Index 
Proces-verbal
PDF 282kWORD 77k
Marţi, 15 ianuarie 2019 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Reforma politicii UE în domeniul azilului și migrației, având în vedere perpetuarea crizei umanitare în regiunea Mării Mediterane și în Africa (dezbatere)
 3.Bilanțul Președinției austriece a Consiliului (dezbatere)
 4.Reluarea ședinței
 5.Ședință solemnă - Cea de a 20-a aniversare a monedei euro
 6.Reluarea ședinței
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 8.Votare
  
8.1.Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.2.Încheierea acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania *** (vot)
  
8.3.Protocolul la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană *** (vot)
  
8.4.Acordul cuprinzător dintre UE și Republica Kârgâzstan (vot)
  
8.5.Conducerea autonomă în transportul european (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.6.Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri ***I (vot)
  
8.7.Punerea în aplicare a clauzelor de salvgardare și a altor mecanisme care permit retragerea temporară a preferințelor aferente anumitor acorduri încheiate între Uniunea Europeană și anumite țări terțe ***I (vot)
  
8.8.Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal ***I (vot)
  
8.9.Modificarea statutului Băncii Europene de Investiții * (vot)
  
8.10.Integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European (vot)
  
8.11.Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (vot)
  
8.12.Evaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru reforma sectorului public (vot)
  
8.13.Orientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății religioase sau de convingere în afara UE (vot)
  
8.14.Egalitatea de gen și politicile fiscale în UE (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Reluarea ședinței
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 13.Prezentarea programului de activități al Președinției române a Consiliului (dezbatere)
 14.Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2017 (dezbatere)
 15.Uniunea bancară - Raportul anual pe 2018 (dezbatere)
 16.Instituirea Programului InvestEU ***I (dezbatere)
 17.Punerea în aplicare a Acordului comercial UE - Columbia și Peru - Raportul privind punerea în aplicare a pilonului comercial al Acordului de asociere cu America Centrală (dezbatere)
 18.Componența grupurilor politice
 19.Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) ***I (dezbatere)
 20.Fondul social european Plus (FSE+) ***I (dezbatere)
 21.Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă ***I (dezbatere)
 22.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.04.


2. Reforma politicii UE în domeniul azilului și migrației, având în vedere perpetuarea crizei umanitare în regiunea Mării Mediterane și în Africa (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Reforma politicii UE în domeniul azilului și migrației, având în vedere perpetuarea crizei umanitare în regiunea Mării Mediterane și în Africa (2019/2516(RSP))

Melania Ciot (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Agustín Díaz de Mera García Consuegra, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Valenciano, Jussi Halla-aho, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Barbara Spinelli, Nathan Gill, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Kinga Gál, Elly Schlein, Kristina Winberg, Elena Valenciano, care a criticat intervenția lui Mario Borghezio (Președinta a oferit precizări), Ernest Urtasun, Xabier Benito Ziluaga, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Anders Primdahl Vistisen, Marina Albiol Guzmán, Francis Zammit Dimech, Claude Moraes, Emil Radev, Dietmar Köster, Lukas Mandl și Cécile Kashetu Kyenge.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Jordi Solé și Kostadinka Kuneva.

Au intervenit Dimitris Avramopoulos și Melania Ciot.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte


3. Bilanțul Președinției austriece a Consiliului (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Bilanțul Președinției austriece a Consiliului (2019/2942(RSP))

Președintele a ținut o alocuțiune introductivă, în care a mulțumit Președinției austrice pentru munca depusă.

Sebastian Kurz (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Jörg Meuthen, în numele Grupului EFDD, Harald Vilimsky, în numele Grupului ENF, și Kazimierz Michał Ujazdowski, neafiliat.

Au intervenit Jean-Claude Juncker și Sebastian Kurz.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 11.41 în așteptarea ședinței solemne.)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte


4. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 11.50.


5. Ședință solemnă - Cea de a 20-a aniversare a monedei euro

De la 11.50 la 12.34, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia celei de a 20-a aniversare a mondei euro.

Președintele a ținut o alocuțiune în deschiderea ședinței solemne.

Jean-Claude Trichet (fostul președinte al Băncii Centrale Europene), Mario Draghi (președintele Băncii Centrale Europene), Jean-Claude Juncker (președintele Comisiei), Màrio Centeno (președintele Eurogrupului) și Roberto Gualtieri (președintele Comisiei ECON) au ținut discursuri.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

6. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.38.

Au intervenit Mario Borghezio, Bruno Gollnisch (Președintele a dat câteva precizări), Martina Anderson și Izaskun Bilbao Barandica.


7. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele comunică deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale pe baza următoarelor rapoarte (în conformitate cu articolul 69c, alineatul 1 din Regulamentul de procedură):

— ECON: propunere de regulament al Parlementului european și al Consiliului de modificare a regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaţionale), a regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), a regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a regulamentului (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investiții pe termen lung, a regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și a regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată (COM(2017)0536 – C8-0319/2017 – 2017/0230(COD)). Raportori: Pervenche Berès și Othmar Karas (A8-0013/2019);

— ECON: propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)). Raportori: Pervenche Berès și Othmar Karas (A8-0012/2019);

— ECON: propunere de regulament al Parlementului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)). Raportori: Pervenche Berès și Othmar Karas (A8-0011/2019);

— ITRE: propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică și a regulamentului Parlamentului European și al Consiliului [guvernanța uniunii energetice], având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))Raportor: Miroslav Poche (A8-0014/2019).

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, avant minuit de demain, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal [COM(2018)0474 - C8-0273/2018- 2018/0258(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0001)

Au intervenit Andreas Schwab (ținând locul raportorului), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


8.2. Încheierea acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania [10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Bodil Valero (A8-0463/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0002)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.3. Protocolul la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [2017/0185(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0003)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


8.4. Acordul cuprinzător dintre UE și Republica Kârgâzstan (vot)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Acordul cuprinzător dintre UE și Republica Kârgâzstan [2018/2118(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE RECOMANDARE

Considerat adoptat (P8_TA(2019)0004)


8.5. Conducerea autonomă în transportul european (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la conducerea autonomă în transportul european [2018/2089(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0005)


8.6. Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri [2017/0113(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0006)


8.7. Punerea în aplicare a clauzelor de salvgardare și a altor mecanisme care permit retragerea temporară a preferințelor aferente anumitor acorduri încheiate între Uniunea Europeană și anumite țări terțe ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de punere în aplicare a clauzelor de salvgardare și a altor mecanisme care permit retragerea temporară a preferințelor aferente anumitor acorduri încheiate între Uniunea Europeană și anumite țări terțe [2018/0101(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

ACORD PROVIZORIU

DECLARAȚIE COMUNĂ

Aprobat (P8_TA(2019)0007)


8.8. Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal [COM(2018)0442 - C8-0261/2018- 2018/0232(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0008)

A intervenit Maria Grapini, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


8.9. Modificarea statutului Băncii Europene de Investiții * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a statutului Băncii Europene de Investiții [2018/0811(CNS)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportoare: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat (P8_TA(2019)0009)


8.10. Integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European (vot)

Raport referitor la integrarea perspectivei de gen în Parlamentul European [2018/2162(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0010)


8.11. Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (vot)

Raport referitor la întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune [2018/2222(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0011)


8.12. Evaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru reforma sectorului public (vot)

Raport referitor la evaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru reforma sectorului public [2018/2086(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0012)


8.13. Orientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății religioase sau de convingere în afara UE (vot)

Raport referitor la Orientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății religioase sau de convingere în afara UE [2018/2155(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0013)


8.14. Egalitatea de gen și politicile fiscale în UE (vot)

Raport referitor la egalitatea de gen și politicile fiscale în UE [2018/2095(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportori: Marisa Matias și Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0014)


9. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Wim van de Camp - A8-0425/2018
Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Adam Szejnfeld, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Daniel Hannan și Seán Kelly

Raport Cláudia Monteiro de Aguiar - A8-0193/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Adam Szejnfeld

Raport Angelika Mlinar - A8-0429/2018
Morten Messerschmidt, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek și Seán Kelly

Raport Brian Hayes - A8-0378/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Liadh Ní Riada și Stanislav Polčák

Raport Andrzej Grzyb - A8-0449/2018
Mirosław Piotrowski, Marek Jurek, Dobromir Sośnierz și Branislav Škripek

Raport Marisa Matias și Ernest Urtasun - A8-0416/2018
Alex Mayer, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Dobromir Sośnierz și Jadwiga Wiśniewska.


10. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.42.)


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

11. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.13.


12. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


13. Prezentarea programului de activități al Președinției române a Consiliului (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Prezentarea programului de activități al Președinției române a Consiliului (2018/2918(RSP))

Viorica Dăncilă (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Theodor Dumitru Stolojan, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, și Cătălin Sorin Ivan, neafiliat.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit Dubravka Šuica, Maria João Rodrigues, Nirj Deva, Kazimierz Michał Ujazdowski, Norica Nicolai, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” vorbitorului precedent (Președintele a constatat că nu este o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” și a retras cuvântul vorbitoarei), Gunnar Hökmark, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Marian-Jean Marinescu, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, care s-a opus discursului lui Udo Bullmann (Președintele a dat câteva precizări), Eric Andrieu, Mercedes Bresso, Dan Nica, Patrizia Toia și Nicola Danti.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ioan Mircea Paşcu, Siegfried Mureşan, Notis Marias, Maria Grapini, Kostadinka Kuneva, Lívia Járóka, Maria Gabriela Zoană, Cristian Dan Preda, Pirkko Ruohonen-Lerner și Claudia Țapardel.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Au intervenit Andrus Ansip și Viorica Dăncilă.

Dezbaterea s-a încheiat.

A intervenit Marek Jurek referitor la desfășurarea dezbaterii (Președintele a dat câteva precizări).


14. Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2017 (dezbatere)

Raport referitor la Raportul anual al BCE pe 2017 [2018/2101(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Gabriel Mato și-a prezentat raportul.

Au intervenit Mario Draghi (președintele Băncii Centrale Europene) și Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit Esther de Lange, în numele Grupului PPE, Luigi Morgano, în numele Grupului S&D, Ralph Packet, în numele Grupului ECR, Jean Arthuis, în numele Grupului ALDE, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Matt Carthy, în numele Grupului GUE/NGL, Jörg Meuthen, în numele Grupului EFDD, Marco Zanni, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Dariusz Rosati, Mercedes Bresso, Bernd Lucke, Piernicola Pedicini, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, Tom Vandenkendelaere, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jean-Luc Schaffhauser, Notis Marias și Peter van Dalen.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Mario Borghezio.

Au intervenit Valdis Dombrovskis și Mario Draghi.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

A intervenit Gabriel Mato.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 21.6 al PV din 16.1.2019.


15. Uniunea bancară - Raportul anual pe 2018 (dezbatere)

Raport referitor la uniunea bancară – raportul anual pe 2018 [2018/2100(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Nils Torvalds și-a prezentat raportul.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Gunnar Hökmark, în numele Grupului PPE, Jonás Fernández, în numele Grupului S&D, Stanisław Ożóg, în numele Grupului ECR, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, Bernard Monot, în numele Grupului EFDD, Werner Langen, Pervenche Berès, Joachim Starbatty, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Dariusz Rosati și Sirpa Pietikäinen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias și Jean-Luc Schaffhauser.

Au intervenit Valdis Dombrovskis și Nils Torvalds.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 21.7 al PV din 16.1.2019.


16. Instituirea Programului InvestEU ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: José Manuel Fernandes și Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes și Roberto Gualtieri și-au prezentat raportul.

Au intervenit Seán Kelly (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE) și Wim van de Camp (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN).

A intervenit Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Ivo Belet (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Kerstin Westphal (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Angel Dzhambazki (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT) și Othmar Karas, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz și Lambert van Nistelrooij.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Gabriel Mato, Notis Marias, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska și Ivana Maletić.

Au intervenit Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes și Roberto Gualtieri.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 21.3 al PV din 16.1.2019.


17. Punerea în aplicare a Acordului comercial UE - Columbia și Peru - Raportul privind punerea în aplicare a pilonului comercial al Acordului de asociere cu America Centrală (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului comercial între Uniunea Europeană și Republica Columbia și Republica Peru [2018/2010(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Raport referitor la punerea în aplicare a pilonului comercial al Acordului de asociere (AA) cu America Centrală [2018/2106(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Santiago Fisas Ayxelà și Reimer Böge și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, în numele Grupului S&D, Nadja Hirsch, în numele Grupului ALDE, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, France Jamet, în numele Grupului ENF, Laima Liucija Andrikienė, Karoline Graswander-Hainz, Lola Sánchez Caldentey, Jacques Colombier, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Jarosław Wałęsa și Tom Vandenkendelaere.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ana Miranda și Julie Ward.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit Cecilia Malmström, Santiago Fisas Ayxelà și Reimer Böge.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 21.8 și punctul 21.2 al PV din 16.1.2019.


18. Componența grupurilor politice

Innocenzo Leontini nu mai este membru al Grupului PPE, devenind membru al Grupului ECR de la 16 ianuarie 2019.

Jane Collins și John Stuart Agnew nu mai sunt membri ai Grupului EFDD, devenind membri ai Grupului ENF de la 16 ianuarie 2019.

Gerard Batten nu mai este deputat neafiliat, devenind membru al Grupului ENF de la 16 ianuarie 2019.


19. Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Maria Arena (A8-0445/2018)

Maria Arena și-a prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit Karoline Graswander-Hainz (raportoarea pentru aviz a Comisiei INTA), Georgi Pirinski (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Tamás Deutsch (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Vilija Blinkevičiūtė (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Tom Vandenkendelaere, în numele Grupului PPE, Agnes Jongerius, în numele Grupului S&D, Czesław Hoc, în numele Grupului ECR, Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE, Monika Vana, în numele Grupului Verts/ALE, João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, David Casa, Mercedes Bresso, Danuta Jazłowiecka, Michael Detjen, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon, Jeroen Lenaers și Romana Tomc.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ana Miranda și Stanislav Polčák.

Au intervenit Marianne Thyssen și Maria Arena.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.6 al PV din 16.1.2019.


20. Fondul social european Plus (FSE+) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verónica Lope Fontagné și-a prezentat raportul.

A intervenit Cristian-Silviu Buşoi (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI).

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit Karine Gloanec Maurin (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), Georgi Pirinski (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Mercedes Bresso (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Petra Kammerevert (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Soraya Post (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), David Casa, în numele Grupului PPE, Brando Benifei, în numele Grupului S&D, Czesław Hoc, în numele Grupului ECR, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen și Evelyn Regner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria și Romana Tomc.

Au intervenit Marianne Thyssen și Verónica Lope Fontagné.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.7 al PV din 16.1.2019.


21. Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Pascal Arimont și-a prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit Arndt Kohn (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Marlene Mizzi (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Lambert van Nistelrooij, în numele Grupului PPE, Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D, Matthijs van Miltenburg, în numele Grupului ALDE, Joachim Zeller, Krzysztof Hetman și Ramón Luis Valcárcel Siso.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Daniel Buda și Rosa D'Amato.

Au intervenit Marianne Thyssen și Pascal Arimont.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.8 al PV din 16.1.2019.


22. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune octombrie I și II 2018 este disponibilă pe site-ul Europarl.


23. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 632.677/OJME).


24. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.22.

Klaus Welle

Pavel Telička

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber Renate, Zimmer

Ultima actualizare: 15 mai 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate