Indeks 
Protokół
PDF 284kWORD 77k
Wtorek, 15 stycznia 2019 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Reforma unijnej polityki azylowej i migracyjnej w świetle trwającego kryzysu humanitarnego w regionie Morza Śródziemnego i w Afryce (debata)
 3.Przegląd prezydencji austriackiej w Radzie (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Uroczyste posiedzenie - Dwudziesta rocznica wprowadzenia euro
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 8.Głosowanie
  8.1.Ustanowienie, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.2.Zawarcie umowy o statusie między UE a Albanią dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Albanii *** (głosowanie)
  8.3.Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Kirgistanem (przystąpienie Chorwacji) *** (głosowanie)
  8.4.Kompleksowa umowa między UE a Kirgistanem (głosowanie)
  8.5.Jazda autonomiczna w transporcie europejskim (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.6.Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy ***I (głosowanie)
  8.7.Tymczasowe wycofanie preferencji taryfowych niektórych umów między UE a niektórymi państwami trzecimi ***I (głosowanie)
  8.8.Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł ***I (głosowanie)
  8.9.Zmiana statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego * (głosowanie)
  8.10.Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim (głosowanie)
  8.11.Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (głosowanie)
  8.12.Ocena wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego (głosowanie)
  8.13.Wytyczne UE i mandat specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii i przekonań poza UE (głosowanie)
  8.14.Równouprawnienie płci w kontekście polityki podatkowej w UE (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 10.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Przedstawienie programu działań rumuńskiej prezydencji Rady (debata)
 14.Roczny raport EBC za rok 2017 (debata)
 15.Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018 (debata)
 16.Ustanowienie Programu InvestEU ***I (debata)
 17.Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru - Sprawozdanie z wdrażania filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową (debata)
 18.Skład grup politycznych
 19.Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ***I (debata)
 20.Europejski Fundusz Społeczny Plus ***I (debata)
 21.Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) ***I (debata)
 22.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.04.


2. Reforma unijnej polityki azylowej i migracyjnej w świetle trwającego kryzysu humanitarnego w regionie Morza Śródziemnego i w Afryce (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Reforma unijnej polityki azylowej i migracyjnej w świetle trwającego kryzysu humanitarnego w regionie Morza Śródziemnego i w Afryce (2019/2516(RSP))

Melania Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios, niezrzeszony, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Valenciano, Jussi Halla-aho, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Barbara Spinelli, Nathan Gill, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Kinga Gál, Elly Schlein, Kristina Winberg, Elena Valenciano, która potępiła wypowiedź Maria Borghezia (przewodnicząca udzieliła wyjaśnień), Ernest Urtasun, Xabier Benito Ziluaga, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Anders Primdahl Vistisen, Marina Albiol Guzmán, Francis Zammit Dimech, Claude Moraes, Emil Radev, Dietmar Köster, Lukas Mandl i Cécile Kashetu Kyenge.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Jordi Solé i Kostadinka Kuneva.

Głos zabrali Dimitris Avramopoulos i Melania Ciot.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


3. Przegląd prezydencji austriackiej w Radzie (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przegląd prezydencji austriackiej w Radzie (2019/2942(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie przemówienie wstępne i podziękował prezydencji austriackiej za wykonaną pracę.

Sebastian Kurz (urzędujący przewodniczący Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Jörg Meuthen w imieniu grupy EFDD, Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF i Kazimierz Michał Ujazdowski niezrzeszony.

Głos zabrali Jean-Claude Juncker i Sebastian Kurz.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.41 w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


4. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 11.50.


5. Uroczyste posiedzenie - Dwudziesta rocznica wprowadzenia euro

W godz. 11.50-12.34 Parlament zebrał się na uroczystym posiedzeniu z okazji dwudziestej rocznicy wprowadzenia euro.

Uroczyste posiedzenie otworzyło krótkie przemówienie Przewodniczącego.

Jean-Claude Trichet (były prezes Europejskiego Banku Centralnego), Mario Draghi (prezes Europejskiego Banku Centralnego), Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji), Màrio Centeno (przewodniczący Eurogrupy) i Roberto Gualtieri (przewodniczący komisji ECON) wygłosili przemówienia.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

6. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.38.

Głos zabrali Mario Borghezio, Bruno Gollnisch (przewodniczący udzielił wyjaśnień), Martina Anderson i Izaskun Bilbao Barandica.


7. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje kilku komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następujących sprawozdań (zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu):

— komisja ECON: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego); rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych); rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych); rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital; rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej; rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych; rozporządzenie (UE) 2015/760 w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych; rozporządzenie (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych oraz rozporządzenie (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym (COM(2017)0536 – C8-0319/2017 – 2017/0230(COD)). Sprawozdawcy: Pervenche Berès i Othmar Karas (A8-0013/2019);

— komisja ECON: Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)). Sprawozdawcy: Pervenche Berès i Othmar Karas (A8-0012/2019);

— komisja ECON: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)). Sprawozdawcy: Pervenche Berès i Othmar Karas (A8-0011/2019);

— komisja ITRE: Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [zmienionej dyrektywą (UE) 2018/XXX] i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX [w sprawie zarządzania unią energetyczną] w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)). Sprawozdawca: Miroslav Poche (A8-0014/2019).

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub co najmniej jedna grupa polityczna w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć, przed północą następnego dnia, pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


8.1. Ustanowienie, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej [COM(2018)0474 - C8-0273/2018- 2018/0258(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0001)

Głos zabrał Andreas Schwab (w zastępstwie sprawozdawcy) z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


8.2. Zawarcie umowy o statusie między UE a Albanią dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Albanii *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o statusie między Unią Europejską a Republiką Albanii dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Republiki Albanii [10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Bodil Valero (A8-0463/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0002)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.3. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Kirgistanem (przystąpienie Chorwacji) *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i państw członkowskich, Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [2017/0185(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0003)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


8.4. Kompleksowa umowa między UE a Kirgistanem (głosowanie)

Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa dotyczące kompleksowej umowy między UE a Republiką Kirgiską [2018/2118(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT ZALECENIA

Uznane za przyjęte (P8_TA(2019)0004)


8.5. Jazda autonomiczna w transporcie europejskim (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie jazdy autonomicznej w transporcie europejskim [2018/2089(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0005)


8.6. Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/1/WE w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy [2017/0113(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0006)


8.7. Tymczasowe wycofanie preferencji taryfowych niektórych umów między UE a niektórymi państwami trzecimi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego klauzule ochronne i inne mechanizmy umożliwiające tymczasowe wycofanie preferencji taryfowych niektórych umów między Unią Europejską, z jednej strony, a niektórymi państwami trzecimi, z drugiej strony [2018/0101(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0007)


8.8. Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł [COM(2018)0442 - C8-0261/2018- 2018/0232(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0008)

Głos zabrała Maria Grapini z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


8.9. Zmiana statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego [2018/0811(CNS)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT DECYZJI RADY

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0009)


8.10. Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie uwzględniania aspektu płci w Parlamencie Europejskim [2018/2162(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0010)


8.11. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej [2018/2222(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0011)


8.12. Ocena wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie oceny wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego [2018/2086(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0012)


8.13. Wytyczne UE i mandat specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii i przekonań poza UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wytycznych UE i mandatu specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii i przekonań poza UE [2018/2155(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0013)


8.14. Równouprawnienie płci w kontekście polityki podatkowej w UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie równouprawnienia płci w kontekście polityki podatkowej w UE [2018/2095(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawcy: Marisa Matias i Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0014)


9. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Sprawozdanie Wim van de Camp - A8-0425/2018
Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Adam Szejnfeld, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Daniel Hannan i Seán Kelly

Sprawozdanie Cláudia Monteiro de Aguiar - A8-0193/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Adam Szejnfeld

Sprawozdanie Angelika Mlinar - A8-0429/2018
Morten Messerschmidt, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek i Seán Kelly

Sprawozdanie Brian Hayes - A8-0378/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Liadh Ní Riada i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Andrzej Grzyb - A8-0449/2018
Mirosław Piotrowski, Marek Jurek, Dobromir Sośnierz i Branislav Škripek

Sprawozdanie Marisa Matias i Ernest Urtasun - A8-0416/2018
Alex Mayer, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Dobromir Sośnierz i Jadwiga Wiśniewska.


10. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.42.)


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

11. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.13.


12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Przedstawienie programu działań rumuńskiej prezydencji Rady (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przedstawienie programu działań rumuńskiej prezydencji Rady (2018/2918(RSP))

Viorica Dăncilă (urzędująca przewodnicząca Rady) i Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Theodor Dumitru Stolojan w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer w imieniu grupy ENF i Cătălin Sorin Ivan, niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Dubravka Šuica, Maria João Rodrigues, Nirj Deva, Kazimierz Michał Ujazdowski, Norica Nicolai, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki poprzedniemu mówcy (Przewodniczący odebrał posłance głos, stwierdziwszy, że nie chodzi o pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki.), Gunnar Hökmark, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Marian-Jean Marinescu, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, który wyraził sprzeciw wobec wypowiedzi Udo Bullmanna (Przewodniczący udzielił wyjaśnień), Eric Andrieu, Mercedes Bresso, Dan Nica, Patrizia Toia i Nicola Danti.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ioan Mircea Paşcu, Siegfried Mureşan, Notis Marias, Maria Grapini, Kostadinka Kuneva, Lívia Járóka, Maria Gabriela Zoană, Cristian Dan Preda, Pirkko Ruohonen-Lerner i Claudia Țapardel.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Głos zabrali Andrus Ansip i Viorica Dăncilă.

Debata została zamknięta.

Głos zabrał Marek Jurek w sprawie przebiegu debaty (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).


14. Roczny raport EBC za rok 2017 (debata)

Sprawozdanie w sprawie rocznego raportu EBC za rok 2017 [2018/2101(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Gabriel Mato przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali Mario Draghi (prezes Europejskiego Banku Centralnego) i Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Esther de Lange w imieniu grupy PPE, Luigi Morgano w imieniu grupy S&D, Ralph Packet w imieniu grupy ECR, Jean Arthuis w imieniu grupy ALDE, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL, Jörg Meuthen w imieniu grupy EFDD, Marco Zanni w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos, niezrzeszony, Dariusz Rosati, Mercedes Bresso, Bernd Lucke, Piernicola Pedicini, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, Tom Vandenkendelaere, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jean-Luc Schaffhauser, Notis Marias i Peter van Dalen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Mario Borghezio.

Głos zabrali Valdis Dombrovskis i Mario Draghi.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Gabriel Mato.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 21.6 protokołu z dnia 16.1.2019.


15. Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018 (debata)

Sprawozdanie w sprawie unii bankowej – sprawozdania rocznego za rok 2018 [2018/2100(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Nils Torvalds przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali Gunnar Hökmark w imieniu grupy PPE, Jonás Fernández w imieniu grupy S&D, Stanisław Ożóg w imieniu grupy ECR, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Bernard Monot w imieniu grupy EFDD, Werner Langen, Pervenche Berès, Joachim Starbatty, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Dariusz Rosati i Sirpa Pietikäinen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias i Jean-Luc Schaffhauser.

Głos zabrali Valdis Dombrovskis i Nils Torvalds.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 21.7 protokołu z dnia 16.1.2019.


16. Ustanowienie Programu InvestEU ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes i Roberto Gualtieri przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrali Seán Kelly (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE) i Wim van de Camp (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN).

Głos zabrał Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali Ivo Belet (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Kerstin Westphal (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Angel Dzhambazki (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT) i Othmar Karas w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz i Lambert van Nistelrooij.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Gabriel Mato, Notis Marias, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska i Ivana Maletić.

Głos zabrali Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes i Roberto Gualtieri.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 21.3 protokołu z dnia 16.1.2019.


17. Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru - Sprawozdanie z wdrażania filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru [2018/2010(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Sprawozdanie z wdrażania filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową [2018/2106(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Santiago Fisas Ayxelà i Reimer Böge przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández w imieniu grupy S&D, Nadja Hirsch w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, France Jamet w imieniu grupy ENF, Laima Liucija Andrikienė, Karoline Graswander-Hainz, Lola Sánchez Caldentey, Jacques Colombier, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Jarosław Wałęsa i Tom Vandenkendelaere.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ana Miranda i Julie Ward.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Cecilia Malmström, Santiago Fisas Ayxelà i Reimer Böge.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 21.8 i pkt 21.2 protokołu z dnia 16.1.2019.


18. Skład grup politycznych

Innocenzo Leontini przestał być członkiem grupy PPE i przystąpił do grupy ECR ze skutkiem od dnia 16 stycznia 2019 r.

Jane Collins i John Stuart Agnew przestali być członkami grupy EFDD i przystąpili do grupy ENF ze skutkiem od dnia 16 stycznia 2019 r.

Gerard Batten nie jest już posłem niezrzeszonym i przystąpił do grupy ENF ze skutkiem od dnia 16 stycznia 2019 r.


19. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Maria Arena (A8-0445/2018)

Maria Arena przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali Karoline Graswander-Hainz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), Georgi Pirinski (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Tamás Deutsch (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Vilija Blinkevičiūtė (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Tom Vandenkendelaere w imieniu grupy PPE, Agnes Jongerius w imieniu grupy S&D, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Mirja Vehkaperä w imieniu grupy ALDE, Monika Vana w imieniu grupy Verts/ALE, João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, David Casa, Mercedes Bresso, Danuta Jazłowiecka, Michael Detjen, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon, Jeroen Lenaers i Romana Tomc.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ana Miranda i Stanislav Polčák.

Głos zabrały Marianne Thyssen i Maria Arena.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.6 protokołu z dnia 16.1.2019.


20. Europejski Fundusz Społeczny Plus ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verónica Lope Fontagné przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Cristian-Silviu Buşoi (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI).

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali Karine Gloanec Maurin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Georgi Pirinski (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Mercedes Bresso (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Petra Kammerevert (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Soraya Post (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), David Casa w imieniu grupy PPE, Brando Benifei w imieniu grupy S&D, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen i Evelyn Regner.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria i Romana Tomc.

Głos zabrały Marianne Thyssen i Verónica Lope Fontagné.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.7 protokołu z dnia 16.1.2019.


21. Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Pascal Arimont przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali Arndt Kohn (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Marlene Mizzi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE, Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D, Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE, Joachim Zeller, Krzysztof Hetman i Ramón Luis Valcárcel Siso.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Daniel Buda i Rosa D'Amato.

Głos zabrali Marianne Thyssen i Pascal Arimont.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.8 protokołu z dnia 16.1.2019.


22. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas pierwszej i drugiej sesji październikowej w 2018 r. jest dostępny na stronie internetowej Europarl.


23. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 632.677/OJME).


24. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.22.

Klaus Welle

Pavel Telička

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber Renate, Zimmer

Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności