Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 272kWORD 76k
Teisipäev, 15. jaanuar 2019 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.ELi rände- ja varjupaigapoliitika reformimine Vahemerel ja Aafrikas jätkuva humanitaarkriisi valguses (arutelu)
 3.Nõukogu eesistujariigi Austria tegevuse ülevaade (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Pidulik istung – Euro kasutuselevõtmise kahekümnes aastapäev
 6.Istungi jätkamine
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 8.Hääletused
  
8.1.Tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine integreeritud piirihalduse fondi osana ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.2.Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Albaanias käsitleva ELi ja Albaania vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimine *** (hääletus)
  
8.3.ELi ja Kõrgõzstani partnerlus- ja koostöölepingule (Horvaatia ELiga ühinemise arvesse võtmiseks) lisatud protokoll *** (hääletus)
  
8.4.ELi ja Kõrgõzstani laiaulatuslik leping (hääletus)
  
8.5.Isejuhtivad autod Euroopa transpordisektoris (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.6.Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol ***I (hääletus)
  
8.7.ELi ja teatavate kolmandate riikide vahel sõlmitud teatavates lepingutes sätestatud soodustuste kohaldamise ajutine peatamine ***I (hääletus)
  
8.8.Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine ***I (hääletus)
  
8.9.EIP põhikirja muutmine * (hääletus)
  
8.10.Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendis (hääletus)
  
8.11.ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (hääletus)
  
8.12.Hinnang ELi eelarve kasutamise kohta avaliku sektori reformimiseks (hääletus)
  
8.13.Usu- ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevad ELi suunised ning ELi erisaadiku asjaomased volitused (hääletus)
  
8.14.Sooline võrdõiguslikkus ja maksupoliitika ELis (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Istungi jätkamine
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Rumeenia eesistumise tegevuskava tutvustamine (arutelu)
 14.EKP 2017. aasta aruanne (arutelu)
 15.Pangandusliit – 2018. aasta aruanne (arutelu)
 16.InvestEU programmi loomine ***I (arutelu)
 17.ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine – Rakendamisaruanne Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba kohta (arutelu)
 18.Fraktsioonide koosseis
 19.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) ***I (arutelu)
 20.Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ***I (arutelu)
 21.Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted ***I (arutelu)
 22.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.04.


2. ELi rände- ja varjupaigapoliitika reformimine Vahemerel ja Aafrikas jätkuva humanitaarkriisi valguses (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi rände- ja varjupaigapoliitika reformimine Vahemerel ja Aafrikas jätkuva humanitaarkriisi valguses (2019/2516(RSP))

Melania Ciot (nõukogu eesistuja) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Valenciano, Jussi Halla-aho, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Barbara Spinelli, Nathan Gill, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Kinga Gál, Elly Schlein, Kristina Winberg, Elena Valenciano, kes oli Mario Borghezio ettepaneku vastu (juhataja vastas talle), Ernest Urtasun, Xabier Benito Ziluaga, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Anders Primdahl Vistisen, Marina Albiol Guzmán, Francis Zammit Dimech, Claude Moraes, Emil Radev, Dietmar Köster, Lukas Mandl ja Cécile Kashetu Kyenge.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Jordi Solé ja Kostadinka Kuneva.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Melania Ciot.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president


3. Nõukogu eesistujariigi Austria tegevuse ülevaade (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Nõukogu eesistujariigi Austria ülevaade (2019/2942(RSP))

Juhataja esines lühikese sissejuhatava sõnavõtuga, et tänada Austriat eesistumisperioodil tehtud töö eest.

Sebastian Kurz (nõukogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jörg Meuthen fraktsiooni EFDD nimel, Harald Vilimsky fraktsiooni ENF nimel ja Kazimierz Michał Ujazdowski (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võtsid Jean-Claude Juncker ja Sebastian Kurz.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 11.41 kuni piduliku istungini.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president


4. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 11.50.


5. Pidulik istung – Euro kasutuselevõtmise kahekümnes aastapäev

Kell 11.50–12.34 toimus euro kasutuselevõtmise kahekümnenda aastapäeva puhul parlamendi pidulik istung.

President avas piduliku istungi lühikese avasõnavõtuga.

Sõna võtsid Jean-Claude Trichet (endine Euroopa Keskpanga president), Mario Draghi (Euroopa Keskpanga president), Jean-Claude Juncker (komisjoni president), Màrio Centeno (eurorühma esimees) ja Roberto Gualtieri (ECON-komisjoni esimees).

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

6. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.38.

Sõna võtsid Mario Borghezio, Bruno Gollnisch (juhataja vastas talle), Martina Anderson ja Izaskun Bilbao Barandica.


7. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

President tegi teatavaks mitme komisjoni otsuse alustada (kodukorra artikli 69c lõike 1 kohaselt) institutsioonidevahelisi läbirääkimisi järgmiste raportite alusel:

— ECON-komisjon, raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), määrust (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta, määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta, määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) 2015/760 Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta, määrust (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ja määrust (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti (COM(2017)0536 – C8-0319/2017 – 2017/0230(COD)). Raportöörid: Pervenche Berès ja Othmar Karas (A8-0013/2019);

— ECON-komisjon, raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ja direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)). Raportöörid: Pervenche Berès ja Othmar Karas (A8-0012/2019);

— ECON-komisjon, raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)). Raportöörid: Pervenche Berès ja Othmar Karas (A8-0011/2019);

— ITRE-komisjon, raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, [mida on muudetud direktiiviga 2018/XXX/EL] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/XXX [milles käsitletakse energialiidu juhtimist] kohandamise kohta tulenevalt Ühendkuningriigi väljaastumisest Euroopa Liidust (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)). Raportöör: Miroslav Poche (A8-0014/2019).

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult (enne järgmise päeva südaööd), et otsused läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine integreeritud piirihalduse fondi osana ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse integreeritud piirihalduse fondi osana tollikontrolli seadmete rahastamisvahend [COM(2018)0474 - C8-0273/2018- 2018/0258(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0001)

Sõna võttis Andreas Schwab (raportööri nimel), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


8.2. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Albaanias käsitleva ELi ja Albaania vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimine *** (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Albaania Vabariigis käsitleva Euroopa Liidu ja Albaania Vabariigi vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta [10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Bodil Valero (A8-0463/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0002)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.3. ELi ja Kõrgõzstani partnerlus- ja koostöölepingule (Horvaatia ELiga ühinemise arvesse võtmiseks) lisatud protokoll *** (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta partnerlus- ja koostöölepingule, millega sõlmitakse partnerlus ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Kirgiisi Vabariigi vahel, Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli liidu ja liikmesriikide nimel sõlmimise kohta [2017/0185(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0003)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


8.4. ELi ja Kõrgõzstani laiaulatuslik leping (hääletus)

Raport nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitatava Euroopa Parlamendi soovituse kohta, milles käsitletakse ELi ja Kirgiisi Vabariigi vahelist laiaulatuslikku lepingut [2018/2118(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

SOOVITUSE ETTEPANEK

Loeti vastuvõetuks (P8_TA(2019)0004)


8.5. Isejuhtivad autod Euroopa transpordisektoris (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport isejuhtivate autode kohta Euroopa transpordisektoris [2018/2089(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0005)


8.6. Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/1/EÜ ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol [2017/0113(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0006)


8.7. ELi ja teatavate kolmandate riikide vahel sõlmitud teatavates lepingutes sätestatud soodustuste kohaldamise ajutine peatamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse kaitseklausleid ja muid mehhanisme, mis võimaldavad ajutiselt peatada Euroopa Liidu ja teatavate kolmandate riikide vahel sõlmitud teatavates lepingutes sätestatud soodustuste kohaldamise [2018/0101(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

ESIALGNE KOKKULEPE

ÜHISDEKLARATSIOON

Vastu võetud (P8_TA(2019)0007)


8.8. Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse tollikoostöö programm "Toll" [COM(2018)0442 - C8-0261/2018- 2018/0232(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0008)

Sõna võttis Maria Grapini, kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


8.9. EIP põhikirja muutmine * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Investeerimispanga põhikirja [2018/0811(CNS)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud (P8_TA(2019)0009)


8.10. Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendis (hääletus)

Raport soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta Euroopa Parlamendis [2018/2162(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0010)


8.11. ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (hääletus)

Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte kohta [2018/2222(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0011)


8.12. Hinnang ELi eelarve kasutamise kohta avaliku sektori reformimiseks (hääletus)

Raport ELi eelarve avaliku sektori reformi edendamiseks kasutamise hindamise kohta [2018/2086(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0012)


8.13. Usu- ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevad ELi suunised ning ELi erisaadiku asjaomased volitused (hääletus)

Raport usu- ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevate ELi suuniste ning ELi erisaadiku asjaomaste volituste kohta [2018/2155(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0013)


8.14. Sooline võrdõiguslikkus ja maksupoliitika ELis (hääletus)

Raport soolise võrdõiguslikkuse ja maksupoliitika kohta ELis [2018/2095(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Marisa Matias ja Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0014)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Wim van de Camp - A8-0425/2018
Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Adam Szejnfeld, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Daniel Hannan ja Seán Kelly

Raport: Cláudia Monteiro de Aguiar - A8-0193/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Adam Szejnfeld

Raport: Angelika Mlinar - A8-0429/2018
Morten Messerschmidt, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek ja Seán Kelly

Raport: Brian Hayes - A8-0378/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Liadh Ní Riada ja Stanislav Polčák

Raport: Andrzej Grzyb - A8-0449/2018
Mirosław Piotrowski, Marek Jurek, Dobromir Sośnierz ja Branislav Škripek

Raport: Marisa Matias ja Ernest Urtasun - A8-0416/2018
Alex Mayer, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Dobromir Sośnierz ja Jadwiga Wiśniewska.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.42.)


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

11. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.13.


12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


13. Rumeenia eesistumise tegevuskava tutvustamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Rumeenia eesistumise tegevuskava tutvustamine (2018/2918(RSP))

Viorica Dăncilă (nõukogu eesistuja) ja Andrus Ansip (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Theodor Dumitru Stolojan fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel, Georg Mayer fraktsiooni ENF nimel ja Cătălin Sorin Ivan (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Dubravka Šuica, Maria João Rodrigues, Nirj Deva, Kazimierz Michał Ujazdowski, Norica Nicolai, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse eelmisele sõnavõtjale (juhataja märkis, et tegemist ei ole sinise kaardi küsimusega, ning andis sõnajärje edasi), Gunnar Hökmark, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Marian-Jean Marinescu, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, kes oli vastu Udo Bullmanni ettepanekutele (juhataja täpsustas teemat), Eric Andrieu, Mercedes Bresso, Dan Nica, Patrizia Toia ja Nicola Danti.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ioan Mircea Paşcu, Siegfried Mureşan, Notis Marias, Maria Grapini, Kostadinka Kuneva, Lívia Járóka, Maria Gabriela Zoană, Cristian Dan Preda, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Claudia Țapardel.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Sõna võtsid Andrus Ansip ja Viorica Dăncilă.

Arutelu lõpetati.

Sõna võttis Marek Jurek, arutelu korralduse teemal (juhataja vastas talle).


14. EKP 2017. aasta aruanne (arutelu)

Raport Euroopa Keskpanga 2017. aasta aruande kohta [2018/2101(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Gabriel Mato tutvustas raportit.

Sõna võtsid Mario Draghi (Euroopa Keskpanga president) ja Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Esther de Lange fraktsiooni PPE nimel, Luigi Morgano fraktsiooni S&D nimel, Ralph Packet fraktsiooni ECR nimel, Jean Arthuis fraktsiooni ALDE nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Matt Carthy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jörg Meuthen fraktsiooni EFDD nimel, Marco Zanni fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Dariusz Rosati, Mercedes Bresso, Bernd Lucke, Piernicola Pedicini, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, Tom Vandenkendelaere, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jean-Luc Schaffhauser, Notis Marias ja Peter van Dalen.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Mario Borghezio.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis ja Mario Draghi.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võttis Gabriel Mato.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2019 protokollipunkt 21.6.


15. Pangandusliit – 2018. aasta aruanne (arutelu)

Raport pangandusliidu kohta – 2018. aasta aruanne [2018/2100(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Nils Torvalds tutvustas raportit.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Gunnar Hökmark fraktsiooni PPE nimel, Jonás Fernández fraktsiooni S&D nimel, Stanisław Ożóg fraktsiooni ECR nimel, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bernard Monot fraktsiooni EFDD nimel, Werner Langen, Pervenche Berès, Joachim Starbatty, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Dariusz Rosati ja Sirpa Pietikäinen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias ja Jean-Luc Schaffhauser.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis ja Nils Torvalds.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2019 protokollipunkt 21.7.


16. InvestEU programmi loomine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse InvestEU programm [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: José Manuel Fernandes ja Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes ja Roberto Gualtieri tutvustasid raportit.

Sõna võtsid Seán Kelly (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja) ja Wim van de Camp (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Jyrki Katainen (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Ivo Belet (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Kerstin Westphal (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Angel Dzhambazki (CULT-komisjoni arvamuse koostaja) ja Othmar Karas fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Sõna võtsid Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz ja Lambert van Nistelrooij.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Gabriel Mato, Notis Marias, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska ja Ivana Maletić.

Sõna võtsid Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes ja Roberto Gualtieri.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2019 protokollipunkt 21.3.


17. ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine – Rakendamisaruanne Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba kohta (arutelu)

Raport Euroopa Liidu ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamise kohta [2018/2010(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Raport Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba rakendamise kohta [2018/2106(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Santiago Fisas Ayxelà ja Reimer Böge tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández fraktsiooni S&D nimel, Nadja Hirsch fraktsiooni ALDE nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, France Jamet fraktsiooni ENF nimel, Laima Liucija Andrikienė, Karoline Graswander-Hainz, Lola Sánchez Caldentey, Jacques Colombier, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Jarosław Wałęsa ja Tom Vandenkendelaere.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ana Miranda ja Julie Ward.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Cecilia Malmström, Santiago Fisas Ayxelà ja Reimer Böge.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: punkt 21.8 ja 16.1.2019 protokollipunkt 21.2.


18. Fraktsioonide koosseis

Innocenzo Leontini ei ole alates 16. jaanuarist 2019 enam fraktsiooni PPE liige, vaid kuulub fraktsiooni ECR.

Jane Collins ja John Stuart Agnew ei ole alates 16. jaanuarist 2019 enam fraktsiooni EFDD liikmed, vaid kuuluvad fraktsiooni ENF.

Gerard Batten ei ole enam fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige, vaid kuulub alates 16. jaanuarist 2019 fraktsiooni ENF.


19. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Maria Arena (A8-0445/2018)

Maria Arena tutvustas raportit.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Karoline Graswander-Hainz (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Georgi Pirinski (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Tamás Deutsch (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Vilija Blinkevičiūtė (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Tom Vandenkendelaere fraktsiooni PPE nimel, Agnes Jongerius fraktsiooni S&D nimel, Czesław Hoc fraktsiooni ECR nimel, Mirja Vehkaperä fraktsiooni ALDE nimel, Monika Vana fraktsiooni Verts/ALE nimel, João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, David Casa, Mercedes Bresso, Danuta Jazłowiecka, Michael Detjen, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon, Jeroen Lenaers ja Romana Tomc.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ana Miranda ja Stanislav Polčák.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Maria Arena.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2019 protokollipunkt 12.6.


20. Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) kohta [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verónica Lope Fontagné tutvustas raportit.

Sõna võttis Cristian-Silviu Buşoi (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Karine Gloanec Maurin (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Georgi Pirinski (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Mercedes Bresso (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Petra Kammerevert (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Soraya Post (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), David Casa fraktsiooni PPE nimel, Brando Benifei fraktsiooni S&D nimel, Czesław Hoc fraktsiooni ECR nimel, Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen ja Evelyn Regner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria ja Romana Tomc.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Verónica Lope Fontagné.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2019 protokollipunkt 12.7.


21. Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevate erisätete kohta [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Pascal Arimont tutvustas raportit.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Arndt Kohn (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Marlene Mizzi (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Lambert van Nistelrooij fraktsiooni PPE nimel, Mercedes Bresso fraktsiooni S&D nimel, Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel, Joachim Zeller, Krzysztof Hetman ja Ramón Luis Valcárcel Siso.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Daniel Buda ja Rosa D'Amato.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Pascal Arimont.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2019 protokollipunkt 12.8.


22. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2018. aasta oktoobri I ja II osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav Europarli veebisaidil.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 632.677/OJME).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.22.

Klaus Welle

Pavel Telička

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber Renate, Zimmer

Viimane päevakajastamine: 15. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika