Seznam 
Zápis
PDF 317kWORD 87k
Středa, 16. ledna 2019 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Předložení dokumentů
 5.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 6.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 7.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 8.Vystoupení Spojeného království z EU (rozprava)
 9.Rozprava se španělským předsedou vlády Pedrem Sánchezem Pérez-Castejónem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (další postup)
 12.Hlasování
  12.1.Účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2016 (hlasování)
  12.2.Žádost o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti návrhu Dohody mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě (hlasování)
  12.3.Dohoda mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě (usnesení) (hlasování)
  12.4.Dohoda mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  12.5.Dohoda mezi EU a Čínou v souvislosti s řízením pro řešení sporů v rámci WTO DS492 – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  12.6.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ***I (hlasování)
  12.7.Evropský sociální fond plus (ESF+) ***I (hlasování)
  12.8.Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) ***I (hlasování)
  12.9.Rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)
  12.10.Postup Unie pro povolování pesticidů (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Složení Parlamentu
 17.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 18.Všeobecná evropská výuka, výzkum a povědomí o evropské totalitní minulosti (rozprava na aktuální téma)
 19.Stav základních práv v Evropské unii v roce 2017 (rozprava)
 20.Pokračování denního zasedání
 21.Hlasování
  21.1.Zavedení specifického finančního programu pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  21.2.Uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  21.3.Zavedení Programu InvestEU ***I (hlasování)
  21.4.Náhradní cestovní doklad EU * (hlasování)
  21.5.Program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025 * (hlasování)
  21.6.Výroční zpráva ECB za rok 2017 (hlasování)
  21.7.Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018 (hlasování)
  21.8.Provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru (hlasování)
  21.9.Stav základních práv v Evropské unii v roce 2017 (hlasování)
 22.Vysvětlení hlasování
 23.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 24.Pokračování denního zasedání
 25.Postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích (rozprava)
 26.Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky (rozprava)
 27.Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2017 (rozprava)
 28.Změna pořadu jednání
 29.Ochrana rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech ***I (rozprava)
 30.Zavedení programu „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní ***I (rozprava)
 31.Program Práva a hodnoty ***I (rozprava)
 32.Členství v politických skupinách
 33.Členství ve výborech a v delegacích
 34.Program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě * (rozprava)
 35.Pořad jednání příštího denního zasedání
 36.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:35.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení k včerejšímu zamítnutí dohody o brexitu britským parlamentem. Zopakoval, že Parlament důvěřuje vyjednávacímu týmu v čele s Michelem Barnierem. Zdůraznil, že je třeba se připravit na všechny eventuality, včetně vystoupení bez dohody. Bude třeba zohlednit zájmy občanů EU žijících ve Spojeném království, jakož i zájmy britských občanů žijících na území Unie. Stejně tak bude třeba vzít v úvahu otázku hranice mezi Irskem a Severním Irskem.


3. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Situace v Togu (2019/2518(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski a Branislav Škripek za skupinu ECR o Togu (B8-0065/2019);

—   Sabine Lösing, Marie Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis a Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL o situaci v Togu (B8-0067/2019);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o Togu (B8-0068/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri a Maria Arena za skupinu S&D o situaci v Togu (B8-0069/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Jordi Solé, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francis Zammit Dimech a Inese Vaidere za skupinu PPE o situaci v Togu (B8-0070/2019).

II.   Ázerbájdžán, zejména případ Mehmana Husejnova (2019/2511(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler a Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE o Ázerbájdžánu, zejména případu Mehmana Husejnova (B8-0056/2019);

—   Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD o Ázerbájdžánu, zejména případu Mehmana Husejnova (B8-0058/2019);

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski a Branislav Škripek za skupinu ECR o Ázerbájdžánu, zejména případu Mehmana Husejnova (B8-0059/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL o Ázerbájdžánu, zejména případu Mehmana Husejnova (B8-0061/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o Ázerbájdžánu, zejména případu Mehmana Husejnova (B8-0063/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri a Ana Gomes za skupinu S&D o Ázerbájdžánu, zejména případu Mehmana Husejnova (B8-0064/2019);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Helga Stevens, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Jordi Solé, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso a Francis Zammit Dimech za skupinu PPE o Ázerbájdžánu, zejména případu Mehmana Husejnova (B8-0066/2019).

III.   Súdán (2019/2512(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski a Branislav Škripek za skupinu ECR o Súdánu (B8-0053/2019);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou a Emmanuel Maurel za skupinu GUE/NGL o Súdánu (B8-0054/2019);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun a Tilly Metz za skupinu Verts/ALE o Súdánu (B8-055/2019);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o Súdánu (B8-0057/2019);

—   Elena Valenciano a Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D o Súdánu (B8-0060/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Bogusław Sonik, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Ivo Belet, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Antonio López Istúriz White, Francis Zammit Dimech a Inese Vaidere za skupinu PPE o Súdánu (B8-0062/2019).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


4. Předložení dokumentů

Byl předložen tento dokument:

- Návrh na převod prostředků DEC 36/2018 - Oddíl III - Komise (N8-0001/2019 - C8-0027/2019 - 2019/2000(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


5. Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí

Rada Evropské unie informovala rozpočtový orgán v souladu s čl. 31 odst. 6 finančního nařízení o schválení převodů prostředků DEC 32/2018 a DEC 35/2018 - oddíl III – Komise.

Rada Evropské unie informovala rozpočtový orgán v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení o schválení převodu prostředků DEC 33/2018 - oddíl III – Komise.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 29 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitku proti převodu prostředků INF 3/2018 – Evropský inspektor ochrany údajů.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitku proti převodu prostředků INF 2/2018 - Evropská služba pro vnější činnost.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitku proti převodům prostředků 3-INF/2018 a 4-INF/2018 - Soudní dvůr.


6. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro přístup k podrobným údajům o obchodech zajišťujících financování (SFT) vedeným v registrech obchodních údajů (C(2018)08330 - 2018/2987(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 13. prosince 2018
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci a žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů (C(2018)08331 - 2018/2992(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 13. prosince 2018
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro shromažďování, ověřování, seskupování, porovnávání a zveřejňování údajů o obchodech zajišťujících financování registry obchodních údajů (C(2018)08332 - 2018/2990(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 13. prosince 2018
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy registrům obchodních údajů (C(2018)08333 - 2018/2988(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 13. prosince 2018
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy blíže určující podrobné údaje o obchodech zajišťujících financování (SFT), jež mají být oznamovány registrům obchodních údajů (C(2018)08334 - 2018/2986(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 13. prosince 2018
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013, pokud jde o údaje v registrech obchodních údajů (C(2018)08335 - 2018/2993(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 13. prosince 2018
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů (C(2018)08336 - 2018/2991(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 14. prosince 2018
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (C(2018)08376 - 2018/2982(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 11. prosince 2018
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU, pokud jde o použití základních požadavků uvedených v čl. 3 odst. 3 písm. g) uvedené směrnice, za účelem zajištění lokalizace volajícího při tísňových komunikacích z mobilních zařízení (C(2018)08383 - 2018/2984(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 12. prosince 2018
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené Pravomoci, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 za účelem upřesnění požadavku, aby ceny odrážely převažující tržní podmínky, a za účelem aktualizace a opravy některých ustanovení (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 12. prosince 2018
předáno příslušnému výboru: ECON

Prodloužení lhůty pro vyslovení námitek: jeden měsíc na žádost Evropského parlamentu.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, pokud jde o některé registrační podmínky s cílem podpořit využívání trhů pro růst malých a středních podniků pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (C(2018)08442 - 2018/2985(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 13. prosince 2018
předáno příslušnému výboru: ECON

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se mění příloha rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, pokud jde o zahrnutí nových psychoaktivních látek do definice drogy (C(2018)08460 - 2018/2989(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 13. prosince 2018
předáno příslušnému výboru: LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 14. prosince 2018
předáno příslušnému výboru: LIBE

Prodloužení lhůty pro vyslovení námitek: další 2 měsíce na žádost Evropského parlamentu.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 14. prosince 2018
předáno příslušnému výboru: LIBE

Prodloužení lhůty pro vyslovení námitek: další 2 měsíce na žádost Evropského parlamentu.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům (C(2018)08468 - 2018/2999(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 19. prosince 2018
předáno příslušnému výboru: EMPL

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 18. prosince 2018
předáno příslušnému výboru: BUDG, CONT, EMPL (článek 54 jednacího řádu), ITRE (článek 54 jednacího řádu), TRAN (článek 54 jednacího řádu), REGI (článek 54 jednacího řádu), AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv (C(2018)08612 - 2018/2995(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 17. prosince 2018
předáno příslušnému výboru: ECON, IMCO (článek 54 jednacího řádu), JURI (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (C(2018)08664 - 2018/3005(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 19. prosince 2018
předáno příslušnému výboru: ENVI, ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise č. 389/2013 ze dne 2. května 2013 o vytvoření registru Unie (C(2018)08871 - 2018/3001(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 19. prosince 2018
předáno příslušnému výboru: ENVI, ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 184/2005, pokud jde o úrovně geografického členění (C(2018)08872 - 2018/3002(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 19. prosince 2018
předáno příslušnému výboru: INTA, ECON (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu, za účelem odložení data pozdějšího uplatňování povinnosti clearingu u určitých OTC derivátových smluv (C(2018)09047 - 2018/2998(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 19. prosince 2018
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o lhůty pro podávání vstupních souhrnných celních prohlášení a prohlášení před výstupem zboží v případě námořní dopravy uskutečňované ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, z britských Normanských ostrovů a z Ostrova Man a do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, na britské Normanské ostrovy a na Ostrov Man (C(2018)09094 - 2018/3000(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 19. prosince 2018
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o datum, do kterého mohou smluvní strany nadále používat své postupy řízení rizik u některých OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana (C(2018)09118 - 2018/3003(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 19. prosince 2018
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti (C(2018)09122 - 2018/3004(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 19. prosince 2018
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821, pokud jde o metodiku a kritéria posuzování a uznávání systémů náležité péče v dodavatelském řetězci týkajících se cínu, tantalu, wolframu a zlata (C(2019)00009 - 2019/2519(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 11. ledna 2019
předáno příslušnému výboru: INTA

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta z 1 na 3 měsíce:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy, které stanoví technické požadavky na vytvoření, provozování a údržbu elektronického centrálního rejstříku v oblasti platebních služeb a na přístup k informacím v něm obsaženým (C(2018)07666 – 2018/2963(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsice od data přijetí, tj. 29. listopadu 2018 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro přístup k podrobným údajům o obchodech zajišťujících financování (SFT) vedeným v registrech obchodních údajů (C(2018)08330 – 2018/2987(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsice od data přijetí, tj. 13. prosince 2018 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci a žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů (C(2018)08331 – 2018/2992(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsice od data přijetí, tj. 13. prosince 2018 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro shromažďování, ověřování, seskupování, porovnávání a zveřejňování údajů o obchodech zajišťujících financování registry obchodních údajů (C(2018)08332 – 2018/2990(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsice od data přijetí, tj. 13. prosince 2018 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy blíže určující podrobné údaje o obchodech zajišťujících financování (SFT), jež mají být oznamovány registrům obchodních údajů (C(2018)08334 – 2018/2986(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsice od data přijetí, tj. 13. prosince 2018 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013, pokud jde o údaje v registrech obchodních údajů (C(2018)08335 – 2018/2993(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsice od data přijetí, tj. 13. prosince 2018 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů (C(2018)08336 – 2018/2991(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsice od data přijetí, tj. 14. prosince 2018 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON


7. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (D059537/02 - 2019/2505(RPS) - lhůta: 9. dubna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D059585/01 - 2019/2501(RPS) - lhůta: 8. dubna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D059589/01 - 2019/2502(RPS) - lhůta: 8. dubna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D059590/01 - 2019/2503(RPS) - lhůta: 8. dubna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro klothianidin, cykloxydim, epoxikonazol, flonikamid, haloxyfop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328 a prohexadion v některých produktech a na jejich povrchu (D059754/02 - 2019/2520(RPS) - lhůta: 15. března 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o bujarník johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille) (D059790/02 - 2019/2506(RPS) - lhůta: 8. dubna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin týkajícího se vývoje a zdraví dětí (D059792/02 - 2019/2507(RPS) - lhůta: 8. dubna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu), JURI (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o transmastné kyseliny, jiné než transmastné kyseliny přirozeně se vyskytující v tucích živočišného původu (D059925/02 - 2019/2504(RPS) - lhůta: 8. dubna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI


8. Vystoupení Spojeného království z EU (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Vystoupení Spojeného království z EU (2018/2970(RSP))

Melania Ciot (úřadující předsedkyně Rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupil Michel Barnier (hlavní vyjednavač).

Předseda zopakoval, že Parlamentu důvěřuje Michelu Barnierovi, a poděkoval týmu, který vede jednání o brexitu.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFDD, Gerard Batten za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, který odmítl otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Bill Etheridge, Alyn Smith, který odmítl otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit David Coburn, Barbara Spinelli a Janice Atkinson.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Seán Kelly, Seb Dance, Molly Scott Cato, Esteban González Pons, který odmítl otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Bill Etheridge a Esther de Lange.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Alojz Peterle, Marc Tarabella, Joachim Starbatty, Luke Ming Flanagan, Gunnar Hökmark a Maria Grapini.

Vystoupili: Frans Timmermans a Melania Ciot.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

9. Rozprava se španělským předsedou vlády Pedrem Sánchezem Pérez-Castejónem o budoucnosti Evropy (rozprava)

Rozprava se španělským předsedou vlády Pedrem Sánchezem Pérez-Castejónem o budoucnosti Evropy (2018/2748(RSP))

Předseda rozpravu uvedl krátkým prohlášením.

Vystoupil Pedro Sánchez Pérez-Castejón (španělský předseda vlády).

Vystoupil Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Hans-Olaf Henkel za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, a Kazimierz Michał Ujazdowski – nezařazený poslanec.

Vystoupil Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Esteban González Pons, Iratxe García Pérez, Joachim Starbatty, Javier Nart, José Bové, Miguel Urbán Crespo, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Epitideios, Esther de Lange, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Lara Comi, Markus Ferber, Csaba Molnár, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Pilar del Castillo Vera, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Carlos Iturgaiz, Javi López, Gabriel Mato, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon a Michael Detjen.

Vystoupil Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
místopředseda

10. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 13:06.

°
° ° °

Vystoupil Daniele Viotti.


11. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (další postup)

Předseda oznámil, že obdržel žádosti, aby se hlasovalo o rozhodnutích oznámených v zápise z denního zasedání konaného v pondělí 14. ledna 2019 (bod 9 zápisu ze dne 14.1.2019), které mu postoupili:

—   skupina ECR a další poslanci, týkající se rozhodnutí výboru JURI zahájit interinstitucionální jednání na základě zprávy o návrhu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   skupina Verts/ALE a další poslanci, týkající se rozhodnutí výboru PECH zahájit interinstitucionální jednání na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Zpravodajka: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019).

Hlasování se budou konat zítra, ve čtvrtek 17. ledna 2019.

V případě ostatních rozhodnutí, která byla oznámena v zápise ze zasedání konaného v pondělí 14. ledna 2019 (bod 9 zápisu ze dne 14.1.2019), nebyla předložena žádná žádost o hlasování v souladu s článkem 69c jednacího řádu.

Výbory ECON, LIBE a TRAN tak mohly po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.


12. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


12.1. Účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2016 (hlasování)

Návrh usnesení B8-0052/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0015)


12.2. Žádost o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti návrhu Dohody mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě (hlasování)

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 108 odst. 6 jednacího řádu o žádosti o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti návrhu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé se Smlouvami (2019/2508(RSP)) B8-0051/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut


12.3. Dohoda mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě (usnesení) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé [2018/0256M(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0017)


12.4. Dohoda mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé [10593/2018 - C8-0463/2018- 2018/0256(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0018)

Parlament schválil uzavření dohody.

Vystoupení

Tomáš Zdechovský, aby přivítal marockou delegaci.


12.5. Dohoda mezi EU a Čínou v souvislosti s řízením pro řešení sporů v rámci WTO DS492 – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou jménem Unie v souvislosti s DS492 – Evropská unie – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa [10882/2018 - C8-0496/2018- 2018/0281(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0019)

Parlament schválil uzavření dohody.


12.6. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Maria Arena (A8-0445/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0020)

Vystoupení

Před hlasováním: Maria Arena (zpravodajka)


12.7. Evropský sociální fond plus (ESF+) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0021)

Vystoupila Verónica Lope Fontagné s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


12.8. Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0022)

Vystoupil Pascal Arimont s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


12.9. Rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000 [COM(2018)0312 - C8-0202/2018- 2018/0158(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA, PROHLÁŠENÍ KOMISE a PROHLÁŠENÍ PARLAMENTU

schváleno (P8_TA(2019)0023)


12.10. Postup Unie pro povolování pesticidů (hlasování)

Zpráva o postupu Unie pro povolování pesticidů [2018/2153(INI)] - zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů - Zpravodajové: Norbert Lins a Bart Staes (A8-0475/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0024)


13. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Maria Arena - A8-0445/2018
Notis Marias, John Howarth, Rory Palmer, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune a Seán Kelly

zpráva Verónica Lope Fontagné - A8-0461/2018
Notis Marias, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Rory Palmer, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica a Nicola Caputo

zpráva Pascal Arimont - A8-0470/2018
Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Notis Marias, Ivana Maletić a Dubravka Šuica

zpráva Norbert Lins a Bart Staes - A8-0475/2018
Momchil Nekov, Eleonora Forenza, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica a Stanislav Polčák.


14. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 14:27.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

15. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


16. Složení Parlamentu

Příslušné německé orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Babette Winter, kterou je nahrazen Jakob von Weizsäcker, byla s platností od 10. ledna 2019 zvolena poslankyní Parlamentu.

Parlament vzal její zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny její pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Babette Winter v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinila prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu.


17. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


18. Všeobecná evropská výuka, výzkum a povědomí o evropské totalitní minulosti (rozprava na aktuální téma)

Všeobecná evropská výuka, výzkum a povědomí o evropské totalitní minulosti (2019/2500(RSP))

Vystoupil Andrey Kovatchev, aby uvedl rozpravu, kterou navrhla skupina PPE.

Vystoupily: Melania Ciot (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Sandra Kalniete za skupinu PPE, Petra Kammerevert za skupinu S&D, Branislav Škripek za skupinu ECR, María Teresa Giménez Barbat za skupinu ALDE, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Nathan Gill za skupinu EFDD, Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF, Kostas Papadakis – nezařazený poslanec, Sabine Verheyen, Silvia Costa, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Marcus Pretzell, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Indrek Tarand, Eleonora Forenza, Michaela Šojdrová, Liliana Rodrigues, Tunne Kelam, Julie Ward, Antanas Guoga a Momchil Nekov.

Vystoupily: Věra Jourová a Melania Ciot.

Rozprava skončila.


19. Stav základních práv v Evropské unii v roce 2017 (rozprava)

Zpráva o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2017 [2018/2103(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Josep-Maria Terricabras uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Tomáš Zdechovský k nepřítomnosti rumunského předsednictví (předsedající poskytl upřesnění), Barbara Kudrycka za skupinu PPE, Sylvie Guillaume za skupinu S&D, Marek Jurek za skupinu ECR, Louis Michel za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bruno Gollnisch, Ana Miranda za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Pavel Svoboda, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položily Maria Grapini a Sophia in 't Veld, Dietmar Köster, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Terry Reintke, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Lefteris Christoforou, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová a Anna Záborská

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Věra Jourová a Josep-Maria Terricabras.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 21.9 zápisu ze dne 16.1.2019.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

20. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 17:04.


21. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


21.1. Zavedení specifického finančního programu pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí specifický finanční program pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem a kterým se zrušuje nařízení Rady (Euratom) č. 1368/2013 [COM(2018)0467 - C8-0314/2018- 2018/0252(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0025)


21.2. Uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou [2018/2106(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Reimer Böge (A8-0459/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0026)


21.3. Zavedení Programu InvestEU ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: José Manuel Fernandes a Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0027)

Vystoupil José Manuel Fernandes s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


21.4. Náhradní cestovní doklad EU * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se zavádí náhradní cestovní doklad EU a zrušuje rozhodnutí 96/409/SZBP [COM(2018)0358 - C8-0386/2018- 2018/0186(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Kinga Gál (A8-0433/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0028)


21.5. Program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025 * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025, kterým se doplňuje rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa [COM(2018)0437 - C8-0380/2018- 2018/0226(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0029)


21.6. Výroční zpráva ECB za rok 2017 (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě ECB za rok 2017 [2018/2101(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0030)


21.7. Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018 (hlasování)

Zpráva o bankovní unii – výroční zpráva za rok 2018 [2018/2100(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0031)


21.8. Provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru (hlasování)

Zpráva o provádění obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru [2018/2010(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0032)


21.9. Stav základních práv v Evropské unii v roce 2017 (hlasování)

Zpráva o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2017 [2018/2103(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0033)


22. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Ústní vysvětlení hlasování se budou konat ve čtvrtek 17. ledna 2019.


23. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

24. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 17:43.


25. Postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích (rozprava)

Zpráva o provádění směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích [2018/2056(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Lara Comi (A8-0456/2018)

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Lara Comi uvedla zprávu a odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Cristian Dan Preda.

Vystoupili: Andreas Schwab za skupinu PPE, Maria Grapini za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Richard Sulík za skupinu ECR, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Róża Thun und Hohenstein, Nicola Danti a Anneleen Van Bossuyt.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Caterina Chinnici a Notis Marias.

Vystoupily: Elżbieta Bieńkowska a Lara Comi.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.12 zápisu ze dne 17.1.2019.


26. Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě o finančních aktivitách Evropské investiční banky [2018/2161(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Barbara Kappel uvedla zprávu.

Vystoupila Eider Gardiazabal Rubial (zpravodajka výboru BUDG).

Vystoupili: Werner Hoyer (prezident EIB) a Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Ralph Packet (zpravodaj výboru INTA), Werner Langen za skupinu PPE, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D, Stanisław Ożóg za skupinu ECR, Thierry Cornillet za skupinu ALDE, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, a David Coburn za skupinu EFDD.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Jonás Fernández a Thomas Waitz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias a Seán Kelly.

Vystoupili: Jyrki Katainen, Werner Hoyer a Barbara Kappel.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.13 zápisu ze dne 17.1.2019.


27. Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2017 (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě o kontrole finančních činností EIB za rok 2017 [2018/2151(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Georgi Pirinski uvedl zprávu.

Vystoupili: Werner Hoyer (prezident EIB) a Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: William (The Earl of) Dartmouth (zpravodaj výboru INTA), Tamás Deutsch za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Nedzhmi Ali za skupinu ALDE, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE, Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL, Gerolf Annemans za skupinu ENF, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Lambert van Nistelrooij a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski a Stanislav Polčák.

Vystoupili: Jyrki Katainen, Werner Hoyer a Georgi Pirinski.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.4 zápisu ze dne 17.1.2019.


28. Změna pořadu jednání

Předsedající po konzultaci s politickými skupinami navrhla, aby byla rozprava o situaci v Togu (bod 116 OJ) plánovaná na zítřejší, čtvrteční zasedání, odložena na jedno z nadcházejících dílčích zasedání.

Parlament návrh schválil. Pořad jednání je tímto změněn.


29. Ochrana rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Rozpočtový výbor - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajové: Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa uvedli zprávu.

Vystoupila Judith Sargentini (zpravodajka výboru LIBE).

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Iskra Mihaylova (zpravodajka výboru REGI), Helmut Scholz (zpravodaj výboru AFCO), Ingeborg Gräßle za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, Stanisław Żółtek za skupinu ENF, Sophie Montel – nezařazená poslankyně, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, André Elissen, Claudia Schmidt, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Steeve Briois, Tamás Deutsch, Arndt Kohn a Josef Weidenholzer.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivana Maletić a Răzvan Popa.

Vystoupili: Günther Oettinger, Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.8 zápisu ze dne 17.1.2019.


30. Zavedení programu „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Molly Scott Cato (zastupující zpravodaje) uvedla zprávu.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Manuel dos Santos (zpravodaj výboru BUDG), Theodor Dumitru Stolojan za skupinu PPE, Hugues Bayet za skupinu S&D, Ralph Packet za skupinu ECR, Dariusz Rosati a Tom Vandenkendelaere.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Günther Oettinger a Molly Scott Cato

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.9 zápisu ze dne 17.1.2019.


31. Program Práva a hodnoty ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Bodil Valero uvedla zprávu.

Vystoupila Sylvie Guillaume (zpravodajka výboru CULT).

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Michał Boni za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Marek Jurek za skupinu ECR, Oscar Lancini za skupinu ENF, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Udo Voigt, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dobromir Sośnierz, Julie Ward a Silvia Costa.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Georgios Epitideios a Jiří Pospíšil.

Vystoupily: Věra Jourová a Bodil Valero.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.10 zápisu ze dne 17.1.2019.


32. Členství v politických skupinách

Mike Hookem již není členem skupiny EFDD s platností od 17. ledna 2019 a zasedá nyní mezi nezařazenými poslanci.


33. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupiny S&D tyto žádosti o jmenování:

výbor ECON: Babette Winter

delegace pro vztahy s Indií: Babette Winter

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


34. Program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě * (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě (program Ignalina) a zrušuje nařízení Rady (EU) č. 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Rebecca Harms uvedla zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Werner Langen za skupinu PPE, Peter Kouroumbashev za skupinu S&D, Valdemar Tomaševski za skupinu ECR, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, Antanas Guoga, Zigmantas Balčytis, Vladimir Urutchev a Ingeborg Gräßle.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil a Notis Marias.

Vystoupily: Věra Jourová a Rebecca Harms.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.3 zápisu ze dne 17.1.2019.


35. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 632.677/OJJE).


36. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Poslední aktualizace: 6. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí