Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 16. januar 2019 - Strasbourg

11. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) (opfølgning)

Formanden meddelte, at han havde havde modtaget anmodninger om afstemning om afgørelserme meddelt i protokollen fra mandag den 14. januar 2019 (punkt 9 i protokollen af 14.1.2019) fra:

—   ECR-Gruppen og andre medlemmer vedrørende JURI's afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Ordfører: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

—   Verts/ALE-Gruppen og andre medlemmer vedrørende PECH's afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Ordfører: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019).

Afstemningerne ville finde sted i morgen, torsdag 17. januar 2019.

De andre afgørelser som meddelt i protokollen fra mandag den 14. januar 2019 (punkt 9 i protokollen af 14.1.2019) havde ikke været genstand for en anmodning om afstemning i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c.

ECON, LIBE og TRAN havde således kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, fastsatte frist.

Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik