Indeks 
Protokół
PDF 331kWORD 87k
Środa, 16 stycznia 2019 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Składanie dokumentów
 5.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 7.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 8.Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata)
 9.Debata z premierem Hiszpanii Pedrem Sánchezem Pérezem-Castejónem na temat przyszłości Europy (debata)
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (podjęte kroki)
 12.Głosowanie
  12.1.Zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2016 (głosowanie)
  12.2.Zasięgnięcie opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z Traktatami proponowanego porozumienia między UE a Marokiem dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i nr 4 do Układu eurośródziemnomorskiego (głosowanie)
  12.3.Porozumienie między UE a Marokiem dotyczące zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego (rezolucja) (głosowanie)
  12.4.Porozumienie między UE a Marokiem dotyczące zmiany protokołów nr 1 i nr 4 do Układu eurośródziemnomorskiego *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  12.5.Porozumienie między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w związku z postępowaniem dotyczącym rozstrzygnięcia sporu na forum WTO w sprawie DS492 „Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego” *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  12.6.Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ***I (głosowanie)
  12.7.Europejski Fundusz Społeczny Plus ***I (głosowanie)
  12.8.Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) ***I (głosowanie)
  12.9.Podział kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I (głosowanie)
  12.10.Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 14.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Skład Parlamentu
 17.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 18.Wszechstronne europejskie badania naukowe i edukacja w zakresie totalitarnej przeszłości oraz upamiętnianie jej (debata na aktualny temat)
 19.Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r. (debata)
 20.Wznowienie posiedzenia
 21.Głosowanie
  21.1.Ustanowienie specjalnego programu likwidacji obiektów jądrowych i gospodarowania odpadami promieniotwórczymi * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  21.2.Sprawozdanie z wdrażania filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  21.3.Ustanowienie Programu InvestEU ***I (głosowanie)
  21.4.Tymczasowy unijny dokument podróży * (głosowanie)
  21.5.Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na lata 2021-2025 * (głosowanie)
  21.6.Roczny raport EBC za rok 2017 (głosowanie)
  21.7.Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018 (głosowanie)
  21.8.Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru (głosowanie)
  21.9.Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r. (głosowanie)
 22.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 23.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 24.Wznowienie posiedzenia
 25.Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (debata)
 26.Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (debata)
 27.Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI w 2017 r. (debata)
 28.Zmiana porządku obrad
 29.Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich ***I (debata)
 30.Ustanowienie programu Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania ***I (debata)
 31.Ustanowienie programu „Prawa i Wartości” ***I (debata)
 32.Skład grup politycznych
 33.Skład komisji i delegacji
 34.Program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie * (debata)
 35.Porządek obrad następnego posiedzenia
 36.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 8.35.


2. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie po wczorajszym odrzuceniu przez parlament Zjednoczonego Królestwa umowy w sprawie brexitu. Ponownie podkreślił zaufanie Parlamentu do zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie negocjacje pod przewodnictwem Michela Barniera. Podkreślił, że należy przygotować się na wszystkie ewentualności, w tym na scenariusz braku porozumienia. Trzeba będzie wziąć pod uwagę interesy obywateli UE mieszkających w Zjednoczonym Królestwie, jak również interesy obywateli Zjednoczonego Królestwa mieszkających na całym terytorium UE. Będzie również należało uwzględnić kwestię granicy między Irlandią a Irlandią Północną.


3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Sytuacja w Togo (2019/2518(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Togo (B8-0065/2019);

—   Sabine Lösing, Marie Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis i Takis Hadjigeorgiou, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Togo (B8-0067/2019);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Togo (B8-0068/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri i Maria Arena, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Togo (B8-0069/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Jordi Solé, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francis Zammit Dimech i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Togo (B8-0070/2019).

II.   Azerbejdżan, w szczególności sprawa Mehmana Husejnowa (2019/2511(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler i Indrek Tarand, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Azerbejdżanu, w szczególności sprawa Mehmana Husejnowa (B8-0056/2019);

—   Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Azerbejdżanu, w szczególności sprawa Mehmana Husejnowa (B8-0058/2019);

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR, w sprawie Azerbejdżanu, w szczególności sprawa Mehmana Husejnowa (B8-0059/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Azerbejdżanu, w szczególności sprawa Mehmana Husejnowa (B8-0061/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Azerbejdżanu, w szczególności sprawa Mehmana Husejnowa (B8-0063/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D, w sprawie Azerbejdżanu, w szczególności sprawa Mehmana Husejnowa (B8-0064/2019);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Helga Stevens, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Jordi Solé, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso i Francis Zammit Dimech, w imieniu grupy PPE, w sprawie Azerbejdżanu, w szczególności sprawa Mehmana Husejnowa (B8-0066/2019).

III.   Sudan (2019/2512(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR, w sprawie Sudanu (B8-0053/2019);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou i Emmanuel Maurel, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Sudanu (B8-0054/2019);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun i Tilly Metz, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Sudanu (B8-055/2019);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Sudanu (B8-0057/2019);

—   Elena Valenciano i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D, w sprawie Sudanu (B8-0060/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Bogusław Sonik, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Ivo Belet, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Antonio López Istúriz White, Francis Zammit Dimech i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE, w sprawie Sudanu (B8-0062/2019).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


4. Składanie dokumentów

Zostały złożone następujące dokumenty:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 36/2018 - Sekcja III - Komisja (N8-0001/2019 - C8-0027/2019 - 2019/2000(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


5. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 32/2018 i DEC 35/2018 Sekcja III – Komisja.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 33/2018 - Sekcja III – Komisja.

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciu środków INF 3/2018 - Europejski Inspektor Ochrony Danych.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciu środków INF 2/2018 - Europejska Służba Działań Zewnętrznych.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciu środków 3-INF/2018, 4-INF/2018 - Trybunał Sprawiedliwości.


6. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w sprawie dostępu do szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywanych w repozytoriach transakcji (C(2018)08330 - 2018/2987(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące wniosku o rejestrację i o rozszerzenie rejestracji jako repozytorium transakcji (C(2018)08331 - 2018/2992(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie gromadzenia, weryfikacji, agregacji, porównywania i publikacji danych dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przez repozytoria transakcji (C(2018)08332 - 2018/2990(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów transakcji (C(2018)08333 - 2018/2988(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowe informacje dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, które należy zgłaszać repozytoriom transakcji (C(2018)08334 - 2018/2986(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 151/2013 w odniesieniu do dostępu do danych przechowywanych w repozytoriach transakcji (C(2018)08335 - 2018/2993(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 150/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji (C(2018)08336 - 2018/2991(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki I i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (C(2018)08376 - 2018/2982(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE w odniesieniu do stosowania zasadniczych wymagań, o których mowa w art. 3 ust. 3 lit. g) tej dyrektywy, w celu zapewnienia możliwości ustalenia lokalizacji osób dokonujących zgłoszeń alarmowych za pomocą urządzeń przenośnych (C(2018)08383 - 2018/2984(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587 w celu określenia wymogu, zgodnie z którym ceny mają odzwierciedlać istniejące warunki rynkowe, oraz w celu zaktualizowania i skorygowania niektórych przepisów (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: dodatkowy miesiąc na wniosek Parlamentu Europejskiego.

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 w odniesieniu do niektórych warunków rejestracji w celu propagowania korzystania z rynków rozwoju MŚP do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (C(2018)08442 - 2018/2985(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji „narkotyku” (C(2018)08460 - 2018/2989(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 dodatkowe miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego.

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 ustanawiającego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 dodatkowe miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego.

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2195 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do definicji standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych stosowanych w celu refundacji przez Komisję wydatków poniesionych przez państwa członkowskie (C(2018)08468 - 2018/2999(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 19 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG, CONT, EMPL (art. 54 Regulaminu), ITRE (art. 54 Regulaminu), TRAN (art. 54 Regulaminu), REGI (art. 54 Regulaminu), AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego (C(2018)08612 - 2018/2995(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 17 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON, IMCO (art. 54 Regulaminu), JURI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art.10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (C(2018)08664 - 2018/3005(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 19 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Komisji nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiające rejestr Unii (C(2018)08871 - 2018/3001(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 19 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 184/2005 w odniesieniu do poziomów podziału geograficznego (C(2018)08872 - 2018/3002(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 19 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA, ECON (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2205, rozporządzenie delegowane (UE) 2016/592 i rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1178, uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania w celu dalszego odroczenia dat rozpoczęcia stosowania obowiązku rozliczania niektórych kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (C(2018)09047 - 2018/2998(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 19 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 w odniesieniu do terminów składania przywozowych deklaracji skróconych i deklaracji poprzedzających wyprowadzenie w przypadku transportu drogą morską towarów z i do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Wysp Normandzkich i Wyspy Man (C(2018)09094 - 2018/3000(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 19 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/2251 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do daty, do której kontrahenci mogą nadal stosować swoje procedury zarządzania ryzykiem w stosunku do niektórych kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez CCP (C(2018)09118 - 2018/3003(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 19 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2205, rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/592 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1178, uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do daty, od której obowiązek rozliczania staje się skuteczny dla niektórych rodzajów kontraktów (C(2018)09122 - 2018/3004(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 19 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 w odniesieniu do metodyki i kryteriów oceny oraz uznawania systemów należytej staranności w łańcuchu dostaw cyny, tantalu, wolframu i złota (C(2019)00009 - 2019/2519(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 stycznia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

Projekty aktów delegowanych, w przypadku których na wniosek właściwej komisji przedłużono termin z 1 miesiąca do 3 miesięcy:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających techniczne wymogi w zakresie opracowania, obsługi i prowadzenia elektronicznego centralnego rejestru w dziedzinie usług płatniczych i w zakresie dostępu do informacji w nim zawartych (C(2018)07666 – 2018/2963(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 29 listopada 2018 r., na wniosek właściwej komisji.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w sprawie dostępu do szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywanych w repozytoriach transakcji (C(2018)08330 – 2018/2987(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 grudnia 2018 r., na wniosek właściwej komisji.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące wniosku o rejestrację i o rozszerzenie rejestracji jako repozytorium transakcji (C(2018)08331 – 2018/2992(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 grudnia 2018 r., na wniosek właściwej komisji.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie gromadzenia, weryfikacji, agregacji, porównywania i publikacji danych dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przez repozytoria transakcji (C(2018)08332 – 2018/2990(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 grudnia 2018 r., na wniosek właściwej komisji.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowe informacje dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, które należy zgłaszać repozytoriom transakcji (C(2018)08334 – 2018/2986(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 grudnia 2018 r., na wniosek właściwej komisji.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 151/2013 w odniesieniu do dostępu do danych przechowywanych w repozytoriach transakcji (C(2018)08335 – 2018/2993(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 grudnia 2018 r., na wniosek właściwej komisji.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 150/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji (C(2018)08336 – 2018/2991(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 grudnia 2018 r., na wniosek właściwej komisji.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


7. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (D059537/02 - 2019/2505(RPS) - termin: 9 kwietnia 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D059585/01 - 2019/2501(RPS) - termin: 8 kwietnia 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D059589/01 - 2019/2502(RPS) - termin: 8 kwietnia 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki III i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D059590/01 - 2019/2503(RPS) - termin: 8 kwietnia 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlotianidyny, cykloksydymu, epoksykonazolu, flonikamidu, haloksyfopu, mandestrobiny, mepikwatu, szczepu Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 i proheksadionu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D059754/02 - 2019/2520(RPS) - termin: 15 marca 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do johimby lekarskiej (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (D059790/02 - 2019/2506(RPS) - termin: 8 kwietnia 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na stosowanie oświadczenia zdrowotnego dotyczącego żywności i odnoszącego się do rozwoju i zdrowia dzieci (D059792/02 - 2019/2507(RPS) - termin: 8 kwietnia 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu), JURI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego (D059925/02 - 2019/2504(RPS) - termin: 8 kwietnia 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


8. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (2018/2970(RSP))

Melania Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrał Michel Barnier (główny negocjator).

Przewodniczący potwierdził, że Michel Barnier cieszy się całkowitym zaufaniem Parlamentu, i wyraził podziękowania dla zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie negocjacji w sprawie brexitu.

Głos zabrali Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Gerard Batten w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Alyn Smith, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Barbara Spinelli i Janice Atkinson.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Seán Kelly, Seb Dance, Molly Scott Cato, Esteban González Pons, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a i Esther de Lange.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Alojz Peterle, Marc Tarabella, Joachim Starbatty, Luke Ming Flanagan, Gunnar Hökmark i Maria Grapini.

Głos zabrali Frans Timmermans i Melania Ciot.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

9. Debata z premierem Hiszpanii Pedrem Sánchezem Pérezem-Castejónem na temat przyszłości Europy (debata)

Debata z premierem Hiszpanii Pedrem Sánchezem Pérezem-Castejónem na temat przyszłości Europy (2018/2748(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie tytułem wprowadzenia do debaty.

Głos zabrał Pedro Sánchez Pérez-Castejón (premier Hiszpanii).

Głos zabrał Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF i Kazimierz Michał Ujazdowski niezrzeszony.

Głos zabrał Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Esteban González Pons, Iratxe García Pérez, Joachim Starbatty, Javier Nart, José Bové, Miguel Urbán Crespo, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Epitideios, Esther de Lange, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Lara Comi, Markus Ferber, Csaba Molnár, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Pilar del Castillo Vera, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Carlos Iturgaiz, Javi López, Gabriel Mato, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon i Michael Detjen.

Głos zabrał Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

10. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 13.06.

°
° ° °

Głos zabrał Daniele Viotti.


11. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (podjęte kroki)

Przewodniczący poinformował, że otrzymał wnioski o poddanie pod głosowanie decyzji ogłoszonych w protokole z poniedziałku 14 stycznia 2019 r. (pkt 9 protokołu z dnia 14.1.2019) od:

—   grupy ECR i innych posłów, w sprawie decyzji komisji JURI o podjęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   grupy Verts/ALE i innych posłów, w sprawie decyzji komisji PECH podjęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Sprawozdawczyni: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019).

Głosowanie odbędzie się jutro, w czwartek 17 stycznia 2019 r.

Pozostałe decyzje ogłoszone w protokole z poniedziałku 14 stycznia 2019 r. (pkt 9 protokołu z dnia 14.1.2019) nie były przedmiotem wniosku o głosowanie zgodnie z art. 69c Regulaminu.

Komisje ECON, LIBE i TRAN przystąpiły zatem do negocjacji po upływie terminu, o którym mowa w art. 69c ust. 2 Regulaminu.


12. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


12.1. Zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2016 (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0052/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0015)


12.2. Zasięgnięcie opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z Traktatami proponowanego porozumienia między UE a Marokiem dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i nr 4 do Układu eurośródziemnomorskiego (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 108 ust. 6 Regulaminu przez ponad 76 posłów w sprawie zasięgnięcia opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z Traktatami proponowanego porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony (2019/2508(RSP)) (B8-0051/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucono


12.3. Porozumienie między UE a Marokiem dotyczące zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony [2018/0256M(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0017)


12.4. Porozumienie między UE a Marokiem dotyczące zmiany protokołów nr 1 i nr 4 do Układu eurośródziemnomorskiego *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i nr 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony [10593/2018 - C8-0463/2018- 2018/0256(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0018)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Wystąpienia

Tomáš Zdechovský, aby powitać delegację marokańską.


12.5. Porozumienie między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w związku z postępowaniem dotyczącym rozstrzygnięcia sporu na forum WTO w sprawie DS492 „Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego” *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w związku ze sprawą DS492 „Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego” [10882/2018 - C8-0496/2018- 2018/0281(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0019)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


12.6. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Maria Arena (A8-0445/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0020)

Wystąpienia

Przed głosowaniem: Maria Arena (sprawozdawczyni)


12.7. Europejski Fundusz Społeczny Plus ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0021)

Głos zabrał Verónica Lope Fontagné z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


12.8. Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0022)

Głos zabrał Pascal Arimont z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


12.9. Podział kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 [COM(2018)0312 - C8-0202/2018- 2018/0158(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSTĘPNE POROZUMIENIE, OŚWIADCZENIE KOMISJI i OŚWIADCZENIE PARLAMENTU

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0023)


12.10. Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu [2018/2153(INI)] - Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu - Norbert Lins i Bart Staes (A8-0475/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0024)


13. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Sprawozdanie Maria Arena - A8-0445/2018
Notis Marias, John Howarth, Rory Palmer, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune i Seán Kelly

Sprawozdanie Verónica Lope Fontagné - A8-0461/2018
Notis Marias, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Rory Palmer, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica i Nicola Caputo

Sprawozdanie Pascal Arimont - A8-0470/2018
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Notis Marias, Ivana Maletić i Dubravka Šuica

Sprawozdanie Norbert Lins i Bart Staes - A8-0475/2018
Momchil Nekov, Eleonora Forenza, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica i Stanislav Polčák.


14. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.27.)


PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

15. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


16. Skład Parlamentu

Właściwe organy niemieckie powiadomiły o wyborze Babette Winter w miejsce Jakoba von Weizsäckera na posłankę do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 10 stycznia 2019 r.

Parlament przyjął do wiadomości ten wybór.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Babette Winter bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.


17. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


18. Wszechstronne europejskie badania naukowe i edukacja w zakresie totalitarnej przeszłości oraz upamiętnianie jej (debata na aktualny temat)

Wszechstronne europejskie badania naukowe i edukacja w zakresie totalitarnej przeszłości oraz upamiętnianie jej (2019/2500(RSP))

Głos zabrał Andrey Kovatchev, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę PPE.

Głos zabrały Melania Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali Sandra Kalniete w imieniu grupy PPE, Petra Kammerevert w imieniu grupy S&D, Branislav Škripek w imieniu grupy ECR, María Teresa Giménez Barbat w imieniu grupy ALDE, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Nathan Gill w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Kostas Papadakis niezrzeszony, Sabine Verheyen, Silvia Costa, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Marcus Pretzell, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Indrek Tarand, Eleonora Forenza, Michaela Šojdrová, Liliana Rodrigues, Tunne Kelam, Julie Ward, Antanas Guoga i Momchil Nekov.

Głos zabrały Věra Jourová i Melania Ciot.

Debata została zamknięta.


19. Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r. [2018/2103(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Josep-Maria Terricabras przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali Tomáš Zdechovský w sprawie nieobecności przedstawiciela rumuńskiej prezydencji (Przewodniczący udzielił wyjaśnień), Barbara Kudrycka w imieniu grupy PPE, Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Louis Michel w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bruno Gollnisch, Ana Miranda w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Pavel Svoboda, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini i Sophię in 't Veld, Dietmar Köster, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Terry Reintke, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Lefteris Christoforou, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová i Anna Záborská.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić i Georgios Epitideios.

Głos zabrali Věra Jourová i Josep-Maria Terricabras.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 21.9 protokołu z dnia 16.1.2019.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone w oczekiwaniu na głosowania.)


PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

20. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 17.04.


21. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


21.1. Ustanowienie specjalnego programu likwidacji obiektów jądrowych i gospodarowania odpadami promieniotwórczymi * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego specjalny program likwidacji obiektów jądrowych i gospodarowania odpadami promieniotwórczymi oraz uchylającego rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1368/2013 [COM(2018)0467 - C8-0314/2018- 2018/0252(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0025)


21.2. Sprawozdanie z wdrażania filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie z wdrażania filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową [2018/2106(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Reimer Böge (A8-0459/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0026)


21.3. Ustanowienie Programu InvestEU ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0027)

Głos zabrał José Manuel Fernandes z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


21.4. Tymczasowy unijny dokument podróży * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej unijny tymczasowy dokument podróży i uchylającej decyzję 96/409/WPZiB [COM(2018)0358 - C8-0386/2018- 2018/0186(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Kinga Gál (A8-0433/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0028)


21.5. Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na lata 2021-2025 * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na lata 2021-2025 uzupełniający program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” [COM(2018)0437 - C8-0380/2018- 2018/0226(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0029)


21.6. Roczny raport EBC za rok 2017 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rocznego raportu EBC za rok 2017 [2018/2101(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0030)


21.7. Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie unii bankowej – sprawozdania rocznego za rok 2018 [2018/2100(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0031)


21.8. Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru [2018/2010(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0032)


21.9. Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r. [2018/2103(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0033)


22. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu zostaną przedstawione 17 stycznia 2019 r.


23. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

24. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 17.43.


25. Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych [2018/2056(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Lara Comi (A8-0456/2018)

Głos zabrał Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Lara Comi przedstawiła sprawozdanie i odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Cristiana Dana Predę.

Głos zabrali Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Maria Grapini w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Richard Sulík w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Róża Thun und Hohenstein, Nicola Danti i Anneleen Van Bossuyt.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Caterina Chinnici i Notis Marias.

Głos zabrały Elżbieta Bieńkowska i Lara Comi.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.12 protokołu z dnia 17.1.2019.


26. Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (debata)

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego [2018/2161(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Barbara Kappel przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Eider Gardiazabal Rubial (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG).

Głos zabrali Werner Hoyer (prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego) i Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali Ralph Packet (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Werner Langen w imieniu grupy PPE, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, Stanisław Ożóg w imieniu grupy ECR, Thierry Cornillet w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL i David Coburn w imieniu grupy EFDD.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Jonás Fernández i Thomas Waitz.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias i Seán Kelly.

Głos zabrali Jyrki Katainen, Werner Hoyer i Barbara Kappel.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.13 protokołu z dnia 17.1.2019.


27. Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI w 2017 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej EBI w 2017 r. [2018/2151(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Georgi Pirinski przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali Werner Hoyer (prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego) i Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali William (The Earl of) Dartmouth (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Tamás Deutsch w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Nedzhmi Ali w imieniu grupy ALDE, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL, Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Lambert van Nistelrooij i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski i Stanislav Polčák.

Głos zabrali Jyrki Katainen, Werner Hoyer i Georgi Pirinski.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.4 protokołu z dnia 17.1.2019.


28. Zmiana porządku obrad

Po konsultacji z grupami politycznymi Przewodnicząca zaproponowała, by debata nad sytuacją w Togo (punkt 116 PO), przewidziana na czwartek (w dniu jutrzejszym), została przełożona na następną sesję.

Parlament wyraził zgodę na tę propozycję. Porządek obrad został tym samym zmieniony.


29. Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Kontroli Budżetowej. Współsprawozdawcy: Eider Gardiazabal Rubial i Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Eider Gardiazabal Rubial i Petri Sarvamaa przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrała Judith Sargentini (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE).

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Iskra Mihaylova (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Helmut Scholz (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Ingeborg Gräßle w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Stanisław Żółtek w imieniu grupy ENF, Sophie Montel niezrzeszona, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, André Elissen, Claudia Schmidt, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Steeve Briois, Tamás Deutsch, Arndt Kohn i Josef Weidenholzer.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivana Maletić i Răzvan Popa.

Głos zabrali Günther Oettinger, Eider Gardiazabal Rubial i Petri Sarvamaa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.8 protokołu z dnia 17.1.2019.


30. Ustanowienie programu Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Molly Scott Cato (w zastępstwie sprawozdawcy) przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali Manuel dos Santos (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Theodor Dumitru Stolojan w imieniu grupy PPE, Hugues Bayet w imieniu grupy S&D, Ralph Packet w imieniu grupy ECR, Dariusz Rosati i Tom Vandenkendelaere.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali Günther Oettinger i Molly Scott Cato

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.9 protokołu z dnia 17.1.2019.


31. Ustanowienie programu „Prawa i Wartości” ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Prawa i Wartości” [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Bodil Valero przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Sylvie Guillaume (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT).

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali Michał Boni w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Oscar Lancini w imieniu grupy ENF, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Udo Voigt, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Georgiosa Epitideiosa, Michaela Šojdrová, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dobromira Sośnierza, Julie Ward i Silvia Costa.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias, Georgios Epitideios i Jiří Pospíšil.

Głos zabrały Věra Jourová i Bodil Valero.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.10 protokołu z dnia 17.1.2019.


32. Skład grup politycznych

Mike Hookem przestał być członkiem grupy EFDD ze skutkiem od dnia 17 stycznia 2019 r. i zasiada odtąd wśród posłów niezrzeszonych.


33. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy S&D następujące wnioski o nominacje:

komisja ECON: Babette Winter

Delegacja do spraw Stosunków z Indiami: Babette Winter

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.


34. Program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie („program Ignalina”) oraz uchylającego rozporządzenie Rady (UE) nr 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Rebecca Harms przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali Werner Langen w imieniu grupy PPE, Peter Kouroumbashev w imieniu grupy S&D, Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Antanas Guoga, Zigmantas Balčytis, Vladimir Urutchev i Ingeborg Gräßle.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil i Notis Marias.

Głos zabrały Věra Jourová i Rebecca Harms.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 17.1.2019.


35. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 632.677/OJJE).


36. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności