Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg

11. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (uppföljning)

Talmannen meddelade att begäranden hade inkommit om omröstning om beslut som tillkännagetts i protokollet från måndagen den 14 januari 2019 (punkt 9 i protokollet av den 14.1.2019) från:

—   ECR-gruppen och andra ledamöter om JURI-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Föredragande: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   Verts/ALE-gruppen och andra ledamöter om PECH-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Föredragande: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019).

Omröstning: torsdagen den 17 januari 2019.

Ingen begäran om omröstning i enlighet med artikel 69c i arbetsordningen hade mottagits för de övriga ärenden för interinstitutionella förhandlingar som hade tillkännagivits i protokollet från måndagen den 14 januari 2019 (punkt 9 i protokollet av den 14.1.2019).

Utskotten ECON, LIBE och TRAN hade således kunnat inleda förhandlingarna efter det att den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen hade löpt ut.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy