Indekss 
Protokols
PDF 278kWORD 77k
Otrdiena, 2019. gada 15. janvāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.ES patvēruma un migrācijas politikas reforma, ņemot vērā pastāvīgo humanitāro krīzi Vidusjūras reģionā un Āfrikā (debates)
 3.Padomes prezidentvalsts Austrijas darbības pārskats (debates)
 4.Sēdes atsākšana
 5.Svinīgā sēde – euro divdesmitā gadadiena
 6.Sēdes atsākšana
 7.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Finansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām izveide Integrētās robežu pārvaldības fonda satvarā ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
8.2.Statusa nolīguma noslēgšana starp ES un Albāniju par darbībām, ko Albānijā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra *** (balsošana)
  
8.3.Protokols ES un Kirgizstānas Partnerības un sadarbības nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) *** (balsošana)
  
8.4.ES un Kirgizstānas visaptverošs nolīgums (balsošana)
  
8.5.Transportlīdzekļu autonomā vadīšana Eiropas transportā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
8.6.Bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu autopārvadājumiem ***I (balsošana)
  
8.7.Preferenču pagaidu atcelšana konkrētos nolīgumos, kas noslēgti starp ES un konkrētām trešām valstīm ***I (balsošana)
  
8.8.Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā ***I (balsošana)
  
8.9.Eiropas Investīciju bankas statūtu grozīšana * (balsošana)
  
8.10.Integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā (balsošana)
  
8.11.Eiropas Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām (balsošana)
  
8.12.Novērtējums attiecībā uz to, kā ES budžets izmantots publiskā sektora reformas īstenošanā (balsošana)
  
8.13.ES pamatnostādnes un pilnvaras ES īpašajam sūtnim reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES (balsošana)
  
8.14.Dzimumu līdztiesība un nodokļu politika Eiropas Savienībā (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Sēdes atsākšana
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Iepazīstināšana ar Rumānijas prezidentūras pasākumu programmu (debates)
 14.Eiropas Centrālās bankas 2017. gada pārskats (debates)
 15.Banku savienība: 2018. gada ziņojums (debates)
 16.Programmas InvestEU izveide ***I (debates)
 17.ES un Kolumbijas un Peru Tirdzniecības nolīguma īstenošana - Asociācijas nolīguma ar Centrālameriku tirdzniecības pīlāra īstenošana (debates)
 18.Politisko grupu sastāvs
 19.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) ***I (debates)
 20.Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) ***I (debates)
 21.Īpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg) ***I (debates)
 22.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.04.


2. ES patvēruma un migrācijas politikas reforma, ņemot vērā pastāvīgo humanitāro krīzi Vidusjūras reģionā un Āfrikā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES patvēruma un migrācijas politikas reforma, ņemot vērā pastāvīgo humanitāro krīzi Vidusjūras reģionā un Āfrikā (2019/2516(RSP)).

Melania Ciot (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Marcel de Graaff ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Valenciano, Jussi Halla-aho, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Barbara Spinelli, Nathan Gill, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Kinga Gál, Elly Schlein, Kristina Winberg, Elena Valenciano, lai nosodītu Mario Borghezio izteikumus (sēdes vadītāja sniedza precizējumus), Ernest Urtasun, Xabier Benito Ziluaga, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Anders Primdahl Vistisen, Marina Albiol Guzmán, Francis Zammit Dimech, Claude Moraes, Emil Radev, Dietmar Köster, Lukas Mandl un Cécile Kashetu Kyenge.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Jordi Solé un Kostadinka Kuneva.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Melania Ciot.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


3. Padomes prezidentvalsts Austrijas darbības pārskats (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Padomes prezidentvalsts Austrijas darbības pārskats (2019/2942(RSP)).

Priekšsēdētājs uzstājās ar īsu ievadrunu, kurā pateicās Austrijas prezidentūrai par paveikto darbu.

Sebastian Kurz (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, Jan Zahradil ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Jörg Meuthen EFDD grupas vārdā, Harald Vilimsky ENF grupas vārdā un Kazimierz Michał Ujazdowski, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Jean-Claude Juncker un Sebastian Kurz.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.41 līdz svinīgās sēdes sākumam.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


4. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 11.50.


5. Svinīgā sēde – euro divdesmitā gadadiena

No plkst. 11.50 līdz plkst. 12.34 notika Parlamenta svinīgā sēde saistībā ar euro divdesmito gadadienu.

Priekšsēdētājs uzstājās ar īsu svinīgās sēdes atklāšanas uzrunu.

Uzstājās Jean-Claude Trichet (bijušais Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājs), Mario Draghi (Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājs), Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs), Màrio Centeno (Eurogrupas priekšsēdētājs) un Roberto Gualtieri (ECON komitejas priekšsēdētājs).

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)


SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

6. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.38.

Uzstājās Mario Borghezio, Bruno Gollnisch (sēdes vadītājs sniedza precizējumus), Martina Anderson un Izaskun Bilbao Barandica.


7. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja par vairāku komiteju lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz šādiem ziņojumiem (saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu):

— ECON komiteja – pamatojoties uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem, Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem, Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) 2015/760 par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem, Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un Regulu (ES) 2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū (COM(2017)0536 – C8-0319/2017 – 2017/0230(COD)). Referenti: Pervenche Berès un Othmar Karas (A8-0013/2019);

— ECON komiteja – pamatojoties uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)). Referenti: Pervenche Berès un Othmar Karas (A8-0012/2019);

— ECON komiteja – pamatojoties uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)). Referenti: Pervenche Berès un Othmar Karas (A8-0011/2019);

— ITRE komiteja – pamatojoties uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/XXX (Enerģētikas savienības pārvaldība) pielāgošanu, kas vajadzīga sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)). Referents: Miroslav Poche (A8-0014/2019).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas var līdz nākamās dienas pusnaktij rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Ja minētajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas, tās var sākt jebkurā laikā pēc šā termiņa beigām.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Finansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām izveide Integrētās robežu pārvaldības fonda satvarā ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Integrētās robežu pārvaldības fonda satvarā izveido finansiālā atbalsta instrumentu muitas kontroles iekārtām [COM(2018)0474 - C8-0273/2018- 2018/0258(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0001).

Uzstājās Andreas Schwab (aizstājot referentu), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


8.2. Statusa nolīguma noslēgšana starp ES un Albāniju par darbībām, ko Albānijā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra *** (balsošana)

Ieteikums attiecībā uz projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu statusa nolīgumu starp Eiropas Savienību un Albānijas Republiku par darbībām, ko Albānijas Republikā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra [10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Bodil Valero (A8-0463/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0002).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.3. Protokols ES un Kirgizstānas Partnerības un sadarbības nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) *** (balsošana)

Ieteikums attiecībā uz projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kirgizstānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [2017/0185(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0003).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


8.4. ES un Kirgizstānas visaptverošs nolīgums (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES un Kirgizstānas Republikas visaptverošo nolīgumu [2018/2118(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS

Uzskatāms par pieņemtu (P8_TA(2019)0004).


8.5. Transportlīdzekļu autonomā vadīšana Eiropas transportā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par transportlīdzekļu autonomo vadīšanu Eiropas transportā [2018/2089(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Wim van de Camp (A8-0425/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0005).


8.6. Bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu autopārvadājumiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/1/EK par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem [2017/0113(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0006).


8.7. Preferenču pagaidu atcelšana konkrētos nolīgumos, kas noslēgti starp ES un konkrētām trešām valstīm ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno aizsardzības pasākumu klauzulas un citus mehānismus, kuri ļauj pagaidu kārtā atcelt preferences konkrētos nolīgumos, kas noslēgti starp Eiropas Savienību un konkrētām trešām valstīm [2018/0101(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A8-0330/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

KOPĪGS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0007).


8.8. Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko sadarbībai muitas jomā izveido programmu “Muita” [COM(2018)0442 - C8-0261/2018- 2018/0232(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Maria Grapini (A8-0464/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0008).

Uzstājās Maria Grapini, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


8.9. Eiropas Investīciju bankas statūtu grozīšana * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Investīciju bankas statūtus [2018/0811(CNS)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referente: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0009).


8.10. Integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā (balsošana)

Ziņojums par integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā [2018/2162(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Angelika Mlinar (A8-0429/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0010).


8.11. Eiropas Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām [2018/2222(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0011).


8.12. Novērtējums attiecībā uz to, kā ES budžets izmantots publiskā sektora reformas īstenošanā (balsošana)

Ziņojums par novērtējumu attiecībā uz to, kā ES budžets izmantots publiskā sektora reformas īstenošanā [2018/2086(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0378/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0012).


8.13. ES pamatnostādnes un pilnvaras ES īpašajam sūtnim reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES (balsošana)

Ziņojums par ES pamatnostādnēm un pilnvarām ES īpašajam sūtnim reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES [2018/2155(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0013).


8.14. Dzimumu līdztiesība un nodokļu politika Eiropas Savienībā (balsošana)

Ziņojums par dzimumu līdztiesību un nodokļu politiku Eiropas Savienībā [2018/2095(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referenti: Marisa Matias un Ernest Urtasun (A8-0416/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0014).


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Wim van de Camp ziņojums - A8-0425/2018
Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Adam Szejnfeld, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Daniel Hannan un Seán Kelly

Cláudia Monteiro de Aguiar ziņojums - A8-0193/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski un Adam Szejnfeld

Angelika Mlinar ziņojums - A8-0429/2018
Morten Messerschmidt, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek un Seán Kelly

Brian Hayes ziņojums - A8-0378/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Liadh Ní Riada un Stanislav Polčák

Andrzej Grzyb ziņojums - A8-0449/2018
Mirosław Piotrowski, Marek Jurek, Dobromir Sośnierz un Branislav Škripek

Marisa Matias un Ernest Urtasun ziņojums - A8-0416/2018
Alex Mayer, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Dobromir Sośnierz un Jadwiga Wiśniewska


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.42.)


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

11. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.13.


12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Iepazīstināšana ar Rumānijas prezidentūras pasākumu programmu (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Iepazīstināšana ar Rumānijas prezidentūras pasākumu programmu (2018/2918(RSP)).

Viorica Dăncilă (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Theodor Dumitru Stolojan PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā, Georg Mayer ENF grupas vārdā un Cătălin Sorin Ivan, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Dubravka Šuica, Maria João Rodrigues, Nirj Deva, Kazimierz Michał Ujazdowski, Norica Nicolai, uzdodot zilās kartītes jautājumu iepriekšējam runātājam (sēdes vadītājs, konstatējot, ka tas nav zilās kartītas jautājums, atņēma runātājai vārdu), Gunnar Hökmark, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Marian-Jean Marinescu, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, kas iebilda pret Udo Bullmann uzstāšanos (sēdes vadītājs sniedza precizējumus), Eric Andrieu, Mercedes Bresso, Dan Nica, Patrizia Toia un Nicola Danti.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ioan Mircea Paşcu, Siegfried Mureşan, Notis Marias, Maria Grapini, Kostadinka Kuneva, Lívia Járóka, Maria Gabriela Zoană, Cristian Dan Preda, Pirkko Ruohonen-Lerner un Claudia Țapardel.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Uzstājās Andrus Ansip un Viorica Dăncilă.

Debates tika slēgtas.

Uzstājās Marek Jurek – par debašu vadīšanu (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).


14. Eiropas Centrālās bankas 2017. gada pārskats (debates)

ECB 2017. gada pārskats [2018/2101(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Gabriel Mato (A8-0424/2018).

Gabriel Mato iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Mario Draghi (Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājs) un Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Esther de Lange PPE grupas vārdā, Luigi Morgano S&D grupas vārdā, Ralph Packet ECR grupas vārdā, Jean Arthuis ALDE grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Matt Carthy GUE/NGL grupas vārdā, Jörg Meuthen EFDD grupas vārdā, Marco Zanni ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Dariusz Rosati, Mercedes Bresso, Bernd Lucke, Piernicola Pedicini, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, Tom Vandenkendelaere, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jean-Luc Schaffhauser, Notis Marias un Peter van Dalen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mario Borghezio.

Uzstājās Valdis Dombrovskis un Mario Draghi.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Gabriel Mato.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.1.2019. protokola 21.6. punkts.


15. Banku savienība: 2018. gada ziņojums (debates)

Ziņojums par banku savienību: 2018. gada ziņojums [2018/2100(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Nils Torvalds (A8-0419/2018).

Nils Torvalds iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Gunnar Hökmark PPE grupas vārdā, Jonás Fernández S&D grupas vārdā, Stanisław Ożóg ECR grupas vārdā, Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā, Bernard Monot EFDD grupas vārdā, Werner Langen, Pervenche Berès, Joachim Starbatty, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Dariusz Rosati un Sirpa Pietikäinen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias un Jean-Luc Schaffhauser.

Uzstājās Valdis Dombrovskis un Nils Torvalds.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.1.2019. protokola 21.7. punkts.


16. Programmas InvestEU izveide ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: José Manuel Fernandes un Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes un Roberto Gualtieri iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Seán Kelly (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs) un Wim van de Camp (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Ivo Belet (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Kerstin Westphal (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Angel Dzhambazki (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs) un Othmar Karas PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Lívia JÁRÓKA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz un Lambert van Nistelrooij.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Gabriel Mato, Notis Marias, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska un Ivana Maletić.

Uzstājās Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes un Roberto Gualtieri.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.1.2019. protokola 21.3. punkts.


17. ES un Kolumbijas un Peru Tirdzniecības nolīguma īstenošana - Asociācijas nolīguma ar Centrālameriku tirdzniecības pīlāra īstenošana (debates)

Ziņojums par Tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru īstenošanu [2018/2010(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018).

Ziņojums par Asociācijas nolīguma ar Centrālameriku tirdzniecības pīlāra īstenošanu [2018/2106(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Reimer Böge (A8-0459/2018).

Santiago Fisas Ayxelà un Reimer Böge iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández S&D grupas vārdā, Nadja Hirsch ALDE grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, France Jamet ENF grupas vārdā, Laima Liucija Andrikienė, Karoline Graswander-Hainz, Lola Sánchez Caldentey, Jacques Colombier, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Jarosław Wałęsa un Tom Vandenkendelaere.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ana Miranda un Julie Ward.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Cecilia Malmström, Santiago Fisas Ayxelà un Reimer Böge.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 21.8. punkts un 16.1.2019. protokola 21.2. punkts.


18. Politisko grupu sastāvs

Innocenzo Leontini ir izstājies no PPE grupas un, sākot no 2019. gada 16. janvāra, ir ECR grupas locekļis.

Jane Collins un John Stuart Agnew ir izstājušies no EFDD grupas un, sākot no 2019. gada 16. janvāra, ir ENF grupas locekļi.

Gerard Batten vairs nav pie politiskajām grupām nepiederošs deputāts. Sākot no 2019. gada 16. janvāra, viņš ir ENF grupas loceklis.


19. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Maria Arena (A8-0445/2018).

Maria Arena iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Karoline Graswander-Hainz (INTA komitejas atzinuma sagatavotāja), Georgi Pirinski (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Tamás Deutsch (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Vilija Blinkevičiūtė (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Tom Vandenkendelaere PPE grupas vārdā, Agnes Jongerius S&D grupas vārdā, Czesław Hoc ECR grupas vārdā, Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā, Monika Vana Verts/ALE grupas vārdā, João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, David Casa, Mercedes Bresso, Danuta Jazłowiecka, Michael Detjen, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon, Jeroen Lenaers un Romana Tomc.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ana Miranda un Stanislav Polčák.

Uzstājās Marianne Thyssen un Maria Arena.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.1.2019. protokola 12.6. punkts.


20. Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018).

Verónica Lope Fontagné iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Cristian-Silviu Buşoi (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Karine Gloanec Maurin (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja), Georgi Pirinski (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Mercedes Bresso (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Petra Kammerevert (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Soraya Post (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), David Casa PPE grupas vārdā, Brando Benifei S&D grupas vārdā, Czesław Hoc ECR grupas vārdā, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen un Evelyn Regner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria un Romana Tomc.

Uzstājās Marianne Thyssen un Verónica Lope Fontagné.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.1.2019. protokola 12.7. punkts.


21. Īpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Pascal Arimont (A8-0470/2018).

Pascal Arimont iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Arndt Kohn (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Marlene Mizzi (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Lambert van Nistelrooij PPE grupas vārdā, Mercedes Bresso S&D grupas vārdā, Matthijs van Miltenburg ALDE grupas vārdā, Joachim Zeller, Krzysztof Hetman un Ramón Luis Valcárcel Siso.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Daniel Buda un Rosa D'Amato.

Uzstājās Marianne Thyssen un Pascal Arimont.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.1.2019. protokola 12.8. punkts.


22. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2018. gada oktobra I un II sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Europarl”.


23. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 632.677/OJME).


24. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.22.

Klaus Welle

Pavel Telička

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber Renate, Zimmer

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 15. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika