Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2151(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0479/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0479/2018

Συζήτηση :

PV 16/01/2019 - 27
CRE 16/01/2019 - 27

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2019 - 10.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0036

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

27. Ετήσια έκθεση 2017 για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση 2017 για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ [2018/2151(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Ο Georgi Pirinski παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Werner Hoyer (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) και Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι William (The Earl of) Dartmouth (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Tamás Deutsch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nedzhmi Ali, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerolf Annemans, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Νότης Μαριάς, Lambert van Nistelrooij και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen, Werner Hoyer και Georgi Pirinski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου