Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 301kWORD 84k
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση λαμβανομένης υπόψη της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής κρίσης στη Μεσόγειο και στην Αφρική (συζήτηση)
 3.Επισκόπηση της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - Εικοστή επέτειος του ευρώ
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Σύναψη της συμφωνίας ΕΕ-Αλβανίας περί καθεστώτος με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στην Αλβανία *** (ψηφοφορία)
  
8.3.Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Κιργιζιστάν (προσχώρηση της Κροατίας) *** (ψηφοφορία)
  
8.4.Συνολική συμφωνία ΕΕ-Κιργιζίας (ψηφοφορία)
  
8.5.Αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.6.Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές ***I (ψηφοφορία)
  
8.7.Προσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων ορισμένων συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και ορισμένων τρίτων χωρών ***I (ψηφοφορία)
  
8.8.Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων ***I (ψηφοφορία)
  
8.9.Τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων * (ψηφοφορία)
  
8.10.Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  
8.11.Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (ψηφοφορία)
  
8.12.Αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίον χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα (ψηφοφορία)
  
8.13.Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
8.14.Ισότητα των φύλων και φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Ρουμανικής Προεδρίας (συζήτηση)
 14.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017 (συζήτηση)
 15.Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2018 (συζήτηση)
 16.Θέσπιση του προγράμματος InvestEU ***I (συζήτηση)
 17.Εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Κολομβίας και Περού - Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον εμπορικό πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική (συζήτηση)
 18.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 19.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) ***I (συζήτηση)
 20.Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) ***I (συζήτηση)
 21.Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ***I (συζήτηση)
 22.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.04.


2. Μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση λαμβανομένης υπόψη της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής κρίσης στη Μεσόγειο και στην Αφρική (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση λαμβανομένης υπόψη της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής κρίσης στη Μεσόγειο και στην Αφρική (2019/2516(RSP))

Οι Melania Ciot (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Elena Valenciano, Jussi Halla-aho, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Barbara Spinelli, Nathan Gill, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Kinga Gál, Elly Schlein, Kristina Winberg, Elena Valenciano, για να αποδοκιμάσει την ομιλία του Mario Borghezio (η Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), Ernest Urtasun, Xabier Benito Ziluaga, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Anders Primdahl Vistisen, Marina Albiol Guzmán, Francis Zammit Dimech, Claude Moraes, Emil Radev, Dietmar Köster, Lukas Mandl και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Jordi Solé και Κωνσταντίνα Κούνεβα.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Melania Ciot.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος


3. Επισκόπηση της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Επισκόπηση της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου (2019/2942(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε εναρκτήρια δήλωση κατά την οποία ευχαριστεί την Αυστριακή Προεδρία για το έργο που επιτέλεσε.

Οι Sebastian Kurz (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jörg Meuthen, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Harald Vilimsky, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Kazimierz Michał Ujazdowski, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Juncker και Sebastian Kurz.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.41 εν αναμονή της πανηγυρικής συνεδρίασης.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος


4. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 11.50.


5. Πανηγυρική συνεδρίαση - Εικοστή επέτειος του ευρώ

Από τις 11.50 έως τις 12.34, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση με την ευκαιρία της εικοστής επετείου του ευρώ.

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη ομιλία εν είδει εισαγωγής στην πανηγυρική συνεδρίαση.

Λαμβάνουν τον λόγο οι Jean-Claude Trichet (πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ), Mario Draghi (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ), Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής), Màrio Centeno (Πρόεδρος της ευρωομάδας) και Roberto Gualtieri (πρόεδρος της επιτροπής ECON).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

6. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.38.

Παρεμβαίνουν οι Mario Borghezio, Bruno Gollnisch (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), Martina Anderson και Izaskun Bilbao Barandica.


7. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις αποφάσεις ορισμένων επιτροπών να προχωρήσουν σε διοργανικές διαπραγματεύσεις βάσει των ακόλουθων εκθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 1 του Κανονισμού):

— επιτροπή ECON: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών)· του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων)· του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών)· του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου· του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας· του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων· του κανονισμού (ΕΕ) 2015/760 σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια· του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοοικονομικά μέσα και χρηματοοικονομικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων· και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (COM(2017)0536 – C8-0319/2017 – 2017/0230(COD)). Εισηγητές: Pervenche Berès και Othmar Karas (A8-0013/2019

— επιτροπή ECON: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)). Εισηγητές: Pervenche Berès και Othmar Karas (A8-0012/2019

— επιτροπή ECON: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)). Εισηγητές: Pervenche Berès και Othmar Karas (A8-0011/2019

— επιτροπή ITRE: Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση [όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/XXX/ΕΕ] και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης], λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)) Εισηγητής: Miroslav Poche (A8-0014/2019).

Σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού, ένας αριθμός βουλευτών ή μια ή περισσότερες πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, πριν από τα μεσάνυχτα της αυριανής ημέρας, να τεθούν σε ψηφοφορία οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


8.1. Θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων [COM(2018)0474 - C8-0273/2018- 2018/0258(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0001)

Παρεμβαίνει ο Andreas Schwab (αναπληρωτής εισηγητής), για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


8.2. Σύναψη της συμφωνίας ΕΕ-Αλβανίας περί καθεστώτος με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στην Αλβανία *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αλβανίας με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Δημοκρατία της Αλβανίας [10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Bodil Valero (A8-0463/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0002)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


8.3. Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Κιργιζιστάν (προσχώρηση της Κροατίας) *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών, του πρωτοκόλλου στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Κιργιζιστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [2017/0185(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0003)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


8.4. Συνολική συμφωνία ΕΕ-Κιργιζίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας όσον αφορά τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κιργιζίας [2018/2118(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Θεωρείται εγκριθείσα (P8_TA(2019)0004)


8.5. Αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές [2018/2089(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0005)


8.6. Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/1/ΕΚ για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές [2017/0113(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0006)


8.7. Προσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων ορισμένων συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και ορισμένων τρίτων χωρών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης και άλλων μηχανισμών που καθιστούν δυνατή την προσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων ορισμένων συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και ορισμένων τρίτων χωρών, αφετέρου [2018/0101(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0007)


8.8. Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων [COM(2018)0442 - C8-0261/2018- 2018/0232(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0008)

Παρεμβαίνει η Maria Grapini, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


8.9. Τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [2018/0811(CNS)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0009)


8.10. Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [2018/2162(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0010)


8.11. Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης [2018/2222(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0011)


8.12. Αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίον χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα [2018/2086(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0012)


8.13. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και την εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ [2018/2155(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0013)


8.14. Ισότητα των φύλων και φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ισότητα των φύλων και τις φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ [2018/2095(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγητές: Marisa Matias και Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0014)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Wim van de Camp - A8-0425/2018
Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Adam Szejnfeld, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Daniel Hannan και Seán Kelly

Έκθεση Cláudia Monteiro de Aguiar - A8-0193/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Adam Szejnfeld

Έκθεση Angelika Mlinar - A8-0429/2018
Morten Messerschmidt, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek και Seán Kelly

Έκθεση Brian Hayes - A8-0378/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Liadh Ní Riada και Stanislav Polčák

Έκθεση Andrzej Grzyb - A8-0449/2018
Mirosław Piotrowski, Marek Jurek, Dobromir Sośnierz και Branislav Škripek

Έκθεση Marisa Matias και Ernest Urtasun - A8-0416/2018
Alex Mayer, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Dobromir Sośnierz και Jadwiga Wiśniewska.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.42.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

11. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.13.


12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


13. Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Ρουμανικής Προεδρίας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Ρουμανικής Προεδρίας (2018/2918(RSP))

Οι Viorica Dăncilă (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Theodor Dumitru Stolojan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Georg Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Cătălin Sorin Ivan, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Dubravka Šuica, Maria João Rodrigues, Nirj Deva, Kazimierz Michał Ujazdowski, Norica Nicolai, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον προηγούμενο ομιλητή (ο Πρόεδρος σημειώνει ότι δεν πρόκειται για ερώτηση με γαλάζια κάρτα και αφαιρεί τον λόγο από την ομιλήτρια), Gunnar Hökmark, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Marian-Jean Marinescu, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, ο οποίος εκφράζει την αντίθεσή του στην ομιλία του Udo Bullmann (Ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), Eric Andrieu, Mercedes Bresso, Dan Nica, Patrizia Toia και Nicola Danti.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Ioan Mircea Paşcu, Siegfried Mureşan, Νότης Μαριάς, Maria Grapini, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Lívia Járóka, Maria Gabriela Zoană, Cristian Dan Preda, Pirkko Ruohonen-Lerner και Claudia Țapardel.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Andrus Ansip και Viorica Dăncilă.

Η συζήτηση περατώνεται.

Παρεμβαίνει ο Marek Jurek σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (Ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις).


14. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2017 [2018/2101(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Ο Gabriel Mato παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Mario Draghi (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ) και Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Luigi Morgano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ralph Packet, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jean Arthuis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jörg Meuthen, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Dariusz Rosati, Mercedes Bresso, Bernd Lucke, Piernicola Pedicini, Marcus Pretzell, Ελευθέριος Συναδινός, Tom Vandenkendelaere, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jean-Luc Schaffhauser, Νότης Μαριάς και Peter van Dalen.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Mario Borghezio.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Mario Draghi.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Gabriel Mato.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 21.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2019.


15. Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2018 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2018 [2018/2100(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Ο Nils Torvalds παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jonás Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Werner Langen, Pervenche Berès, Joachim Starbatty, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Dariusz Rosati και Sirpa Pietikäinen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Jean-Luc Schaffhauser.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Nils Torvalds.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 21.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2019.


16. Θέσπιση του προγράμματος InvestEU ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

Οι José Manuel Fernandes και Roberto Gualtieri παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE) και Wim van de Camp (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN).

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ivo Belet (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Kerstin Westphal (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Angel Dzhambazki (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT) και Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Lívia JÁRÓKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz και Lambert van Nistelrooij.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Gabriel Mato, Νότης Μαριάς, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes και Roberto Gualtieri.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 21.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2019.


17. Εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Κολομβίας και Περού - Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον εμπορικό πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου [2018/2010(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική [2018/2106(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Οι Santiago Fisas Ayxelà και Reimer Böge παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nadja Hirsch, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Laima Liucija Andrikienė, Karoline Graswander-Hainz, Lola Sánchez Caldentey, Jacques Colombier, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Jarosław Wałęsa και Tom Vandenkendelaere.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Ana Miranda και Julie Ward.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström, Santiago Fisas Ayxelà και Reimer Böge.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 21.8 και σημείο 21.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2019.


18. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Innocenzo Leontini δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας PPE και έχει προσχωρήσει στην Ομάδα ECR με ισχύ από 16 Ιανουαρίου 2019.

Οι Jane Collins και John Stuart Agnew δεν είναι πλέον μέλη της Ομάδας EFDD και έχουν προσχωρήσει στην Ομάδα ENF με ισχύ από 16 Ιανουαρίου 2019.

Ο Gerard Batten δεν ανήκει πλέον στους μη εγγεγραμμένους βουλευτές και έχει προσχωρήσει στην Ομάδα ENF με ισχύ από 16 Ιανουαρίου 2019.


19. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Maria Arena (A8-0445/2018)

Η Maria Arena παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Karoline Graswander-Hainz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Georgi Pirinski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Tamás Deutsch (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Vilija Blinkevičiūtė (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Tom Vandenkendelaere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Agnes Jongerius, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mirja Vehkaperä, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Monika Vana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, David Casa, Mercedes Bresso, Danuta Jazłowiecka, Michael Detjen, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon, Jeroen Lenaers και Romana Tomc.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Νότης Μαριάς, Ana Miranda και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Maria Arena.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2019.


20. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Η Verónica Lope Fontagné παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Cristian-Silviu Buşoi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI).

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Karine Gloanec Maurin (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Georgi Pirinski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Mercedes Bresso (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Petra Kammerevert (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Soraya Post (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), David Casa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Brando Benifei, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen και Evelyn Regner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Νότης Μαριάς, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria και Romana Tomc.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Verónica Lope Fontagné.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2019.


21. Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Ο Pascal Arimont παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Arndt Kohn (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Marlene Mizzi (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Joachim Zeller, Krzysztof Hetman και Ramón Luis Valcárcel Siso.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Daniel Buda και Rosa D'Amato.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Pascal Arimont.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2019.


22. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Οκτωβρίου I και II 2018 διατίθεται στο Eurοparl.


23. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 632.677/OJME).


24. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 23.22.

Klaus Welle

Pavel Telička

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Σπυράκη, Tolić, Torres Martínez, Weber Renate, Zimmer

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου