Index 
Proces-verbal
PDF 324kWORD 87k
Miercuri, 16 ianuarie 2019 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Declarația Președintelui
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 4.Depunere de documente
 5.Transferuri de credite și decizii bugetare
 6.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 7.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 8.Retragerea Regatului Unit din UE (dezbatere)
 9.Dezbatere cu Preşedintele Guvernului Spaniei, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, cu privire la viitorul Europei (dezbatere)
 10.Reluarea ședinței
 11.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (cursul dat)
 12.Votare
  
12.1.Închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2016 (vot)
  
12.2.Decizia de a solicita avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a acordului prevăzut între UE și Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean (vot)
  
12.3.Acordul UE-Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean (Rezoluție) (vot)
  
12.4.Acordul UE-Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
12.5.Acordul UE-China în legătură cu procedura OMC de soluționare a litigiului DS492 „Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre” *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
12.6.Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) ***I (vot)
  
12.7.Fondul social european Plus (FSE+) ***I (vot)
  
12.8.Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă ***I (vot)
  
12.9.Repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune ***I (vot)
  
12.10.Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune (vot)
 13.Explicații privind votul
 14.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 15.Reluarea ședinței
 16.Componența Parlamentului
 17.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 18.Predarea și cercetarea amănunțită a regimurilor totalitare din trecutul Europei și păstrarea vie a memoriei lor (dezbatere pe o temă de actualitate)
 19.Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017 (dezbatere)
 20.Reluarea ședinței
 21.Votare
  
21.1.Instituirea unui program financiar specific pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
21.2.Raportul privind punerea în aplicare a pilonului comercial al Acordului de asociere cu America Centrală (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
21.3.Instituirea Programului InvestEU ***I (vot)
  
21.4.Documentul de călătorie provizoriu al UE * (vot)
  
21.5.Programul pentru cercetare și formare 2021-2025 al Euratom * (vot)
  
21.6.Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2017 (vot)
  
21.7.Uniunea bancară - Raportul anual pe 2018 (vot)
  
21.8.Punerea în aplicare a Acordului comercial UE - Columbia și Peru (vot)
  
21.9.Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017 (vot)
 22.Explicații privind votul
 23.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 24.Reluarea ședinței
 25.Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (dezbatere)
 26.Raport anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (dezbatere)
 27.Raportul anual pe 2017 privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții (dezbatere)
 28.Modificarea ordinii de zi
 29.Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre ***I (dezbatere)
 30.Instituirea programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal ***I (dezbatere)
 31.Instituirea programului „Drepturi și valori” ***I (dezbatere)
 32.Componența grupurilor politice
 33.Componența comisiilor și delegațiilor
 34.Programul de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania * (dezbatere)
 35.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 36.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.35.


2. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație referitoare la respingerea de ieri a acordului privind Brexitul de către Parlamentul britanic. Președintele a reafirmat încrederea Parlamentului în echipa de negociere, condusă de Michel Barnier. A insistat asupra necesității de a fi pregătiți pentru orice scenariu, inclusiv pentru o retragere fără acord. Va trebui să se ia în considerare interesele cetăţenilor UE care trăiesc în Regatul Unit, precum și cele ale cetăţenilor britanici care trăiesc pe întreg teritoriul Uniunii. De asemenea, va trebui să se ia în considerare chestiunea frontierei dintre Republica Irlanda și Irlanda de Nord.


3. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Situația din Togo (2019/2518(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, referitoare la Togo (B8-0065/2019);

—   Sabine Lösing, Marie Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis și Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Togo (B8-0067/2019);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la Togo (B8-0068/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri și Maria Arena, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Togo (B8-0069/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Jordi Solé, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francis Zammit Dimech și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Togo (B8-0070/2019).

II.   Azerbaidjan, în special cazul lui Mehman Huseynov (2019/2511(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler și Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Azerbaidjan, în special cazul lui Mehman Huseynov (B8-0056/2019);

—   Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, referitoare la Azerbaidjan, în special cazul lui Mehman Huseynov (B8-0058/2019);

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, referitoare la Azerbaidjan, în special cazul lui Mehman Huseynov (B8-0059/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Azerbaidjan, în special cazul lui Mehman Huseynov (B8-0061/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la Azerbaidjan, în special cazul lui Mehman Huseynov (B8-0063/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri și Ana Gomes, în numele Grupului S&D, referitoare la Azerbaidjan, în special cazul lui Mehman Huseynov (B8-0064/2019);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Helga Stevens, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Jordi Solé, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso și Francis Zammit Dimech, în numele Grupului PPE, referitoare la Azerbaidjan, în special cazul lui Mehman Huseynov (B8-0066/2019).

III.   Sudan (2019/2512(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, referitoare la Sudan (B8-0053/2019);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou și Emmanuel Maurel, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Sudan (B8-0054/2019);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun și Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Sudan (B8-055/2019);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la Sudan (B8-0057/2019);

—   Elena Valenciano și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, referitoare la Sudan (B8-0060/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Bogusław Sonik, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Ivo Belet, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Antonio López Istúriz White, Francis Zammit Dimech și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, referitoare la Sudan (B8-0062/2019).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


4. Depunere de documente

A fost depus următorul document:

- Propunere de transfer de credite DEC 36/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0001/2019 - C8-0027/2019 - 2019/2000(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG


5. Transferuri de credite și decizii bugetare

În conformitate cu articolul 31, alineatul 6 din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la transferurile de credite DEC 32/2018 și DEC 35/2018 - Secțiunea III – Comisia.

În conformitate cu articolul 27, alineatul 4 din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la transferul de credite DEC 33/2018 - Secțiunea III – Comisia.

În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să nu emită obiecțiuni la transferul de credite INF 3/2018 – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să nu emită obiecțiuni la transferul de credite INF 2/2018 - Serviciul European de Acțiune Externă.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să nu emită obiecțiuni la transferurile de credite 3-INF/2018, 4-INF/2018 - Curtea de Justiție.


6. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la accesul la informații detaliate privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (securities financing transactions - SFT) stocate de registrele centrale de tranzacții (C(2018)08330 - 2018/2987(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 13 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile cererii de înregistrare ca registru central de tranzacții și de extindere a acestei înregistrări (C(2018)08331 - 2018/2992(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 13 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind colectarea, verificarea, agregarea, compararea și publicarea datelor privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (SFT) de către registrele centrale de tranzacții (C(2018)08332 - 2018/2990(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 13 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la taxele aplicate registrelor centrale de tranzacții de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (C(2018)08333 - 2018/2988(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru specificarea detaliilor privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (SFT) care trebuie raportate către registrele centrale de tranzacții (C(2018)08334 - 2018/2986(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 13 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 151/2013 în ceea ce privește accesul la datele din registrele centrale de tranzacții (C(2018)08335 - 2018/2993(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 13 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 150/2013 în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de înregistrare ca registru central de tranzacții (C(2018)08336 - 2018/2991(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 14 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor I și V la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc (C(2018)08376 - 2018/2982(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 11 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește aplicarea cerințelor esențiale menționate la articolul 3 alineatul (3) litera (g) din directiva respectivă, cu scopul de a asigura localizarea apelantului în cazul comunicărilor de urgență efectuate de pe dispozitive mobile (C(2018)08383 - 2018/2984(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulament delegat al Comisiei de modificare și rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/587 pentru a specifica cerința ca prețurile să reflecte condițiile predominante pe piață și pentru a actualiza și a rectifica anumite dispoziții (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 12 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor la cererea Parlamentului European cu o lună în plus.

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/565 al Comisiei în ceea ce privește anumite condiții de înregistrare pentru a promova utilizarea piețelor de creștere pentru IMM-uri în sensul Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (C(2018)08442 - 2018/2985(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 13 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Directiva delegată a Comisiei de modificare a anexei la Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului în ceea ce privește includerea unor substanțe psihoactive noi în definiția termenului „drog” (C(2018)08460 - 2018/2989(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: LIBE

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor la cererea Parlamentului European cu 2 luni în plus.

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: LIBE

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor la cererea Parlamentului European cu 2 luni în plus.

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2195 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește definirea baremelor standard pentru costuri unitare și a sumelor forfetare pentru rambursarea cheltuielilor statelor membre de către Comisie (C(2018)08468 - 2018/2999(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 19 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: EMPL

- Regulamentul delegat al Comisiei privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: BUDG, CONT, EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură), ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 54 din Regulamentul de procedură), REGI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic (C(2018)08612 - 2018/2995(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 17 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: ECON, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (C(2018)08664 - 2018/3005(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 19 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului nr. 389/2013 al Comisiei din 2 mai 2013 de creare a registrului Uniunii (C(2018)08871 - 2018/3001(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 19 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelurile de defalcare geografică (C(2018)08872 - 2018/3002(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 19 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: INTA, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare în vederea decalării datelor de aplicare amânată a obligației de compensare pentru anumite tipuri de contracte derivate extrabursiere (C(2018)09047 - 2018/2998(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 19 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce privește termenele de depunere a declarațiilor sumare de intrare și a declarațiilor prealabile la ieșire în cazul transportului pe cale maritimă din și către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Insulele Anglo-Normande și Insula Man (C(2018)09094 - 2018/3000(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 19 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2251 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data până la care contrapărțile pot continua să aplice procedurile lor de gestionare a riscurilor în cazul anumitor contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală (C(2018)09118 - 2018/3003(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 19 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data de la care obligația de compensare produce efecte pentru anumite tipuri de contracte (C(2018)09122 - 2018/3004(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 19 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/821 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește metodologia și criteriile pentru evaluarea și recunoașterea sistemelor de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare cu staniu, tantal, tungsten și aur (C(2019)00009 - 2019/2519(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 11 ianuarie 2019

retrimis comisiei competente: INTA

Proiecte de acte delegate pentru care termenul a fost prelungit de la o lună la 3 luni la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea cerințelor tehnice privind instituirea, gestionarea și menținerea registrului central electronic în domeniul serviciilor de plată și privind accesul la informațiile conținute de acesta(C(2018) 07666 – 2018/2963(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 29 noiembrie 2018, la cererea comisiei competente.
retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la accesul la informații detaliate privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (securities financing transactions - SFT) stocate de registrele centrale de tranzacții (C(2018) 08330 – 2018/2987(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 13 decembrie 2018, la cererea comisiei competente.
retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile cererii de înregistrare ca registru central de tranzacții și de extindere a acestei înregistrări (C(2018) 08331 – 2018/2992(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 13 decembrie 2018, la cererea comisiei competente.
retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind colectarea, verificarea, agregarea, compararea și publicarea datelor privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (SFT) de către registrele centrale de tranzacții (C(2018) 08332 – 2018/2990(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 13 decembrie 2018, la cererea comisiei competente.
retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru specificarea detaliilor privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (SFT) care trebuie raportate către registrele centrale de tranzacții (C(2018) 08334 – 2018/2986(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 13 decembrie 2018, la cererea comisiei competente.
retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 151/2013 în ceea ce privește accesul la datele din registrele centrale de tranzacții (C(2018) 08335 – 2018/2993(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 13 decembrie 2018, la cererea comisiei competente.
retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 150/2013 în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de înregistrare ca registru central de tranzacții(C(2018) 08336 – 2018/2991(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 decembrie 2018, la cererea comisiei competente.
retrimis comisiei competente: ECON


7. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase (D059537/02 - 2019/2505(RPS) - termen: 9 aprilie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D059585/01 - 2019/2501(RPS) - termen: 8 aprilie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D059589/01 - 2019/2502(RPS) - termen: 8 aprilie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor III și V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D059590/01 - 2019/2503(RPS) - termen: 8 aprilie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru clotianidin, cicloxidim, epoxiconazol, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola tulpina NRRL Y-27328 și prohexadionă din sau de pe anumite produse (D059754/02 - 2019/2520(RPS) - termen: 15 martie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] (D059790/02 - 2019/2506(RPS) - termen: 8 aprilie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, care se referă la dezvoltarea și sănătatea copiilor (D059792/02 - 2019/2507(RPS) - termen: 8 aprilie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește acizii grași trans, alții decât acizii grași trans care se găsesc în mod natural în grăsimile de origine animală (D059925/02 - 2019/2504(RPS) - termen: 8 aprilie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI


8. Retragerea Regatului Unit din UE (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Retragerea Regatului Unit din UE (2018/2970(RSP))

Melania Ciot (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

A intervenit Michel Barnier (negociator șef).

Președintele a reafirmat încrederea Parlamentului în Michel Barnier și a mulțumit echipei de negocieri privind Brexitul.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Gerard Batten, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Elmar Brok, Josef Weidenholzer care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Alyn Smith, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către David Coburn, Barbara Spinelli și Janice Atkinson.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Seán Kelly, Seb Dance, Molly Scott Cato, Esteban González Pons care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge și Esther de Lange.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Alojz Peterle, Marc Tarabella, Joachim Starbatty, Luke Ming Flanagan, Gunnar Hökmark și Maria Grapini.

Au intervenit Frans Timmermans și Melania Ciot.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

9. Dezbatere cu Preşedintele Guvernului Spaniei, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, cu privire la viitorul Europei (dezbatere)

Dezbatere cu Preşedintele Guvernului Spaniei, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, cu privire la viitorul Europei (2018/2748(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a introduce dezbaterea.

A intervenit Pedro Sánchez Pérez-Castejón (Preşedintele Guvernului Spaniei).

A intervenit Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, și Kazimierz Michał Ujazdowski, neafiliat.

A intervenit Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Esteban González Pons, Iratxe García Pérez, Joachim Starbatty, Javier Nart, José Bové, Miguel Urbán Crespo, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Epitideios, Esther de Lange, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Lara Comi, Markus Ferber, Csaba Molnár, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Pilar del Castillo Vera, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Carlos Iturgaiz, Javi López, Gabriel Mato, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon și Michael Detjen.

A intervenit Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Vicepreședinte

10. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 13.06.

°
° ° °

A intervenit Daniele Viotti.


11. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (cursul dat)

Președintele a anunțat că a primit cereri de supunere la vot a deciziilor comunicate în procesul-verbal de luni, 14 ianuarie 2019 (punctul 9 al PV din 14.01.2019) din partea:

—   Grupului ECR și a altor deputați, privind decizia Comisiei JURI de a iniția negocieri interinstituționale pe baza raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Raportoare: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   Grupului Verts/ALE și a altor deputați, privind decizia Comisiei PECH de a iniția negocieri interinstituționale pe baza raportului referitor la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Raportoare: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019).

Votul va avea loc mâine, joi 17 ianuarie 2019.

Celelalte decizii comunicate în procesul-verbal al zilei de luni 14 ianuarie 2019 (punctul 9 al PV din 14.1.2019) nu au făcut obiectul unei cereri de supunere la vot, în conformitate cu articolul 69c din Regulamentul de procedură.

Prin urmare, comisiile ECON, LIBE și TRAN au putut iniția negocierile după expirarea termenului menționat la articolul 69c, alineatul 2 din Regulamentul de procedură.


12. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


12.1. Închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2016 (vot)

Propunere de rezoluție B8-0052/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0015)


12.2. Decizia de a solicita avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a acordului prevăzut între UE și Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean (vot)

Propunere de rezoluție, depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură de peste 76 de deputați, prin care se solicită un aviz din partea Curții de Justiție asupra compatibilității cu tratatele a acordului propus sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte (2019/2508(RSP)) B8-0051/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins


12.3. Acordul UE-Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean (Rezoluție) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte [2018/0256M(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0017)


12.4. Acordul UE-Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte [10593/2018 - C8-0463/2018- 2018/0256(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0018)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.

Intervenții

Tomáš Zdechovský pentru a ura bun-venit unei delegații din Maroc.


12.5. Acordul UE-China în legătură cu procedura OMC de soluționare a litigiului DS492 „Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre” *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniune și Republica Populară Chineză în legătură cu procedura OMC de soluționare a litigiului DS492 „Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre” [10882/2018 - C8-0496/2018- 2018/0281(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0019)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


12.6. Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Maria Arena (A8-0445/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0020)

Intervenții

Înaintea votării: Maria Arena (raportoare).


12.7. Fondul social european Plus (FSE+) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0021)

Au intervenit Verónica Lope Fontagné, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


12.8. Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0022)

Au intervenit Pascal Arimont, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


12.9. Repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului [COM(2018)0312 - C8-0202/2018- 2018/0158(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

ACORD PROVIZORIU, DECLARAȚIE A COMISIEI și DECLARAȚIE A PARLAMENTULUI

Aprobat (P8_TA(2019)0023)


12.10. Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune (vot)

Raport referitor la procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune [2018/2153(INI)] - Comisia specială pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune - Raportori: Norbert Lins și Bart Staes (A8-0475/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0024)


13. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Maria Arena - A8-0445/2018
Notis Marias, John Howarth, Rory Palmer, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune și Seán Kelly

Raport Verónica Lope Fontagné - A8-0461/2018
Notis Marias, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Rory Palmer, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica și Nicola Caputo

Raport Pascal Arimont - A8-0470/2018
Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Notis Marias, Ivana Maletić și Dubravka Šuica

Raport Norbert Lins și Bart Staes - A8-0475/2018
Momchil Nekov, Eleonora Forenza, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica și Stanislav Polčák.


14. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 14.27.)


A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

15. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


16. Componența Parlamentului

Autoritățile germane competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Babette Winter, în locul lui Jakob von Weizsäcker, ca deputată în Parlament, cu efect de la 10 ianuarie 2019.

Parlamentul a luat act de alegerea sa.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Babette Winter se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputată în Parlamentul European.


17. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


18. Predarea și cercetarea amănunțită a regimurilor totalitare din trecutul Europei și păstrarea vie a memoriei lor (dezbatere pe o temă de actualitate)

Predarea și cercetarea amănunțită a regimurilor totalitare din trecutul Europei și păstrarea vie a memoriei lor (2019/2500(RSP))

A intervenit Andrey Kovatchev pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul PPE.

Au intervenit Melania Ciot (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit Sandra Kalniete, în numele Grupului PPE, Petra Kammerevert, în numele Grupului S&D, Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, María Teresa Giménez Barbat, în numele Grupului ALDE, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Nathan Gill, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Kostas Papadakis, neafiliat, Sabine Verheyen, Silvia Costa, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Marcus Pretzell, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Indrek Tarand, Eleonora Forenza, Michaela Šojdrová, Liliana Rodrigues, Tunne Kelam, Julie Ward, Antanas Guoga și Momchil Nekov.

Au intervenit Věra Jourová și Melania Ciot.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017 (dezbatere)

Raport referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017 [2018/2103(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Josep-Maria Terricabras și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit Tomáš Zdechovský, cu privire la absența Președinției române (Președintele a oferit precizări), Barbara Kudrycka, în numele Grupului PPE, Sylvie Guillaume, în numele Grupului S&D, Marek Jurek, în numele Grupului ECR, Louis Michel, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bruno Gollnisch, Ana Miranda, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Pavel Svoboda, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini și Sophia in 't Veld, Dietmar Köster, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Terry Reintke, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Lefteris Christoforou, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová și Anna Záborská

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić și Georgios Epitideios.

Au intervenit Věra Jourová și Josep-Maria Terricabras.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 21.9 al PV din 16.1.2019.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente înainte de vot)


A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

20. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 17.04.


21. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


21.1. Instituirea unui program financiar specific pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a unui program financiar specific pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive și de abrogare a Regulamentului (Euratom) nr. 1368/2013 al Consiliului [COM(2018)0467 - C8-0314/2018- 2018/0252(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0025)


21.2. Raportul privind punerea în aplicare a pilonului comercial al Acordului de asociere cu America Centrală (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a pilonului comercial al Acordului de asociere (AA) cu America Centrală [2018/2106(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Reimer Böge (A8-0459/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0026)


21.3. Instituirea Programului InvestEU ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: José Manuel Fernandes și Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0027)

Au intervenit José Manuel Fernandes, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


21.4. Documentul de călătorie provizoriu al UE * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de instituire a unui document de călătorie provizoriu al UE și de abrogare a Deciziei 96/409/PESC [COM(2018)0358 - C8-0386/2018- 2018/0186(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Kinga Gál (A8-0433/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0028)


21.5. Programul pentru cercetare și formare 2021-2025 al Euratom * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a programului pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru perioada 2021-2025 de completare a programului-cadru pentru cercetare și inovare „Orizont Europa” [COM(2018)0437 - C8-0380/2018- 2018/0226(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0029)


21.6. Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2017 (vot)

Raport referitor la Raportul anual al BCE pe 2017 [2018/2101(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0030)


21.7. Uniunea bancară - Raportul anual pe 2018 (vot)

Raport referitor la uniunea bancară – raportul anual pe 2018 [2018/2100(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0031)


21.8. Punerea în aplicare a Acordului comercial UE - Columbia și Peru (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului comercial între Uniunea Europeană și Republica Columbia și Republica Peru [2018/2010(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0032)


21.9. Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017 (vot)

Raport referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017 [2018/2103(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0033)


22. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Explicațiile orale privind votul vor avea loc joi 17 ianuarie 2019.


23. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată câteva momente.)


A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

24. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 17.43.


25. Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale [2018/2056(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Lara Comi (A8-0456/2018)

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Lara Comi și-a prezentat raportul și a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Cristian Dan Preda.

Au intervenit Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Maria Grapini, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Richard Sulík, în numele Grupului ECR, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Róża Thun und Hohenstein, Nicola Danti și Anneleen Van Bossuyt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Caterina Chinnici și Notis Marias.

Au intervenit Elżbieta Bieńkowska și Lara Comi.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.12 al PV din 17.1.2019.


26. Raport anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (dezbatere)

Raport referitor la Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții [2018/2161(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Barbara Kappel și-a prezentat raportul.

A intervenit Eider Gardiazabal Rubial (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG).

Au intervenit Werner Hoyer (Președintele Băncii Europene de Investiții) și Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Ralph Packet (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Werner Langen, în numele Grupului PPE, Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, Stanisław Ożóg, în numele Grupului ECR, Thierry Cornillet, în numele Grupului ALDE, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, și David Coburn, în numele Grupului EFDD.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Jonás Fernández și Thomas Waitz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias și Seán Kelly.

Au intervenit Jyrki Katainen, Werner Hoyer și Barbara Kappel.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.13 al PV din 17.1.2019.


27. Raportul anual pe 2017 privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții (dezbatere)

Raport referitor la raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2017 [2018/2151(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Georgi Pirinski și-a prezentat raportul.

Au intervenit Werner Hoyer (Președintele Băncii Europene de Investiții) et Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit William (The Earl of) Dartmouth (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Tamás Deutsch, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Nedzhmi Ali, în numele Grupului ALDE, Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE, Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, Gerolf Annemans, în numele Grupului ENF, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Lambert van Nistelrooij și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski și Stanislav Polčák.

Au intervenit Jyrki Katainen, Werner Hoyer și Georgi Pirinski.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.4 al PV din 17.1.2019.


28. Modificarea ordinii de zi

După consultarea grupurilor politice, Președinta a propus ca dezbaterea privind situația din Togo (punctul 116 de pe ordinea de zi), prevăzută pentru mâine, joi, să fie amânată pentru o perioadă de sesiune ulterioară.

Parlamentul și-a dat acordul cu privire la această propunere. Ordinea de zi a fost astfel modificată.


29. Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru control bugetar. Raportori: Eider Gardiazabal Rubial și Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Eider Gardiazabal Rubial și Petri Sarvamaa și-au prezentat raportul.

A intervenit Judith Sargentini (raportoare pentru aviz la Comisia LIBE).

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit Iskra Mihaylova (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Helmut Scholz (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), Ingeborg Gräßle, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Stanisław Żółtek, în numele Grupului ENF, Sophie Montel, neafiliată, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, André Elissen, Claudia Schmidt, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Steeve Briois, Tamás Deutsch, Arndt Kohn și Josef Weidenholzer.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivana Maletić și Răzvan Popa.

Au intervenit Günther Oettinger, Eider Gardiazabal Rubial și Petri Sarvamaa.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.8 al PV din 17.1.2019.


30. Instituirea programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Molly Scott Cato (supleanta raportorului) a prezentat raportul.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit Manuel dos Santos (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Theodor Dumitru Stolojan, în numele Grupului PPE, Hugues Bayet, în numele Grupului S&D, Ralph Packet, în numele Grupului ECR, Dariusz Rosati și Tom Vandenkendelaere.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit Günther Oettinger și Molly Scott Cato.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.9 al PV din 17.1.2019.


31. Instituirea programului „Drepturi și valori” ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori” [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Bodil Valero și-a prezentat raportul.

A intervenit Sylvie Guillaume (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT).

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit Michał Boni, în numele Grupului PPE, Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Marek Jurek, în numele Grupului ECR, Oscar Lancini, în numele Grupului ENF, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Udo Voigt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dobromir Sośnierz, Julie Ward și Silvia Costa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Georgios Epitideios și Jiří Pospíšil.

Au intervenit Věra Jourová și Bodil Valero.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.10 al PV din 17.1.2019.


32. Componența grupurilor politice

Mike Hookem nu mai este membru al Grupului EFDD de la 17 ianuarie 2019 și se numără de acum înainte printre deputații neafiliați.


33. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea grupului S&D următoarele cereri de numire:

ECON: Babette Winter

Delegația pentru relațiile cu India: Babette Winter

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


34. Programul de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a programului de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania (programul Ignalina) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1369/2013 al Consiliului [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Rebecca Harms și-a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit Werner Langen, în numele Grupului PPE, Peter Kouroumbashev, în numele Grupului S&D, Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, Antanas Guoga, Zigmantas Balčytis, Vladimir Urutchev și Ingeborg Gräßle.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil și Notis Marias.

Au intervenit Věra Jourová și Rebecca Harms.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.3 al PV din 17.1.2019.


35. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 632.677/OJJE).


36. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Ultima actualizare: 6 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate