Index 
Notulen
PDF 326kWORD 86k
Woensdag 16 januari 2019 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Ingekomen stukken
 5.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 6.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 7.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 8.De terugtrekking van het VK uit de EU (debat)
 9.Debat met Pedro Sánchez Pérez-Castejón, premier van Spanje, over de toekomst van Europa (debat)
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (opvolging)
 12.Stemmingen
  12.1.Afsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2016 (stemming)
  12.2.Verzoek aan het Hof van Justitie om advies inzake de verenigbaarheid van de Verdragen en de Overeenkomst tussen de EU en Marokko over de wijziging van de Protocollennrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst (stemming)
  12.3.Overeenkomst EU-Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst Koninkrijk Marokko (resolutie) (stemming)
  12.4.Overeenkomst EU-Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  12.5.Overeenkomst EU-China in verband met de WTO-procedure voor geschillenbeslechting DS492 - Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  12.6.Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) ***I (stemming)
  12.7.Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) ***I (stemming)
  12.8.Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ***I (stemming)
  12.9.Verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU ***I (stemming)
  12.10.Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden (stemming)
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Samenstelling Parlement
 17.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 18.Omvattend Europees onderricht over, onderzoek naar en herdenking van het totalitaire verleden (actualiteitendebat)
 19.Situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017 (debat)
 20.Hervatting van de vergadering
 21.Stemmingen
  21.1.Vaststelling van een specifiek financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  21.2.Uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  21.3.Vaststelling van het InvestEU-programma ***I (stemming)
  21.4.EU-noodreisdocument * (stemming)
  21.5.Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van Euratom 2021-2025 * (stemming)
  21.6.Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank (stemming)
  21.7.Bankenunie - jaarverslag 2018 (stemming)
  21.8.Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru (stemming)
  21.9.Situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017 (stemming)
 22.Stemverklaringen
 23.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 24.Hervatting van de vergadering
 25.Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (debat)
 26.Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (debat)
 27.Jaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (debat)
 28.Wijziging van de agenda
 29.Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten ***I (debat)
 30.Vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen ***I (debat)
 31.Vaststelling van het programma Rechten en waarden ***I (debat)
 32.Samenstelling fracties
 33.Samenstelling commissies en delegaties
 34.Bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen * (debat)
 35.Agenda van de volgende vergadering
 36.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.35 uur geopend.


2. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af naar aanleiding van de verwerping van het brexitakkoord door het Britse parlement gisteren. Hij bevestigt het vertrouwen van het Parlement in het onderhandelingsteam onder leiding van Michel Barnier. Hij benadrukt de noodzaak om voorbereid te zijn op alle mogelijke onvoorziene omstandigheden, met inbegrip van de mogelijkheid van een vertrek zonder akkoord. Er moet rekening worden gehouden met de belangen van EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen en met die van Britse burgers die op het grondgebied van de Unie wonen. Ook moet de kwestie van de grens tussen de Republiek Ierland en Noord-Ierland in aanmerking worden genomen.


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 135 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Situatie in Togo (2019/2518(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, over Togo (B8-0065/2019);

—   Sabine Lösing, Marie Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis en Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Togo (B8-0067/2019);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over Togo (B8-0068/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri en Maria Arena, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Togo (B8-0069/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Jordi Solé, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francis Zammit Dimech en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Togo (B8-0070/2019).

II.   Azerbeidzjan, en met name de zaak Mehman Huseynov (2019/2511(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler en Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, over Azerbeidzjan, en met name de zaak Mehman Huseynov (B8-0056/2019);

—   Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, over Azerbeidzjan, en met name de zaak Mehman Huseynov (B8-0058/2019);

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, over Azerbeidzjan, en met name de zaak Mehman Huseynov (B8-0059/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, over Azerbeidzjan, en met name de zaak Mehman Huseynov (B8-0061/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over Azerbeidzjan, en met name de zaak Mehman Huseynov (B8-0063/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, over Azerbeidzjan, en met name de zaak Mehman Huseynov (B8-0064/2019);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Helga Stevens, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Jordi Solé, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso en Francis Zammit Dimech, namens de PPE-Fractie, over Azerbeidzjan, en met name de zaak Mehman Huseynov (B8-0066/2019).

III.   Sudan (2019/2512(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, over Sudan (B8-0053/2019);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou en Emmanuel Maurel, namens de GUE/NGL-Fractie, over Sudan (B8-0054/2019);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun en Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, over Sudan (B8-055/2019);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over Sudan (B8-0057/2019);

—   Elena Valenciano en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, over Sudan (B8-0060/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Bogusław Sonik, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Ivo Belet, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Antonio López Istúriz White, Francis Zammit Dimech en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie, over Sudan (B8-0062/2019).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 162 van het Reglement.


4. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 36/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0001/2019 - C8-0027/2019 - 2019/2000(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG


5. Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten

Overeenkomstig artikel 31, lid 6, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijvingen DEC 32/2018 en DEC 35/2018 - Afdeling III - Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 33/2018 - Afdeling III - Commissie.

Overeenkomstig artikel 29 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving INF 3/2018 - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving INF 2/2018 - Europese Dienst voor extern optreden.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijvingen 3-INF/2018 en 4-INF/2018 - Hof van Justitie.


6. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen betreffende toegang tot gegevens over bij transactieregisters bewaarde effectenfinancieringstransacties (SFT's) (C(2018)08330 - 2018/2987(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 december 2018
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen tot specificatie van de gegevens van de aanvraag tot registratie en uitbreiding van registratie als transactieregister (C(2018)08331 - 2018/2992(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 december 2018
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende de verzameling, verificatie, aggregatie, vergelijking en publicatie van gegevens over effectenfinancieringstransacties door transactieregisters (C(2018)08332 - 2018/2990(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 december 2018
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot door de Europese Autoriteit voor effecten en markten aan transactieregisters aangerekende vergoedingen (C(2018)08333 - 2018/2988(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 december 2018
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de aan transactieregisters te rapporteren gegevens over effectenfinancieringstransacties (SFT's) (C(2018)08334 - 2018/2986(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 december 2018
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013 wat betreft de toegang tot gegevens van transactieregisters (C(2018)08335 - 2018/2993(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 december 2018
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 150/2013 wat betreft technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de gegevens die in de aanvraag tot registratie als transactieregister moeten worden opgenomen (C(2018)08336 - 2018/2991(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 14 december 2018
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Bijlagen bij gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I en V bij Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (C(2018)08376 - 2018/2982(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 december 2018
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de toepassing van de in artikel3, lid3, onderg), van die richtlijn bedoelde essentiële eisen ter waarborging van de bepaling van de locatie van de oproeper bij noodcommunicatie via mobiele toestellen (C(2018)08383 - 2018/2984(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 december 2018
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging en rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587 ter precisering van de vereiste om in de prijzen de heersende marktomstandigheden tot uiting te laten komen en ter actualisering en rectificatie van sommige bepalingen (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 12 december 2018
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met een maand op verzoek van het Europees Parlement.

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 van de Commissie wat betreft bepaalde registratievoorwaarden om het gebruik van mkb-groeimarkten voor de toepassing van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad te bevorderen (C(2018)08442 - 2018/2985(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 december 2018
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad in verband met het opnemen van nieuwe psychoactieve stoffen in de definitie van "drug" (C(2018)08460 - 2018/2989(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 december 2018
verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 december 2018
verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met 2 maanden op verzoek van het Europees Parlement.

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 december 2018
verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met 2 maanden op verzoek van het Europees Parlement.

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2195 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, wat betreft de definitie van de standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen voor de terugbetaling van uitgaven door de Commissie aan lidstaten (C(2018)08468 - 2018/2999(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 december 2018
verwezen naar de bevoegde commissie: EMPL

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het Euratom-Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 december 2018
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG, CONT, EMPL (artikel 54 van het Reglement), ITRE (artikel 54 van het Reglement), TRAN (artikel 54 van het Reglement), REGI (artikel 54 van het Reglement), AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de specificatie van een uniform elektronisch verslagleggingsformaat (C(2018)08612 - 2018/2995(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2018
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON, IMCO (artikel 54 van het Reglement), JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot vaststelling van een voor de hele Unie geldende overgangsregeling voor de geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten overeenkomstig artikel 10 bis van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (C(2018)08664 - 2018/3005(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 december 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening nr. 389/2013 van de Commissie van 2 mei 2013 tot instelling van een EU-register (C(2018)08871 - 2018/3001(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 december 2018
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlageI bij Verordening (EG) nr. 184/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de niveaus van geografische uitsplitsing betreft (C(2018)08872 - 2018/3002(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 december 2018
verwezen naar de bevoegde commissie: INTA, ECON (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2205, Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/592 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1178 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de clearingverplichting teneinde de uitgestelde data van toepassing van de clearingverplichting voor bepaalde otc-derivatencontracten te verschuiven (C(2018)09047 - 2018/2998(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 19 december 2018
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 wat betreft de termijnen voor de indiening van summiere aangiften bij binnenbrengen en aangiften vóór vertrek bij vervoer over zee van en naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, alsmede de Kanaaleilanden en het eiland Man (C(2018)09094 - 2018/3000(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 december 2018
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2251 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de datum tot wanneer tegenpartijen hun risicobeheerprocedures voor bepaalde niet door een centrale tegenpartij geclearde otc-derivatencontracten mogen blijven toepassen (C(2018)09118 - 2018/3003(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 19 december 2018
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2205 van de Commissie, Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/592 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1178 van de Commissie en tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de datum waarop de clearingverplichting in werking treedt voor bepaalde soorten contracten (C(2018)09122 - 2018/3004(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 19 december 2018
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de methode en criteria voor de beoordeling en erkenning van regelingen voor passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen met betrekking tot tin, tantaal, wolfraam en goud (C(2019)00009 - 2019/2519(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 januari 2019
verwezen naar de bevoegde commissie: INTA

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is gewijzigd van 1 naar 3 maanden op verzoek van de bevoegde commissie:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen tot vaststelling van technische vereisten inzake de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van het elektronisch centraal register op het gebied van betalingsdiensten en inzake de toegang tot de daarin opgenomen informatie (C(2018) 7666 – 2018/2963(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 29 november 2018 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen betreffende toegang tot gegevens over bij transactieregisters bewaarde effectenfinancieringstransacties (SFT's) (C(2018) 8330 – 2018/2987(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 december 2018 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen tot specificatie van de gegevens van de aanvraag tot registratie en uitbreiding van registratie als transactieregister (C(2018) 8331 – 2018/2992(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 december 2018 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende de verzameling, verificatie, aggregatie, vergelijking en publicatie van gegevens over effectenfinancieringstransacties door transactieregisters (C(2018) 8332 – 2018/2990(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 december 2018 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de aan transactieregisters te rapporteren gegevens over effectenfinancieringstransacties (SFT's) (C(2018) 8334 – 2018/2986(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 december 2018 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013 wat betreft de toegang tot gegevens van transactieregisters (C(2018) 8335 – 2018/2993(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 december 2018 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 150/2013 wat betreft technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de gegevens die in de aanvraag tot registratie als transactieregister moeten worden opgenomen (C(2018) 8336 – 2018/2991(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 december 2018 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON


7. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (D059537/02 - 2019/2505(RPS) - termijn : 9 april 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D059585/01 - 2019/2501(RPS) - termijn : 8 april 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D059589/01 - 2019/2502(RPS) - termijn : 8 april 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen III en V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D059590/01 - 2019/2503(RPS) - termijn : 8 april 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van clothianidin, cycloxydim, epoxiconazool, flonicamid, haloxyfop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola stam NRRL Y-27328 en prohexadione in of op bepaalde producten (D059754/02 - 2019/2520(RPS) - termijn : 15 maart 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] betreft (D059790/02 - 2019/2506(RPS) - termijn : 8 april 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot weigering van een toelating voor een gezondheidsclaim voor voedingsmiddelen die over de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaat (D059792/02 - 2019/2507(RPS) - termijn : 8 april 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement), JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft transvetzuren, met uitzondering van de in vetten van dierlijke oorsprong van nature aanwezige transvetzuren (D059925/02 - 2019/2504(RPS) - termijn : 8 april 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI


8. De terugtrekking van het VK uit de EU (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De terugtrekking van het VK uit de EU (2018/2970(RSP))

Melania Ciot (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (hoofdonderhandelaar).

De Voorzitter bevestigt het vertrouwen van het Parlement in Michel Barnier en bedankt het team dat belast is met de onderhandelingen over de brexit.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Gerard Batten, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, die weigert een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge te accepteren, Alyn Smith, die weigert een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn te accepteren, Barbara Spinelli en Janice Atkinson.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, Seb Dance, Molly Scott Cato, Esteban González Pons, die weigert een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge te accepteren en Esther de Lange.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Alojz Peterle, Marc Tarabella, Joachim Starbatty, Luke Ming Flanagan, Gunnar Hökmark en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Melania Ciot.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

9. Debat met Pedro Sánchez Pérez-Castejón, premier van Spanje, over de toekomst van Europa (debat)

Debat met Pedro Sánchez Pérez-Castejón, premier van Spanje, over de toekomst van Europa (2018/2748(RSP))

De Voorzitter leg een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Pedro Sánchez Pérez-Castejón (premier van Spanje).

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, en Kazimierz Michał Ujazdowski, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Esteban González Pons, Iratxe García Pérez, Joachim Starbatty, Javier Nart, José Bové, Miguel Urbán Crespo, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Epitideios, Esther de Lange, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Lara Comi, Markus Ferber, Csaba Molnár, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Pilar del Castillo Vera, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Carlos Iturgaiz, Javi López, Gabriel Mato, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon en Michael Detjen.

Het woord wordt gevoerd door Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken in afwachting van de stemmingen.)


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

10. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 13.06 uur hervat.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Daniele Viotti.


11. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (opvolging)

De Voorzitter deelt mee dat hij verzoeken om stemming over de in de notulen van maandag 14 januari 2019 meegedeelde besluiten (punt 9 van de notulen van 14.1.2019) heeft ontvangen:

—   van de ECR-Fractie en andere leden over het besluit van de commissie JURI om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   van de Verts/ALE-Fractie en andere leden over het besluit van de commissie PECH om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van het verslag over het voorstel voor een verordering van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Rapporteur: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019).

De stemming zal morgen, donderdag 17 januari 2019, plaatsvinden.

Over de overige besluiten zoals meegedeeld in de notulen van maandag 14 januari 2019 (punt 9 van de notulen van 14.1.2019) is geen verzoek om stemming overeenkomstig artikel 69 quater van het Reglement ingediend.

De commissies ECON, LIBE, en TRAN hebben dan ook de onderhandelingen kunnen beginnen na afloop van de in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement genoemde termijn.


12. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


12.1. Afsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2016 (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0052/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0015)


12.2. Verzoek aan het Hof van Justitie om advies inzake de verenigbaarheid van de Verdragen en de Overeenkomst tussen de EU en Marokko over de wijziging van de Protocollennrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig overeenkomstig artikel 108, lid 6, van het Reglement door meer dan 76 leden, met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies inzake de verenigbaarheid van de Verdragen en de Overeenkomst tussen de EU en Marokko over de wijziging van de Protocollennrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds (2019/2508(RSP)) (B8-0051/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen


12.3. Overeenkomst EU-Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst Koninkrijk Marokko (resolutie) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds [2018/0256M(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0017)


12.4. Overeenkomst EU-Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds [10593/2018 - C8-0463/2018- 2018/0256(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0018)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

Het woord werd gevoerd door:

Tomáš Zdechovský, die een Marokkaanse delegatie welkom heet.


12.5. Overeenkomst EU-China in verband met de WTO-procedure voor geschillenbeslechting DS492 - Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling voor het ontwerpbesluit van de Raad over de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China in verband met DS492 Europese Unie - Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten [10882/2018 - C8-0496/2018- 2018/0281(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0019)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


12.6. Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Maria Arena (A8-0445/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0020)

Het woord werd gevoerd door:

Voor de stemming: Maria Arena (rapporteur)


12.7. Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0021)

Het woord wordt gevoerd door Verónica Lope Fontagné, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


12.8. Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0022)

Het woord wordt gevoerd door Pascal Arimont, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


12.9. Verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad [COM(2018)0312 - C8-0202/2018- 2018/0158(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORLOPIG AKKOORD, VERKLARING VAN DE COMMISSIE en Verklaring van het Parlement

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0023)


12.10. Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden (stemming)

Verslag over de toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden [2018/2153(INI)] – Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden - Norbert Lins en Bart Staes (A8-0475/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0024)


13. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Maria Arena - A8-0445/2018
Notis Marias, John Howarth, Rory Palmer, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune en Seán Kelly

Verslag Verónica Lope Fontagné - A8-0461/2018
Notis Marias, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Rory Palmer, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica en Nicola Caputo

Verslag Pascal Arimont - A8-0470/2018
Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Notis Marias, Ivana Maletić en Dubravka Šuica

Verslag Norbert Lins en Bart Staes - A8-0475/2018
Momchil Nekov, Eleonora Forenza, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica en Stanislav Polčák.


14. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming)

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 14.27 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

15. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


16. Samenstelling Parlement

De bevoegde Duitse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Babette Winter tot lid van het Parlement, ter vervanging van Jakob von Weizsäcker, met ingang van 10 januari 2019.

Het Parlement neemt kennis van haar benoeming.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Babette Winter, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat zij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


17. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


18. Omvattend Europees onderricht over, onderzoek naar en herdenking van het totalitaire verleden (actualiteitendebat)

Omvattend Europees onderricht over, onderzoek naar en herdenking van het totalitaire verleden (2019/2500(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Andrey Kovatchev om het door de PPE-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Melania Ciot (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, Petra Kammerevert, namens de S&D-Fractie, Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, María Teresa Giménez Barbat, namens de ALDE-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Nathan Gill, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Kostas Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Sabine Verheyen, Silvia Costa, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Marcus Pretzell, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Indrek Tarand, Eleonora Forenza, Michaela Šojdrová, Liliana Rodrigues, Tunne Kelam, Julie Ward, Antanas Guoga en Momchil Nekov.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Melania Ciot.

Het debat wordt gesloten.


19. Situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017 (debat)

Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017 [2018/2103(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Josep-Maria Terricabras leidt het verslag in.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, over de afwezigheid van het Roemeense voorzitterschap (de Voorzitter geeft toelichting), Barbara Kudrycka, namens de PPE-Fractie, Sylvie Guillaume, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bruno Gollnisch, Ana Miranda, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Pavel Svoboda, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Maria Grapini en Sophia in 't Veld, Dietmar Köster, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Terry Reintke, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Lefteris Christoforou, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová en Anna Záborská

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Josep-Maria Terricabras.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 21.9 van de notulen van 16.1.2019.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken in afwachting van de stemmingen.)


VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

20. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 17.04 uur hervat.


21. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


21.1. Vaststelling van een specifiek financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een specifiek financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval, en tot intrekking van Verordening (Euratom) nr. 1368/2013 van de Raad [COM(2018)0467 - C8-0314/2018- 2018/0252(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0025)


21.2. Uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika [2018/2106(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Reimer Böge (A8-0459/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0026)


21.3. Vaststelling van het InvestEU-programma ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0027)

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Fernandes, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


21.4. EU-noodreisdocument * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van een EU-noodreisdocument en tot intrekking van Besluit 96/409/GBVB [COM(2018)0358 - C8-0386/2018- 2018/0186(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Kinga Gál (A8-0433/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0028)


21.5. Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van Euratom 2021-2025 * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor de periode 2021-2025 ter aanvulling van Horizon Europa - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie [COM(2018)0437 - C8-0380/2018- 2018/0226(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0029)


21.6. Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank (stemming)

Verslag over het jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank [2018/2101(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0030)


21.7. Bankenunie - jaarverslag 2018 (stemming)

Verslag over de bankenunie - jaarverslag 2018 [2018/2100(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0031)


21.8. Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru (stemming)

Verslag over de uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru [2018/2010(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0032)


21.9. Situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017 (stemming)

Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017 [2018/2103(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0033)


22. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

De mondelinge stemverklaringen vinden plaats op donderdag 17 januari 2019.


23. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming)

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken.)


VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

24. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 17.43 uur hervat.


25. Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties [2018/2056(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Lara Comi (A8-0456/2018)

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Lara Comi leidt het verslag in en beantwoordt tevens een “blauwe kaart”-vraag van Cristian Dan Preda.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Maria Grapini, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Richard Sulík, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Róża Thun und Hohenstein, Nicola Danti en Anneleen Van Bossuyt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Caterina Chinnici en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska en Lara Comi.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.12 van de notulen van 17.1.2019.


26. Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (debat)

Verslag over het jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank [2018/2161(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Barbara Kappel leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Eider Gardiazabal Rubial (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG).

Het woord wordt gevoerd door Werner Hoyer (president van de Europese Investeringsbank) en Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ralph Packet (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Werner Langen, namens de PPE-Fractie, Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie, Stanisław Ożóg, namens de ECR-Fractie, Thierry Cornillet, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, en David Coburn, namens de EFDD-Fractie.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Jonás Fernández en Thomas Waitz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen, Werner Hoyer en Barbara Kappel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.13 van de notulen van 17.1.2019.


27. Jaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (debat)

Verslag over het jaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de EIB [2018/2151(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Georgi Pirinski leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Werner Hoyer (president van de Europese Investeringsbank) en Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door William (The Earl of) Dartmouth (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Tamás Deutsch, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Nedzhmi Ali, namens de ALDE-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerolf Annemans, namens de ENF-Fractie, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Lambert van Nistelrooij en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen, Werner Hoyer en Georgi Pirinski.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.4 van de notulen van 17.1.2019.


28. Wijziging van de agenda

Na overleg met de fracties stelt de Voorzitter voor het debat over de situatie in Togo (punt 116 van de PV), dat gepland staat voor morgen, donderdag, uit te stellen tot een volgende vergaderperiode.

Het Parlement gaat akkoord met dit voorstel. De agenda wordt aldus gewijzigd.


29. Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie begrotingscontrole. Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial en Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Eider Gardiazabal Rubial en Petri Sarvamaa geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Judith Sargentini (rapporteur voor advies van de commissie LIBE).

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Iskra Mihaylova (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Helmut Scholz (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Ingeborg Gräßle, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Stanisław Żółtek, namens de ENF-Fractie, Sophie Montel, niet-fractiegebonden lid, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, André Elissen, Claudia Schmidt, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Steeve Briois, Tamás Deutsch, Arndt Kohn en Josef Weidenholzer.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivana Maletić en Răzvan Popa.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger, Eider Gardiazabal Rubial en Petri Sarvamaa.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.8 van de notulen van 17.1.2019.


30. Vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Molly Scott Cato (ter vervanging van de rapporteur) geeft toelichting bij het verslag..

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manuel dos Santos (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Theodor Dumitru Stolojan, namens de PPE-Fractie, Hugues Bayet, namens de S&D-Fractie, Ralph Packet, namens de ECR-Fractie, Dariusz Rosati en Tom Vandenkendelaere.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Molly Scott Cato.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.9 van de notulen van 17.1.2019.


31. Vaststelling van het programma Rechten en waarden ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Rechten en waarden [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Bodil Valero leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Sylvie Guillaume (rapporteur voor advies van de commissie CULT).

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Michał Boni, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Oscar Lancini, namens de ENF-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Udo Voigt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dobromir Sośnierz, Julie Ward en Silvia Costa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Georgios Epitideios en Jiří Pospíšil.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Bodil Valero.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.10 van de notulen van 17.1.2019.


32. Samenstelling fracties

Mike Hookem is met ingang van 17 januari 2019 geen lid meer van de EFDD-Fractie en zal verdergaan als niet-fractiegebonden lid.


33. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie verzoeken voor de volgende benoemingen ontvangen:

Commissie ECON: Babette Winter

Delegatie voor de betrekkingen met India: Babette Winter

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


34. Bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen * (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen (het Ignalina-programma) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1369/2013 van de Raad [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Rebecca Harms leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Werner Langen, namens de PPE-Fractie, Peter Kouroumbashev, namens de S&D-Fractie, Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Antanas Guoga, Zigmantas Balčytis, Vladimir Urutchev en Ingeborg Gräßle.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Rebecca Harms.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.3 van de notulen van 17.1.2019.


35. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 632.677/OJJE).


36. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.20 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid