Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Κατάθεση εγγράφων
 5.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 6.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 7.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 8.Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)
 9.Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  
12.1.Κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2016 (ψηφοφορία)
  
12.2.Αίτηση για έκδοση γνώμης του Δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συμφωνίας ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης (ψηφοφορία)
  
12.3.Συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης (ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  
12.4.Συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
12.5.Συμφωνία ΕΕ-Κίνας σε σχέση με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ DS492 - Μέτρα που επηρεάζουν τις δασμολογικές παραχωρήσεις όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
12.6.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) ***I (ψηφοφορία)
  
12.7.Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) ***I (ψηφοφορία)
  
12.8.Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ***I (ψηφοφορία)
  
12.9.Κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ***I (ψηφοφορία)
  
12.10.Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Σύνθεση του Σώματος
 17.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 18.Ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή εκπαίδευση, έρευνα και διατήρηση της μνήμης του ολοκληρωτικού παρελθόντος (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 19.Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017 (συζήτηση)
 20.Επανάληψη της συνεδρίασης
 21.Ώρα των ψηφοφοριών
  
21.1.Θέσπιση ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
21.2.Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον εμπορικό πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
21.3.Θέσπιση του προγράμματος InvestEU ***I (ψηφοφορία)
  
21.4.Προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο της ΕΕ * (ψηφοφορία)
  
21.5.Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ 2021-2025 * (ψηφοφορία)
  
21.6.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017 (ψηφοφορία)
  
21.7.Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2018 (ψηφοφορία)
  
21.8.Εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Κολομβίας και Περού (ψηφοφορία)
  
21.9.Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017 (ψηφοφορία)
 22.Αιτιολογήσεις ψήφου
 23.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 24.Επανάληψη της συνεδρίασης
 25.Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (συζήτηση)
 26.Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (συζήτηση)
 27.Ετήσια έκθεση 2017 για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (συζήτηση)
 28.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 29.Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη ***I (συζήτηση)
 30.Θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας ***I (συζήτηση)
 31.Θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες» ***I (συζήτηση)
 32.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 33.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 34.Πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία * (συζήτηση)
 35.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 36.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (260 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (285 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (9957 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (96 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (71 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (323 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (357 kb) Κατάσταση παρόντων (81 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (236 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2021 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου