Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 16 януари 2019 г. - Страсбург

11. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (продължение)

Председателят съобщи, че е получил искания за поставяне на гласуване на решенията, посочени в протокола от понеделник, 14 януари 2019 г. (точка 9 от протокола от 14.1.2019 г.), от страна на:

—   групата ECR и други членове на ЕП относно решението на комисията JURI за започване    на междуинституционални преговори въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Докладчик: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   групата Verts/ALE и други членове на ЕП относно решението на комисията PECH за започване на междуинституционални преговори въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Докладчик: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019).

Гласуването ще се състои утре, четвъртък, 17 януари 2019 г.

Останалите решения, обявени в протокола от понеделник, 14 януари 2019 г. (точка 9 от протокола от 14.1.2019 г.), не са били обект на искане за поставяне на гласуване в съответствие с член 69в от Правилника за дейността.

Следователно комисиите ECON, LIBE и TRAN могат да започнат преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност