Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

13. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Maria Arena - A8-0445/2018
Νότης Μαριάς, John Howarth, Rory Palmer, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune και Seán Kelly

Έκθεση Verónica Lope Fontagné - A8-0461/2018
Νότης Μαριάς, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Rory Palmer, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica και Nicola Caputo

Έκθεση Pascal Arimont - A8-0470/2018
Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Νότης Μαριάς, Ivana Maletić και Dubravka Šuica

Έκθεση Norbert Lins και Bart Staes - A8-0475/2018
Momchil Nekov, Eleonora Forenza, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica και Stanislav Polčák.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου