Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 357kWORD 96k
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Κατάθεση εγγράφων
 5.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 6.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 7.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 8.Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)
 9.Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.Κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2016 (ψηφοφορία)
  12.2.Αίτηση για έκδοση γνώμης του Δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συμφωνίας ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης (ψηφοφορία)
  12.3.Συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης (ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  12.4.Συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.5.Συμφωνία ΕΕ-Κίνας σε σχέση με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ DS492 - Μέτρα που επηρεάζουν τις δασμολογικές παραχωρήσεις όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.6.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) ***I (ψηφοφορία)
  12.7.Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) ***I (ψηφοφορία)
  12.8.Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ***I (ψηφοφορία)
  12.9.Κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ***I (ψηφοφορία)
  12.10.Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Σύνθεση του Σώματος
 17.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 18.Ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή εκπαίδευση, έρευνα και διατήρηση της μνήμης του ολοκληρωτικού παρελθόντος (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 19.Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017 (συζήτηση)
 20.Επανάληψη της συνεδρίασης
 21.Ώρα των ψηφοφοριών
  21.1.Θέσπιση ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  21.2.Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον εμπορικό πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  21.3.Θέσπιση του προγράμματος InvestEU ***I (ψηφοφορία)
  21.4.Προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο της ΕΕ * (ψηφοφορία)
  21.5.Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ 2021-2025 * (ψηφοφορία)
  21.6.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017 (ψηφοφορία)
  21.7.Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2018 (ψηφοφορία)
  21.8.Εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Κολομβίας και Περού (ψηφοφορία)
  21.9.Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017 (ψηφοφορία)
 22.Αιτιολογήσεις ψήφου
 23.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 24.Επανάληψη της συνεδρίασης
 25.Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (συζήτηση)
 26.Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (συζήτηση)
 27.Ετήσια έκθεση 2017 για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (συζήτηση)
 28.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 29.Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη ***I (συζήτηση)
 30.Θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας ***I (συζήτηση)
 31.Θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες» ***I (συζήτηση)
 32.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 33.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 34.Πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία * (συζήτηση)
 35.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 36.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.35.


2. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση κατόπιν της απόρριψης της συμφωνίας για το Brexit από το βρετανικό κοινοβούλιο χθες. Επαναλαμβάνει την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου στην ομάδα που είναι υπεύθυνη για τις διαπραγματεύσεις, της οποίας ηγείται ο Michel Barnier. Επιμένει στην ανάγκη να γίνουν προετοιμασίες για τη διαχείριση κάθε ενδεχόμενου, συμπεριλαμβανομένης μιας εξόδου χωρίς συμφωνία. Τονίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και των βρετανών πολιτών που ζουν σε ενωσιακό έδαφος. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το θέμα των συνόρων μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.


3. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Κατάσταση στο Τόγκο (2019/2518(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Νότης Μαριάς, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Τόγκο (B8-0065/2019

—   Sabine Lösing, Marie Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Νεοκλής Συλικιώτης και Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στο Τόγκο (B8-0067/2019

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Τόγκ (B8-0068/2019

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στο Τόγκο (B8-0069/2019

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Jordi Solé, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francis Zammit Dimech και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στο Τόγκο (B8-0070/2019).

II.   Αζερμπαϊτζάν, και συγκεκριμένα η υπόθεση του Mehman Huseynov (2019/2511(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler και Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν, και συγκεκριμένα την υπόθεση του Mehman Huseynov (B8-0056/2019

—   Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν, και συγκεκριμένα την υπόθεση του Mehman Huseynov (B8-0058/2019

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν, και συγκεκριμένα την υπόθεση του Mehman Huseynov (B8-0059/2019

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν, και συγκεκριμένα την υπόθεση του Mehman Huseynov (B8-0061/2019

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν, και συγκεκριμένα την υπόθεση του Mehman Huseynov (B8-0063/2019

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν, και συγκεκριμένα την υπόθεση του Mehman Huseynov (B8-0064/2019

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Helga Stevens, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Jordi Solé, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso και Francis Zammit Dimech, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν, και συγκεκριμένα την υπόθεση του Mehman Huseynov (B8-0066/2019).

III.   Σουδάν (2019/2512(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Σουδάν (B8-0053/2019

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου και Emmanuel Maurel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Σουδάν (B8-0054/2019

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun και Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Σουδάν (B8-055/2019)·

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Σουδάν (B8-0057/2019

—   Elena Valenciano και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Σουδάν (B8-0060/2019

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Bogusław Sonik, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Ivo Belet, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Antonio López Istúriz White, Francis Zammit Dimech και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Σουδάν (B8-0062/2019).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


4. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκε το ακόλουθο έγγραφο:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 36/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0001/2019 - C8-0027/2019 - 2019/2000(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


5. Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την έγκριση των μεταφορών πιστώσεων DEC 32/2018 και DEC 35/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων DEC 33/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων INF 3/2018 - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων INF 2/2018 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων 3-INF/2018, 4-INF/2018 - Δικαστήριο.


6. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) που τηρούνται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (C(2018)08330 - 2018/2987(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Δεκεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης και της αίτησης επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών (C(2018)08331 - 2018/2992(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Δεκεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συλλογή, επαλήθευση, συγκέντρωση, σύγκριση και δημοσίευση δεδομένων για συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) από αρχεία καταγραφής συναλλαγών (C(2018)08332 - 2018/2990(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Δεκεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (C(2018)08333 - 2018/2988(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Δεκεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (C(2018)08334 - 2018/2986(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Δεκεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 151/2013 όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα που τηρούνται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (C(2018)08335 - 2018/2993(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Δεκεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 150/2013 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών (C(2018)08336 - 2018/2991(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Δεκεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (C(2018)08376 - 2018/2982(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 11 Δεκεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την εφαρμογή των ουσιωδών απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της εν λόγω οδηγίας προκειμένου να εξασφαλίζεται ο εντοπισμός του καλούντος σε επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης από κινητές συσκευές (C(2018)08383 - 2018/2984(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 12 Δεκεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση και διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/587 με σκοπό τον προσδιορισμό της απαίτησης να αντικατοπτρίζουν οι τιμές τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και την επικαιροποίηση και τη διόρθωση ορισμένων διατάξεων (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 12 Δεκεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

Παράταση της προθεσμίας για την προβολή αντιρρήσεων: ένας επιπλέον μήνας κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής όσον αφορά ορισμένες προϋποθέσεις καταχώρισης για την προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ για τους σκοπούς της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2018)08442 - 2018/2985(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Δεκεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά τη συμπερίληψη νέων ψυχοδραστικών ουσιών στον ορισμό των ναρκωτικών (C(2018)08460 - 2018/2989(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Δεκεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Δεκεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

Παράταση της προθεσμίας για την προβολή αντιρρήσεων: 2 επιπλέον μήνες κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Δεκεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

Παράταση της προθεσμίας για την προβολή αντιρρήσεων: 2 επιπλέον μήνες κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2195 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όσον αφορά τον ορισμό των τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους και των κατ’ αποκοπή ποσών για την επιστροφή των δαπανών από την Επιτροπή στα κράτη μέλη (C(2018)08468 - 2018/2999(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Δεκεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: EMPL

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 18 Δεκεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: BUDG, CONT, EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού), ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 54 του Κανονισμού), REGI (άρθρο 54 του Κανονισμού), AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς (C(2018)08612 - 2018/2995(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 17 Δεκεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON, IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών μεταβατικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2018)08664 - 2018/3005(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Δεκεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI, ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 389/2013 της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2013, για τη σύσταση ενωσιακού μητρώου (C(2018)08871 - 2018/3001(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Δεκεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI, ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα επίπεδα γεωγραφικής κατανομής (C(2018)08872 - 2018/3002(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Δεκεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: INTA, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/592 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1178, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης, με σκοπό την παράταση των ημερομηνιών ετεροχρονισμένης εφαρμογής της υποχρέωσης εκκαθάρισης για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (C(2018)09047 - 2018/2998(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 19 Δεκεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 όσον αφορά τις προθεσμίες για την κατάθεση συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου και διασαφήσεων πριν από την αναχώρηση σε περίπτωση μεταφοράς διά θαλάσσης από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, τις Αγγλονορμανδικές Νήσους και τη Νήσο του Μαν (C(2018)09094 - 2018/3000(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Δεκεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να εξακολουθήσουν οι αντισυμβαλλόμενοι να εφαρμόζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου τους για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο (C(2018)09118 - 2018/3003(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 19 Δεκεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205 της Επιτροπής, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/592 της Επιτροπής και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1178 της Επιτροπής, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων (C(2018)09122 - 2018/3004(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 19 Δεκεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης και αναγνώρισης των συστημάτων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού όσον αφορά τον κασσίτερο, το ταντάλιο, το βολφράμιο και τον χρυσό (C(2019)00009 - 2019/2519(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 11 Ιανουαρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: INTA

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τα οποία έχει τροποποιηθεί η προθεσμία από 1 σε 3 μήνες κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων σχετικά με τη διαμόρφωση, τη λειτουργία και την τήρηση του ηλεκτρονικού κεντρικού μητρώου στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και την πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό (C(2018) 07666 – 2018/2963(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες μετά από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 29 Νοεμβρίου 2018 κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής.

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) που τηρούνται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (C(2018) 8330 – 2018/2987(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες μετά από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Δεκεμβρίου 2018 κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής.

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης και της αίτησης επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών (C(2018) 8331 – 2018/2992(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες μετά από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Δεκεμβρίου 2018 κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής.

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συλλογή, επαλήθευση, συγκέντρωση, σύγκριση και δημοσίευση δεδομένων για συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) από αρχεία καταγραφής συναλλαγών (C(2018) 8332 – 2018/2990(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες μετά από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Δεκεμβρίου 2018 κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής.

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (C(2018) 8334 – 2018/2986(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες μετά από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Δεκεμβρίου 2018 κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής.

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 151/2013 όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα που τηρούνται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (C(2018) 8335 – 2018/2993(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες μετά από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Δεκεμβρίου 2018 κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής.

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 150/2013 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών (C(2018) 8336 – 2018/2991(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες μετά από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Δεκεμβρίου 2018 κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής.

αναπομπή επί της ουσίας: ECON


7. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών (D059537/02 - 2019/2505(RPS) - προθεσμία: 9 Απριλίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D059585/01 - 2019/2501(RPS) - προθεσμία: 8 Απριλίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D059589/01 - 2019/2502(RPS) - προθεσμία: 8 Απριλίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D059590/01 - 2019/2503(RPS) - προθεσμία: 8 Απριλίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών clothianidin, cycloxydim, epoxiconazole, flonicamid, haloxyfop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola στέλεχος NRRL Y-27328 και prohexadione μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D059754/02 - 2019/2520(RPS) - προθεσμία: 15 Μαρτίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το γιοχίμπε (την υοχίμβη) [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] (D059790/02 - 2019/2506(RPS) - προθεσμία: 8 Απριλίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ισχυρισμού υγείας που διατυπώνεται στα τρόφιμα και αφορά την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (D059792/02 - 2019/2507(RPS) - προθεσμία: 8 Απριλίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα trans-λιπαρά, πλην των trans-λιπαρών που αποτελούν φυσικά συστατικά του λίπους ζωικής προέλευσης (D059925/02 - 2019/2504(RPS) - προθεσμία: 8 Απριλίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


8. Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (2018/2970(RSP))

Οι Melania Ciot (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει Michel Barnier (επικεφαλής των διαπραγματεύσεων ).

Ο Πρόεδρος επαναλαμβάνει την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου στον Michel Barnier και ευχαριστεί την ομάδα που είναι αρμόδια για τις διαπραγματεύσεις για το Brexit.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Elmar Brok, Josef Weidenholzer που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Alyn Smith, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Barbara Spinelli και Janice Atkinson.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, Seb Dance, Molly Scott Cato, Esteban González Pons που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge και Esther de Lange.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Γεώργιος Κύρτσος, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Τάκης Χατζηγεωργίου, Alojz Peterle, Marc Tarabella, Joachim Starbatty, Luke Ming Flanagan, Gunnar Hökmark και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Melania Ciot.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

9. Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (2018/2748(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση εν είδει εισαγωγής στη συζήτηση.

Παρεμβαίνει ο Pedro Sánchez Pérez-Castejón (πρωθυπουργός της Ισπανίας).

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hans-Olaf Henkel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Kazimierz Michał Ujazdowski, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Esteban González Pons, Iratxe García Pérez, Joachim Starbatty, Javier Nart, José Bové, Miguel Urbán Crespo, William (The Earl of) Dartmouth, Γεώργιος Επιτήδειος, Esther de Lange, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Lara Comi, Markus Ferber, Csaba Molnár, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Pilar del Castillo Vera, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Carlos Iturgaiz, Javi López, Gabriel Mato, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon και Michael Detjen.

Παρεμβαίνει ο Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

10. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 13.06.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Daniele Viotti.


11. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε αιτήματα ψηφοφορίας επί των αποφάσεων που ανακοινώθηκαν στα Σύντομα Πρακτικά της Δευτέρας 14 Ιανουαρίου 2019 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.1.2019) εξ ονόματος:

—   της Ομάδας ECR και άλλων βουλευτών σχετικά με την απόφαση της επιτροπής JURI να προχωρήσει σε διοργανικές διαπραγματεύσεις βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0002/2019

—   της Ομάδας Verts/ALE και άλλων βουλευτών σχετικά με την απόφαση της επιτροπής PECH να προχωρήσει σε διοργανικές διαπραγματεύσεις βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Εισηγήτρια: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019).

Οι ψηφοφορίες θα πραγματοποιηθούν αύριο Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019.

Οι υπόλοιπες αποφάσεις που ανακοινώθηκαν στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας 14 Ιανουαρίου 2019 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.1.2019) δεν αποτέλεσαν αντικείμενο αιτήματος ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 69γ του Κανονισμού.

Οι επιτροπές ECON, LIBE, και TRAN ξεκίνησαν συνεπώς τις διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.


12. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


12.1. Κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2016 (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0052/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0015)


12.2. Αίτηση για έκδοση γνώμης του Δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συμφωνίας ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού με το οποίο ζητείται η γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συμφωνίας ΕΕ-Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου (2019/2508(RSP)) (B8-0051/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται


12.3. Συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης (ψήφισμα) (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου [2018/0256M(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0017)


12.4. Συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου [10593/2018 - C8-0463/2018- 2018/0256(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0018)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Παρεμβάσεις

Ο Tomáš Zdechovský για να καλωσορίσει μια μαροκινή αποστολή.


12.5. Συμφωνία ΕΕ-Κίνας σε σχέση με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ DS492 - Μέτρα που επηρεάζουν τις δασμολογικές παραχωρήσεις όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σε σχέση με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ DS492 Ευρωπαϊκή Ένωση – Μέτρα που επηρεάζουν τις δασμολογικές παραχωρήσεις όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών [10882/2018 - C8-0496/2018- 2018/0281(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0019)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


12.6. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Maria Arena (A8-0445/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0020)

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία: Maria Arena (εισηγήτρια)


12.7. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0021)

Παρεμβαίνει η Verónica Lope Fontagné, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


12.8. Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0022)

Παρεμβαίνει ο Pascal Arimont, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


12.9. Κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου [COM(2018)0312 - C8-0202/2018- 2018/0158(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0023)


12.10. Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων [2018/2153(INI)] - ειδική επιτροπή για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων - Norbert Lins και Bart Staes (A8-0475/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0024)


13. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Maria Arena - A8-0445/2018
Νότης Μαριάς, John Howarth, Rory Palmer, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune και Seán Kelly

Έκθεση Verónica Lope Fontagné - A8-0461/2018
Νότης Μαριάς, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Rory Palmer, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica και Nicola Caputo

Έκθεση Pascal Arimont - A8-0470/2018
Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Νότης Μαριάς, Ivana Maletić και Dubravka Šuica

Έκθεση Norbert Lins και Bart Staes - A8-0475/2018
Momchil Nekov, Eleonora Forenza, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica και Stanislav Polčák.


14. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.27.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

15. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


16. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Babette Winter ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση της Jakob von Weizsäcker με ισχύ από 10 Ιανουαρίου 2019.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση της εκλογής της.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή της ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Babette Winter καταλαμβάνει την έδρα της στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως υπογράψει δήλωση ότι δεν κατέχει οιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


17. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


18. Ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή εκπαίδευση, έρευνα και διατήρηση της μνήμης του ολοκληρωτικού παρελθόντος (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)

Ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή εκπαίδευση, έρευνα και διατήρηση της μνήμης του ολοκληρωτικού παρελθόντος (2019/2500(RSP))

Παρεμβαίνει o Andrey Kovatchev o οποία ανοίγει τη συζήτηση κατόπιν προτάσεως της Ομάδας PPE.

Παρεμβαίνουν οι Melania Ciot (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sandra Kalniete, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, María Teresa Giménez Barbat, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nathan Gill, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Sabine Verheyen, Silvia Costa, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Marcus Pretzell, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Indrek Tarand, Eleonora Forenza, Michaela Šojdrová, Liliana Rodrigues, Tunne Kelam, Julie Ward, Antanas Guoga και Momchil Nekov.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Melania Ciot.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017 [2018/2103(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Ο Josep-Maria Terricabras παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, σχετικά με την απουσία της Ρουμανικής Προεδρίας (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), Barbara Kudrycka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bruno Gollnisch, Ana Miranda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Pavel Svoboda, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Maria Grapini και Sophia in 't Veld, Dietmar Köster, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Terry Reintke, Michał Marusik, Λάμπρος Φουντούλης, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Λευτέρης Χριστοφόρου, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová και Anna Záborská

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Josep-Maria Terricabras.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 21.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

20. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 17.04.


21. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


21.1. Θέσπιση ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, και για την κατάργηση του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1368/2013 του Συμβουλίου [COM(2018)0467 - C8-0314/2018- 2018/0252(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0025)


21.2. Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον εμπορικό πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική [2018/2106(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Reimer Böge (A8-0459/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0026)


21.3. Θέσπιση του προγράμματος InvestEU ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0027)

Παρεμβαίνει ο José Manuel Fernandes, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


21.4. Προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο της ΕΕ * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου της ΕΕ και για την κατάργηση της απόφασης 96/409/ΚΕΠΠΑ [COM(2018)0358 - C8-0386/2018- 2018/0186(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Kinga Gál (A8-0433/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0028)


21.5. Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ 2021-2025 * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας για την περίοδο 2021-2025, με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη» [COM(2018)0437 - C8-0380/2018- 2018/0226(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0029)


21.6. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2017 [2018/2101(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0030)


21.7. Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2018 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2018 [2018/2100(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0031)


21.8. Εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Κολομβίας και Περού (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου [2018/2010(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0032)


21.9. Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017 [2018/2103(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0033)


22. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου θα δοθούν την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019.


23. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

24. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 17.43.


25. Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές [2018/2056(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Lara Comi (A8-0456/2018)

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Η Lara Comi παρουσιάζει την έκθεσή της και απαντά σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Grapini, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Richard Sulík, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Róża Thun und Hohenstein, Nicola Danti και Anneleen Van Bossuyt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Caterina Chinnici και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Bieńkowska και Lara Comi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2019.


26. Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [2018/2161(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Η Barbara Kappel παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Eider Gardiazabal Rubial (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG).

Παρεμβαίνουν οι Werner Hoyer (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) και Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ralph Packet (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Werner Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Thierry Cornillet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Jonás Fernández και Thomas Waitz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Νότης Μαριάς και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen, Werner Hoyer και Barbara Kappel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2019.


27. Ετήσια έκθεση 2017 για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση 2017 για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ [2018/2151(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Ο Georgi Pirinski παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Werner Hoyer (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) και Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι William (The Earl of) Dartmouth (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Tamás Deutsch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nedzhmi Ali, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerolf Annemans, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Νότης Μαριάς, Lambert van Nistelrooij και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen, Werner Hoyer και Georgi Pirinski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2019.


28. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης

Κατόπιν διαβούλευσης με τις πολιτικές ομάδες, η Πρόεδρος προτείνει η συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στο Τόγκο (σημείο 116 της ημερήσιας διάταξης), που έχει προγραμματιστεί για αύριο Πέμπτη, να μεταφερθεί σε μεταγενέστερη περίοδο συνόδου.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση. Η ημερήσια διάταξη τροποποιείται αναλόγως.


29. Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Συνεισηγητές: Eider Gardiazabal Rubial και Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Οι Eider Gardiazabal Rubial και Petri Sarvamaa παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Judith Sargentini (συντάκτρια γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE).

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Iskra Mihaylova (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Helmut Scholz (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Stanisław Żółtek, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Sophie Montel, μη εγγεγραμμένη, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, André Elissen, Claudia Schmidt, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Steeve Briois, Tamás Deutsch, Arndt Kohn και Josef Weidenholzer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană, Νότης Μαριάς, Ivana Maletić και Răzvan Popa.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger, Eider Gardiazabal Rubial και Petri Sarvamaa.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2019.


30. Θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Η Molly Scott Cato (αναπληρώτρια εισηγήτρια) παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Manuel dos Santos (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Theodor Dumitru Stolojan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hugues Bayet, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ralph Packet, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dariusz Rosati και Tom Vandenkendelaere.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Molly Scott Cato.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2019.


31. Θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες» ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες» [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Η Bodil Valero παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Sylvie Guillaume (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michał Boni, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Oscar Lancini, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Udo Voigt, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Γεώργιου Επιτήδειου, Michaela Šojdrová, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dobromir Sośnierz, Julie Ward και Silvia Costa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Bodil Valero.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2019.


32. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Mike Hookem δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας EFDD με ισχύ από 17 Ιανουαρίου 2019 και εντάσσεται στους μη εγγεγραμμένους.


33. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα S&D τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή ECON: Babette Winter

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία: Babette Winter

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


34. Πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση προγράμματος συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία (πρόγραμμα Ignalina)· και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1369/2013 του Συμβουλίου [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Η Rebecca Harms παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Werner Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Peter Kouroumbashev, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Antanas Guoga, Zigmantas Balčytis, Vladimir Urutchev και Ingeborg Gräßle.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Rebecca Harms.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2019.


35. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 632.677/OJJE).


36. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 23.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Σπυράκη, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου