Zoznam 
Zápisnica
PDF 281kWORD 78k
Utorok, 15. januára 2019 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Reforma azylovej a migračnej politiky EÚ v súvislosti s pokračujúcou humanitárnou krízou v Stredozemí a Afrike (rozprava)
 3.Zhodnotenie činnosti rakúskeho predsedníctva Rady (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Slávnostná schôdza - Dvadsiate výročia eura
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 8.Hlasovanie
  
8.1.Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.2.Uzavretie Dohody o štatúte medzi EÚ a Albánskou republikou, ktorá sa týka činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánskej republike *** (hlasovanie)
  
8.3.Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii *** (hlasovanie)
  
8.4.Komplexná dohoda medzi EÚ a Kirgizskou republikou (hlasovanie)
  
8.5.Autonómne riadenie vozidiel v európskej doprave (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.6.Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru ***I (hlasovanie)
  
8.7.Dočasné zrušenie colných preferencií určitých dohôd uzavretých medzi Európskou úniou a určitými tretími krajinami ***I (hlasovanie)
  
8.8.Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“ ***I (hlasovanie)
  
8.9.Zmena štatútu Európskej investičnej banky * (hlasovanie)
  
8.10.Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente (hlasovanie)
  
8.11.Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (hlasovanie)
  
8.12.Posúdenie využitia rozpočtu EÚ na reformu verejného sektora (hlasovanie)
  
8.13.Usmernenia EÚ a mandát osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ (hlasovanie)
  
8.14.Rodová rovnosť a daňové politiky v EÚ (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Predstavenie programu činností rumunského predsedníctva (rozprava)
 14.Výročná správa ECB za rok 2017 (rozprava)
 15.Banková únia – výročná správa za rok 2018 (rozprava)
 16.Zriadenie Programu InvestEU ***I (rozprava)
 17.Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru - Správa o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou (rozprava)
 18.Zloženie politických skupín
 19.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) ***I (rozprava)
 20.Európsky sociálny fond plus (ESF+) ***I (rozprava)
 21.Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) ***I (rozprava)
 22.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.04 h.


2. Reforma azylovej a migračnej politiky EÚ v súvislosti s pokračujúcou humanitárnou krízou v Stredozemí a Afrike (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Reforma azylovej a migračnej politiky EÚ v súvislosti s pokračujúcou humanitárnou krízou v Stredozemí a Afrike (2019/2516(RSP))

Melania Ciot (úradujúca predsedníčka Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Agustín Díaz de Mera García Consuegra v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Valenciano, Jussi Halla-aho, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Barbara Spinelli, Nathan Gill, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Kinga Gál, Elly Schlein, Kristina Winberg, Elena Valenciano, aby odsúdila vyjadrenie, ktoré predniesol Mario Borghezio (predsedníčka poskytla spresnenia), Ernest Urtasun, Xabier Benito Ziluaga, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Anders Primdahl Vistisen, Marina Albiol Guzmán, Francis Zammit Dimech, Claude Moraes, Emil Radev, Dietmar Köster, Lukas Mandl a Cécile Kashetu Kyenge.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Jordi Solé a Kostadinka Kuneva.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Melania Ciot.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


3. Zhodnotenie činnosti rakúskeho predsedníctva Rady (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Zhodnotenie činnosti rakúskeho predsedníctva Rady (2019/2942(RSP))

Predseda predniesol krátky úvodný prejav, v ktorom poďakoval rakúskemu predsedníctvu za vykonanú prácu

Sebastian Kurz (úradujúci predseda Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Jan Zahradil v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Jörg Meuthen v mene skupiny EFDD, Harald Vilimsky v mene skupiny ENF a Kazimierz Michał Ujazdowski – nezaradený poslanec.

Vystúpili: Jean-Claude Juncker a Sebastian Kurz.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.41 h kvôli slávnostnej časti schôdze.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


4. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 11.50.


5. Slávnostná schôdza - Dvadsiate výročia eura

Od 11.50 do 12.34 h. sa Parlament zišiel na slávnostnej schôdzi pri príležitosti dvadsiateho výročia eura.

Predseda predniesol krátky prejav na otvorenie slávnostnej schôdze.

Jean-Claude Trichet (bývalý prezident Európskej centrálnej banky), Mario Draghi (prezident Európskej centrálnej banky), Jean-Claude Juncker (predseda Komisie), Màrio Centeno (predseda Euroskupiny) a Roberto Gualtieri (predseda výboru ECON) predniesli prejavy.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).


PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

6. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.38.

Vystúpili títo poslanci: Mario Borghezio, Bruno Gollnisch (predseda poskytol spresnenia), Martina Anderson a Izaskun Bilbao Barandica.


7. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní na základe nasledujúcich správ (v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku):

— výbor ECON: návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo); nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov); nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy); nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu; nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania; nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi; nariadenie (EÚ) 2015/760 o európskych dlhodobých investičných fondoch; nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov; a nariadenie (EÚ) 2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu (COM(2017)0536 – C8-0319/2017 – 2017/0230(COD)). Spravodajcovia: Pervenche Berès a Othmar Karas (A8-0013/2019);

— výbor ECON: návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ otrhoch sfinančnými nástrojmi asmernica 2009/138/ES ozačatí avykonávaní poistenia azaistenia (Solventnosť II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)). Spravodajcovia: Pervenche Berès a Othmar Karas (A8-0012/2019);

— výbor ECON: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)). Spravodajcovia: Pervenche Berès a Othmar Karas (A8-0011/2019);

— výbor ITRE: návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (riadenie energetickej únie) z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)). Spravodajca Miroslav Poche (A8-0014/2019).

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne zajtra pred polnocou požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly [COM(2018)0474 - C8-0273/2018- 2018/0258(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0001)

Vystúpil Andreas Schwab (ktorý nahrádzal spravodajcu), po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


8.2. Uzavretie Dohody o štatúte medzi EÚ a Albánskou republikou, ktorá sa týka činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánskej republike *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Albánskou republikou v súvislosti s činnosťami vykonávanými Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánskej republike [10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Bodil Valero (A8-0463/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0002)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.3. Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Únie a členských štátov, Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii [2017/0185(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0003)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


8.4. Komplexná dohoda medzi EÚ a Kirgizskou republikou (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku ku komplexnej dohode medzi EÚ a Kirgizskou republikou [2018/2118(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Považuje sa za prijaté (P8_TA(2019)0004)


8.5. Autonómne riadenie vozidiel v európskej doprave (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o autonómnom riadení vozidiel v európskej doprave [2018/2089(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0005)


8.6. Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru [2017/0113(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0006)


8.7. Dočasné zrušenie colných preferencií určitých dohôd uzavretých medzi Európskou úniou a určitými tretími krajinami ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonávajú ochranné doložky a ďalšie mechanizmy umožňujúce dočasné zrušenie colných preferencií určitých dohôd uzavretých medzi Európskou úniou a určitými tretími krajinami [2018/0101(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

PREDBEŽNÁ DOHODA

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Schválené (P8_TA(2019)0007)


8.8. Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“ ***I (hlasovanie)

Správ o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“ [COM(2018)0442 - C8-0261/2018- 2018/0232(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0008)

Vystúpila Maria Grapini, po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


8.9. Zmena štatútu Európskej investičnej banky * (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení štatút Európskej investičnej banky [2018/0811(CNS)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Schválené (P8_TA(2019)0009)


8.10. Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente (hlasovanie)

Správa o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente [2018/2162(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0010)


8.11. Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (hlasovanie)

Správa o Európskom spoločnom podniku pre ITER a rozvoji energie jadrovej syntézy [2018/2222(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0011)


8.12. Posúdenie využitia rozpočtu EÚ na reformu verejného sektora (hlasovanie)

Správa o posúdení možností využitia rozpočtu Európskej únie na reformu verejného sektora [2018/2086(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0012)


8.13. Usmernenia EÚ a mandát osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ (hlasovanie)

Správa o usmerneniach EÚ a mandáte osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ [2018/2155(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0013)


8.14. Rodová rovnosť a daňové politiky v EÚ (hlasovanie)

Správa o rodovej rovnosti a daňovej politike v EÚ [2018/2095(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajcovia: Marisa Matias a Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0014)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Wim van de Camp - A8-0425/2018
Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Adam Szejnfeld, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Daniel Hannan a Seán Kelly

Správa: Cláudia Monteiro de Aguiar - A8-0193/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Adam Szejnfeld

Správa: Angelika Mlinar - A8-0429/2018
Morten Messerschmidt, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek a Seán Kelly

Správa: Brian Hayes - A8-0378/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Liadh Ní Riada a Stanislav Polčák

Správa: Andrzej Grzyb - A8-0449/2018
Mirosław Piotrowski, Marek Jurek, Dobromir Sośnierz a Branislav Škripek

Správa: Marisa Matias a Ernest Urtasun - A8-0416/2018
Alex Mayer, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Dobromir Sośnierz a Jadwiga Wiśniewska.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.42 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

11. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.13.


12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Predstavenie programu činností rumunského predsedníctva (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Predstavenie programu činností rumunského predsedníctva (2018/2918(RSP))

Viorica Dăncilă (úradujúca predsedníčka Rady) a Andrus Ansip (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Theodor Dumitru Stolojan v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, Georg Mayer v mene skupiny ENF a Cătălin Sorin Ivan – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Dubravka Šuica, Maria João Rodrigues, Nirj Deva, Kazimierz Michał Ujazdowski, Norica Nicolai, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku predchádzajúcemu rečníkovi (predseda skonštatoval, že nejde o otázku položením modrej karty, a odobral slovo rečníčke), Gunnar Hökmark, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Marian-Jean Marinescu, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, ktorý vystúpil proti vyjadreniam, ktorépredniesol Udo Bullmann, (predseda poskytol spresnenia), Eric Andrieu, Mercedes Bresso, Dan Nica, Patrizia Toia a Nicola Danti.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ioan Mircea Paşcu, Siegfried Mureşan, Notis Marias, Maria Grapini, Kostadinka Kuneva, Lívia Járóka, Maria Gabriela Zoană, Cristian Dan Preda, Pirkko Ruohonen-Lerner a Claudia Țapardel.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Vystúpili: Andrus Ansip a Viorica Dăncilă.

Rozprava sa skončila.

V rozprave vystúpil Marek Jurek K priebehu rozpravy (predseda poskytol spresnenia).


14. Výročná správa ECB za rok 2017 (rozprava)

Správa o výročnej správe ECB za rok 2017 [2018/2101(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Gabriel Mato uviedol správu.

Vystúpili: Mario Draghi (prezident Európskej centrálnej banky) a Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Esther de Lange v mene skupiny PPE, Luigi Morgano v mene skupiny S&D, Ralph Packet v mene skupiny ECR, Jean Arthuis v mene skupiny ALDE, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, Jörg Meuthen v mene skupiny EFDD, Marco Zanni v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Dariusz Rosati, Mercedes Bresso, Bernd Lucke, Piernicola Pedicini, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, Tom Vandenkendelaere, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jean-Luc Schaffhauser, Notis Marias a Peter van Dalen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Mario Borghezio.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis a Mario Draghi.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

V rozprave vystúpil Gabriel Mato.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 21.6 zápisnice zo dňa 16.1.2019.


15. Banková únia – výročná správa za rok 2018 (rozprava)

Správa o bankovej únii – výročnej správe za rok 2018 [2018/2100(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Nils Torvalds uviedol správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Gunnar Hökmark v mene skupiny PPE, Jonás Fernández v mene skupiny S&D, Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Bernard Monot v mene skupiny EFDD, Werner Langen, Pervenche Berès, Joachim Starbatty, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Dariusz Rosati a Sirpa Pietikäinen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias a Jean-Luc Schaffhauser.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis a Nils Torvalds.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 21.7 zápisnice zo dňa 16.1.2019.


16. Zriadenie Programu InvestEU ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes a Roberto Gualtieri predstavili správu.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko) a Wim van de Camp (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ivo Belet (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Kerstin Westphal (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Angel Dzhambazki (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko) a Othmar Karas v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, David Coburn v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz a Lambert van Nistelrooij.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Gabriel Mato, Notis Marias, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska a Ivana Maletić.

Vystúpili: Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes a Roberto Gualtieri.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 21.3 zápisnice zo dňa 16.1.2019.


17. Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru - Správa o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou (rozprava)

Správa o vykonávaní Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru [2018/2010(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Správa o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou [2018/2106(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Santiago Fisas Ayxelà a Reimer Böge uviedli svoje správy

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández v mene skupiny S&D, Nadja Hirsch v mene skupiny ALDE, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, France Jamet v mene skupiny ENF, Laima Liucija Andrikienė, Karoline Graswander-Hainz, Lola Sánchez Caldentey, Jacques Colombier, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Jarosław Wałęsa a Tom Vandenkendelaere.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ana Miranda a Julie Ward.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili: Cecilia Malmström, Santiago Fisas Ayxelà a Reimer Böge.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 21.8 a bod 21.2 zápisnice zo dňa 16.1.2019.


18. Zloženie politických skupín

Innocenzo Leontini už nie je členom skupiny PPE a s účinnosťou od 16. januára 2019 sa stal sa členom skupiny ECR.

Jane Collins a John Stuart Agnew už nie sú členmi skupiny EFDD a s účinnosťou od 16. januára 2019 sa stali členmi skupiny ENF.

Gerard Batten už nezasadá medzi nezaradenými poslancami a s účinnosťou od 16. januára 2019 sa stal sa členom skupiny ENF.


19. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Maria Arena (A8-0445/2018)

Maria Arena uviedla správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Karoline Graswander-Hainz ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Georgi Pirinski (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Tamás Deutsch (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Vilija Blinkevičiūtė (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Tom Vandenkendelaere v mene skupiny PPE, Agnes Jongerius v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Mirja Vehkaperä v mene skupiny ALDE, Monika Vana v mene skupiny Verts/ALE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, David Casa, Mercedes Bresso, Danuta Jazłowiecka, Michael Detjen, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon, Jeroen Lenaers a Romana Tomc.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ana Miranda a Stanislav Polčák.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Maria Arena.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.6 zápisnice zo dňa 16.1.2019.


20. Európsky sociálny fond plus (ESF+) ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verónica Lope Fontagné uviedla správu.

V rozprave vystúpil Cristian-Silviu Buşoi (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Karine Gloanec Maurin (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Georgi Pirinski (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Mercedes Bresso (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Petra Kammerevert (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Soraya Post (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), David Casa v mene skupiny PPE, Brando Benifei v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen a Evelyn Regner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria a Romana Tomc.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Verónica Lope Fontagné.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.7 zápisnice zo dňa 16.1.2019.


21. Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Pascal Arimont uviedol správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Arndt Kohn (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Marlene Mizzi (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Lambert van Nistelrooij v mene skupiny PPE, Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE, Joachim Zeller, Krzysztof Hetman a Ramón Luis Valcárcel Siso.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Daniel Buda a Rosa D'Amato.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Pascal Arimont.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.8 zápisnice zo dňa 16.1.2019.


22. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na prvej a druhej schôdzi v októbri 2018 je k dispozícii na stránke Europarl.


23. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 632.677/OJME).


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.22 h.

Klaus Welle

Pavel Telička

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber Renate, Zimmer

Posledná úprava: 15. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia