Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0251(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0413/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0413/2018

Συζήτηση :

PV 16/01/2019 - 34
CRE 16/01/2019 - 34

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2019 - 10.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0035

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

34. Πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση προγράμματος συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία (πρόγραμμα Ignalina)· και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1369/2013 του Συμβουλίου [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Η Rebecca Harms παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Werner Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Peter Kouroumbashev, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Antanas Guoga, Zigmantas Balčytis, Vladimir Urutchev και Ingeborg Gräßle.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Rebecca Harms.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου