Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 312kWORD 85k
Kolmapäev, 16. jaanuar 2019 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Esitatud dokumendid
 5.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 6.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 7.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 8.Ühendkuningriigi EList väljaastumine (arutelu)
 9.Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Hispaania peaministri Pedro Sánchez Pérez-Castejóniga (arutelu)
 10.Istungi jätkamine
 11.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (järelmeetmed)
 12.Hääletused
  
12.1.Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemine (hääletus)
  
12.2.Euroopa Kohtu arvamuse taotlemine selle kohta, kas kavandatav ELi ja Maroko vaheline leping, millega muudetakse Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu protokolle nr 1 ja nr 4, on aluslepingutega kooskõlas (hääletus)
  
12.3.ELi ja Maroko leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokolle nr 1 ja nr 4 (resolutsioon) (hääletus)
  
12.4.ELi ja Maroko leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokolle nr 1 ja nr 4 *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
12.5.ELi ja Hiina vaheline leping, mis puudutab WTO vaidluste lahendamise menetlust DS492 („Meetmed, mis mõjutavad teatavate kodulinnulihatoodete suhtes kohaldatavaid tariifseid soodustusi“) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
12.6.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) ***I (hääletus)
  
12.7.Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ***I (hääletus)
  
12.8.Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted ***I (hääletus)
  
12.9.WTO loendis sisalduvate ELi tariifikvootide jaotamine pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ***I (hääletus)
  
12.10.Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus (hääletus)
 13.Selgitused hääletuse kohta
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Istungi jätkamine
 16.Parlamendi koosseis
 17.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 18.Igakülgne haridus ja teadus Euroopas ning totalitaarse mineviku meelespidamine (temaatiline arutelu)
 19.Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2017. aastal (arutelu)
 20.Istungi jätkamine
 21.Hääletused
  
21.1.Tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise sihtotstarbelise rahastamiskava kehtestamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
21.2.Rakendamisaruanne Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba kohta (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
21.3.InvestEU programmi loomine ***I (hääletus)
  
21.4.ELi tagasipöördumistunnistus * (hääletus)
  
21.5.Euratomi teadus- ja koolitusprogramm 2021–2025 * (hääletus)
  
21.6.EKP 2017. aasta aruanne (hääletus)
  
21.7.Pangandusliit – 2018. aasta aruanne (hääletus)
  
21.8.ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine (hääletus)
  
21.9.Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2017. aastal (hääletus)
 22.Selgitused hääletuse kohta
 23.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 24.Istungi jätkamine
 25.Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul (arutelu)
 26.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (arutelu)
 27.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2017) (arutelu)
 28.Päevakorra muutmine
 29.Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises ***I (arutelu)
 30.Maksustamisalase koostöö programmi „Fiscalis“ loomine ***I (arutelu)
 31.Õiguste ja väärtuste programmi loomine ***I (arutelu)
 32.Fraktsioonide koosseis
 33.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 34.Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm * (arutelu)
 35.Järgmise istungi päevakord
 36.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 8.35.


2. Presidentuuri avaldus

President tegi avalduse eelmisel päeval Briti parlamendis toimunud Brexiti kokkuleppe tagasilükkamise kohta. Ta kordas, et Euroopa Parlament usaldab täielikult läbirääkimiste meeskonda, keda juhatab Michel Barnier. President kinnitas, et tuleb valmistuda igaks juhtumiks, sealhulgas Suurbritannia lahkumiseks ilma leppeta. Arvesse tuleb võtta nii Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike huve kui ka kogu liidu territooriumil elavate Briti kodanike huve. Samuti tuleb võtta arvesse Iiri Vabariigi ja Põhja-Iirimaa vahelise piiri küsimust.


3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I   Olukord Togos (2019/2518(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel Togo kohta (B8-0065/2019);

—   Sabine Lösing, Marie Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis ja Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Togos (B8-0067/2019);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel Togo kohta (B8-0068/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Togos (B8-0069/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Jordi Solé, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francis Zammit Dimech ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Togos (B8-0070/2019).

II   Aserbaidžaan ning Mehman Huseynovi juhtum (2019/2511(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler ja Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel Aserbaidžaani ning Mehman Huseynovi juhtumi kohta (B8-0056/2019);

—   Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel Aserbaidžaani ning Mehman Huseynovi juhtumi kohta (B8-0058/2019);

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel Aserbaidžaani ning Mehman Huseynovi juhtumi kohta (B8-0059/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel Aserbaidžaani ning Mehman Huseynovi juhtumi kohta (B8-0061/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel Aserbaidžaani ning Mehman Huseynovi juhtumi kohta (B8-0063/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel Aserbaidžaani ning Mehman Huseynovi juhtumi kohta (B8-0064/2019);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Helga Stevens, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Jordi Solé, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso ja Francis Zammit Dimech fraktsiooni PPE nimel Aserbaidžaani ning Mehman Huseynovi juhtumi kohta (B8-0066/2019).

III   Sudaan (2019/2512(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel Sudaani kohta (B8-0053/2019);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou ja Emmanuel Maurel fraktsiooni GUE/NGL nimel Sudaani kohta (B8-0054/2019);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun ja Tilly Metz fraktsiooni Verts/ALE nimel Sudaani kohta (B8-055/2019);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel Sudaani kohta (B8-0057/2019);

—   Elena Valenciano ja Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel Sudaani kohta (B8-0060/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Bogusław Sonik, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Ivo Belet, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Antonio López Istúriz White, Francis Zammit Dimech ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel Sudaani kohta (B8-0062/2019).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


4. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmine dokument:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 36/2018 - III jagu - Komisjon (N8-0001/2019 - C8-0027/2019 - 2019/2000(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


5. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused

Kooskõlas finantsmääruse artikli 31 lõikega 6 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevat institutsiooni heakskiidust assigneeringute ümberpaigutamisele DEC 32/2018 ja DEC 35/2018 - III jagu – Komisjon.

Kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 4 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevat institutsiooni heakskiidust assigneeringute ümberpaigutamisele DEC 33/2018 - III jagu – Komisjon.

Kooskõlas finantsmääruse artikliga 29 otsustas eelarvekomisjon, et ei esita vastuväiteid assigneeringute ümberpaigutamisele INF 3/2018 – Euroopa Andmekaitseinspektor.

Kooskõlas finantsmääruse artikliga 25 otsustas eelarvekomisjon, et ei esita vastuväiteid assigneeringute ümberpaigutamisele INF 2/2018 - Euroopa välisteenistus.

Kooskõlas finantsmääruse artikliga 25 otsustas eelarvekomisjon, et ei esita vastuväiteid assigneeringute ümberpaigutamisele 3-INF/2018, 4-INF/2018 - Euroopa Kohus.


6. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse juurdepääsu väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta kauplemisteabehoidlates hoitavatele andmetele (C(2018)08330 - 2018/2987(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (13. detsember 2018)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise ja registreeringu laiendamise taotluse üksikasjad (C(2018)08331 - 2018/2992(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (13. detsember 2018)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute puhul kauplemisteabehoidlate poolt andmete kogumist, kontrollimist, summeerimist, võrdlemist ja avaldamist (C(2018)08332 - 2018/2990(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (13. detsember 2018)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt kauplemisteabehoidlatelt võetavate tasudega (C(2018)08333 - 2018/2988(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (13. detsember 2018)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta kauplemisteabehoidlatele esitatavad üksikasjad (C(2018)08334 - 2018/2986(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (13. detsember 2018)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 151/2013 seoses kauplemisteabehoidlates hoitavatele andmetele juurdepääsu andmisega (C(2018)08335 - 2018/2993(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (13. detsember 2018)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 150/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse üksikasjad (C(2018)08336 - 2018/2991(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (14. detsember 2018)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 649/2012 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) I ja V lisa (C(2018)08376 - 2018/2982(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (11. detsember 2018)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/53/EL seoses nimetatud direktiivi artikli 3 lõike 3 punktis g osutatud oluliste nõuete kohaldamisega, et tagada hädaolukorra sides helistaja asukoha kindlaksmääramine mobiilseadmetelt (C(2018)08383 - 2018/2984(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (12. detsember 2018)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2017/587, et täpsustada nõuet, mille kohaselt hinnad peavad kajastama turul valitsevaid tingimusi, ning ajakohastada ja parandada teatavaid sätteid (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (12. detsember 2018)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: Euroopa Parlamendi taotluse alusel üks lisakuu

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2017/565 teatavate registreerimistingimuste osas, et edendada VKEde kasvuturgude kasutamist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL kohaldamisel (C(2018)08442 - 2018/2985(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (13. detsember 2018)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse raamotsuse 2004/757/JSK lisa seoses uute psühhoaktiivsete ainete lisamisega uimasti määratlusse (C(2018)08460 - 2018/2989(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (13. detsember 2018)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 515/2014 (millega luuakse Sisejulgeolekufondi osana välispiiride ja viisade rahastamisvahend) IIlisa (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (14. detsember 2018)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud lisaks Euroopa Parlamendi taotluse alusel.

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 516/2014 (millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond) II lisa (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (14. detsember 2018)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud lisaks Euroopa Parlamendi taotluse alusel.

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2195, millega täiendatakse Euroopa Sotsiaalfondi käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1304/2013 seoses ühikuhindade standardiseeritud astmiku ja ühekordsete maksete määratlusega liikmesriigi kulude hüvitamiseks komisjoni poolt (C(2018)08468 - 2018/2999(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (19. detsember 2018)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL

- Komisjoni delegeeritud määrus raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 70 (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (18. detsember 2018)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG, CONT, EMPL (kodukorra artikkel 54), ITRE (kodukorra artikkel 54), TRAN (kodukorra artikkel 54), REGI (kodukorra artikkel 54), AGRI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/109/EÜ seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks ühtne elektrooniline aruandlusvorming (C(2018)08612 - 2018/2995(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (17. detsember 2018)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON, IMCO (kodukorra artikkel 54), JURI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega määratakse kindlaks üleliidulised üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohaste lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamiseks ühtlustatud viisil (C(2018)08664 - 2018/3005(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (19. detsember 2018)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni 2. mai 2013.aasta määrust nr 389/2013 liidu registri loomise kohta (C(2018)08871 - 2018/3001(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (19. detsember 2018)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 184/2005 Ilisa seoses geograafilise jaotuse tasemetega (C(2018)08872 - 2018/3002(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (19. detsember 2018)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA, ECON (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2205, delegeeritud määrust (EL) 2016/592 ja delegeeritud määrust (EL) 2016/1178, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 kliiringukohustust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega, et pikendada kliiringukohustuse kohaldamise hilisemat kuupäeva teatavate börsiväliste tuletislepingute puhul (C(2018)09047 - 2018/2998(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (19. detsember 2018)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 sisenemise ülddeklaratsioonide ja väljaveoeelsete deklaratsioonide esitamise tähtaegade osas Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, Kanalisaartelt ja Mani saarelt lähtuva või sinna suunduva meretranspordi puhul (C(2018)09094 - 2018/3000(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (19. detsember 2018)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/2251, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012, kuupäeva osas, milleni vastaspooled võivad jätkata oma riskijuhtimismenetluste kohaldamist teatavate börsiväliste tuletislepingute suhtes, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu (C(2018)09118 - 2018/3003(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (19. detsember 2018)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/2205, komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2016/592 ja komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2016/1178, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012, teatavate lepinguliikide suhtes kliiringukohustuse jõustumise kuupäeva osas (C(2018)09122 - 2018/3004(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (19. detsember 2018)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL)2017/821 seoses tina, tantaali, volframi ja kulla tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse süsteemide hindamise ja tunnustamise metoodika ja kriteeriumidega (C(2019)00009 - 2019/2519(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (11. jaanuar 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul tähtaega muudeti pädeva komisjoni taotluse alusel 1 kuult 3 kuule:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366 regulatiivsete tehniliste standarditega ning kehtestatakse makseteenuste valdkonna elektroonilise keskregistri loomise, käitamise ja haldamise ning selles sisalduvale teabele juurdepääsu tehnilised nõuded (C(2018)07666 – 2018/2963(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (29. november 2018), pädeva komisjoni taotlusel
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse juurdepääsu väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta kauplemisteabehoidlates hoitavatele andmetele (C(2018)08330 – 2018/2987(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (13. detsember 2018), pädeva komisjoni taotlusel
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise ja registreeringu laiendamise taotluse üksikasjad (C(2018)08331 – 2018/2992(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (13. detsember 2018), pädeva komisjoni taotlusel
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute puhul kauplemisteabehoidlate poolt andmete kogumist, kontrollimist, summeerimist, võrdlemist ja avaldamist (C(2018)08332 – 2018/2990(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (13. detsember 2018), pädeva komisjoni taotlusel
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta kauplemisteabehoidlatele esitatavad üksikasjad (C(2018)08334 – 2018/2986(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (13. detsember 2018), pädeva komisjoni taotlusel
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 151/2013 seoses kauplemisteabehoidlates hoitavatele andmetele juurdepääsu andmisega (C(2018)08335 – 2018/2993(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (13. detsember 2018), pädeva komisjoni taotlusel
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 150/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse üksikasjad (C(2018) 08336 – 2018/2991(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (14. detsember 2018), pädeva komisjoni taotlusel
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON


7. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta) III lisa (D059537/02 - 2019/2505(RPS) - tähtaeg: 9. aprill 2019)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II lisa (D059585/01 - 2019/2501(RPS) - tähtaeg: 8. aprill 2019)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) VI lisa (D059589/01 - 2019/2502(RPS) - tähtaeg: 8. aprill 2019)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 III ja V lisa (D059590/01 - 2019/2503(RPS) - tähtaeg: 8. aprill 2019)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate klotianidiini, tsükloksüdiimi, epoksikonasooli, flonikamiidi, haloksüfopi, mandestrobiini, mepikvaadi, Metschnikowia fructicola tüve NRRL Y-27328 ja proheksadiooni jääkide piirnormidega (D059754/02 - 2019/2520(RPS) - tähtaeg: 15. märts 2019)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1925/2006 III lisa seoses kiima-johimbepuuga (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (D059790/02 - 2019/2506(RPS) - tähtaeg: 8. aprill 2019)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta tervisealast väidet, milles osutatakse laste arengule ja tervisele (D059792/02 - 2019/2507(RPS) - tähtaeg: 8. aprill 2019)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54), JURI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1925/2006 III lisa muu kui loomse päritoluga rasvas looduslikult sisalduva transrasva osas (D059925/02 - 2019/2504(RPS) - tähtaeg: 8. aprill 2019)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


8. Ühendkuningriigi EList väljaastumine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ühendkuningriigi EList väljaastumine (2018/2970(RSP))

Melania Ciot (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Michel Barnier (pealäbirääkija).

President kordas, et Euroopa Parlament usaldab Michel Barnier'd täielikult ja tänas Brexiti läbirääkimiste rühma.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Gerard Batten fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok, Josef Weidenholzer, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Bill Etheridge, Alyn Smith, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada David Coburn, Barbara Spinelli ja Janice Atkinson.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Seán Kelly, Seb Dance, Molly Scott Cato, Esteban González Pons, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Bill Etheridge ja Esther de Lange.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Alojz Peterle, Marc Tarabella, Joachim Starbatty, Luke Ming Flanagan, Gunnar Hökmark ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Melania Ciot.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

9. Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Hispaania peaministri Pedro Sánchez Pérez-Castejóniga (arutelu)

Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Hispaania peaministri Pedro Sánchez Pérez-Castejóniga (2018/2748(RSP))

Juhataja võttis arutelu sissejuhatuseks lühidalt sõna.

Sõna võttis Pedro Sánchez Pérez-Castejón (Hispaania peaminister).

Sõna võttis Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel ja Kazimierz Michał Ujazdowski (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Esteban González Pons, Iratxe García Pérez, Joachim Starbatty, Javier Nart, José Bové, Miguel Urbán Crespo, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Epitideios, Esther de Lange, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Lara Comi, Markus Ferber, Csaba Molnár, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Pilar del Castillo Vera, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Carlos Iturgaiz, Javi López, Gabriel Mato, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon ja Michael Detjen.

Sõna võttis Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
asepresident

10. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 13.06.

°
° ° °

Sõna võttis Daniele Viotti.


11. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (järelmeetmed)

President andis teada, et otsus(t)e hääletusele panekuks esitatud taotlused tehti teatavaks esmaspäeva, 14. jaanuari 2019 protokollis (14.1.2019 protokolli punkt 9) ning nende esitajateks on:

—   fraktsioon ECR ja muud parlamendiliikmed JURI-komisjoni otsuse puhul alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi, tuginedes raportile ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses äriühingute piiriülese ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemisega (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Raportöör: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   fraktsioon Verts/ALE ja muud parlamendiliikmed PECH-komisjoni otsuse puhul alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi, tuginedes raportile ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Raportöör: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019).

Hääletused toimuvad järgmisel päeval, st neljapäeval, 17. jaanuaril 2019.

Teiste otsuste kohta, mis tehti teatavaks esmaspäeva, 14. jaanuari 2019. aasta protokollis (14.1.2019 protokolli punkt 9), ei ole kodukorra artikli 69c kohaseid hääletusele paneku taotlusi esitatud.

Seega võisid ECON, LIBE- ja TRAN-komisjonid alustada pärast kodukorra artikli 69c lõikes 2 ette nähtud tähtaja möödumist läbirääkimisi.


12. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


12.1. Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0052/2019

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0015)


12.2. Euroopa Kohtu arvamuse taotlemine selle kohta, kas kavandatav ELi ja Maroko vaheline leping, millega muudetakse Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu protokolle nr 1 ja nr 4, on aluslepingutega kooskõlas (hääletus)

Enam kui 76 parlamendiliikme poolt kodukorra artikli 108 lõike 6 kohaselt esitatud resolutsiooni ettepanek, millega taotletakse Euroopa Kohtu arvamust selle kohta, kas kavandatav Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis leping, millega muudetakse Euroopa Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4, on aluslepingutega kooskõlas (2019/2508(RSP)) (B8-0051/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud


12.3. ELi ja Maroko leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokolle nr 1 ja nr 4 (resolutsioon) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4, sõlmimise kohta [2018/0256M(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0017)


12.4. ELi ja Maroko leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokolle nr 1 ja nr 4 *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4, sõlmimise kohta [10593/2018 - C8-0463/2018- 2018/0256(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0018)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.

Sõnavõtud

Tomáš Zdechovský tervitas Maroko delegatsiooni.


12.5. ELi ja Hiina vaheline leping, mis puudutab WTO vaidluste lahendamise menetlust DS492 („Meetmed, mis mõjutavad teatavate kodulinnulihatoodete suhtes kohaldatavaid tariifseid soodustusi“) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu sõlmida Euroopa Liidu nimel kirjavahetuse vormis leping Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahel seoses WTO vaidluste lahendamise menetlusega DS492 „Meetmed, mis mõjutavad teatavate kodulinnulihatoodete suhtes kohaldatavaid tariifseid soodustusi“ [10882/2018 - C8-0496/2018- 2018/0281(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0019)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


12.6. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Maria Arena (A8-0445/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0020)

Sõnavõtud

Enne hääletust: Maria Arena (raportöör)


12.7. Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) kohta [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0021)

Sõna võttis Verónica Lope Fontagné, kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


12.8. Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevate erisätete kohta [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0022)

Sõna võttis Pascal Arimont, kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


12.9. WTO loendis sisalduvate ELi tariifikvootide jaotamine pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse ELi WTO loendis sisalduvate tariifikvootide jaotamist pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ja millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 32/2000 [COM(2018)0312 - C8-0202/2018- 2018/0158(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

ESIALGNE KOKKULEPE, KOMISJONI AVALDUS ja EUROOPA PARLAMENDI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0023)


12.10. Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus (hääletus)

Raport pestitsiididele lubade andmise ELi menetluse kohta [2018/2153(INI)] - Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitlev erikomisjon - Norbert Lins ja Bart Staes (A8-0475/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0024)


13. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Maria Arena - A8-0445/2018
Notis Marias, John Howarth, Rory Palmer, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune ja Seán Kelly

Raport: Verónica Lope Fontagné - A8-0461/2018
Notis Marias, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Rory Palmer, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica ja Nicola Caputo

Raport: Pascal Arimont - A8-0470/2018
Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Notis Marias, Ivana Maletić ja Dubravka Šuica

Raport: Norbert Lins ja Bart Staes - A8-0475/2018
Momchil Nekov, Eleonora Forenza, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica ja Stanislav Polčák.


14. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 14.27.)


ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

15. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


16. Parlamendi koosseis

Saksamaa pädevad ametiasutused on teatanud Jakob von Weizsäckeri asemel Babette Winteri valimisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 10. jaanuarist 2019.

Parlament võtab tema valimise teadmiseks.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Babette Winter vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


17. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


18. Igakülgne haridus ja teadus Euroopas ning totalitaarse mineviku meelespidamine (temaatiline arutelu)

Igakülgne haridus ja teadus Euroopas ning totalitaarse mineviku meelespidamine (2019/2500(RSP))

Sõna võttis Andrey Kovatchev, et juhatada sisse fraktsiooni PPE pakutud arutelu.

Sõna võtsid Melania Ciot (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Sandra Kalniete fraktsiooni PPE nimel, Petra Kammerevert fraktsiooni S&D nimel, Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel, María Teresa Giménez Barbat fraktsiooni ALDE nimel, Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nathan Gill fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Kostas Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Sabine Verheyen, Silvia Costa, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Marcus Pretzell, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Indrek Tarand, Eleonora Forenza, Michaela Šojdrová, Liliana Rodrigues, Tunne Kelam, Julie Ward, Antanas Guoga ja Momchil Nekov.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Melania Ciot.

Arutelu lõpetati.


19. Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2017. aastal (arutelu)

Raport põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus 2017. aastal [2018/2103(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Josep-Maria Terricabras tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský Rumeenia eesistuja eemalviibimise kohta (president vastas talle), Barbara Kudrycka fraktsiooni PPE nimel, Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bruno Gollnisch, Ana Miranda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pavel Svoboda, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Maria Grapini ja Sophia in 't Veld, Dietmar Köster, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Terry Reintke, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Lefteris Christoforou, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová ja Anna Záborská

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Josep-Maria Terricabras.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2019 protokollipunkt 21.9.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

20. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 17.04.


21. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


21.1. Tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise sihtotstarbelise rahastamiskava kehtestamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise sihtotstarbeline rahastamiskava ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (Euratom) nr 1368/2013 [COM(2018)0467 - C8-0314/2018- 2018/0252(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0025)


21.2. Rakendamisaruanne Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba kohta (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba rakendamise kohta [2018/2106(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Reimer Böge (A8-0459/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0026)


21.3. InvestEU programmi loomine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse InvestEU programm [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: José Manuel Fernandes ja Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0027)

Sõna võttis José Manuel Fernandes, kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


21.4. ELi tagasipöördumistunnistus * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ELi tagasipöördumistunnistus ja tunnistatakse kehtetuks otsus 96/409/ÜVJP [COM(2018)0358 - C8-0386/2018- 2018/0186(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Kinga Gál (A8-0433/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0028)


21.5. Euratomi teadus- ja koolitusprogramm 2021–2025 * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ täiendav Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogramm aastateks 2021–2025 [COM(2018)0437 - C8-0380/2018- 2018/0226(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0029)


21.6. EKP 2017. aasta aruanne (hääletus)

Raport Euroopa Keskpanga 2017. aasta aruande kohta [2018/2101(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0030)


21.7. Pangandusliit – 2018. aasta aruanne (hääletus)

Raport pangandusliidu kohta – 2018. aasta aruanne [2018/2100(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0031)


21.8. ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine (hääletus)

Raport Euroopa Liidu ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamise kohta [2018/2010(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0032)


21.9. Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2017. aastal (hääletus)

Raport põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus 2017. aastal [2018/2103(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0033)


22. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Hääletuse kohta saab suulisi selgitusi esitada neljapäeval, 17. jaanuaril 2019.


23. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

24. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 17.43.


25. Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul (arutelu)

Raport direktiivi 2011/7/EL (hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul) rakendamise kohta [2018/2056(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Lara Comi (A8-0456/2018)

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

Lara Comi tutvustas raportit ja vastas küsimusele, mille esitas sinist kaarti tõstes Cristian Dan Preda.

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Maria Grapini fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Richard Sulík fraktsiooni ECR nimel, Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Róża Thun und Hohenstein, Nicola Danti ja Anneleen Van Bossuyt.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Caterina Chinnici ja Notis Marias.

Sõna võtsid Elżbieta Bieńkowska ja Lara Comi.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.1.2019 protokollipunkt 10.12.


26. Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (arutelu)

Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruande kohta [2018/2161(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Barbara Kappel tutvustas raportit.

Sõna võttis Eider Gardiazabal Rubial (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võtsid Werner Hoyer (Euroopa Investeerimispanga president) ja Jyrki Katainen (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Ralph Packet (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Werner Langen fraktsiooni PPE nimel, Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel, Stanisław Ożóg fraktsiooni ECR nimel, Thierry Cornillet fraktsiooni ALDE nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel ja David Coburn fraktsiooni EFDD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Jonás Fernández ja Thomas Waitz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Jyrki Katainen, Werner Hoyer ja Barbara Kappel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.1.2019 protokollipunkt 10.13.


27. Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2017) (arutelu)

Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruande (2017) kohta [2018/2151(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Georgi Pirinski tutvustas raportit.

Sõna võtsid Werner Hoyer (Euroopa Investeerimispanga president) ja Jyrki Katainen (komisjoni liige).

Sõna võtsid William (The Earl of) Dartmouth (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Tamás Deutsch fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Nedzhmi Ali fraktsiooni ALDE nimel, Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gerolf Annemans fraktsiooni ENF nimel, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Lambert van Nistelrooij ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Stanislav Polčák.

Sõna võtsid Jyrki Katainen, Werner Hoyer ja Georgi Pirinski.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.1.2019 protokollipunkt 10.4.


28. Päevakorra muutmine

Juhataja tegi pärast fraktsioonidega nõupidamist ettepaneku viia arutelu olukorra üle Togos (päevakorras punkt 116), mis pidi toimuma neljapäeval, üle mõnele järgmisele osaistungjärgule.

Parlament nõustus ettepanekuga. Päevakorda muudeti vastavalt.


29. Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Eelarvekomisjon - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöörid: Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa tutvustasid raportit.

Sõna võttis Judith Sargentini (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Iskra Mihaylova (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Helmut Scholz (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Ingeborg Gräßle fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Stanisław Żółtek fraktsiooni ENF nimel, Sophie Montel (fraktsioonilise kuuluvuseta), Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, André Elissen, Claudia Schmidt, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Steeve Briois, Tamás Deutsch, Arndt Kohn ja Josef Weidenholzer.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivana Maletić ja Răzvan Popa.

Sõna võtsid Günther Oettinger, Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.1.2019 protokollipunkt 10.8.


30. Maksustamisalase koostöö programmi „Fiscalis“ loomine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse maksustamisalase koostöö programm „Fiscalis“ [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Molly Scott Cato (raportööri asendaja) tutvustas raportit..

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Manuel dos Santos (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Theodor Dumitru Stolojan fraktsiooni PPE nimel, Hugues Bayet fraktsiooni S&D nimel, Ralph Packet fraktsiooni ECR nimel, Dariusz Rosati ja Tom Vandenkendelaere.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Molly Scott Cato.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.1.2019 protokollipunkt 10.9.


31. Õiguste ja väärtuste programmi loomine ***I (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega kehtestatakse õiguste ja väärtuste programm [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Bodil Valero tutvustas raportit.

Sõna võttis Sylvie Guillaume (CULT-komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Michał Boni fraktsiooni PPE nimel, Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Oscar Lancini fraktsiooni ENF nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Udo Voigt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dobromir Sośnierz, Julie Ward ja Silvia Costa.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Georgios Epitideios ja Jiří Pospíšil.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Bodil Valero.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.1.2019 protokollipunkt 10.10.


32. Fraktsioonide koosseis

Mike Hookem ei ole alates 17. jaanuarist 2019 fraktsiooni EFDD liige ning kuulub nüüd fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete hulka.


33. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President sai fraktsioonilt S&D järgmised ametissenimetamise taotlused:

ECON-komisjon: Babette Winter

Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks: Babette Winter

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


34. Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm (Ignalina programm) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Rebecca Harms tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Werner Langen fraktsiooni PPE nimel, Peter Kouroumbashev fraktsiooni S&D nimel, Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel, Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel, Antanas Guoga, Zigmantas Balčytis, Vladimir Urutchev ja Ingeborg Gräßle.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil ja Notis Marias.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Rebecca Harms.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.1.2019 protokollipunkt 10.3.


35. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 632.677/OJJE).


36. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Viimane päevakajastamine: 6. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika