Indeks 
Zapisnik
PDF 276kWORD 77k
Utorak, 15. siječnja 2019. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Reforma politike EU-a u području azila i migracija a s obzirom na kontinuiranu humanitarnu krizu u Sredozemlju i Africi (rasprava)
 3.Pregled austrijskog predsjedništva Vijeća (rasprava)
 4.Nastavak dnevne sjednice
 5.Svečana dnevna sjednica - Dvadeseta obljetnica eura
 6.Nastavak dnevne sjednice
 7.Négociations avant la première lecture du Parlement (article 69 quater du règlement)
 8.Glasovanje
  
8.1.Uspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Sklapanje sporazuma o statusu između EU-a i Albanije o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Albaniji *** (glasovanje)
  
8.3.Protokol uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Kirgistana (pristupanje Hrvatske) *** (glasovanje)
  
8.4.Sveobuhvatni sporazum između EU-a i Kirgistana (glasovanje)
  
8.5.Autonomna vožnja u europskom prometu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.6.Korištenje vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta ***I (glasovanje)
  
8.7.Privremeno povlačenje povlastica iz određenih sporazuma između EU-a i određenih trećih zemalja ***I (glasovanje)
  
8.8.Uspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine ***I (glasovanje)
  
8.9.Izmjena Statuta Europske investicijske banke * (glasovanje)
  
8.10.Rodno osviještena politika u Europskom parlamentu (glasovanje)
  
8.11.Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (glasovanje)
  
8.12.Procjena načina korištenja proračuna EU-a za reformu javnog sektora (glasovanje)
  
8.13.Smjernice EU-a i mandat posebnog izaslanika EU-a za promicanje slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja izvan EU-a (glasovanje)
  
8.14.Ravnopravnost spolova i politike oporezivanja u EU-u (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Nastavak dnevne sjednice
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Predstavljanje programa aktivnosti rumunjskog predsjedništva (rasprava)
 14.Godišnje izvješće ESB-a za 2017. (rasprava)
 15.Bankovna unija - godišnje izvješće za 2018. (rasprava)
 16.Uspostava programa InvestEU ***I (rasprava)
 17.Provedba Sporazuma o trgovini između EU-a i Kolumbije i Perua - Izvješće o provedbi trgovinskog stupa Sporazuma o pridruživanju sa Srednjom Amerikom (rasprava)
 18.Sastav klubova zastupnika
 19.Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) ***I (rasprava)
 20.Europski socijalni fond plus (ESF+) ***I (rasprava)
 21.Posebne odredbe za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) ***I (rasprava)
 22.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 23.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 24.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:04.


2. Reforma politike EU-a u području azila i migracija a s obzirom na kontinuiranu humanitarnu krizu u Sredozemlju i Africi (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Reforma politike EU-a u području azila i migracija a s obzirom na kontinuiranu humanitarnu krizu u Sredozemlju i Africi (2019/2516(RSP))

Melania Ciot (predsjedateljica Vijeća) i Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su Agustín Díaz de Mera García Consuegra, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tanja Fajon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marcel de Graaff, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Valenciano, Jussi Halla-aho, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Barbara Spinelli, Nathan Gill, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Kinga Gál, Elly Schlein, Kristina Winberg, Elena Valenciano, kako bi osudila izlaganje Marija Borghezija (Predsjednica je dala pojašnjenje), Ernest Urtasun, Xabier Benito Ziluaga, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Anders Primdahl Vistisen, Marina Albiol Guzmán, Francis Zammit Dimech, Claude Moraes, Emil Radev, Dietmar Köster, Lukas Mandl i Cécile Kashetu Kyenge.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Jordi Solé i Kostadinka Kuneva.

Govorili su Dimitris Avramopoulos i Melania Ciot.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta)

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik


3. Pregled austrijskog predsjedništva Vijeća (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Pregled austrijskog predsjedništva Vijeća (2019/2942(RSP))

Predsjednik je održao kratko uvodno izlaganje u kojemu je zahvalio austrijskom predsjedništvu na radu.

Sebastian Kurz (predsjedatelj Vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jan Zahradil, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jörg Meuthen, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Harald Vilimsky, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Kazimierz Michał Ujazdowski, nezavisni zastupnik.

Govorili su Jean-Claude Juncker i Sebastian Kurz.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 11:41 radi održavanja svečane dnevne sjednice.)

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik


4. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 11:50.


5. Svečana dnevna sjednica - Dvadeseta obljetnica eura

Od 11:50 do 12:34, Parlament je održao svečanu dnevnu sjednicu povodom dvadesete obljetnice eura.

Predsjednik je otvorio svečanu sjednicu kratkim izlaganjem.

Govorili su Jean-Claude Trichet (nekadašnji predsjednik Europske središnje banke), Mario Draghi (predsjednik Europske središnje banke), Jean-Claude Junker (predsjednik Komisije), Màrio Centeno i Roberto Gualtieri (predsjednik odbora ECON).

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta radi glasovanja).


PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

6. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:38.

Govorili su Mario Borghezio, Bruno Gollnisch (predsjednik je dao pojašnjenje), Martina Anderson i Izaskun Bilbao Barandica.


7. Négociations avant la première lecture du Parlement (article 69 quater du règlement)

Predsjednik objavio je odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore na temelju sljedećih izvješća (u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika):

— Odbor ECON: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Uredba (EU) br. 1094/2010 o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje); Uredba (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala); Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala, Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo, Uredba (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata; Uredbe (EU) 2015/760 o europskim fondovima za dugoročna ulaganja, Uredba (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova; i Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu (COM(2017)0536 – C8-0319/2017 – 2017/0230(COD)). Izvjestitelji: Pervenche Berès i Othmar Karas (A8-0013/2019);

— Odbor ECON: Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)). Izvjestitelji: Pervenche Berès i Othmar Karas (A8-0012/2019);

— Odbor ECON: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)). Izvjestitelji: Pervenche Berès i Othmar Karas (A8-0011/2019);

— Odbor ITRE: Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti [kako je izmijenjena Direktivom 2018/XXX/EU] i Uredbe (EU) 2018/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [Upravljanje energetskom unijom] zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0014/2019).

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku do sutra u ponoć zatražiti da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


8.1. Uspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama [COM(2018)0474 - C8-0273/2018- 2018/0258(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0001)

Govorio je Andreas Schwab (mijenjajući izvjestitelja) kako bi zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


8.2. Sklapanje sporazuma o statusu između EU-a i Albanije o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Albaniji *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o statusu između Europske unije i Republike Albanije o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Republici Albaniji [10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Bodil Valero (A8-0463/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0002)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


8.3. Protokol uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Kirgistana (pristupanje Hrvatske) *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije i država članica, Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kirgiske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji [2017/0185(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0003)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


8.4. Sveobuhvatni sporazum između EU-a i Kirgistana (glasovanje)

Izvješće o Preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Sveobuhvatnom sporazumu između EU-a i Kirgiske Republike [2018/2118(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG PREPORUKE

Smatra se usvojenim (P8_TA(2019)0004)


8.5. Autonomna vožnja u europskom prometu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o autonomnoj vožnji u europskom prometu [2018/2089(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0005)


8.6. Korištenje vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta [2017/0113(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0006)


8.7. Privremeno povlačenje povlastica iz određenih sporazuma između EU-a i određenih trećih zemalja ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi zaštitnih klauzula i drugih mehanizama kojima se omogućuje privremeno povlačenje povlastica iz određenih sporazuma između Europske unije i određenih trećih zemalja [2018/0101(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIVREMENI SPORAZUM

ZAJEDNIČKA IZJAVA

Odobren (P8_TA(2019)0007)


8.8. Uspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju programa „Carina” za suradnju u području carine [COM(2018)0442 - C8-0261/2018- 2018/0232(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0008)

GovoriLA je Maria Grapini kako bi zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


8.9. Izmjena Statuta Europske investicijske banke * (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Statuta Europske investicijske banke [2018/0811(CNS)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Odobren (P8_TA(2019)0009)


8.10. Rodno osviještena politika u Europskom parlamentu (glasovanje)

Izvješće o rodno osviještenoj politici u Europskom parlamentu [2018/2162(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0010)


8.11. Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (glasovanje)

Izvješće o Europskom zajedničkom poduzeću za ITER i razvoj energije fuzije [2018/2222(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0011)


8.12. Procjena načina korištenja proračuna EU-a za reformu javnog sektora (glasovanje)

Izvješće o procjeni načina korištenja proračuna EU-a za reformu javnog sektora [2018/2086(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0012)


8.13. Smjernice EU-a i mandat posebnog izaslanika EU-a za promicanje slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja izvan EU-a (glasovanje)

Izvješće o Smjernicama EU-a i mandatu posebnog izaslanika EU-a za promicanje slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja izvan EU-a [2018/2155(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0013)


8.14. Ravnopravnost spolova i politike oporezivanja u EU-u (glasovanje)

Izvješće o ravnopravnosti spolova i politikama oporezivanja u EU-u [2018/2095(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestitelji: Marisa Matias i Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0014)


9. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Wim van de Camp - A8-0425/2018
Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Adam Szejnfeld, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Daniel Hannan i Seán Kelly

Izvješće: Cláudia Monteiro de Aguiar - A8-0193/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Adam Szejnfeld

Izvješće: Angelika Mlinar - A8-0429/2018
Morten Messerschmidt, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek i Seán Kelly

Izvješće: Brian Hayes - A8-0378/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Liadh Ní Riada i Stanislav Polčák

Izvješće: Andrzej Grzyb - A8-0449/2018
Mirosław Piotrowski, Marek Jurek, Dobromir Sośnierz i Branislav Škripek

Izvješće: Marisa Matias i Ernest Urtasun - A8-0416/2018
Alex Mayer, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Dobromir Sośnierz i Jadwiga Wiśniewska.


10. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:42.)


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

11. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:13.


12. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


13. Predstavljanje programa aktivnosti rumunjskog predsjedništva (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Predstavljanje programa aktivnosti rumunjskog predsjedništva (2018/2918(RSP))

Viorica Dăncilă (predsjedateljica Vijeća) i Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su Theodor Dumitru Stolojan, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Georg Mayer, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Cătălin Sorin Ivan, nezavisni zastupnik.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su Dubravka Šuica, Maria João Rodrigues, Nirj Deva, Kazimierz Michał Ujazdowski, Norica Nicolai, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice prethodnom govorniku (predsjednik, utvrdivši da nije riječ o pitanju podizanjem plave kartice, oduzima riječ govornici), Gunnar Hökmark, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Marian-Jean Marinescu, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, koji se izjasnio protiv izjave Uda Bullmana (predsjednik je dao pojašnjenje), Eric Andrieu, Mercedes Bresso, Dan Nica, Patrizia Toia i Nicola Danti.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ioan Mircea Paşcu, Siegfried Mureşan, Notis Marias, Maria Grapini, Kostadinka Kuneva, Lívia Járóka, Maria Gabriela Zoană, Cristian Dan Preda, Pirkko Ruohonen-Lerner i Claudia Țapardel.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

Govorili su Andrus Ansip i Viorica Dăncilă.

Rasprava je zaključena.

Govorio je Marek Jurek, o vođenju rasprave (predsjednik je dao pojašnjenje).


14. Godišnje izvješće ESB-a za 2017. (rasprava)

Izvješće o Godišnjem izvješću ESB-a za 2017. [2018/2101(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Gabriel Mato predstavio je izvješće.

Govorili su Mario Draghi (predsjednik Europske središnje banke) i Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorili su Esther de Lange, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Luigi Morgano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ralph Packet, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jean Arthuis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Matt Carthy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jörg Meuthen, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Dariusz Rosati, Mercedes Bresso, Bernd Lucke, Piernicola Pedicini, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, Tom Vandenkendelaere, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jean-Luc Schaffhauser, Notis Marias i Peter van Dalen.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Mario Borghezio.

Govorili su Valdis Dombrovskis i Mario Draghi.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorio je Gabriel Mato.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 21.6 zapisnika od 16.1.2019..


15. Bankovna unija - godišnje izvješće za 2018. (rasprava)

Izvješće o Bankovnoj uniji - godišnje izvješće za 2018. [2018/2100(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Nils Torvalds predstavio je izvješće.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su Gunnar Hökmark, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jonás Fernández, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Stanisław Ożóg, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Miguel Viegas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bernard Monot, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Werner Langen, Pervenche Berès, Joachim Starbatty, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Dariusz Rosati i Sirpa Pietikäinen.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias i Jean-Luc Schaffhauser.

Govorili su Valdis Dombrovskis i Nils Torvalds.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 21.7 zapisnika od 16.1.2019..


16. Uspostava programa InvestEU ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Odbor za proračune - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: José Manuel Fernandes i Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes i Roberto Gualtieri predstavili su izvješće.

Govorili su Seán Kelly (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE) i Wim van de Camp (izvjestitelj za mišljenje Odbora TRAN).

Govorio je Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije).

Govorili su Ivo Belet (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI), Kerstin Westphal (izvjestiteljica za mišljenje Odbora REGI), Angel Dzhambazki (izvjestitelj za mišljenje Odbora CULT) i Othmar Karas, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

Govorili su Eider Gardiazabal Rubial, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernd Kölmel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, David Coburn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz i Lambert van Nistelrooij.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Gabriel Mato, Notis Marias, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska i Ivana Maletić.

Govorili su Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes i Roberto Gualtieri.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 21.3 zapisnika od 16.1.2019..


17. Provedba Sporazuma o trgovini između EU-a i Kolumbije i Perua - Izvješće o provedbi trgovinskog stupa Sporazuma o pridruživanju sa Srednjom Amerikom (rasprava)

Izvješće o provedbi Sporazuma o trgovini između Europske unije i Kolumbije i Perua [2018/2010(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Izvješće o provedbi trgovinskog stupa Sporazuma o pridruživanju sa Srednjom Amerikom [2018/2106(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Santiago Fisas Ayxelà i Reimer Böge predstavili su izvješće.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Govorili su José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Nadja Hirsch, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, France Jamet, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Laima Liucija Andrikienė, Karoline Graswander-Hainz, Lola Sánchez Caldentey, Jacques Colombier, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Jarosław Wałęsa i Tom Vandenkendelaere.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ana Miranda i Julie Ward.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorili su Cecilia Malmström, Santiago Fisas Ayxelà i Reimer Böge.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 21.8 i točka 21.2 zapisnika od 16.1.2019..


18. Sastav klubova zastupnika

Innocenzo Leontini više nije član Kluba zastupnika PPE-a već je postao član je Kluba zastupnika ECR-a s učinkom od od 16. siječnja 2019.

Jane Collins i John Stuart Agnew nisu više članovi Kluba zastupnika EFDD-a već su postali članovi Kluba zastupnika ENF-a s učinkom od 16. siječnja 2019.

Gerard Batten više nije nezavisni zastupnik već je postao član kluba zastupnika ENF-a s učinkom od 16. siječnja 2019.


19. Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (EGF) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Maria Arena (A8-0445/2018)

Maria Arena predstavila je izvješće.

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Govorili su Karoline Graswander-Hainz (izvjestiteljica za mišljenje Odbora INTA), Georgi Pirinski (izvjestitelj za mišljenje Odbora CONT), Tamás Deutsch (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Vilija Blinkevičiūtė (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), Tom Vandenkendelaere, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Agnes Jongerius, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Czesław Hoc, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Mirja Vehkaperä, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Monika Vana, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, João Pimenta Lopes, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, David Casa, Mercedes Bresso, Danuta Jazłowiecka, Michael Detjen, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon, Jeroen Lenaers i Romana Tomc.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ana Miranda i Stanislav Polčák.

Govorile su Marianne Thyssen i Maria Arena.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.6 zapisnika od 16.1.2019..


20. Europski socijalni fond plus (ESF+) ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verónica Lope Fontagné predstavila je izvješće.

Govorio je Cristian-Silviu Buşoi (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI).

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Govorili su Karine Gloanec Maurin (izvjestiteljica za mišljenje Odbora BUDG), Georgi Pirinski (izvjestitelj za mišljenje Odbora CONT), Mercedes Bresso (izvjestiteljica za mišljenje Odbora REGI), Petra Kammerevert (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CULT), Soraya Post (izvjestiteljica za mišljenje Odbora LIBE), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), David Casa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Brando Benifei, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Czesław Hoc, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jasenko Selimovic, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kostadinka Kuneva, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen i Evelyn Regner.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria i Romana Tomc.

Govorile su Marianne Thyssen i Verónica Lope Fontagné.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.7 zapisnika od 16.1.2019..


21. Posebne odredbe za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) uz potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Pascal Arimont predstavio je izvješće.

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Govorili su Arndt Kohn (izvjestitelj za mišljenje Odbora CONT), Marlene Mizzi (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CULT), Lambert van Nistelrooij, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Mercedes Bresso, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Matthijs van Miltenburg, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Joachim Zeller, Krzysztof Hetman i Ramón Luis Valcárcel Siso.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Daniel Buda i Rosa D'Amato.

Govorili su Marianne Thyssen i Pascal Arimont.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.8 zapisnika od 16.1.2019..


22. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom mjesečnih zasjedanja u listopadu 2018. (I i II) dostupna je na internetskoj stranici Europarl.


23. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 632.677/OJME).


24. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:22.

Klaus Welle

Pavel Telička

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber Renate, Zimmer

Posljednje ažuriranje: 15. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti