Rodyklė 
Protokolas
PDF 323kWORD 87k
Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Gauti dokumentai
 5.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 6.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 7.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 8.JK išstojimas iš ES (diskusijos)
 9.Diskusijos su Ispanijos ministru pirmininku Pedro Sánchez Pérez-Castejón dėl Europos ateities (diskusijos)
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (tolesni veiksmai)
 12.Balsuoti skirtas laikas
  12.1.Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymas (balsavimas)
  12.2.Prašymas, kad Teisingumo Teismas pateiktų nuomonę dėl pasiūlyto Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo 1 ir 4 protokolų pakeitimo suderinamumo su Sutartimis (balsavimas)
  12.3.ES ir Maroko susitarimas dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, 1 ir 4 protokolų pakeitimo (rezoliucija) (balsavimas)
  12.4.ES ir Maroko susitarimas dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, 1 ir 4 protokolų pakeitimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.5.Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl PPO ginčų sprendimo procedūros bylos DS492 (Priemonės, darančios poveikį tam tikriems paukštienos produktams taikomoms tarifų nuolaidoms) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.6.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) ***I (balsavimas)
  12.7.„Europos socialinis fondas+“ (ESF+) ***I (balsavimas)
  12.8.Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“) ***I (balsavimas)
  12.9.Tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymas po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ***I (balsavimas)
  12.10.Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra (balsavimas)
 13.Paaiškinimai dėl balsavimo
 14.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 15.Posėdžio atnaujinimas
 16.Parlamento sudėtis
 17.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 18.Visapusis Europos švietimas, moksliniai tyrimai ir atminimas, susijęs su totalitarine praeitimi (diskusija aktualia tema)
 19.Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2017 m. (diskusijos)
 20.Posėdžio atnaujinimas
 21.Balsuoti skirtas laikas
  21.1.Specialiosios branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo finansavimo programos nustatymas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  21.2.Asociacijos susitarimo su Centrine Amerika prekybai skirtos dalies įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  21.3.Programos „InvestEU“ sukūrimas ***I (balsavimas)
  21.4.ES laikinasis kelionės dokumentas * (balsavimas)
  21.5.2021–2025 m. laikotarpio Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programa * (balsavimas)
  21.6.2017 m. ECB metinė ataskaita (balsavimas)
  21.7.Bankų sąjunga. 2018 m. metinė ataskaita (balsavimas)
  21.8.Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimas (balsavimas)
  21.9.Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2017 m. (balsavimas)
 22.Paaiškinimai dėl balsavimo
 23.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 24.Posėdžio atnaujinimas
 25.Direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, įgyvendinimas (diskusijos)
 26.Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita (diskusijos)
 27.2017 m. metinis pranešimas dėl EIB finansinės veiklos kontrolės (diskusijos)
 28.Darbotvarkės pakeitimas
 29.Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų ***I (diskusijos)
 30.Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“ nustatymas ***I (diskusijos)
 31.Teisių ir vertybių programos nustatymas ***I (diskusijos)
 32.Frakcijų sudėtis
 33.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 34.Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programa * (diskusijos)
 35.Kito posėdžio darbotvarkė
 36.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.35 val.


2. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą po to, kai JK Bendruomenių Rūmai atmetė Brexit'o susitarimą. Jis dar kartą pabrėžė, kad pasitiki Parlamentu ir derybine grupe, kuriai vadovauja Michel Barnier. Jis taip pat pabrėžė, kad reikia pasiruošti visiems atvejams, įskaitant ir tai, kad JK pasitrauks be susitarimo. Jis pasakė, kad reikia atsižvelgti į ES piliečių, gyvenančių JK, ir JK piliečių, gyvenančių visoje Sąjungos teritorijoje, interesus. Taip pat būtina atsižvelgti į sienos tarp Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos klausimą.


3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Padėtis Toge (2019/2518(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski ir Branislav Škripek, ECR frakcijos vardu dėl Togo (B8-0065/2019);

—   Sabine Lösing, Marie Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis ir Takis Hadjigeorgiou, GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Toge (B8-0067/2019);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ir Cecilia Wikström, ALDE frakcijos vardu dėl Togo (B8-0068/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri ir Maria Arena, S&D frakcijos vardu dėl padėties Toge (B8-0069/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Jordi Solé, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francis Zammit Dimech ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu dėl padėties Toge (B8-0070/2019).

II.   Azerbaidžanas, ypač M. Huseynovo atvejis (2019/2511(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihlerir Indrek Tarand, Verts/ALE frakcijos vardu dėl Azerbaidžao, ypač M. Huseynovo atvejo (B8-0056/2019);

—   Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo, EFDD frakcijos vardu dėl Azerbaidžanas, ypač M. Huseynovo atvejis (B8-0058/2019);

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski ir Branislav Škripek, ECR frakcijos vardu dėl Azerbaidžano, ypač M. Huseynovo atvejo (B8-0059/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu dėl Azerbaidžano, ypač M. Huseynovo atvejo (B8-0061/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu dėl Azerbaidžanas, ypač M. Huseynovo atvejis (B8-0063/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri ir Ana Gomes, S&D frakcijos vardu dėl Azerbaidžano, ypač M. Huseynovo atvejo (B8-0064/2019);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Helga Stevens, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Jordi Solé, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso ir Francis Zammit Dimech PPE frakcijos vardu dėl Azerbaidžano, ypač M. Huseynovo atvejo (B8-0066/2019).

III.   Sudanas (2019/2512(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu dėl Sudano (B8-0053/2019);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou ir Emmanuel Maurel GUE/NGL frakcijos vardu dėl Sudano (B8-0054/2019);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun ir Tilly Metz Verts/ALE frakcijos vardu dėl Sudano(B8-055/2019);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu dėl Sudano(B8-0057/2019);

—   Elena Valenciano ir Pier Antonio Panzeri, S&D frakcijos vardu dėl Sudano (B8-0060/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Bogusław Sonik, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Ivo Belet, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Antonio López Istúriz White, Francis Zammit Dimech ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu dėl Sudano (B8-0062/2019).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


4. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 36/2018. III skirsnis - Komisija (N8-0001/2019 - C8-0027/2019 - 2019/2000(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


5. Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnio 6 dalimi Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją apie asignavimų Nr. DEC 32/2018 ir Nr. DEC 35/2018. III skirsnis - Komisija perkėlimo patvirtinimą.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalimi Europos Sąjungos Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai apie asignavimų Nr. DEC 33/2018 III skirsnis -Komisija perkėlimo patvirtinimą.

Biudžeto komitetas, vadovaudamasis Finansinio reglamento 29 straipsniu, nusprendė neprieštarauti dėl asignavimų Nr. INF 3/2018. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas perkėlimo.

Biudžeto komitetas, vadovaudamasis Finansinio reglamento 25 straipsniu, nusprendė neprieštarauti dėl asignavimų Nr. INF 2/2018 - Europos išorės veiksmų tarnyba perkėlimo.

Biudžeto komitetas, vadovaudamasis Finansinio reglamento 25 straipsniu, nusprendė neprieštarauti dėl asignavimų Nr. 3-INF/2018, 4-INF/2018 - Teisingumo Teismas perkėlimo.


6. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prieiga prie sandorių duomenų saugyklose laikomų vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenų (C(2018)08330 - 2018/2987(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. Nuo 2018 m. gruodžio 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškos ir paraiškos dėl registracijos išplėtimo duomenys (C(2018)08331 - 2018/2992(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. Nuo 2018 m. gruodžio 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas sandorių duomenų saugyklų atliekamo vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenų rinkimo, tikrinimo, bendrinimo, lyginimo ir skelbimo techniniais reguliavimo standartais (C(2018)08332 - 2018/2990(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. Nuo 2018 m. gruodžio 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas nuostatomis dėl mokesčių, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija taiko sandorių duomenų saugykloms (C(2018)08333 - 2018/2988(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. gruodžio 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami sandorių duomenų saugykloms pateiktini vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenys (C(2018)08334 - 2018/2986(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. Nuo 2018 m. gruodžio 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 151/2013 nuostatos dėl prieigos prie sandorių duomenų saugyklose saugomų duomenų (C(2018)08335 - 2018/2993(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. Nuo 2018 m. gruodžio 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 150/2013 nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, kuriuose išsamiai nustatomi sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateiktini duomenys (C(2018)08336 - 2018/2991(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. Nuo 2018 m. gruodžio 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo I ir V priedai (C(2018)08376 - 2018/2982(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. gruodžio 11 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/53/ES nuostatos dėl esminių reikalavimų, nurodytų tos direktyvos 3 straipsnio 3 dalies g punkte, taikymo siekiant nustatyti mobiliaisiais prietaisais pagalbą kviečiančio asmens buvimo vietą (C(2018)08383 - 2018/2984(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. gruodžio 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo, siekiant patikslinti reikalavimą, kad kainos atitiktų vyraujančias rinkos sąlygas, taip pat atnaujinti ir ištaisyti tam tikras nuostatas, iš dalies keičiamas ir ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/587 (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. gruodžio 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar vienas mėnuo, paprašius Europos Parlamentui.

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo skatinant naudoti MVĮ augimo rinkas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES taikymo tikslais iš dalies keičiamos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/565 nuostatos, susijusios su tam tikromis registracijos sąlygomis (C(2018)08442 - 2018/2985(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. gruodžio 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų įtraukimo į termino „narkotikas“ apibrėžtį iš dalies keičiamas Tarybos pamatinio sprendimo 2004/757/TVR priedas (C(2018)08460 - 2018/2989(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. gruodžio 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė, II priedas (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. gruodžio 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar 2 mėn., paprašius Europos Parlamentui.

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, II priedas (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. gruodžio 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar 2 mėn., paprašius Europos Parlamentui.

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2195, kuriuo dėl fiksuotųjų vieneto įkainių ir fiksuotųjų sumų, susijusių su Komisijos kompensuojamomis valstybių narių išlaidomis, nustatymo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo (C(2018)08468 - 2018/2999(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. gruodžio 19 d.

Perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. gruodžio 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: BUDG, CONT, EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), TRAN (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), REGI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas (C(2018)08612 - 2018/2995(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. gruodžio 17 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos suderinto nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės (C(2018)08664 - 2018/3005(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. gruodžio 19 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas 2013m. gegužės 2d. Komisijos reglamentas Nr.389/2013, kuriuo įsteigiamas Sąjungos registras (C(2018)08871 - 2018/3001(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. gruodžio 19 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl geografinio skirstymo lygmenų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 184/2005 I priedas (C(2018)08872 - 2018/3002(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. gruodžio 19 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA, ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2205, Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/592 ir Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1178, kuriais papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų, siekiant nukelti atidėtas tarpuskaitos prievolės taikymo tam tikroms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims pradžios datas (C(2018)09047 - 2018/2998(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. gruodžio 19 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl prekių, vežamų jūra iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Normandijos salų ir Meno salos arba į jas, įvežimo bendrųjų deklaracijų ir išankstinių išvežimo deklaracijų pateikimo terminų iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (C(2018)09094 - 2018/3000(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. gruodžio 19 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl datos, iki kurios sandorio šalys gali toliau taikyti savo rizikos valdymo procedūras tam tikroms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2251, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (C(2018)09118 - 2018/3003(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. gruodžio 19 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų rūšių sutarčių tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datos iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2205, Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/592 ir Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1178, kuriais papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (C(2018)09122 - 2018/3004(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. gruodžio 19 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/821 papildomas alavo, tantalo, volframo ir aukso išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo schemų vertinimo ir pripažinimo metodika ir kriterijais (C(2019)00009 - 2019/2519(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2019 m. sausio 11 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

Deleguotųjų aktų projektai, dėl kurių atsakingo komiteto prašymu prieštaravimų pateikimo terminas pratęstas nuo 1 iki 3 mėnesių:

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi mokėjimo paslaugų srities elektroninio centrinio registro kūrimo, valdymo ir priežiūros, taip pat prieigos prie jame laikomos informacijos techniniai reikalavimai (C(2018) 7666 – 2018/2963(DEA))
Terminas prieštaravimams: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t.y. 2018 m. Lapkričio 29 d. atsakingo komiteto prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prieiga prie sandorių duomenų saugyklose laikomų vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenų (C(2018) 8330 – 2018/2987(DEA))
Terminas prieštaravimams: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2018 m. gruodžio 13 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui : ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškos ir paraiškos dėl registracijos išplėtimo duomenys (C(2018) 8331 – 2018/2992(DEA))
Terminas prieštaravimams: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2018 m. gruodžio 13 d. atsakingo komiteto prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas sandorių duomenų saugyklų atliekamo vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenų rinkimo, tikrinimo, bendrinimo, lyginimo ir skelbimo techniniais reguliavimo standartais (C(2018) 8332 – 2018/2990(DEA))
Terminas prieštaravimams: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2018 m. gruodžio 13 d. atsakingo komiteto prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami sandorių duomenų saugykloms pateiktini vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenys (C(2018) 8334 – 2018/2986(DEA))
Terminas prieštaravimams: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2018 m. gruodžio 13 d. atsakingo komiteto prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 151/2013 nuostatos dėl prieigos prie sandorių duomenų saugyklose saugomų duomenų (C(2018) 8335 – 2018/2993(DEA))
Prieštaravimų terminas: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2018 m. gruodžio 13 d. atsakingo komiteto prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 150/2013 nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, kuriuose išsamiai nustatomi sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateiktini duomenys (C(2018) 8336 – 2018/2991(DEA))
Terminas prieštaravimams: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2018 m. gruodžio 14 d. atsakingo komiteto prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: ECON


7. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos III priedas (D059537/02 - 2019/2505(RPS) - Terminas: 2019 m. balandžio 9 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II priedas (D059585/01 - 2019/2501(RPS) - Terminas: 2019 m. balandžio 8 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių VI priedas (D059589/01 - 2019/2502(RPS) - Terminas: 2019 m. balandžio 8 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių III ir V priedai (D059590/01 - 2019/2503(RPS) - Terminas: 2019 m. balandžio 8 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios klotianidino, cikloksidimo, epoksikonazolio, flonikamido, haloksifopo, mandestrobino, mepikvato, Metschnikowia fructicola (padermė NRRL Y-27328) ir proheksadiono koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai (D059754/02 - 2019/2520(RPS) - Terminas: 2019 m. kovo 15 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl afrikinio raugmio (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1925/2006 III priedas (D059790/02 - 2019/2506(RPS) - Terminas: 2019 m. balandžio 8 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo atsisakoma leisti vartoti maisto produktų sveikumo teiginį, susijusį su vaikų vystymusi ir sveikata (D059792/02 - 2019/2507(RPS) - Terminas: 2019 m. balandžio 8 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl riebalų rūgščių transizomerų, išskyrus natūraliai esančiuosius gyvūniniuose riebaluose, naudojimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1925/2006 III priedas (D059925/02 - 2019/2504(RPS) - Terminas: 2019 m. balandžio 8 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI


8. JK išstojimas iš ES (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: JK išstojimas iš ES (2018/2970(RSP))

Melania Ciot (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Michel Barnier (vyriausiasis derybininkas).

Pirmininkas dar kartą išreiškė pasitikėjimą Parlamentu ir Michel Barnier, taip pat padėkojo Brexit'o derybinei grupei.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Gerard Batten ENF frakcijos vardu, Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, jis nesutiko, kad Bill Etheridge pateiktų mėlynosios kortelės klausimą, Alyn Smith,jis nesutiko, kad David Coburn pateiktų mėlynosios kortelės klausimą, Barbara Spinelli ir Janice Atkinson.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Seán Kelly, Seb Dance, Molly Scott Cato, Esteban González Pons, jis nesutiko, kad Bill Etheridge pateiktų mėlynosios kortelės klausimą ir Esther de Lange.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Alojz Peterle, Marc Tarabella, Joachim Starbatty, Luke Ming Flanagan, Gunnar Hökmark ir Maria Grapini.

Kalbėjo Frans Timmermans ir Melania Ciot.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis trumpam sustabdytas.)


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

9. Diskusijos su Ispanijos ministru pirmininku Pedro Sánchez Pérez-Castejón dėl Europos ateities (diskusijos)

Diskusijos su Ispanijos ministru pirmininku Pedro Sánchez Pérez-Castejón dėl Europos ateities (2018/2748(RSP))

Pradėdamas diskusijas, Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą.

Kalbėjo Pedro Sánchez Pérez-Castejón (Ispanijos ministras pirmininkas).

Kalbėjo Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Hans-Olaf Henkel ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu, ir Kazimierz Michał Ujazdowski, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Esteban González Pons, Iratxe García Pérez, Joachim Starbatty, Javier Nart, José Bové, Miguel Urbán Crespo, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Epitideios, Esther de Lange, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Lara Comi, Markus Ferber, Csaba Molnár, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Pilar del Castillo Vera, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Carlos Iturgaiz, Javi López, Gabriel Mato, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon ir Michael Detjen.

Kalbėjo Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

10. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 13.06 val.

°
° ° °

Kalbėjo Daniele Viotti.


11. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (tolesni veiksmai)

Pirmininkas pranešė, kad gavo šiuos prašymus dėl balsavimo dėl sprendimų, paskelbtų 2019 m. sausio 14 d. posėdžio protokole (2019 m. sausio 14 d. protokolo 9 punktas):

—   iš ECR frakcijos ir kitų narių dėl JURI komiteto sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas remiantis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl vienos valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo, jungimo ir skaidymo (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   iš Verts/ALE frakcijos ir kitų narių dėl PECH komiteto sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas remiantis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis Vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo planas (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Pranešėja: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019).

Balsavimas vyks demain ketvirtadienis 2019 m. sausio 17 d..

Kitiems sprendimams, paskelbtiems 2019 m. sausio 14 d. posėdžio protokole (2019 m. sausio 14 d. protokolo 9 punktas) netaikomi prašymai dėl balsavimo pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnį.

Taigi ECON, LIBE ir TRAN komitetai, pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalyje nurodytam terminui, pradėjo derybas.


12. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


12.1. Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0052/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2019)0015)


12.2. Prašymas, kad Teisingumo Teismas pateiktų nuomonę dėl pasiūlyto Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo 1 ir 4 protokolų pakeitimo suderinamumo su Sutartimis (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį ir kurį pateikė daugiau kaip 76 narių, prašydami, kad Teisingumo Teismas pateiktų nuomonę dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo 1 ir 4 protokolų dalinio pakeitimo suderinamumo su Sutartimis(2019/2508(RSP)) B8-0051/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta


12.3. ES ir Maroko susitarimas dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, 1 ir 4 protokolų pakeitimo (rezoliucija) (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo [2018/0256M(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0017)


12.4. ES ir Maroko susitarimas dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, 1 ir 4 protokolų pakeitimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo sudarymo projekto [10593/2018 - C8-0463/2018- 2018/0256(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0018)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

Kalbėjo:

Tomáš Zdechovský pasveikino atvykusią Maroko delegaciją.


12.5. Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl PPO ginčų sprendimo procedūros bylos DS492 (Priemonės, darančios poveikį tam tikriems paukštienos produktams taikomoms tarifų nuolaidoms) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl PPO ginčų sprendimo procedūros bylos DS492 (Priemonės, darančios poveikį tam tikriems paukštienos produktams taikomoms tarifų nuolaidoms) sudarymo Sąjungos vardu [10882/2018 - C8-0496/2018- 2018/0281(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0019)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


12.6. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Maria Arena (A8-0445/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0020)

Kalbėjo:

Prieš balsavimą: Maria Arena (pranešėja)


12.7. „Europos socialinis fondas+“ (ESF+) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl „Europos socialinio fondo+“ (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0021)

Kalbėjo: Verónica Lope Fontagné ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


12.8. Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių nuostatų, taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“), kuriam skiriamos Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0022)

Kalbėjo: Pascal Arimont ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


12.9. Tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymas po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000 [COM(2018)0312 - C8-0202/2018- 2018/0158(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS, KOMISIJOS PAREIŠKIMAS ir PARLAMENTO PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0023)


12.10. Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros [2018/2153(INI)] - Specialusis komitetas Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros klausimais - Pranešėjai: Norbert Lins ir Bart Staes (A8-0475/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0024)


13. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Maria Arena - A8-0445/2018
Notis Marias, John Howarth, Rory Palmer, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune ir Seán Kelly

Pranešimas: Verónica Lope Fontagné - A8-0461/2018
Notis Marias, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Rory Palmer, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica ir Nicola Caputo

Pranešimas: Pascal Arimont - A8-0470/2018
Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Notis Marias, Ivana Maletić ir Dubravka Šuica

Pranešimas: Norbert Lins ir Bart Staes - A8-0475/2018
Momchil Nekov, Eleonora Forenza, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica ir Stanislav Polčák.


14. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 14.27 val.)


PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

15. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


16. Parlamento sudėtis

Vokietijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Babette Winter, kuri pakeis Jakob von Weizsäcker, išrinkimą Parlamento nare nuo 2019 m. sausio 10 d.

Parlamentas atsižvelgė į jos išrinkimą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol __[A128089]__ įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, ji eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


17. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


18. Visapusis Europos švietimas, moksliniai tyrimai ir atminimas, susijęs su totalitarine praeitimi (diskusija aktualia tema)

Visapusis Europos švietimas, moksliniai tyrimai ir atminimas, susijęs su totalitarine praeitimi (2019/2500(RSP))

Kalbėjo Andrey Kovatchev, pradėdama PPE frakcijos pasiūlytą diskusiją.

Kalbėjo Melania Ciot (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo Sandra Kalniete PPE frakcijos vardu, Petra Kammerevert S&D frakcijos vardu, Branislav Škripek ECR frakcijos vardu, María Teresa Giménez Barbat ALDE frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, Nathan Gill EFDD frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu, Kostas Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Sabine Verheyen, Silvia Costa, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Marcus Pretzell, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Indrek Tarand, Eleonora Forenza, Michaela Šojdrová, Liliana Rodrigues, Tunne Kelam, Julie Ward, Antanas Guoga ir Momchil Nekov.

Kalbėjo Věra Jourová ir Melania Ciot.

Diskusijos baigtos.


19. Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2017 m. (diskusijos)

Pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2017 m. [2018/2103(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Josep-Maria Terricabras pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo Tomáš Zdechovský dėl ES Tarybai pirmininkaujančios šalies Rumunijos atstovų nedalyvavimo (pirmininkas pateikė patikslinimus), Barbara Kudrycka PPE frakcijos vardu, Sylvie Guillaume S&D frakcijos vardu, Marek Jurek ECR frakcijos vardu, Louis Michel ALDE frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bruno Gollnisch, Ana Miranda Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Auke Zijlstra ENF frakcijos vardu, Bruno Gollnisch, nepriklausomas Parlamento narys, Pavel Svoboda, jis taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Maria Grapini ir Sophia in 't Veld, Dietmar Köster, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Terry Reintke, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Lefteris Christoforou, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová ir Anna Záborská

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Věra Jourová ir Josep-Maria Terricabras.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 01 16 protokolo 21.9 punktas

(Posėdis trumpam sustabdytas laukiant balsavimo.)


PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

20. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 17.04 val.


21. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


21.1. Specialiosios branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo finansavimo programos nustatymas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo prie Tarybos reglamento dėl specialiosios branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo finansavimo programos, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1368/2013 [COM(2018)0467 - C8-0314/2018- 2018/0252(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0025)


21.2. Asociacijos susitarimo su Centrine Amerika prekybai skirtos dalies įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl asociacijos susitarimo su Centrine Amerika prekybai skirtos dalies įgyvendinimo [2018/2106(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Reimer Böge (A8-0459/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0026)


21.3. Programos „InvestEU“ sukūrimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama programa „InvestEU“ [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0027)

Kalbėjo: José Manuel Fernandes ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


21.4. ES laikinasis kelionės dokumentas * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomas ES laikinasis kelionės dokumentas ir panaikinamas Sprendimas 96/409/BUSP [COM(2018)0358 - C8-0386/2018- 2018/0186(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Kinga Gál (A8-0433/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0028)


21.5. 2021–2025 m. laikotarpio Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programa * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl 2021–2025 m. laikotarpio Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos, kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ [COM(2018)0437 - C8-0380/2018- 2018/0226(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0029)


21.6. 2017 m. ECB metinė ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl 2017 m. ECB metinės ataskaitos [2018/2101(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0030)


21.7. Bankų sąjunga. 2018 m. metinė ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl bankų sąjungos. 2018 m. metinė ataskaita [2018/2100(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0031)


21.8. Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimo [2018/2010(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0032)


21.9. Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2017 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2017 m. [2018/2103(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0033)


22. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Paaiškinimai dėl balsavimo vyks 2019 m. sausio 17 d. ketvirtadienis, posėdyje.


23. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis trumpam sustabdytas )


PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

24. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 17.43 val.


25. Direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl Direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, įgyvendinimo [2018/2056(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Lara Comi (A8-0456/2018)

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Lara Comi pristatė pranešimą ir taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Cristian Dan Preda.

Kalbėjo Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Maria Grapini S&D frakcijos vardu, ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig, Richard Sulík ECR frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Róża Thun und Hohenstein, Nicola Danti ir Anneleen Van Bossuyt.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Caterina Chinnici ir Notis Marias.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska ir Lara Comi.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 01 17 protokolo 10.12 punktas


26. Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos metinės ataskaitos [2018/2161(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Barbara Kappel pristatė pranešimą.

Kalbėjo Eider Gardiazabal Rubial (BUDG komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Werner Hoyer (Europos investicijų banko pirmininkas) ir Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo Ralph Packet (INTA komiteto nuomonės referentas), Werner Langen PPE frakcijos vardu, Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu, Stanisław Ożóg ECR frakcijos vardu, Thierry Cornillet ALDE frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, ir David Coburn EFDD frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Jonás Fernández ir Thomas Waitz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ir Seán Kelly.

Kalbėjo Jyrki Katainen, Werner Hoyer ir Barbara Kappel.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 01 17 protokolo 10.13 punktas


27. 2017 m. metinis pranešimas dėl EIB finansinės veiklos kontrolės (diskusijos)

Pranešimas dėl 2017 m. metinio pranešimo dėl EIB finansinės veiklos kontrolę [2018/2151(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Georgi Pirinski pristatė pranešimą.

Kalbėjo Werner Hoyer (Europos investicijų banko pirmininkas) ir Jyrki Katainen (Komisijos narys).

Kalbėjo William (The Earl of) Dartmouth (INTA komiteto nuomonės referentas), Tamás Deutsch PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Nedzhmi Ali ALDE frakcijos vardu, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu, Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu, Gerolf Annemans ENF frakcijos vardu, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Lambert van Nistelrooij ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Jyrki Katainen, Werner Hoyer ir Georgi Pirinski.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 01 17 protokolo 10.4 punktas


28. Darbotvarkės pakeitimas

Pirmininkė, pasikonsultavusi su frakcijomis, siūlo diskusijas dėl padėties Toge (Darbotvarkės 116 punktas), numatytas rytoj (ketvirtadienį) perkelti į kitos sesijos posėdį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui, atitinkamai pakoreguojant darbotvarkę.


29. Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Biudžeto komitetas - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjai: Eider Gardiazabal Rubial ir Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Eider Gardiazabal Rubial ir Petri Sarvamaa pristatė pranešimą.

Kalbėjo Judith Sargentini (LIBE komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Iskra Mihaylova (REGI komiteto nuomonės referentė), Helmut Scholz (AFCO komiteto nuomonės referentas), Ingeborg Gräßle PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, Stanisław Żółtek ENF frakcijos vardu, Sophie Montel, nepriklausoma Parlamento narė, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, André Elissen, Claudia Schmidt, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Steeve Briois, Tamás Deutsch, Arndt Kohn ir Josef Weidenholzer.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivana Maletić ir Răzvan Popa.

Kalbėjo Günther Oettinger, Eider Gardiazabal Rubial ir Petri Sarvamaa.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 01 17 protokolo 10.8 punktas


30. Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“ nustatymas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“ [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Molly Scott Cato (pavaduojanti pranešėja) pristatė pranešimą..

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo Manuel dos Santos (BUDG komiteto nuomonės referentas), Theodor Dumitru Stolojan PPE frakcijos vardu, Hugues Bayet S&D frakcijos vardu, Ralph Packet ECR frakcijos vardu, Dariusz Rosati ir Tom Vandenkendelaere.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Günther Oettinger ir Molly Scott Cato

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 01 17 protokolo 10.9 punktas


31. Teisių ir vertybių programos nustatymas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisių ir vertybių programos [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Bodil Valero pristatė pranešimą.

Kalbėjo Sylvie Guillaume (CULT komiteto nuomonės referentė).

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo Michał Boni PPE frakcijos vardu, Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Marek Jurek ECR frakcijos vardu, Oscar Lancini ENF frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Udo Voigt, jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dobromir Sośnierz, Julie Ward ir Silvia Costa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Georgios Epitideios ir Jiří Pospíšil.

Kalbėjo Věra Jourová ir Bodil Valero.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 01 17 protokolo 10.10 punktas


32. Frakcijų sudėtis

Mike Hookem nuo 2019 m. sausio 17 d. nebėra EFDD frakcijos narys ir jis prisijungė prie nepriklausomų narių.


33. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirminnkas gavo S&D frakcijos prašymus dėl šių paskyrimų:

ECON komitetas: Babette Winter

Delegacija ryšiams su Indija: Babette Winter

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


34. Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programa * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programos (Ignalinos programos), kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Rebecca Harms pristatė pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo Werner Langen PPE frakcijos vardu, Peter Kouroumbashev S&D frakcijos vardu, Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, Antanas Guoga, Zigmantas Balčytis, Vladimir Urutchev ir Ingeborg Gräßle.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil ir Notis Marias.

Kalbėjo Věra Jourová ir Rebecca Harms.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 01 17 protokolo 10.3 punktas


35. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 632.677/OJJE).


36. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.20 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 6 d.Teisinė informacija - Privatumo politika