Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg

12. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


12.1. Avslutande av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för räkenskapsåret 2016 (omröstning)

12.2. Begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida det planerade avtalet EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet är förenligt med fördragen (omröstning)

12.3. Avtal EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet (resolution) (omröstning)

12.4. Avtal EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

12.5. Avtal EU-Kina i samband med WTO-tvistlösningsförfarandet DS492 – åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

12.6. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ***I (omröstning)

12.7. Europeiska socialfonden+ (ESF+) ***I (omröstning)

12.8. Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ***I (omröstning)

12.9. Fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen ***I (omröstning)

12.10. Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (omröstning)
Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy