Rodyklė 
Protokolas
PDF 279kWORD 78k
Antradienis, 2019 m. sausio 15 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.ES prieglobsčio ir migracijos politikos reforma, atsižvelgiant į besitęsiančią humanitarinę krizę Viduržemio jūroje ir Afrikoje (diskusijos)
 3.Austrijos pirmininkavimo Tarybai apžvalga (diskusijos)
 4.Posėdžio atnaujinimas
 5.Iškilmingas posėdis - Dvidešimtosios euro metinės
 6.Posėdžio atnaujinimas
 7.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69 c straipsnis)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, sukūrimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.2.ES ir Albanijos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Albanijoje vykdomų veiksmų statuso sudarymas *** (balsavimas)
  
8.3.Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos partnerystę, protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą *** (balsavimas)
  
8.4.Išsamus susitarimas tarp ES ir Kirgizijos Respublikos (balsavimas)
  
8.5.Autonominis vairavimas Europos transporte (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.6.Transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti keliais ***I (balsavimas)
  
8.7.Apsaugos sąlygos ir kitos priemonės, suteikiančios galimybę laikinai panaikinti tam tikruose Europos Sąjungos ir tam tikrų trečiųjų šalių susitarimuose numatytas lengvatas ***I (balsavimas)
  
8.8.Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas ***I (balsavimas)
  
8.9.EIB statuto dalinis keitimas * (balsavimas)
  
8.10.Lyčių aspekto integravimas Europos Parlamente (balsavimas)
  
8.11.Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (balsavimas)
  
8.12.ES biudžeto panaudojimo viešojo sektoriaus reformai vertinimas (balsavimas)
  
8.13.ES gairės ir ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo už ES ribų klausimais įgaliojimai (balsavimas)
  
8.14.Lyčių lygybė ir mokesčių politika ES (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Pirmininkaujančios Rumunijos veiklos programos pristatymas (diskusijos)
 14.2017 m. ECB metinė ataskaita (diskusijos)
 15.Bankų sąjunga. 2018 m. metinė ataskaita (diskusijos)
 16.Programos „InvestEU“ sukūrimas ***I (diskusijos)
 17.Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimas - Asociacijos susitarimo su Centrine Amerika prekybai skirtos dalies įgyvendinimas (diskusijos)
 18.Frakcijų sudėtis
 19.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) ***I (diskusijos)
 20.„Europos socialinis fondas+“ (ESF+) ***I (diskusijos)
 21.Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“) ***I (diskusijos)
 22.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.04 val.


2. ES prieglobsčio ir migracijos politikos reforma, atsižvelgiant į besitęsiančią humanitarinę krizę Viduržemio jūroje ir Afrikoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES prieglobsčio ir migracijos politikos reforma, atsižvelgiant į besitęsiančią humanitarinę krizę Viduržemio jūroje ir Afrikoje (2019/2516(RSP))

Melania Ciot (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Valenciano, Jussi Halla-aho, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Barbara Spinelli, Nathan Gill, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Kinga Gál, Elly Schlein, Kristina Winberg, Elena Valenciano, pasmerkdama tai, ką pasakė Mario Borghezio (pirmininkė pateikė patikslinimus), Ernest Urtasun, Xabier Benito Ziluaga, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Anders Primdahl Vistisen, Marina Albiol Guzmán, Francis Zammit Dimech, Claude Moraes, Emil Radev, Dietmar Köster, Lukas Mandl ir Cécile Kashetu Kyenge.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Jordi Solé ir Kostadinka Kuneva.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos ir Melania Ciot.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis trumpam sustabdytas.)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas


3. Austrijos pirmininkavimo Tarybai apžvalga (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Austrijos pirmininkavimo Tarybai apžvalga (2019/2942(RSP))

Pirmininkas padarė trumpą įžanginį pristatymą ir padėkojo Tarybai pirmininkavusios Austrijos atstovams už jų nuveikus darbus.

Sebastian Kurz (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Jan Zahradil ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Jörg Meuthen EFDD frakcijos vardu, Harald Vilimsky ENF frakcijos vardu ir Kazimierz Michał Ujazdowski, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Jean-Claude Juncker ir Sebastian Kurz.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 11.41 val. iki iškilmingo posėdžio.)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas


4. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 11.50 val.


5. Iškilmingas posėdis - Dvidešimtosios euro metinės

Parlamentas nuo 11.50 val. iki 12.34 val. susirinko į iškilmingą posėdį paminėti dvidešimtąsias euro metines.

Trumpai kalbėjo Pirmininkas, pradėdamas iškilmingą posėdį.

Kalbėjo: Jean-Claude Trichet (buvęs Europos Centrinio Banko pirmininkas), Mario Draghi (ECB pirmininkas), Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas), Màrio Centeno (Eurogrupės pirmininkas) ir Roberto Gualtieri (ECON komiteto pirmininkas).

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

6. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.38 val.

Kalbėjo Mario Borghezio, Bruno Gollnisch (Pirmininkas pateikė papildomos informacijos), Martina Anderson ir Izaskun Bilbao Barandica.


7. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69 c straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas remiantis šiais pranešimais (pagal Darbo darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį):

— ECON komitetas: dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų, Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų, Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų, Reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, ir Reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą(COM(2017)0536 – C8-0319/2017 – 2017/0230(COD)). Pranešėjai: Pervenche Berès ir Othmar Karas (A8-0013/2019);

— ECON komitetas: dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)). Pranešėjai: Pervenche Berès ir Othmar Karas (A8-0012/2019);

— ECON komitetas: dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)). Pranešėjai: Pervenche Berès ir Othmar Karas (A8-0011/2019);

— ITRE komitetas: dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento [dėl energetikos sąjungos valdymo] adaptavimo atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0014/2019).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali avant minuit de demain raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, sukūrimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą [COM(2018)0474 - C8-0273/2018- 2018/0258(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0001)

Kalbėjo: Andreas Schwab (pakaitinis pranešėjas) ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


8.2. ES ir Albanijos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Albanijoje vykdomų veiksmų statuso sudarymas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl ES ir Albanijos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Albanijoje vykdomų veiksmų statuso sudarymo projekto [10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Bodil Valero (A8-0463/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0002)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.3. Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos partnerystę, protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos ir valstybių narių vardu projekto [2017/0185(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0003)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


8.4. Išsamus susitarimas tarp ES ir Kirgizijos Respublikos (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl derybų dėl ES ir Kirgizijos Respublikos visapusiško susitarimo [2018/2118(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS

Patvirtintas (P8_TA(2019)0004)


8.5. Autonominis vairavimas Europos transporte (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl autonominio vairavimo Europos transporte [2018/2089(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0005)


8.6. Transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti keliais ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais [2017/0113(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0006)


8.7. Apsaugos sąlygos ir kitos priemonės, suteikiančios galimybę laikinai panaikinti tam tikruose Europos Sąjungos ir tam tikrų trečiųjų šalių susitarimuose numatytas lengvatas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinamos apsaugos sąlygos ir kitos priemonės, suteikiančios galimybę laikinai panaikinti tam tikruose Europos Sąjungos ir tam tikrų trečiųjų šalių susitarimuose numatytas lengvatas [2018/0101(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

BENDRAS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0007)


8.8. Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl reglamento dėl bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ [COM(2018)0442 - C8-0261/2018- 2018/0232(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0008)

Kalbėjo: Maria Grapini ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


8.9. EIB statuto dalinis keitimas * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos investicijų banko statutas [2018/0811(CNS)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0009)


8.10. Lyčių aspekto integravimas Europos Parlamente (balsavimas)

Pranešimas dėl lyčių aspekto integravimo Europos Parlamente [2018/2162(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0010)


8.11. Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės [2018/2222(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0011)


8.12. ES biudžeto panaudojimo viešojo sektoriaus reformai vertinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl ES biudžeto panaudojimo viešojo sektoriaus reformai vertinimo [2018/2086(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0012)


8.13. ES gairės ir ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo už ES ribų klausimais įgaliojimai (balsavimas)

Pranešimas dėl ES gairių ir ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo už ES ribų klausimais įgaliojimų [2018/2155(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0013)


8.14. Lyčių lygybė ir mokesčių politika ES (balsavimas)

Pranešimas dėl lyčių lygybės ir mokesčių politikos ES [2018/2095(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjai: Marisa Matias ir Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0014)


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Wim van de Camp - A8-0425/2018
Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Adam Szejnfeld, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Daniel Hannan ir Seán Kelly

Pranešimas: Cláudia Monteiro de Aguiar - A8-0193/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Adam Szejnfeld

Pranešimas: Angelika Mlinar - A8-0429/2018
Morten Messerschmidt, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek ir Seán Kelly

Pranešimas: Brian Hayes - A8-0378/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Liadh Ní Riada ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Andrzej Grzyb - A8-0449/2018
Mirosław Piotrowski, Marek Jurek, Dobromir Sośnierz ir Branislav Škripek

Pranešimas: Marisa Matias ir Ernest Urtasun - A8-0416/2018
Alex Mayer, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Dobromir Sośnierz ir Jadwiga Wiśniewska.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.42 val.)


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

11. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.13 val.


12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Pirmininkaujančios Rumunijos veiklos programos pristatymas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pirmininkaujančios Rumunijos veiklos programos pristatymas (2018/2918(RSP))

Viorica Dăncilă (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Theodor Dumitru Stolojan PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu, Georg Mayer ENF frakcijos vardu, ir Cătălin Sorin Ivan, nepriklausomas Parlamento narys.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Dubravka Šuica, Maria João Rodrigues, Nirj Deva, Kazimierz Michał Ujazdowski, Norica Nicolai, ji pateikė mėlynosios kortelės klausimą prieš tai kalbėjusiam nariui (Pirmininkas konstatavo, kad tai nebuvo mėlynosios kortelės klausimas ir nutraukė kalbėtoją), Gunnar Hökmark, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Marian-Jean Marinescu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, jis prieštaravo Udo Bullmann (Pirmininkas pateikė papildomos informacijos), Eric Andrieu, Mercedes Bresso, Dan Nica, Patrizia Toia ir Nicola Danti.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ioan Mircea Paşcu, Siegfried Mureşan, Notis Marias, Maria Grapini, Kostadinka Kuneva, Lívia Járóka, Maria Gabriela Zoană, Cristian Dan Preda, Pirkko Ruohonen-Lerner ir Claudia Țapardel.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Kalbėjo Andrus Ansip ir Viorica Dăncilă.

Diskusijos baigtos.

Kalbėjo Marek Jurek Ddėl diskusijų eigos (Pirmininkas pateikė papildomos informacijos).


14. 2017 m. ECB metinė ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl 2017 m. ECB metinės ataskaitos [2018/2101(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Gabriel Mato pristatė pranešimą.

Kalbėjo Mario Draghi (Europos Centrinio Banko pirmininkas) ir Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Esther de Lange PPE frakcijos vardu, Luigi Morgano S&D frakcijos vardu, Ralph Packet ECR frakcijos vardu, Jean Arthuis ALDE frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Matt Carthy GUE/NGL frakcijos vardu, Jörg Meuthen EFDD frakcijos vardu, Marco Zanni ENF frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Dariusz Rosati, Mercedes Bresso, Bernd Lucke, Piernicola Pedicini, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, Tom Vandenkendelaere, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jean-Luc Schaffhauser, Notis Marias ir Peter van Dalen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mario Borghezio.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis ir Mario Draghi.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Gabriel Mato.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 01 16 protokolo 21.6 punktas


15. Bankų sąjunga. 2018 m. metinė ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl bankų sąjungos. 2018 m. metinė ataskaita [2018/2100(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Nils Torvalds pristatė pranešimą.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo Gunnar Hökmark PPE frakcijos vardu, Jonás Fernández S&D frakcijos vardu, Stanisław Ożóg ECR frakcijos vardu, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu, Bernard Monot EFDD frakcijos vardu, Werner Langen, Pervenche Berès, Joachim Starbatty, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Dariusz Rosati ir Sirpa Pietikäinen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias ir Jean-Luc Schaffhauser.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis ir Nils Torvalds.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 01 16 protokolo 21.7 punktas


16. Programos „InvestEU“ sukūrimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama programa „InvestEU“ [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes ir Roberto Gualtieri pristatė pranešimą.

Kalbėjo Seán Kelly (ITRE komiteto nuomonės referentas) ir Wim van de Camp (TRAN komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo Ivo Belet (ENVI komiteto nuomonės referentas), Kerstin Westphal (REGI komiteto nuomonės referentė), Angel Dzhambazki (CULT komiteto nuomonės referentas) ir Othmar Karas PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz ir Lambert van Nistelrooij.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Gabriel Mato, Notis Marias, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska ir Ivana Maletić.

Kalbėjo Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes ir Roberto Gualtieri.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 01 16 protokolo 21.3 punktas


17. Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimas - Asociacijos susitarimo su Centrine Amerika prekybai skirtos dalies įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimo [2018/2010(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Pranešimas dėl asociacijos susitarimo su Centrine Amerika prekybai skirtos dalies įgyvendinimo [2018/2106(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Santiago Fisas Ayxelà ir Reimer Böge pristatė pranešimus.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández S&D frakcijos vardu, Nadja Hirsch ALDE frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, France Jamet ENF frakcijos vardu, Laima Liucija Andrikienė, Karoline Graswander-Hainz, Lola Sánchez Caldentey, Jacques Colombier, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Jarosław Wałęsa ir Tom Vandenkendelaere.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ana Miranda ir Julie Ward.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Cecilia Malmström, Santiago Fisas Ayxelà ir Reimer Böge.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 21.8 punktas ir 2019 01 16 protokolo 21.2 punktas


18. Frakcijų sudėtis

Innocenzo Leontini nuo 2019 m. sausio 16 d. nebėra PPE rrakcijos narys ir prisijungė prie ECR frakcijos.

Jane Collins ir John Stuart Agnew nuo 2019 m. sausio 16 d. nebėra EFDD nariai ir prisijungė prie ENF frakcijos.

Gerard Batten pasitraukė iš nepriklausomų narių ir prisijungė prie ENF frakcijos nuo 2019 m. sausio 16 d..


19. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Maria Arena (A8-0445/2018)

Maria Arena pristatė pranešimą.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo Karoline Graswander-Hainz (INTA komiteto nuomonės referentė), Georgi Pirinski (CONT komiteto nuomonės referentas), Tamás Deutsch (REGI komiteto nuomonės referentas), Vilija Blinkevičiūtė (FEMM komiteto nuomonės referentė), Tom Vandenkendelaere PPE frakcijos vardu, Agnes Jongerius S&D frakcijos vardu, Czesław Hoc ECR frakcijos vardu, Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu, Monika Vana Verts/ALE frakcijos vardu, João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, David Casa, Mercedes Bresso, Danuta Jazłowiecka, Michael Detjen, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon, Jeroen Lenaers ir Romana Tomc.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ana Miranda ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Marianne Thyssen ir Maria Arena.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 01 16 protokolo 12.6 punktas


20. „Europos socialinis fondas+“ (ESF+) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl „Europos socialinio fondo+“ (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verónica Lope Fontagné pristatė pranešimą.

Kalbėjo Cristian-Silviu Buşoi (ENVI komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo Karine Gloanec Maurin (BUDG komiteto nuomonės referentė), Georgi Pirinski (CONT komiteto nuomonės referentas), Mercedes Bresso (REGI komiteto nuomonės referentė), Petra Kammerevert (CULT komiteto nuomonės referentė), Soraya Post (LIBE komiteto nuomonės referentė), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (FEMM komiteto nuomonės referentė), David Casa PPE frakcijos vardu, Brando Benifei S&D frakcijos vardu, Czesław Hoc ECR frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen ir Evelyn Regner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria ir Romana Tomc.

Kalbėjo Marianne Thyssen ir Verónica Lope Fontagné.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 01 16 protokolo 12.7 punktas


21. Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių nuostatų, taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“), kuriam skiriamos Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Pascal Arimont pristatė pranešimą.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo Arndt Kohn (CONT komiteto nuomonės referentas), Marlene Mizzi (CULT komiteto nuomonės referentė), Lambert van Nistelrooij PPE frakcijos vardu, Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu, Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu, Joachim Zeller, Krzysztof Hetman ir Ramón Luis Valcárcel Siso.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Daniel Buda ir Rosa D'Amato.

Kalbėjo Marianne Thyssen ir Pascal Arimont.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 01 16 protokolo 12.8 punktas


22. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2018 m. spalio mėn. I ir II sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


23. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 632.677/OJME).


24. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.22 val.

Klaus Welle

Pavel Telička

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber Renate, Zimmer

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika