Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

11. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε αιτήματα ψηφοφορίας επί των αποφάσεων που ανακοινώθηκαν στα Σύντομα Πρακτικά της Δευτέρας 14 Ιανουαρίου 2019 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.1.2019) εξ ονόματος:

—   της Ομάδας ECR και άλλων βουλευτών σχετικά με την απόφαση της επιτροπής JURI να προχωρήσει σε διοργανικές διαπραγματεύσεις βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0002/2019

—   της Ομάδας Verts/ALE και άλλων βουλευτών σχετικά με την απόφαση της επιτροπής PECH να προχωρήσει σε διοργανικές διαπραγματεύσεις βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Εισηγήτρια: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019).

Οι ψηφοφορίες θα πραγματοποιηθούν αύριο Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019.

Οι υπόλοιπες αποφάσεις που ανακοινώθηκαν στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας 14 Ιανουαρίου 2019 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.1.2019) δεν αποτέλεσαν αντικείμενο αιτήματος ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 69γ του Κανονισμού.

Οι επιτροπές ECON, LIBE, και TRAN ξεκίνησαν συνεπώς τις διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου