Index 
Notulen
PDF 280kWORD 77k
Dinsdag 15 januari 2019 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Hervorming van het asiel- en migratiebeleid van de EU gezien de aanhoudende humanitaire crisis in het Middellandse Zeegebied en in Afrika (debat)
 3.Evaluatie van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Plechtige vergadering - Twintigjarig bestaan van de euro
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 8.Stemmingen
  
8.1.Vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Sluiting van de statusovereenkomst EU-Albanië inzake acties die het Europees grens- en kustwachtagentschap in Albanië uitvoert *** (stemming)
  
8.3.Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG-Kirgizische Republiek (toetreding van Kroatië) *** (stemming)
  
8.4.Brede overeenkomst EU-Kirgizische Republiek (stemming)
  
8.5.Autonoom rijden in het Europees vervoer (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.6.Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg ***I (stemming)
  
8.7.Tijdelijke intrekking van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de EU en bepaalde derde landen ***I (stemming)
  
8.8.Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane ***I (stemming)
  
8.9.Wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank * (stemming)
  
8.10.Gendermainstreaming in het Europees Parlement (stemming)
  
8.11.Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)
  
8.12.Evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector (stemming)
  
8.13.EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie (stemming)
  
8.14.Gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Presentatie van het activiteitenprogramma van het Roemeense voorzitterschap (debat)
 14.Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank (debat)
 15.Bankenunie - jaarverslag 2018 (debat)
 16.Vaststelling van het InvestEU-programma ***I (debat)
 17.Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru - Uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika (debat)
 18.Samenstelling fracties
 19.Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) ***I (debat)
 20.Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) ***I (debat)
 21.Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ***I (debat)
 22.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.04 uur geopend.


2. Hervorming van het asiel- en migratiebeleid van de EU gezien de aanhoudende humanitaire crisis in het Middellandse Zeegebied en in Afrika (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Hervorming van het asiel- en migratiebeleid van de EU gezien de aanhoudende humanitaire crisis in het Middellandse Zeegebied en in Afrika (2019/2516(RSP))

Melania Ciot (fungerend voorzitter van de Raad) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Valenciano, Jussi Halla-aho, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Barbara Spinelli, Nathan Gill, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Kinga Gál, Elly Schlein, Kristina Winberg, Elena Valenciano, die de uitlatingen van Mario Borghezio verwerpt (de Voorzitter geeft een toelichting), Ernest Urtasun, Xabier Benito Ziluaga, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Anders Primdahl Vistisen, Marina Albiol Guzmán, Francis Zammit Dimech, Claude Moraes, Emil Radev, Dietmar Köster, Lukas Mandl en Cécile Kashetu Kyenge.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Jordi Solé en Kostadinka Kuneva.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Melania Ciot.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter


3. Evaluatie van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Evaluatie van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad (2019/2942(RSP))

De Voorzitter houdt een korte inleidende toespraak waarin hij de Oostenrijkse bondskanselier bedankt voor het uitstekende werk.

Sebastian Kurz (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Jörg Meuthen, namens de EFDD-Fractie, Harald Vilimsky, namens de ENF-Fractie, en Kazimierz Michał Ujazdowski, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker en Sebastian Kurz.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de plechtige vergadering wordt de vergadering om 11.41 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter


4. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 11.50 uur hervat.


5. Plechtige vergadering - Twintigjarig bestaan van de euro

Van 11.50 tot 12.34 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter ere van het twintigjarig bestaan van de euro.

De Voorzitter houdt een korte toespraak om de plechtige vergadering te openen.

Jean-Claude Trichet (voormalig president van de Europese Centrale Bank), Mario Draghi (president van de Europese Centrale Bank), Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie), Màrio Centeno (voorzitter van de Eurogroep) en Roberto Gualtieri (voorzitter van de commissie ECON) houden een toespraak.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken in afwachting van de stemmingen.)


VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

6. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.38 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door Mario Borghezio, Bruno Gollnisch (de Voorzitter geeft een toelichting), Martina Anderson en Izaskun Bilbao Barandica.


7. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt de besluiten mee van verschillende commissies om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van de volgende verslagen (overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement):

— Commissie ECON: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit); Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen); Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten); Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen; Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen; Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten; Verordening (EU) 2015/760 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen; Verordening (EU) 2016/1011 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten; en Verordening (EU) 2017/1129 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten (COM(2017)0536 – C8-0319/2017 – 2017/0230(COD)). Rapporteurs: Pervenche Berès en Othmar Karas (A8-0013/2019);

— Commissie ECON: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten en van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)). Rapporteurs: Pervenche Berès en Othmar Karas (A8-0012/2019);

— Commissie ECON: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)). Rapporteurs: Pervenche Berès en Othmar Karas (A8-0011/2019);

— Commissie ITRE: voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie [als gewijzigd bij Richtlijn 2018/XXX/EU] en Verordening (EU) 2018/XXX van het Europees Parlement en de Raad [governance van de energie-unie], wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)). Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0014/2019).

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, vóór morgen middernacht, schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur [COM(2018)0474 - C8-0273/2018- 2018/0258(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0001)

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab (die de rapporteur vervangt), die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


8.2. Sluiting van de statusovereenkomst EU-Albanië inzake acties die het Europees grens- en kustwachtagentschap in Albanië uitvoert *** (stemming)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Albanië inzake acties die het Europees grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Albanië uitvoert [10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Bodil Valero (A8-0463/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0002)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.3. Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG-Kirgizische Republiek (toetreding van Kroatië) *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en de lidstaten, van het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Kirgizische Republiek, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [2017/0185(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0003)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


8.4. Brede overeenkomst EU-Kirgizische Republiek (stemming)

Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de brede overeenkomst tussen de EU en de Kirgizische Republiek [2018/2118(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPAANBEVELING

Geacht te zijn goedgekeurd (P8_TA(2019)0004)


8.5. Autonoom rijden in het Europees vervoer (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over autonoom rijden in het Europees vervoer [2018/2089(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0005)


8.6. Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/1/EG betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg [2017/0113(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0006)


8.7. Tijdelijke intrekking van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de EU en bepaalde derde landen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de vrijwaringsclausules en andere mechanismen die de tijdelijke intrekking mogelijk maken van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de Europese Unie en bepaalde derde landen [2018/0101(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORLOPIG AKKOORD

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0007)


8.8. Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane [COM(2018)0442 - C8-0261/2018- 2018/0232(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0008)

Het woord wordt gevoerd door Maria Grapini, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


8.9. Wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank * (stemming)

Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank [2018/0811(CNS)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0009)


8.10. Gendermainstreaming in het Europees Parlement (stemming)

Verslag over gendermainstreaming in het Europees Parlement [2018/2162(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0010)


8.11. Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)

Verslag over de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie [2018/2222(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0011)


8.12. Evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector (stemming)

Verslag over de evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector [2018/2086(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0012)


8.13. EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie (stemming)

Verslag over de EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie [2018/2155(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0013)


8.14. Gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU (stemming)

Verslag over gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU [2018/2095(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteurs: Marisa Matias en Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0014)


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Wim van de Camp - A8-0425/2018
Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Adam Szejnfeld, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Daniel Hannan en Seán Kelly

Verslag Cláudia Monteiro de Aguiar - A8-0193/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski en Adam Szejnfeld

Verslag Angelika Mlinar - A8-0429/2018
Morten Messerschmidt, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek en Seán Kelly

Verslag Brian Hayes - A8-0378/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Liadh Ní Riada en Stanislav Polčák

Verslag Andrzej Grzyb - A8-0449/2018
Mirosław Piotrowski, Marek Jurek, Dobromir Sośnierz en Branislav Škripek

Verslag Marisa Matias en Ernest Urtasun - A8-0416/2018
Alex Mayer, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Dobromir Sośnierz en Jadwiga Wiśniewska.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming)

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.42 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

11. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.13 uur hervat.


12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Presentatie van het activiteitenprogramma van het Roemeense voorzitterschap (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Presentatie van het activiteitenprogramma van het Roemeense voorzitterschap (2018/2918(RSP))

Viorica Dăncilă (fungerend voorzitter van de Raad) en Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Theodor Dumitru Stolojan, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, Georg Mayer, namens de ENF-Fractie, en Cătălin Sorin Ivan, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dubravka Šuica, Maria João Rodrigues, Nirj Deva, Kazimierz Michał Ujazdowski, Norica Nicolai, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan de vorige spreker (de Voorzitter stelt vast dat het geen “blauwe kaart”-vraag betreft en de spreekster het woord niet geeft), Gunnar Hökmark, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Marian-Jean Marinescu, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, die zich uitspreekt tegen de uitlatingen van Udo Bullmann (de Voorzitter geeft een toelichting), Eric Andrieu, Mercedes Bresso, Dan Nica, Patrizia Toia en Nicola Danti.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ioan Mircea Paşcu, Siegfried Mureşan, Notis Marias, Maria Grapini, Kostadinka Kuneva, Lívia Járóka, Maria Gabriela Zoană, Cristian Dan Preda, Pirkko Ruohonen-Lerner en Claudia Țapardel.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip en Viorica Dăncilă.

Het debat wordt gesloten.

Het woord wordt gevoerd door Marek Jurek over de manier waarop het debat geleid wordt (de Voorzitter geeft een toelichting).


14. Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank (debat)

Verslag over het jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank [2018/2101(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Gabriel Mato leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Mario Draghi (President van de Europese Centrale Bank) en Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Esther de Lange, namens de PPE-Fractie, Luigi Morgano, namens de S&D-Fractie, Ralph Packet, namens de ECR-Fractie, Jean Arthuis, namens de ALDE-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, Jörg Meuthen, namens de EFDD-Fractie, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Dariusz Rosati, Mercedes Bresso, Bernd Lucke, Piernicola Pedicini, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, Tom Vandenkendelaere, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jean-Luc Schaffhauser, Notis Marias en Peter van Dalen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mario Borghezio.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Mario Draghi.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gabriel Mato.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 21.6 van de notulen van 16.1.2019.


15. Bankenunie - jaarverslag 2018 (debat)

Verslag over de bankenunie - jaarverslag 2018 [2018/2100(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Nils Torvalds leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gunnar Hökmark, namens de PPE-Fractie, Jonás Fernández, namens de S&D-Fractie, Stanisław Ożóg, namens de ECR-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Bernard Monot, namens de EFDD-Fractie, Werner Langen, Pervenche Berès, Joachim Starbatty, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Dariusz Rosati en Sirpa Pietikäinen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias en Jean-Luc Schaffhauser.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Nils Torvalds.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 21.7 van de notulen van 16.1.2019.


16. Vaststelling van het InvestEU-programma ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes en Roberto Gualtieri geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly (rapporteur voor advies van de commissie ITRE) en Wim van de Camp (rapporteur voor advies van de xommissie TRAN).

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ivo Belet (rapporteur voor advies van de commissie ENVI), Kerstin Westphal (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Angel Dzhambazki (rapporteur voor advies van de commissie CULT) en Othmar Karas, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz en Lambert van Nistelrooij.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Gabriel Mato, Notis Marias, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska en Ivana Maletić.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes en Roberto Gualtieri.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 21.3 van de notulen van 16.1.2019.


17. Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru - Uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika (debat)

Verslag over de uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru [2018/2010(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Verslag over de uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika [2018/2106(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Santiago Fisas Ayxelà en Reimer Böge geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, namens de S&D-Fractie, Nadja Hirsch, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, France Jamet, namens de ENF-Fractie, Laima Liucija Andrikienė, Karoline Graswander-Hainz, Lola Sánchez Caldentey, Jacques Colombier, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Jarosław Wałęsa en Tom Vandenkendelaere.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ana Miranda en Julie Ward.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström, Santiago Fisas Ayxelà en Reimer Böge.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 21.8 en punt 21.2 van de notulen van 16.1.2019.


18. Samenstelling fracties

Innocenzo Leontini is met ingang van 16 januari 2019 geen lid meer van de PPE-Fractie en heeft zich aangesloten bij de ECR-Fractie.

Jane Collins en John Stuart Agnew zijn met ingang van 16 januari 2019 geen lid meer van de EFDD-Fractie en hebben zich aangesloten bij de ENF-Fractie.

Gerard Batten is met ingang van 16 januari 2019 geen niet-fractiegebonden lid meer en heeft zich aangesloten bij de ENF-Fractie.


19. Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Maria Arena (A8-0445/2018)

Maria Arena leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Karoline Graswander-Hainz (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Georgi Pirinski (rapporteur voor advies van de commissie CONT), Tamás Deutsch (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Vilija Blinkevičiūtė (rapporteur voor advies van de commissie FEMM), Tom Vandenkendelaere, namens de PPE-Fractie, Agnes Jongerius, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie, Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, David Casa, Mercedes Bresso, Danuta Jazłowiecka, Michael Detjen, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon, Jeroen Lenaers en Romana Tomc.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ana Miranda en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Maria Arena.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.6 van de notulen van 16.1.2019.


20. Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verónica Lope Fontagné leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi (rapporteur voor advies van de commissie ENVI).

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Karine Gloanec Maurin (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Georgi Pirinski (rapporteur voor advies van de commissie CONT), Mercedes Bresso (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Petra Kammerevert (rapporteur voor advies van de commissie CULT), Soraya Post (rapporteur voor advies van de commissie LIBE), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (rapporteur voor advies van de commissie FEMM), David Casa, namens de PPE-Fractie, Brando Benifei, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen en Evelyn Regner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria en Romana Tomc.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Verónica Lope Fontagné.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.7 van de notulen van 16.1.2019.


21. Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Pascal Arimont leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Arndt Kohn (rapporteur voor advies van de commissie CONT), Marlene Mizzi (rapporteur voor advies van de commissie CULT), Lambert van Nistelrooij, namens de PPE-Fractie, Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie, Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie, Joachim Zeller, Krzysztof Hetman en Ramón Luis Valcárcel Siso.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Daniel Buda en Rosa D'Amato.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Pascal Arimont.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.8 van de notulen van 16.1.2019.


22. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van oktober I en II 2018 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staat op Europarl.


23. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 632.677/OJME).


24. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.22 uur gesloten.

Klaus Welle

Pavel Telička

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber Renate, Zimmer

Laatst bijgewerkt op: 15 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid