Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 318kWORD 86k
Keskiviikko 16. tammikuuta 2019 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 6.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 7.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 8.Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta (keskustelu)
 9.Keskustelu Espanjan pääministerin Pedro Sánchez Pérez-Castejónin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (toteutetut toimenpiteet)
 12.Äänestykset
  12.1.Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) varainhoitovuoden 2016 tilien päättäminen (äänestys)
  12.2.Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytäminen Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta EU:n ja Marokon välillä tehtävän suunnitellun sopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (äänestys)
  12.3.EU:n ja Marokon sopimus Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta (päätöslauselma) (äänestys)
  12.4.EU:n ja Marokon sopimus Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.5.EU:n ja Kiinan sopimus WTO:n riitojenratkaisumenettelyssä, asia DS492 – Eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.6.Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) ***I (äänestys)
  12.7.Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) ***I (äänestys)
  12.8.Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset ***I (äänestys)
  12.9.Unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakaminen Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ***I (äänestys)
  12.10.Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Parlamentin kokoonpano
 17.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 18.Totalitaarisen menneisyyden muistaminen, tutkiminen ja sitä koskeva kattava eurooppalainen koulutus (ajankohtainen keskustelu)
 19.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2017 (keskustelu)
 20.Istunnon jatkaminen
 21.Äänestykset
  21.1.Ydinlaitosten käytöstä poistamista ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan erityisen rahoitusohjelman perustaminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  21.2.Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpano (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  21.3.InvestEU-ohjelman perustaminen ***I (äänestys)
  21.4.EU:n tilapäinen matkustusasiakirja * (äänestys)
  21.5.Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma vuosiksi 2021–2025 * (äänestys)
  21.6.Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2017 (äänestys)
  21.7.Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018 (äänestys)
  21.8.EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano (äänestys)
  21.9.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2017 (äänestys)
 22.Äänestysselitykset
 23.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 24.Istunnon jatkaminen
 25.Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen (keskustelu)
 26.Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta (keskustelu)
 27.Vuosittainen kertomus 2017 Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta (keskustelu)
 28.Esityslistan muuttaminen
 29.Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita ***I (keskustelu)
 30.Veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustaminen ***I (keskustelu)
 31.Perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustaminen ***I (keskustelu)
 32.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 33.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 34.Liettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston avustusohjelma * (keskustelu)
 35.Seuraavan istunnon esityslista
 36.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.35.


2. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman eilen brittiparlamentissa tapahtuneesta brexit-sopimuksen hylkäämisestä. Hän toisti parlamentin luottavan Michel Barnierin johtamaan neuvotteluryhmään ja korosti tarvetta varautua kaikkiin mahdollisiin vaihtoehtoihin, myös sopimuksettomaan eroon. Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien unionin kansalaisten, kuten myös unionin alueella asuvien brittikansalaisten, eduista on pidettävä huolta. Puhemies korosti, että myös Irlannin tasavallan ja Pohjois-Irlannin rajakysymys on otettava huomioon.


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Togon tilanne (2019/2518(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta Togosta (B8-0065/2019)

—   Sabine Lösing, Marie Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis ja Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta Togon tilanteesta (B8-0067/2019)

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta Togosta (B8-0068/2019)

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta Togon tilanteesta (B8-0069/2019)

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Jordi Solé, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francis Zammit Dimech ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta Togon tilanteesta (B8-0070/2019).

II.   Azerbaidžan ja erityisesti Mehman Huseynovin tapaus (2019/2511(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler ja Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta Azerbaidžanista ja erityisesti Mehman Huseynovin tapauksesta (B8-0056/2019)

—   Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta Azerbaidžanista ja erityisesti Mehman Huseynovin tapauksesta (B8-0058/2019)

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta Azerbaidžanista ja erityisesti Mehman Huseynovin tapauksesta (B8-0059/2019)

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta Azerbaidžanista ja erityisesti Mehman Huseynovin tapauksesta (B8-0061/2019)

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta Azerbaidžanista ja erityisesti Mehman Huseynovin tapauksesta (B8-0063/2019)

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta Azerbaidžanista ja erityisesti Mehman Huseynovin tapauksesta (B8-0064/2019)

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Helga Stevens, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Jordi Solé, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso ja Francis Zammit Dimech PPE-ryhmän puolesta Azerbaidžanista ja erityisesti Mehman Huseynovin tapauksesta (B8-0066/2019).

III.   Sudan (2019/2512(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta Sudanista (B8-0053/2019)

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou ja Emmanuel Maurel GUE/NGL-ryhmän puolesta Sudanista (B8-0054/2019)

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun ja Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta Sudanista (B8-055/2019)

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta Sudanista (B8-0057/2019)

—   Elena Valenciano ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta Sudanista (B8-0060/2019)

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Bogusław Sonik, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Ivo Belet, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Antonio López Istúriz White, Francis Zammit Dimech ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta Sudanista (B8-0062/2019).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


4. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraava asiakirja on vastaanotettu:

- Määrärahasiirtoesitys DEC 36/2018 – Pääluokka III – Komissio (N8-0001/2019 - C8-0027/2019 - 2019/2000(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


5. Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset

Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 6 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirrot DEC 32/2018 ja DEC 35/2018 – Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirron DEC 33/2018 – Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 29 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoa INF 3/2018 – Euroopan tietosuojavaltuutettu.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoa INF 2/2018 – Euroopan ulkosuhdehallinto.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoja 3-INF/2018 ja 4-INF/2018 – Unionin tuomioistuin.


6. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppatietorekistereissä pidettyihin arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin pääsyä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)08330 - 2018/2987(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppatietorekisterien rekisteröintiä ja rekisteröinnin laajentamista koskevien hakemusten yksityiskohtia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)08331 - 2018/2992(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat kauppatietorekisterien suorittamaa arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keräämistä, tarkistamista, yhdistelemistä, vertailua ja julkaisemista (C(2018)08332 - 2018/2990(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kauppatietorekistereiltä perimien maksujen osalta (C(2018)08333 - 2018/2988(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppatietorekistereihin ilmoitettavia arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)08334 - 2018/2986(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 151/2013 muuttamisesta kauppatietorekistereissä pidettäviin tietoihin pääsyn osalta (C(2018)08335 - 2018/2993(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 150/2013 muuttamisesta kauppatietorekisterien rekisteröintihakemusten yksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2018)08336 - 2018/2991(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 14. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteiden I ja V muuttamisesta (C(2018)08376 - 2018/2982(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU täydentämisestä siltä osin kuin kyse on mainitun direktiivin 3 artiklan 3 kohdan g alakohdassa tarkoitettujen olennaisten vaatimusten soveltamisesta soittajan paikannuksen varmistamiseksi mobiililaitteista lähetettävissä hätäviesteissä (C(2018)08383 - 2018/2984(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2017/587 muuttamisesta ja oikaisemisesta vallitsevia markkinaolosuhteita heijastavia hintoja koskevan vaatimuksen täsmentämiseksi sekä tiettyjen säännösten päivittämiseksi ja oikaisemiseksi (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 12. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu yhdellä kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

- Komission delegoitu asetus komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/565 muuttamisesta tiettyjen rekisteröitymisedellytysten osalta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisesti (C(2018)08442 - 2018/2985(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu direktiivi neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusien psykoaktiivisten aineiden sisällyttämisestä huumausaineen määritelmään (C(2018)08460 - 2018/2989(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu asetus ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 515/2014 liitteen II muuttamisesta (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu 2 kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

- Komission delegoitu asetus turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 liitteen II muuttamisesta (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu 2 kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

- Komission delegoitu asetus Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 täydentämisestä siltä osin kuin se koskee vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten määritelmiä jäsenvaltioiden menojen korvaamiseksi komission toimesta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2195 muuttamisesta (C(2018)08468 - 2018/2999(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG, CONT, EMPL (työjärjestyksen 54 artikla), ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), TRAN (työjärjestyksen 54 artikla), REGI (työjärjestyksen 54 artikla), AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä yhtenäisen sähköisen raportointimuodon määrittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)08612 - 2018/2995(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, IMCO (työjärjestyksen 54 artikla), JURI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti (C(2018)08664 - 2018/3005(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, ITRE (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus unionin rekisterin perustamisesta 2 päivänä toukokuuta 2013 annetun komission asetuksen N:o 389/2013 muuttamisesta (C(2018)08871 - 2018/3001(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, ITRE (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 184/2005 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse maantieteellisen luokittelun tasoista (C(2018)08872 - 2018/3002(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA, ECON (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä standardeilla annettujen delegoidun asetuksen (EU) 2015/2205, delegoidun asetuksen (EU) 2016/592 ja delegoidun asetuksen (EU) 2016/1178 muuttamisesta tiettyjen OTC-johdannaissopimusten määritysvelvollisuuden soveltamispäivien lykkäystä koskevien määräaikojen pidentämiseksi (C(2018)09047 - 2018/2998(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta saapumisen yleisilmoitusten ja lähtöä edeltävien ilmoitusten määräaikojen osalta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneestä kuningaskunnasta, Kanaalisaarilta ja Mansaarelta saapuvissa merikuljetuksissa sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Kanaalisaariin ja Mansaareen suuntautuvissa merikuljetuksissa (C(2018)09094 - 2018/3000(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, sovellettavia riskienpienentämistekniikoita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251 muuttamisesta (C(2018)09118 - 2018/3003(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä annettujen komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2205, komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/592 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1178 muuttamisesta tietyntyyppisiä sopimuksia koskevan määritysvelvollisuuden voimaantulopäivän osalta (C(2018)09122 - 2018/3004(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/821 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa koskevien toimitusketjun due diligence -järjestelyjen arviointi- ja tunnustamismenetelmistä ja -kriteereistä (C(2019)00009 - 2019/2519(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. tammikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden määräaikaa on muutettu yhdestä kuukaudesta kolmeen kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 täydentämisestä sähköisen keskusrekisterin perustamista, hoitamista ja ylläpitoa maksupalveluiden alalla sekä rekisteriin sisältyvien tietojen saatavuutta koskevia teknisiä vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)07666 – 2018/2963(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. marraskuuta 2018 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppatietorekistereissä pidettyihin arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin pääsyä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)08330 – 2018/2987(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. joulukuuta 2018 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppatietorekisterien rekisteröintiä ja rekisteröinnin laajentamista koskevien hakemusten yksityiskohtia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)08331 – 2018/2992(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. joulukuuta 2018 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat kauppatietorekisterien suorittamaa arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keräämistä, tarkistamista, yhdistelemistä, vertailua ja julkaisemista (C(2018)08332 – 2018/2990(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. joulukuuta 2018 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppatietorekistereihin ilmoitettavia arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)08334 – 2018/2986(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. joulukuuta 2018 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 151/2013 muuttamisesta kauppatietorekistereissä pidettäviin tietoihin pääsyn osalta (C(2018)08335 – 2018/2993(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. joulukuuta 2018 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 150/2013 muuttamisesta kauppatietorekisterien rekisteröintihakemusten yksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2018)08336 – 2018/2991(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. joulukuuta 2018 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


7. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteen III muuttamisesta (D059537/02 - 2019/2505(RPS) - määräaika: 9. huhtikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen II muuttamisesta (D059585/01 - 2019/2501(RPS) - määräaika: 8. huhtikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen VI muuttamisesta (D059589/01 - 2019/2502(RPS) - määräaika: 8. huhtikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteiden III ja V muuttamisesta (D059590/01 - 2019/2503(RPS) - määräaika: 8. huhtikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klotianidiinin, sykloksidiimin, epoksikonatsolin, flonikamidin, haloksifopin, mandestrobiinin, mepikvatin, Metschnikowia fructicola kannan NRRL Y-27328 ja proheksadionin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D059754/02 - 2019/2520(RPS) - määräaika: 15. maaliskuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse johimbesta (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (D059790/02 - 2019/2506(RPS) - määräaika: 8. huhtikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä (D059792/02 - 2019/2507(RPS) - määräaika: 8. huhtikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla), JURI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 liitteen III muuttamisesta muun transrasvan kuin eläinperäisessä rasvassa luontaisesti esiintyvän transrasvan osalta (D059925/02 - 2019/2504(RPS) - määräaika: 8. huhtikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


8. Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta (2018/2970(RSP))

Melania Ciot (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

käytti puheenvuoron Michel Barnier (pääneuvottelija).

Puhemies vakuutti jälleen parlamentin luottavan Michel Barnieriin ja esitti kiitoksensa brexit-neuvotteluryhmälle.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Gerard Batten ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Bill Etheridge, Alyn Smith, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää David Coburn, Barbara Spinelli ja Janice Atkinson.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Seán Kelly, Seb Dance, Molly Scott Cato, Esteban González Pons, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Bill Etheridge ja Esther de Lange.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Alojz Peterle, Marc Tarabella, Joachim Starbatty, Luke Ming Flanagan, Gunnar Hökmark ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Melania Ciot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

9. Keskustelu Espanjan pääministerin Pedro Sánchez Pérez-Castejónin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)

Keskustelu Espanjan pääministerin Pedro Sánchez Pérez-Castejónin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (2018/2748(RSP))

Puhemies antoi keskustelun aluksi lyhyen julkilausuman.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón (Espanjan pääministeri) käytti puheenvuoron.

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Kazimierz Michał Ujazdowski.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón käytti puheenvuoron.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Esteban González Pons, Iratxe García Pérez, Joachim Starbatty, Javier Nart, José Bové, Miguel Urbán Crespo, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Epitideios, Esther de Lange, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Lara Comi, Markus Ferber, Csaba Molnár, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Pilar del Castillo Vera, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Carlos Iturgaiz, Javi López, Gabriel Mato, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon ja Michael Detjen.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

10. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 13.06.

°
° ° °

Daniele Viotti käytti puheenvuoron.


11. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (toteutetut toimenpiteet)

Puhemies ilmoitti saaneensa seuraavat äänestyksen toimittamista koskevat pyynnöt päätöksistä, joista ilmoitettiin maanantaina 14. tammikuuta 2019 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 14.1.2019, kohta 9):

—   ECR-ryhmä ja muut jäsenet JURI-valiokunnan päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta annetun mietinnön pohjalta (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

—   Verts/ALE-ryhmä ja muut jäsenet PECH-valiokunnan päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta annetun mietinnön pohjalta (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Esittelijä: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019).

Äänestykset toimitetaan huomenna torstaina 17. tammikuuta 2019.

Muista päätöksistä, joista ilmoitettiin maanantaina 14. tammikuuta 2019 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 14.1.2019, kohta 9), ei ole esitetty pyyntöä toimittaa äänestys työjärjestyksen 69 c artiklan mukaisesti.

ECON-, LIBE- ja TRAN-valiokunnat ovat näin ollen voineet aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 alakohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.


12. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


12.1. Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) varainhoitovuoden 2016 tilien päättäminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0052/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0015)


12.2. Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytäminen Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta EU:n ja Marokon välillä tehtävän suunnitellun sopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (äänestys)

Työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukainen päätöslauselmesitys, jonka on jättänyt yli 76 jäsentä, Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä siitä, onko Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehtävä suunniteltu sopimus yhteensopiva perussopimusten kanssa (2019/2508(RSP)) (B8-0051/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin


12.3. EU:n ja Marokon sopimus Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta (päätöslauselma) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä [2018/0256M(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0017)


12.4. EU:n ja Marokon sopimus Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä [10593/2018 - C8-0463/2018- 2018/0256(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0018)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

Puheenvuorot:

Tomáš Zdechovský toivotti tervetulleeksi Marokon valtuuskunnan.


12.5. EU:n ja Kiinan sopimus WTO:n riitojenratkaisumenettelyssä, asia DS492 – Eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi asiassa DS492 Euroopan unioni – Eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet – Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [10882/2018 - C8-0496/2018- 2018/0281(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0019)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


12.6. Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Maria Arena (A8-0445/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0020)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä: Maria Arena (esittelijä)


12.7. Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0021)

Verónica Lope Fontagné käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


12.8. Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0022)

Pascal Arimont käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


12.9. Unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakaminen Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta [COM(2018)0312 - C8-0202/2018- 2018/0158(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

ALUSTAVA SOPIMUS, KOMISSION JULKILAUSUMA ja PARLAMENTIN JULKILAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0023)


12.10. Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa (äänestys)

Mietintö torjunta-aineiden lupamenettelystä unionissa [2018/2153(INI)] - torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevä erityisvaliokunta - Norbert Lins ja Bart Staes (A8-0475/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0024)


13. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Maria Arena - A8-0445/2018
Notis Marias, John Howarth, Rory Palmer, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune ja Seán Kelly

Mietintö Verónica Lope Fontagné - A8-0461/2018
Notis Marias, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Rory Palmer, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica ja Nicola Caputo

Mietintö Pascal Arimont - A8-0470/2018
Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Notis Marias, Ivana Maletić ja Dubravka Šuica

Mietintö Norbert Lins ja Bart Staes - A8-0475/2018
Momchil Nekov, Eleonora Forenza, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica ja Stanislav Polčák.


14. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)”.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 14.27.)


Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

15. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


16. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Saksan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Babette Winter on nimitetty parlamentin jäseneksi Jakob von Weizsäckerin tilalle 10. tammikuuta 2019 alkaen.

Parlamentti merkitsi tiedoksi hänen valintansa.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Babette Winter osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


17. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


18. Totalitaarisen menneisyyden muistaminen, tutkiminen ja sitä koskeva kattava eurooppalainen koulutus (ajankohtainen keskustelu)

Totalitaarisen menneisyyden muistaminen, tutkiminen ja sitä koskeva kattava eurooppalainen koulutus (2019/2500(RSP))

Andrey Kovatchev käytti puheenvuoron alustaakseen PPE-ryhmän ehdottaman keskustelun.

Puheenvuorot: Melania Ciot (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen).

Puheenvuorot: Sandra Kalniete PPE-ryhmän puolesta, Petra Kammerevert S&D-ryhmän puolesta, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta, María Teresa Giménez Barbat ALDE-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nathan Gill EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Kostas Papadakis, Sabine Verheyen, Silvia Costa, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Marcus Pretzell, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Indrek Tarand, Eleonora Forenza, Michaela Šojdrová, Liliana Rodrigues, Tunne Kelam, Julie Ward, Antanas Guoga ja Momchil Nekov.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Melania Ciot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2017 (keskustelu)

Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa vuonna 2017 [2018/2103(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Josep-Maria Terricabras esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský puheenjohtajavaltio Romanian edustuksen puuttumisesta paikalta (puhemies täsmensi asiaa), Barbara Kudrycka PPE-ryhmän puolesta, Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bruno Gollnisch, Ana Miranda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Pavel Svoboda, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Maria Grapini ja Sophia in 't Veld, Dietmar Köster, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Terry Reintke, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Lefteris Christoforou, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová ja Anna Záborská

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Josep-Maria Terricabras.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2019, kohta 21.9.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi odotettaessa äänestyksiä.)


Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

20. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 17.04.


21. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


21.1. Ydinlaitosten käytöstä poistamista ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan erityisen rahoitusohjelman perustaminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi ydinlaitosten käytöstä poistamista ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan erityisen rahoitusohjelman perustamisesta sekä neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1368/2013 kumoamisesta [COM(2018)0467 - C8-0314/2018- 2018/0252(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0025)


21.2. Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpano (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpanosta [2018/2106(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Reimer Böge (A8-0459/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0026)


21.3. InvestEU-ohjelman perustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0027)

José Manuel Fernandes käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


21.4. EU:n tilapäinen matkustusasiakirja * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta ja päätöksen 96/409/YUTP kumoamisesta [COM(2018)0358 - C8-0386/2018- 2018/0186(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kinga Gál (A8-0433/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0028)


21.5. Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma vuosiksi 2021–2025 * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Euroopan horisontti” täydentävän Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2025 [COM(2018)0437 - C8-0380/2018- 2018/0226(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0029)


21.6. Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2017 (äänestys)

Mietintö EKP:n vuosikertomuksesta 2017 [2018/2101(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0030)


21.7. Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018 (äänestys)

Mietintö pankkiunionia koskevasta vuosikertomuksesta 2018 [2018/2100(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0031)


21.8. EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta [2018/2010(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0032)


21.9. Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2017 (äänestys)

Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa vuonna 2017 [2018/2103(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0033)


22. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Suulliset äänestysselitykset annetaan torstaina 17. tammikuuta 2019.


23. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)”.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

24. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 17.43.


25. Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen (keskustelu)

Mietintö kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta annetun direktiivin 2011/7/EU täytäntöönpanosta [2018/2056(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Lara Comi (A8-0456/2018)

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Lara Comi esitteli mietinnön ja vastasi lisäksi Cristian Dan Predan esittämään sinisen kortin kysymykseen.

Puheenvuorot: Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Maria Grapini S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Richard Sulík ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Róża Thun und Hohenstein, Nicola Danti ja Anneleen Van Bossuyt.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Caterina Chinnici ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja Lara Comi.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2019, kohta 10.12.


26. Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta (keskustelu)

Mietintö Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta [2018/2161(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Barbara Kappel esitteli mietinnön.

Eider Gardiazabal Rubial (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Werner Hoyer (Euroopan investointipankin pääjohtaja) ja Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Ralph Packet (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Werner Langen PPE-ryhmän puolesta, Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta, Stanisław Ożóg ECR-ryhmän puolesta, Thierry Cornillet ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta ja David Coburn EFDD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Jonás Fernández ja Thomas Waitz.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen, Werner Hoyer ja Barbara Kappel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2019, kohta 10.13.


27. Vuosittainen kertomus 2017 Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta (keskustelu)

Mietintö vuosittaisesta kertomuksesta 2017 EIP:n rahoitustoiminnan valvonnasta [2018/2151(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Georgi Pirinski esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Werner Hoyer (Euroopan investointipankin pääjohtaja) ja Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: William (The Earl of) Dartmouth (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tamás Deutsch PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Nedzhmi Ali ALDE-ryhmän puolesta, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerolf Annemans ENF-ryhmän puolesta, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Lambert van Nistelrooij ja Seán Kelly.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen, Werner Hoyer ja Georgi Pirinski.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2019, kohta 10.4.


28. Esityslistan muuttaminen

Poliittisia ryhmiä kuultuaan puhemies ehdotti, etttä huomiselle torstaille suunniteltu keskustelu Togon tilanteesta (OJ:n kohta 116) siirretään myöhempään istuntoon.

Parlamentti hyväksyi tämän ehdotuksen ja esityslistaa muutettiin vastaavasti.


29. Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Budjettivaliokunta - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijät: Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa esittelivät mietinnön.

Judith Sargentini (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Iskra Mihaylova (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Helmut Scholz (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ingeborg Gräßle PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Stanisław Żółtek ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sophie Montel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, André Elissen, Claudia Schmidt, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Steeve Briois, Tamás Deutsch, Arndt Kohn ja Josef Weidenholzer.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivana Maletić ja Răzvan Popa.

Puheenvuorot: Günther Oettinger, Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2019, kohta 10.8.


30. Veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustamisesta [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Molly Scott Cato (esittelijän sijainen) esitteli mietinnön.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Manuel dos Santos (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Theodor Dumitru Stolojan PPE-ryhmän puolesta, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta, Ralph Packet ECR-ryhmän puolesta, Dariusz Rosati ja Tom Vandenkendelaere.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Notis Marias.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Molly Scott Cato.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2019, kohta 10.9.


31. Perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Bodil Valero esitteli mietinnön.

Sylvie Guillaume (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Michał Boni PPE-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Oscar Lancini ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Udo Voigt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dobromir Sośnierz, Julie Ward ja Silvia Costa.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Notis Marias, Georgios Epitideios ja Jiří Pospíšil.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Bodil Valero.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2019, kohta 10.10.


32. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Mike Hookem ei ole enää EFDD-ryhmän jäsen 17. tammikuuta 2019 alkaen vaan hän kuuluu nyt sitoutumattomiin jäseniin.


33. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

ECON-valiokunta: Babette Winter

suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta: Babette Winter

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


34. Liettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston avustusohjelma * (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Liettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston avustusohjelman (Ignalina-ohjelma) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1369/2013 kumoamisesta [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Rebecca Harms esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Werner Langen PPE-ryhmän puolesta, Peter Kouroumbashev S&D-ryhmän puolesta, Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Antanas Guoga, Zigmantas Balčytis, Vladimir Urutchev ja Ingeborg Gräßle.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Rebecca Harms.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2019, kohta 10.3.


35. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 632.677/OJJE).


36. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Päivitetty viimeksi: 6. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö