Index 
Protokoll
PDF 277kWORD 76k
Tisdagen den 15 januari 2019 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Reform av EU:s asyl- och migrationspolitik mot bakgrund av den fortsatta humanitära krisen i Medelhavsområdet och Afrika (debatt)
 3.Utvärdering av det österrikiska rådsordförandeskapet (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Högtidligt möte - euron 20 år
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 8.Omröstning
  8.1.Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.2.Ingående av statusavtal EU-Albanien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Albanien *** (omröstning)
  8.3.Protokoll till partnerskaps- och samarbetsavtalet EU-Kirgizistan (Kroatiens anslutning) *** (omröstning)
  8.4.Övergripande avtal EU-Kirgizistan (omröstning)
  8.5.Självkörande bilar inom transportsektorn i Europa (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.6.Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg ***I (omröstning)
  8.7.Tillfälligt upphävande av förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan EU och vissa tredjeländer ***I (omröstning)
  8.8.Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor ***I (omröstning)
  8.9.Ändring av Europeiska investeringsbankens stadga * (omröstning)
  8.10.Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet (omröstning)
  8.11.Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (omröstning)
  8.12.Bedömning av användningen av EU:s budget för att reformera den offentliga sektorn (omröstning)
  8.13.EU:s riktlinjer och mandatet för EU:s särskilda sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU (omröstning)
  8.14.Jämställdhet och skattepolitik i EU (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Presentation av det rumänska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
 14.Europeiska centralbankens årsrapport för 2017 (debatt)
 15.Bankunionen - årsrapport 2018 (debatt)
 16.Inrättande av InvestEU-programmet ***I (debatt)
 17.Genomförandet av handelsavtalet EU-Colombia och Peru - Genomförandet av handelspelaren i associeringsavtalet med Centralamerika (debatt)
 18.De politiska gruppernas sammansättning
 19.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ***I (debatt)
 20.Europeiska socialfonden+ (ESF+) ***I (debatt)
 21.Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ***I (debatt)
 22.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.04.


2. Reform av EU:s asyl- och migrationspolitik mot bakgrund av den fortsatta humanitära krisen i Medelhavsområdet och Afrika (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Reform av EU:s asyl- och migrationspolitik mot bakgrund av den fortsatta humanitära krisen i Medelhavsområdet och Afrika (2019/2516(RSP))

Melania Ciot (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Valenciano, Jussi Halla-aho, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Barbara Spinelli, Nathan Gill, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Kinga Gál, Elly Schlein, Kristina Winberg, Elena Valenciano, som bemötte Mario Borghezios inlägg (talmannen gjorde förtydliganden), Ernest Urtasun, Xabier Benito Ziluaga, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Anders Primdahl Vistisen, Marina Albiol Guzmán, Francis Zammit Dimech, Claude Moraes, Emil Radev, Dietmar Köster, Lukas Mandl och Cécile Kashetu Kyenge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Jordi Solé och Kostadinka Kuneva.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Melania Ciot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


3. Utvärdering av det österrikiska rådsordförandeskapet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Utvärdering av det österrikiska rådsordförandeskapet (2019/2942(RSP))

Talmannen gjorde ett kort inledningsanförande och tackade det österrikiska ordförandeskapet för ett gott arbete.

Sebastian Kurz (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Jörg Meuthen för EFDD-gruppen, Harald Vilimsky för ENF-gruppen, och Kazimierz Michał Ujazdowski, grupplös.

Talare: Jean-Claude Juncker och Sebastian Kurz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.41 i avvaktan på det högtidliga mötet.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


4. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 11.50.


5. Högtidligt möte - euron 20 år

Kl. 11.50-12.34 höll parlamentet ett högtidligt möte med anledning av 20-årsdagen av eurons införande.

Talmannen höll ett kort anförande som inledning på det högtidliga mötet.

Talare: Jean-Claude Trichet (Europeiska centralbankens tidigare ordförande), Mario Draghi (Europeiska centralbankens ordförande), Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande), Màrio Centeno (Eurogruppens ordförande) och Roberto Gualtieri (ECON-utskottets ordförande).

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

6. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.38.

Talare: Mario Borghezio, Bruno Gollnisch (talmannen gjorde förtydliganden), Martina Anderson och Izaskun Bilbao Barandica.


7. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav besluten från flera utskott att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av följande betänkanden (i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen):

— ECON-utskottet: förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder, förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande, förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad (COM(2017)0536 – C8-0319/2017 – 2017/0230(COD)). Föredragande: Pervenche Berès och Othmar Karas (A8-0013/2019)

— ECON-utskottet: förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)). Föredragande: Pervenche Berès och Othmar Karas (A8-0012/2019)

— ECON-utskottet: förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)). Föredragande: Pervenche Berès och Othmar Karas (A8-0011/2019)

— ITRE-utskottet: förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [ändrat genom direktiv 2018/XXX/EU] och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [Styrningen av energiunionen], på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)). Föredragande: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen får ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, senast 24.00 nästföljande dag, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning [COM(2018)0474 - C8-0273/2018- 2018/0258(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0001)

Talare: Andreas Schwab (som ersatte föredraganden) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


8.2. Ingående av statusavtal EU-Albanien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Albanien *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av statusavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Albanien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Albanien [10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Bodil Valero (A8-0463/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0002)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


8.3. Protokoll till partnerskaps- och samarbetsavtalet EU-Kirgizistan (Kroatiens anslutning) *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådet beslut om ingående, på unionens och medlemsstaternas vägnar, av protokollet till partnerskaps- och samarbetsavtalet om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kirgizistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [2017/0185(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0003)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


8.4. Övergripande avtal EU-Kirgizistan (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det övergripande avtalet mellan EU och Republiken Kirgizistan [2018/2118(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Förklarade antagen (P8_TA(2019)0004)


8.5. Självkörande bilar inom transportsektorn i Europa (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om självkörande bilar inom transportsektorn i Europa [2018/2089(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0005)


8.6. Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg [2017/0113(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0006)


8.7. Tillfälligt upphävande av förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan EU och vissa tredjeländer ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och vissa tredjeländer [2018/0101(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

GEMENSAM FÖRKLARING

Godkändes (P8_TA(2019)0007)


8.8. Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor [COM(2018)0442 - C8-0261/2018- 2018/0232(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0008)

Talare: Maria Grapini yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


8.9. Ändring av Europeiska investeringsbankens stadga * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av Europeiska investeringsbankens stadga [2018/0811(CNS)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes (P8_TA(2019)0009)


8.10. Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet (omröstning)

Betänkande om jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet [2018/2162(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0010)


8.11. Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (omröstning)

Betänkande om det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi [2018/2222(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0011)


8.12. Bedömning av användningen av EU:s budget för att reformera den offentliga sektorn (omröstning)

Betänkande om bedömning av användningen av EU:s budget för att reformera den offentliga sektorn [2018/2086(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0012)


8.13. EU:s riktlinjer och mandatet för EU:s särskilda sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU (omröstning)

Betänkande om EU:s riktlinjer och mandatet för EU:s särskilda sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU [2018/2155(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0013)


8.14. Jämställdhet och skattepolitik i EU (omröstning)

Betänkande om jämställdhet och skattepolitik i EU [2018/2095(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Marisa Matias och Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0014)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Wim van de Camp - A8-0425/2018
Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Adam Szejnfeld, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Daniel Hannan och Seán Kelly

Betänkande Cláudia Monteiro de Aguiar - A8-0193/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Adam Szejnfeld

Betänkande Angelika Mlinar - A8-0429/2018
Morten Messerschmidt, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek och Seán Kelly

Betänkande Brian Hayes - A8-0378/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Liadh Ní Riada och Stanislav Polčák

Betänkande Andrzej Grzyb - A8-0449/2018
Mirosław Piotrowski, Marek Jurek, Dobromir Sośnierz och Branislav Škripek

Betänkande Marisa Matias och Ernest Urtasun - A8-0416/2018
Alex Mayer, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Dobromir Sośnierz och Jadwiga Wiśniewska.


10. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.42.)


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

11. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.13.


12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Presentation av det rumänska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Presentation av det rumänska ordförandeskapets verksamhetsprogram (2018/2918(RSP))

Viorica Dăncilă (rådets tjänstgörande ordförande) och Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Theodor Dumitru Stolojan för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, och Cătălin Sorin Ivan, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Dubravka Šuica, Maria João Rodrigues, Nirj Deva, Kazimierz Michał Ujazdowski, Norica Nicolai, ställde en fråga ("blått kort") till föregående talare (talmannen konstaterade att det inte rörde sig om någon fråga (”blått kort”) och avbröt talaren), Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Marian-Jean Marinescu, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, som protesterade mot Udo Bullmanns inlägg (talmannen gjorde förtydliganden), Eric Andrieu, Mercedes Bresso, Dan Nica, Patrizia Toia och Nicola Danti.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ioan Mircea Paşcu, Siegfried Mureşan, Notis Marias, Maria Grapini, Kostadinka Kuneva, Lívia Járóka, Maria Gabriela Zoană, Cristian Dan Preda, Pirkko Ruohonen-Lerner och Claudia Țapardel.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Talare: Andrus Ansip och Viorica Dăncilă.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talare: Marek Jurek om debattens förlopp ((talmannen gjorde förtydliganden).


14. Europeiska centralbankens årsrapport för 2017 (debatt)

Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2017 [2018/2101(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Gabriel Mato redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Mario Draghi (Europeiska centralbankens ordförande) och Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Esther de Lange för PPE-gruppen, Luigi Morgano för S&D-gruppen, Ralph Packet för ECR-gruppen, Jean Arthuis för ALDE-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Jörg Meuthen för EFDD-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Dariusz Rosati, Mercedes Bresso, Bernd Lucke, Piernicola Pedicini, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, Tom Vandenkendelaere, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jean-Luc Schaffhauser, Notis Marias och Peter van Dalen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mario Borghezio.

Talare: Valdis Dombrovskis och Mario Draghi.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Gabriel Mato.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 21.6 i protokollet av den 16.1.2019.


15. Bankunionen - årsrapport 2018 (debatt)

Betänkande om bankunionen - årsrapport 2018 [2018/2100(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Nils Torvalds redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Gunnar Hökmark för PPE-gruppen, Jonás Fernández för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Bernard Monot för EFDD-gruppen, Werner Langen, Pervenche Berès, Joachim Starbatty, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Dariusz Rosati och Sirpa Pietikäinen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias och Jean-Luc Schaffhauser.

Talare: Valdis Dombrovskis och Nils Torvalds.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 21.7 i protokollet av den 16.1.2019.


16. Inrättande av InvestEU-programmet ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: José Manuel Fernandes och Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes och Roberto Gualtieri redogjorde för betänkandet.

Talare: Seán Kelly (föredragande av yttrande från utskottet ITRE) och Wim van de Camp (föredragande av yttrande från utskottet TRAN).

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Ivo Belet (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Kerstin Westphal (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Angel Dzhambazki (föredragande av yttrande från utskottet CULT) och Othmar Karas för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz och Lambert van Nistelrooij.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Gabriel Mato, Notis Marias, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska och Ivana Maletić.

Talare: Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes och Roberto Gualtieri.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 21.3 i protokollet av den 16.1.2019.


17. Genomförandet av handelsavtalet EU-Colombia och Peru - Genomförandet av handelspelaren i associeringsavtalet med Centralamerika (debatt)

Betänkande om genomförandet av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och Colombia och Peru [2018/2010(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Betänkande om genomförandet av handelspelaren i associeringsavtalet med Centralamerika [2018/2106(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Santiago Fisas Ayxelà och Reimer Böge redogjorde för betänkandena.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández för S&D-gruppen, Nadja Hirsch för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, France Jamet för ENF-gruppen, Laima Liucija Andrikienė, Karoline Graswander-Hainz, Lola Sánchez Caldentey, Jacques Colombier, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Jarosław Wałęsa och Tom Vandenkendelaere.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ana Miranda och Julie Ward.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Cecilia Malmström, Santiago Fisas Ayxelà och Reimer Böge.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 21.8 och punkt 21.2 i protokollet av den 16.1.2019.


18. De politiska gruppernas sammansättning

Innocenzo Leontini hade med verkan från den 16 januari 2019 utträtt ur PPE-gruppen och anslutit sig till ECR-gruppen.

Jane Collins och John Stuart Agnew hade med verkan från den 16 januari 2019 utträtt ur EFDD-gruppen och anslutit sig till ENF-gruppen.

Gerard Batten tillhörde inte längre de grupplösa ledamöterna utan hade anslutit sig till ENF-gruppen med verkan från den 16 januari 2019.


19. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Maria Arena (A8-0445/2018)

Maria Arena redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Karoline Graswander-Hainz (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Georgi Pirinski (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Tamás Deutsch (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Vilija Blinkevičiūtė (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Tom Vandenkendelaere för PPE-gruppen, Agnes Jongerius för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Mirja Vehkaperä för ALDE-gruppen, Monika Vana för Verts/ALE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, David Casa, Mercedes Bresso, Danuta Jazłowiecka, Michael Detjen, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon, Jeroen Lenaers och Romana Tomc.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ana Miranda och Stanislav Polčák.

Talare: Marianne Thyssen och Maria Arena.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.6 i protokollet av den 16.1.2019.


20. Europeiska socialfonden+ (ESF+) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentet och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verónica Lope Fontagné redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cristian-Silviu Buşoi (föredragande av yttrande från utskottet ENVI).

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Karine Gloanec Maurin (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Georgi Pirinski (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Mercedes Bresso (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Petra Kammerevert (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Soraya Post (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), David Casa för PPE-gruppen, Brando Benifei för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen och Evelyn Regner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria och Romana Tomc.

Talare: Marianne Thyssen och Verónica Lope Fontagné.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.7 i protokollet av den 16.1.2019.


21. Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Pascal Arimont redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Arndt Kohn (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Marlene Mizzi (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Joachim Zeller, Krzysztof Hetman och Ramón Luis Valcárcel Siso.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Daniel Buda och Rosa D'Amato.

Talare: Marianne Thyssen och Pascal Arimont.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.8 i protokollet av den 16.1.2019.


22. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna oktober I och II 2018 finns på Europarl.


23. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 632.677/OJME).


24. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.22.

Klaus Welle

Pavel Telička

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber Renate, Zimmer

Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy