelse med reformen af den offentlige sektor (afstemning)

Betænkning om vurdering af, hvordan EU-budgettet anvendes i forbindelse med reformen af den offentlige sektor [2018/2086(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0012)


8.13. EU's retningslinjer og mandatet for EU's særlige udsending til fremme af religions- og trosfrihed uden for EU (afstemning)

Betænkning om EU's retningslinjer og mandatet for EU's særlige udsending til fremme af religions- og trosfrihed uden for EU [2018/2155(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0013)


8.14. Ligestilling og beskatning i EU (afstemning)

Betænkning om ligestilling og beskatning i EU [2018/2095(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Marisa Matias og Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0014)


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Wim van de Camp - A8-0425/2018
Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Adam Szejnfeld, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Daniel Hannan og Seán Kelly

Betænkning: Cláudia Monteiro de Aguiar - A8-0193/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Adam Szejnfeld

Betænkning: Angelika Mlinar - A8-0429/2018
Morten Messerschmidt, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek og Seán Kelly

Betænkning: Brian Hayes - A8-0378/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Liadh Ní Riada og Stanislav Polčák

Betænkning: Andrzej Grzyb - A8-0449/2018
Mirosław Piotrowski, Marek Jurek, Dobromir Sośnierz og Branislav Škripek

Betænkning: Marisa Matias og Ernest Urtasun - A8-0416/2018
Alex Mayer, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Dobromir Sośnierz og Jadwiga Wiśniewska.


10. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.42.)


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

11. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.13.


12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Præsentation af det rumænske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Præsentation af det rumænske formandskabs aktivitetsprogram (2018/2918(RSP))

Viorica Dăncilă (formand for Rådet) og Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere Theodor Dumitru Stolojan for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, Georg Mayer for ENF-Gruppen, og Cătălin Sorin Ivan, løsgænger.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere Dubravka Šuica, Maria João Rodrigues, Nirj Deva, Kazimierz Michał Ujazdowski, Norica Nicolai, for at stille et blåt kort-spørgsmål til den forrige taler (formanden konstaterede, at der ikke var tale om et blåt kort-spørgsmål og fratog hende ordet), Gunnar Hökmark, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Marian-Jean Marinescu, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, der gjorde indvendinger imod Udo Bullmanns ytringer (formanden gav præciserende oplysninger), Eric Andrieu, Mercedes Bresso, Dan Nica, Patrizia Toia og Nicola Danti.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ioan Mircea Paşcu, Siegfried Mureşan, Notis Marias, Maria Grapini, Kostadinka Kuneva, Lívia Járóka, Maria Gabriela Zoană, Cristian Dan Preda, Pirkko Ruohonen-Lerner og Claudia Țapardel.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Talere Andrus Ansip og Viorica Dăncilă.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Taler: Marek Jurek om afviklingen af forhandlingen (formanden gav præciserende oplysninger).


14. ECB's årsberetning for 2017 (forhandling)

Betænkning om ECB's årsberetning for 2017 [2018/2101(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Gabriel Mato forelagde betænkningen.

Talere Mario Draghi (formand for Den Europæiske Centralbank) og Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere Esther de Lange for PPE-Gruppen, Luigi Morgano for S&D-Gruppen, Ralph Packet for ECR-Gruppen, Jean Arthuis for ALDE-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Matt Carthy for GUE/NGL-Gruppen, Jörg Meuthen for EFDD-Gruppen, Marco Zanni for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Dariusz Rosati, Mercedes Bresso, Bernd Lucke, Piernicola Pedicini, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, Tom Vandenkendelaere, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jean-Luc Schaffhauser, Notis Marias og Peter van Dalen.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Mario Borghezio.

Talere Valdis Dombrovskis og Mario Draghi.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Taler: Gabriel Mato.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 21.6 i protokollen af 16.1.2019.


15. Bankunionen – Årsberetning 2018 (forhandling)

Betænkning om Bankunionen – årsberetning 2018 [2018/2100(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Nils Torvalds forelagde betænkningen.

Taler: Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere Gunnar Hökmark for PPE-Gruppen, Jonás Fernández for S&D-Gruppen, Stanisław Ożóg for ECR-Gruppen, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen, Bernard Monot for EFDD-Gruppen, Werner Langen, Pervenche Berès, Joachim Starbatty, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Dariusz Rosati og Sirpa Pietikäinen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias og Jean-Luc Schaffhauser.

Talere Valdis Dombrovskis og Nils Torvalds.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 21.7 i protokollen af 16.1.2019.


16. Oprettelse af InvestEU-programmet ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes og Roberto Gualtieri forelagde betænkningen.

Talere Seán Kelly (ordfører for udtalelse fra ITRE) og Wim van de Camp (ordfører for udtalelse fra TRAN).

Taler: Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen).

Talere Ivo Belet (ordfører for udtalelse fra ENVI), Kerstin Westphal (ordfører for udtalelse fra REGI), Angel Dzhambazki (ordfører for udtalelse fra CULT) og Othmar Karas for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz og Lambert van Nistelrooij.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Gabriel Mato, Notis Marias, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska og Ivana Maletić.

Talere Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes og Roberto Gualtieri.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 21.3 i protokollen af 16.1.2019.


17. Gennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru - Gennemførelsen af handelssøjlen i associeringsaftalen med Mellemamerika (forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru [2018/2010(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Betænkning om gennemførelsen af handelssøjlen i associeringsaftalen med Mellemamerika [2018/2106(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Santiago Fisas Ayxelà og Reimer Böge forelagde betænkningerne.

Taler: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández for S&D-Gruppen, Nadja Hirsch for ALDE-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, France Jamet for ENF-Gruppen, Laima Liucija Andrikienė, Karoline Graswander-Hainz, Lola Sánchez Caldentey, Jacques Colombier, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Jarosław Wałęsa og Tom Vandenkendelaere.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ana Miranda og Julie Ward.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere Cecilia Malmström, Santiago Fisas Ayxelà og Reimer Böge.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 21.8 og punkt 21.2 i protokollen af 16.1.2019.


18. De politiske gruppers sammensætning

Innocenzo Leontini var ikke længere medlem af PPE-Gruppen og havde tilsluttet sig ECR-Gruppen med virkning fra den 16. januar 2019.

Jane Collins og John Stuart Agnew var ikke længere medlemmer af EFDD-Gruppen og havde tilsluttet sig ENF-Gruppen med virkning fra den 16. januar 2019.

Gerard Batten var ikke længere at finde blandt løsgængerne, men havde tilsluttet sig ENF-Gruppen med virkning fra den 16. januar 2019.


19. Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Maria Arena (A8-0445/2018)

Maria Arena forelagde betænkningen.

Taler: Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere Karoline Graswander-Hainz (ordfører for udtalelse fra INTA), Georgi Pirinski (ordfører for udtalelse fra CONT), Tamás Deutsch (ordfører for udtalelse fra REGI), Vilija Blinkevičiūtė (ordfører for udtalelse fra FEMM), Tom Vandenkendelaere for PPE-Gruppen, Agnes Jongerius for S&D-Gruppen, Czesław Hoc for ECR-Gruppen, Mirja Vehkaperä for ALDE-Gruppen, Monika Vana for Verts/ALE-Gruppen, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, David Casa, Mercedes Bresso, Danuta Jazłowiecka, Michael Detjen, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon, Jeroen Lenaers og Romana Tomc.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ana Miranda og Stanislav Polčák.

Talere Marianne Thyssen og Maria Arena.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.6 i protokollen af 16.1.2019.


20. Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verónica Lope Fontagné forelagde betænkningen.

Taler: Cristian-Silviu Buşoi (ordfører for udtalelse fra ENVI).

Taler: Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere Karine Gloanec Maurin (ordfører for udtalelse fra BUDG), Georgi Pirinski (ordfører for udtalelse fra CONT), Mercedes Bresso (ordfører for udtalelse fra REGI), Petra Kammerevert (ordfører for udtalelse fra CULT), Soraya Post (ordfører for udtalelse fra LIBE), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (ordfører for udtalelse fra FEMM), David Casa for PPE-Gruppen, Brando Benifei for S&D-Gruppen, Czesław Hoc for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen og Evelyn Regner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria og Romana Tomc.

Talere Marianne Thyssen og Verónica Lope Fontagné.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.7 i protokollen af 16.1.2019.


21. Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Pascal Arimont forelagde betænkningen.

Taler: Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere Arndt Kohn (ordfører for udtalelse fra CONT), Marlene Mizzi (ordfører for udtalelse fra CULT), Lambert van Nistelrooij for PPE-Gruppen, Mercedes Bresso for S&D-Gruppen, Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen, Joachim Zeller, Krzysztof Hetman og Ramón Luis Valcárcel Siso.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Daniel Buda og Rosa D'Amato.

Talere Marianne Thyssen og Pascal Arimont.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.8 i protokollen af 16.1.2019.


22. Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioderne i oktober I og II 2018 forelå på Europarl.


23. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 632.677/OJME).


24. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.22.

Klaus Welle

Pavel Telička

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber Renate, Zimmer

Seneste opdatering: 15. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik